Zápisy ze schůzek 2018, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Zápis z 9. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 4. 5. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová, Nela Šipulová (6. A)
Nela Wawrzaczová, Nikol Brodová (7. A)
David Grabowski (8. A)
Sára Ruhswurmová, Natálie Macurová (9.A)

Nepřítomni: Adam Hackenberg (8. A)

Hosté: Nikola Šipulová (6. A)

1. Zhodnocení akcí z minulého měsíce + celoškolní soutěž:

P. Charvátová zhodnotila akci „Branný den“, který se konal v měsíci dubnu. Ocenila
„pracovní“ nasazení všech zúčastněných žáků, kteří plnili úkoly a disciplíny, které byly
zahrnuty do Celoškolní soutěže. Poděkovala žákům 9. A za příkladnou pomoc při
organizaci celé akce. Soutěž byla vyhodnocena v rozhlase a vítězové byli odměněni
nejen body do Celoškolní soutěže, ale i věcnými odměnami a diplomy. Členové ŽR se
shodli, že akce byla vydařená a všem se líbila.
Průběžné výsledky v Celoškolní soutěži se značně zamíchaly. Momentálně je ve vedení
8. A, za ní následuje 7. A, 9. A a 6. A.

2. Plán práce - plán akcí (květen - červen):

Ekologické hry:

P. Charvátová informovala o organizaci akce Ekologické hry. Akce se bude konat
24. 5. 2018 (čtvrtek) v areálu školy a jeho blízkosti a bude určen žákům 2. stupně.
Výsledky plnění úkolů budou vyhodnoceny a zahrnuty do Celoškolní soutěže.
Žáci všech tříd budou rozděleni do skupin a celý tým bude provádět jarní úklid v areálu
a kolem školy a poté budou vyplňovat kvíz na téma Ekologie. Akce je zaměřena na Den
Země.

Den účesů:

Další tématický den je naplánován na 15. 5. 2018 (úterý). Třída 7. A zajistí propagační
plakát na nástěnku. T: 9. 5. 2018
Žáci 2. stupně se dostaví do školy s netradičním či neobvyklým účesem. Je nutné, aby
každý účastník měl sobě nevlastní a zajímavý účes. Různé módní doplňky jsou
povoleny. Opět členové ŽR budou sčítat počet účastníků, kteří přinesou body
do Celoškolní soutěže.

Mezinárodní den dětí (rozhlasová relace):

Dne 31. 5. 2018 si třída 8. A připraví rozhlasovou relaci k Mezinárodnímu dni dětí.
Relace bude zajisté vtipná a zábavná tak, aby oslovila všechny oslavence, tedy žáky naší
naší školy.

Den klobouků:

Další tématický den je naplánován na 12. 6. 2018 (úterý).

3. Diskuse:

P. Charvátová upozornila, že vyhodnocení Celoškolní soutěže proběhne v druhé
polovině června, až po konání posledního tématického dne. Slavnostní předání
certifikátů a finančních odměn se uskuteční 29. 6. 2018 na shromáždění školy.

4. Shrnutí, závěr:

- příští schůzka ŽR se bude konat 31. 5. 2018 v 7,00h
- úkol do příští schůzky: členové ŽR udělají průzkum či anketu k zhodnocení činnosti
ŽR a akcí, které proběhly v letošním školním roce, příp. přinesou návrhy či inspirace
pro příští školní rok


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 8. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 6. 4. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová (6. A)
Nela Wawrzaczová, Nikol Brodová (7. A)
Sára Ruhswurmová (9.A)

Nepřítomni: Nela Šipulová (6.A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová (9. A)

1. Zhodnocení úkolů z minulé schůzky:
P. Charvátová zhodnotila všechny akce, které se konaly v měsíci březnu. Ocenila
vysokou účast v Pěvecké soutěži. Poděkovala žákům 7. A za pěkně připravený Den
učitelů (rozhlasová relace, pohoštění). Dne 5. 4. se konal další tématický den - Den
naruby. Účast sice nebyla tak hojná jako v Pyžamový den, ale přesto se to ve škole
zajímavými a vtipnými kostýmy jen hemžilo.
V neposlední řadě bylo poděkováno všem četám, které pomáhaly při Sběrových dnech.
Jediným negativním bodem byl fakt, že tentokrát svou pomocí nepřispěli žáci z 9. A.

2. Plán práce - plán akcí (březen-duben):

Branný den:

P. Charvátová informovala o organizaci akce Branný den. Akce se bude konat
19. 4. 2018 (čtvrtek) v areálu školy a jeho blízkosti a bude určen žákům 2. stupně.
Při organizaci Branného dne budou pomáhat žáci 9. A. Výsledky plnění úkolů
budou vyhodnoceny a zahrnuty do Celoškolní soutěže. Žáci všech tříd budou rozděleni
do skupin a ve dvojicích budou plnit úkoly na 9 stanovištích v disciplínách jako
Morseova abeceda, Hod granátem, Ochranný oděv, Přenos zraněného, kvízy (dopravní,
zdravověda, o Albrechticích, krizové situace…). Všechny užitečné informace jsou
vyvěšeny na nástěnkách ve vestibulu.

Den účesů: další tématický den je naplánován na 15. 5. 2018 (úterý).


3. Diskuse:

P. Charvátová upozornila na systematické poškozování nástěnky ŽR. Požádala tak
všechny členy, aby více hlídali, příp. upozornili na ty, kteří se toho dopouštějí.

4. Shrnutí, závěr:

- příští schůzka ŽR se bude konat 4. 5. 2018 v 7,00h


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis z 5. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 5. 1. 2018
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nela Šipulová, Karolína Branikovičová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)

Hosté: Václav Meliš (7. A)

V úvodu P. Charvátová přivítala členy ŽR v novém kalendářním roce.

1. Zhodnocení proběhlých akcí a celoškolní soutěže:
Žákovská rada zhodnotila školní akce, které proběhly v prosinci a zároveň průběžné
výsledky Celoškolní soutěže. P. Charvátová poděkovala a pochválila 9. A za organizaci akce Mikuláš 2017. Akce měla velký úspěch a všem žákům se líbila. Děti rovněž
ocenily příjemnou změnu, kdy letos každý žák dostal Adventní kalendář. Dále pak byly
pochváleny všechny třídy za aktivní účast v soutěži "O nejkrásnější vánoční stromeček".
Stromečky byly velmi povedené, takže porota měla těžký úkol.
V Celoškolní soutěži si svou aktivní účastí a pěkným umístěním v bodování polepšila
7. A, dokonce předstihla i 8. A. Nejméně bodů má zatím 6. A.
P. Charvátová opět vyzvala členy ŽR, aby více "zapůsobili" na kolektivy svých tříd a
přiměli je k větší účasti v jednotlivých soutěžích.

2. Plán práce - plán akcí (leden - únor):

Pyžamový den:
Členové ŽR se dohodli a stanovili termín konání akce na 30. 1. 2018. Tento den budou
žáci 2. stupně trávit v pyžamech. Během dne bude hodnocena účast. Počet účastníků
v pyžamech budou hodnotit samotní členové ŽR. Harmonogram, organizace a kritéria
budou vyvěšeny na nástěnce. Výrobou plakátu byla pověřena třída 8. A. Termín
vyvěšení plakátu je 16. 1. 2018.

Valentýnská diskotéka:
Termín akce je stanoven na 15. 2. 2018 v odpoledních hodinách. Organizace celé akce
se ujme 9. A, která také vyrobí plakát. Termín vyvěšení plakátu je 31. 1. - 1. 2. 2018.
Každá třída si připraví krátký zábavný program (cca 5 min), který bude ohodnocen
body do Celoškolní soutěže. Kritéria hodnocení budou součástí plakátu. RaŠ zajistí
občerstvení. ŽR odsouhlasila systém stejný jako v loňském roce, že každý žák dostane
oproti žetonu oplatek a na požádání se bude rozlévat nealko.

Sběrové dny:
ŽR zorganizuje pomoc při sběrových dnech. Ty jsou naplánovány v termínu
11. - 12. 1. 2018. S p. uč. Demelovou je dohodnuto, že žáci zajistí pomoc zejména
ve čtvrtek odpoledne. Budou vypomáhat vždy dvoučlenné čety, které se
po cca 45 min vystřídají. Každá třída zajistí 2-3 žáky do čety. Členové ŽR nahlásí
jména do 8. - 9. 1. 2018. Harmonogram pomocných čet dne 11. 1. 2018 je následující:
6. A = 12,30 - 13,15h
7. A = 13,15 - 14,00h
9. A = 14,00 - 14,45h
8. A = 14,45 - 15,30h

3. Diskuse:
P. Charvátová seznámila ŽR se závěrem jednání o pořádání sportovního turnaje pro
okolní školy. Největší problém je v technickém zázemí naší školy, které není kapacitně
vybaveno pro takové "masové" akce. Ovšem bude se o tom v budoucnu uvažovat.

Na závěr P. Charvátová poděkovala členům ŽR za výbornou práci v 1. pololetí. Ta bude
po schválení Pedagogickou radou zhodnocena pochvalami TU.


Shrnutí, závěr:
- členové ŽR splní úkoly do příští schůzky a stanovených termínů
- příští schůzka ŽR se bude konat mimořádně ve středu 31. 1. 2018 v 7,00h z důvodu
účasti 7. A na LVK a únorovému termínu jarních prázdnin.


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


Zápis ze 4. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 1. 12. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)

Nepřítomni: Karolína Branikovičová (6. A)


1. Zhodnocení Celoškolní soutěže:
Žákovská rada zhodnotila průběžné výsledky Celoškolní soutěže. Mezi třídami je
v bodování propastný rozdíl. Nejaktivnější jsou zatím třídy 9. A a 8. A. P. Charvátová
vyzvala členy ŽR, aby více "zapůsobili" na kolektivy svých tříd a přiměli je k větší
účasti v jednotlivých soutěžích.

2. Změna termínu celoškolní akce "Mikuláš ve škole 2017":
P. Charvátová upozornila ŽR na změnu termínu celoškolní akce. Tato byla naplánována
na 4. 12. 2017. Z důvodu účasti žáků 1. stupně na divadelním představení, byla akce
přesunuta na 6. 12. 2017. Organizace a přípravy jsou beze změn.

3. Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček":
Žákovská rada vyhlašuje celoškolní soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček". Termín hodnocení byl stanoven na 20. 12. 2017. Hodnotit bude předem sestavená porota.
Kritéria soutěže jsou vyvěšena na nástěnce ŽR.

4. Pyžamový den:
Členové ŽR se dohodli a stanovili termín konání akce na 30. 1. 2017. Rovněž sestavila
kritéria, která budou zveřejněna na plakátu. Výrobou plakátu byla pověřena třída 8. A.
Počet účastníků v pyžamech budou hodnotit samotní členové ŽR. Organizace celé akce
bude prodiskutována na příští schůzce ŽR.

5. Valentýnská diskotéka - program:
ŽR se dohodla, že bude pokračovat v tradici a každá třída si připraví zábavný program
na diskotéku. Termín akce je stanoven na 15. 2. 2018. Organizace celé akce
bude prodiskutována na příštích schůzkách ŽR.


6. Sběrové dny:
ŽR zorganizuje pomoc při sběrových dnech. Ty jsou předběžně naplánovány na 2. týden
v lednu 2018. S p. uč. Demelovou je dohodnuto, že žáci zajistí pomoc zejména
ve čtvrtek odpoledne. Budou vypomáhat vždy 2 dvoučlenné čety, které se
po cca 45 min vystřídají. Každá třída zajistí 2 žáky do čety. Členové ŽR na příští
schůzce nahlásí jména.

5. Diskuse:
Členky ŽR - Nela Wawrzaczová a Nikol Brodová - vznesly nápad, zda by naše škola mohla zorganizovat sportovní turnaj pro okolní školy, např. ve vybíjené. P. Charvátová
přislíbila, že tento návrh vznese na poradě a probere s kolegy a vedením školy.

6. Shrnutí, závěr:
- členové ŽR splní úkoly do příští schůzky
- příští schůzka ŽR se bude konat 5. 1. 2018 v 7,00h (ŽR se dohodla, že se bude nadále
scházet v pátky v 7,00h místo plánovaných 13,45h.)


Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 3. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 3. 11. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová, Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová (9. A)

Omluveni: Sára Ruhswurmová (9. A)

Host: Nikola Šipulová (6. A)

1. Zhodnocení akce Halloween 2017:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zhodnotila akci Halloween 2017, kterou pořádala 6. A. Všichni přítomní se shodli na tom, že se akce vydařila a všem se líbila. P. Charvátová pochválila 6. A za velmi dobrou práci a přípravu a také ostatní členy ŽR za zodpovědný přístup a hladký průběh u celotřídních soutěží. Zároveň byly vyřčeny i drobné výtky k nedodržení termínů (výroba plakátů). A. Hackenberg rovněž vznesl výtku, že se třídě 8. A moc nelíbilo hodnocení počtu masek a kostýmů, protože jich je nejméně ve třídě. Bylo mu vysvětleno, že určitě v této třídě není nejméně žáků a navíc, kdyby byly třídy v kostýmech v plném počtu, hrálo by to roli, v tomto případě se v každé třídě našli žáci, kteří kostým neměli. Navíc, bylo členům připomenuto, že tento systém hodnocení jsme si schválili na druhé schůzce.

2. Organizace celoškolní akce "Mikuláš ve škole 2017" (viz příloha):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce "Mikuláš ve škole 2017" (viz příloha)
- Program akce byl schválen
- Pořádáním akce byla pověřena 9. A (viz příloha)

3. Hodnocení Celoškolní soutěže:
- 2. 11. 2017 byly ve školním rozhlase vyhlášeny výsledky celotřídních soutěží v rámci akce Halloween 2017. Výsledková tabulka byla vyvěšena na nástěnce ŽR a zároveň byly zapsány body do tabulky pro Celoškolní soutěž.
- Členové ŽR byli seznámeni s průběhem hodnocení porotou

4. Den tradic + Vánoční jarmark - rozdělení úkolů:
- Členové ŽR byli pověřeni 2 úkoly, které je třeba splnit k organizaci Den tradic + Vánoční jarmark (viz příloha)
- Je nutné zajistit 2 x 4 žáky z každé třídy pro zajištění pomoci při třídění materiálu a pomůcek na výrobní den a na přípravu vestibulu pro jarmark
- Termín splnění: 8. 11. 2017
- Organizaci práce pak zajistí p. uč. Charvátová M. a p. uč. Ruhswurmová

5. Diskuse:
- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

6. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 1. 12. 2017

Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 2. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 6. 10. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Annette Šataníková (zástup), Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)

1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce plánované na letošní školní rok – členové přednesli, které akce ve svých třídách schválili, na závěr se ŽR dohodla, které z akcí bude letos organizovat (viz Plán práce ŽR)
- Tento úkol byl splněn (na jedničku!)
- Do Plánu práce byla zařazena nová akce – rozhlasová relace ke Dni dětí (pořádá 8.A)

2. Organizace celoškolní akce „Halloween 2017“ (viz příloha):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Halloween 2017 
- Členové byli informováni o vyhlášení soutěže „O nejzajímavější dýni“ 
- Program akce i soutěž byli schváleny
- Pořádáním akce byla pověřena 6. A 

3. Hodnocení Celoškolní soutěže:
- ŽR schválila nový systém hodnocení Celoškolní soutěže 

4. Rozdělení úkolů:
- 6. A byl pověřena úkoly, které je třeba splnit k organizaci akce Halloween 2017
- 10. 10. 2017 proběhne schůzka/zkouška s vybranými žáky 6. A k nácviku programu

5. Diskuse:
- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

6. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 3. 11. 2017

Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 1. (zahajovací) schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice


Datum konání: 22. 9. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová, Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)
Hosté: Mgr. Irena Ruhswurmová - zástupkyně ŘŠ pro 2. st.
p. Galina Struhárová - předsedkyně RaŠ

1. Přivítání, seznámení:
- P. Charvátová se představila jako nová koordinátorka ŽR a seznámila členy se svou
představou o fungování ŽR
- členové ŽR představili své třídy jako kolektivy, popsali jejich charakter, jak vzájemně
třídy fungují, jaký mají zástupci tříd respekt
- členové byli vyfoceni na nástěnku ŽR

2. Náplň Žákovské rady, Organizace práce:
- P. Charvátová seznámila členy s náplní ŽR (viz nástěnka)
- členové se dohodli na harmonogramu schůzek - budou se konat vždy 1. pátek
v měsíci (pakliže se některý člen nemůže z vážných důvodů dostavit, pošle za sebe
náhradníka ze své třídy) (harmonogram - viz nástěnka)
- koordinátor je v úzkém kontaktu se všemi členy a naopak; členové jsou prostředníky a
komunikují mezi vedením školy/koordinátorem a svými třídami

3. Plán práce ŽR, Akce ŽR, Podněty členů ŽR (návrhy):
- P. Charvátová přečetla seznam akcí/soutěží, které budou hodnoceny v rámci
celoškolní soutěže (viz nástěnka)
- P. Charvátová přednesla další návrhy akcí, které může ŽR zorganizovat, členové
rovněž přidali své příspěvky

4. Celoškolní soutěž a její hodnocení (návrh)
- P. Charvátová seznámila Radu s novým systémem hodnocení celoškolní soutěže,
členové Rady s návrhem souhlasili. K systému byly zaznamenány připomínky
ze strany TU. Proto bude o tomto systému hlasováno a rozhodnuto na další schůzce
ŽR.

5. Rozdělení úkolů pro "významné akce":
- P. Charvátová rozdělila úkoly pro organizaci "významných akcí" (Halloween,
Mikuláš, Valentýnská diskotéka, Den učitelů), tzn. každá třída se jako pořadatel
zhostí jedné akce (rozpis - viz nástěnka)

6. Diskuse + příspěvky hostů:
- Hosté přednesli své příspěvky: I. Ruhswurmová jménem vedení školy nastínila své
představy o fungování ŽR a přislíbila plnou podporu při zvažování jednotlivých
požadavků ŽR. Dále naznačila, že by bylo dobré se v budoucnu pokusit vydávat
školní časopis, aj.
G. Struhárová za RaŠ potvrdila, že RaŠ nadále hodlá finančně přispívat na drobné
odměny, občerstvení aj. při pořádání akcí ŽR. Navíc, nabídla pomoc RaŠ i při jiných
aktivitách. Povzbudila členy ŽR k tomu, aby neváhali a kdykoli se obrátili s určitým
požadavkem, který následně bude projednán ve výboru RaŠ.

7. Úkoly do příští schůzky, Shrnutí, Závěr:
- Členové ŽR dostali úkoly ke splnění do příští schůzky (viz nástěnka)
- Příští schůzka se koná 6. 10. 2017 v 7,00 h v učebně AJ


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 3751x | Datum: 16.03.2016

Sdílet:
© 2014 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací