Zápisy ze schůzek, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Zápis ze 4. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 1. 12. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)

Nepřítomni: Karolína Branikovičová (6. A)


1. Zhodnocení Celoškolní soutěže:
Žákovská rada zhodnotila průběžné výsledky Celoškolní soutěže. Mezi třídami je
v bodování propastný rozdíl. Nejaktivnější jsou zatím třídy 9. A a 8. A. P. Charvátová
vyzvala členy ŽR, aby více "zapůsobili" na kolektivy svých tříd a přiměli je k větší
účasti v jednotlivých soutěžích.

2. Změna termínu celoškolní akce "Mikuláš ve škole 2017":
P. Charvátová upozornila ŽR na změnu termínu celoškolní akce. Tato byla naplánována
na 4. 12. 2017. Z důvodu účasti žáků 1. stupně na divadelním představení, byla akce
přesunuta na 6. 12. 2017. Organizace a přípravy jsou beze změn.

3. Soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček":
Žákovská rada vyhlašuje celoškolní soutěž "O nejkrásnější vánoční stromeček". Termín hodnocení byl stanoven na 20. 12. 2017. Hodnotit bude předem sestavená porota.
Kritéria soutěže jsou vyvěšena na nástěnce ŽR.

4. Pyžamový den:
Členové ŽR se dohodli a stanovili termín konání akce na 30. 1. 2017. Rovněž sestavila
kritéria, která budou zveřejněna na plakátu. Výrobou plakátu byla pověřena třída 8. A.
Počet účastníků v pyžamech budou hodnotit samotní členové ŽR. Organizace celé akce
bude prodiskutována na příští schůzce ŽR.

5. Valentýnská diskotéka - program:
ŽR se dohodla, že bude pokračovat v tradici a každá třída si připraví zábavný program
na diskotéku. Termín akce je stanoven na 15. 2. 2018. Organizace celé akce
bude prodiskutována na příštích schůzkách ŽR.


6. Sběrové dny:
ŽR zorganizuje pomoc při sběrových dnech. Ty jsou předběžně naplánovány na 2. týden
v lednu 2018. S p. uč. Demelovou je dohodnuto, že žáci zajistí pomoc zejména
ve čtvrtek odpoledne. Budou vypomáhat vždy 2 dvoučlenné čety, které se
po cca 45 min vystřídají. Každá třída zajistí 2 žáky do čety. Členové ŽR na příští
schůzce nahlásí jména.

5. Diskuse:
Členky ŽR - Nela Wawrzaczová a Nikol Brodová - vznesly nápad, zda by naše škola mohla zorganizovat sportovní turnaj pro okolní školy, např. ve vybíjené. P. Charvátová
přislíbila, že tento návrh vznese na poradě a probere s kolegy a vedením školy.

6. Shrnutí, závěr:
- členové ŽR splní úkoly do příští schůzky
- příští schůzka ŽR se bude konat 5. 1. 2018 v 7,00h (ŽR se dohodla, že se bude nadále
scházet v pátky v 7,00h místo plánovaných 13,45h.)


Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 3. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 3. 11. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová, Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová (9. A)

Omluveni: Sára Ruhswurmová (9. A)

Host: Nikola Šipulová (6. A)

1. Zhodnocení akce Halloween 2017:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zhodnotila akci Halloween 2017, kterou pořádala 6. A. Všichni přítomní se shodli na tom, že se akce vydařila a všem se líbila. P. Charvátová pochválila 6. A za velmi dobrou práci a přípravu a také ostatní členy ŽR za zodpovědný přístup a hladký průběh u celotřídních soutěží. Zároveň byly vyřčeny i drobné výtky k nedodržení termínů (výroba plakátů). A. Hackenberg rovněž vznesl výtku, že se třídě 8. A moc nelíbilo hodnocení počtu masek a kostýmů, protože jich je nejméně ve třídě. Bylo mu vysvětleno, že určitě v této třídě není nejméně žáků a navíc, kdyby byly třídy v kostýmech v plném počtu, hrálo by to roli, v tomto případě se v každé třídě našli žáci, kteří kostým neměli. Navíc, bylo členům připomenuto, že tento systém hodnocení jsme si schválili na druhé schůzce.

2. Organizace celoškolní akce "Mikuláš ve škole 2017" (viz příloha):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce "Mikuláš ve škole 2017" (viz příloha)
- Program akce byl schválen
- Pořádáním akce byla pověřena 9. A (viz příloha)

3. Hodnocení Celoškolní soutěže:
- 2. 11. 2017 byly ve školním rozhlase vyhlášeny výsledky celotřídních soutěží v rámci akce Halloween 2017. Výsledková tabulka byla vyvěšena na nástěnce ŽR a zároveň byly zapsány body do tabulky pro Celoškolní soutěž.
- Členové ŽR byli seznámeni s průběhem hodnocení porotou

4. Den tradic + Vánoční jarmark - rozdělení úkolů:
- Členové ŽR byli pověřeni 2 úkoly, které je třeba splnit k organizaci Den tradic + Vánoční jarmark (viz příloha)
- Je nutné zajistit 2 x 4 žáky z každé třídy pro zajištění pomoci při třídění materiálu a pomůcek na výrobní den a na přípravu vestibulu pro jarmark
- Termín splnění: 8. 11. 2017
- Organizaci práce pak zajistí p. uč. Charvátová M. a p. uč. Ruhswurmová

5. Diskuse:
- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

6. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 1. 12. 2017

Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 2. schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice

Datum konání: 6. 10. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Annette Šataníková (zástup), Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)

1. Kontrola úkolů z minulé schůzky + Plán práce:
- P. Charvátová spolu se členy ŽR zrekapitulovala akce plánované na letošní školní rok – členové přednesli, které akce ve svých třídách schválili, na závěr se ŽR dohodla, které z akcí bude letos organizovat (viz Plán práce ŽR)
- Tento úkol byl splněn (na jedničku!)
- Do Plánu práce byla zařazena nová akce – rozhlasová relace ke Dni dětí (pořádá 8.A)

2. Organizace celoškolní akce „Halloween 2017“ (viz příloha):
- Členové byli seznámeni s organizací celoškolní akce Halloween 2017 
- Členové byli informováni o vyhlášení soutěže „O nejzajímavější dýni“ 
- Program akce i soutěž byli schváleny
- Pořádáním akce byla pověřena 6. A 

3. Hodnocení Celoškolní soutěže:
- ŽR schválila nový systém hodnocení Celoškolní soutěže 

4. Rozdělení úkolů:
- 6. A byl pověřena úkoly, které je třeba splnit k organizaci akce Halloween 2017
- 10. 10. 2017 proběhne schůzka/zkouška s vybranými žáky 6. A k nácviku programu

5. Diskuse:
- Členové ŽR si pochvalovali, že domluva na akcích ve svých třídách proběhla bez potíží, naopak kolektivy tříd aktivně spolupracovaly
- Jiné připomínky či podněty k projednání s vedením školy nebyly předneseny

6. Shrnutí, Závěr:
- Splnit zadané úkoly
- Příští schůzka ŽR se koná 3. 11. 2017

Zapsala: Mgr. Pavlína CharvátováZápis z 1. (zahajovací) schůzky Žákovské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice


Datum konání: 22. 9. 2017
Místo konání: Multimediální učebna AJ
Přítomni: Mgr. Pavlína Charvátová - koordinátor ŽR
Členové: Karolína Branikovičová, Nela Šipulová (6. A)
Nikol Brodová, Nela Wawrzaczová (7. A)
David Grabowski, Adam Hackenberg (8. A)
Natálie Macurová, Sára Ruhswurmová (9. A)
Hosté: Mgr. Irena Ruhswurmová - zástupkyně ŘŠ pro 2. st.
p. Galina Struhárová - předsedkyně RaŠ

1. Přivítání, seznámení:
- P. Charvátová se představila jako nová koordinátorka ŽR a seznámila členy se svou
představou o fungování ŽR
- členové ŽR představili své třídy jako kolektivy, popsali jejich charakter, jak vzájemně
třídy fungují, jaký mají zástupci tříd respekt
- členové byli vyfoceni na nástěnku ŽR

2. Náplň Žákovské rady, Organizace práce:
- P. Charvátová seznámila členy s náplní ŽR (viz nástěnka)
- členové se dohodli na harmonogramu schůzek - budou se konat vždy 1. pátek
v měsíci (pakliže se některý člen nemůže z vážných důvodů dostavit, pošle za sebe
náhradníka ze své třídy) (harmonogram - viz nástěnka)
- koordinátor je v úzkém kontaktu se všemi členy a naopak; členové jsou prostředníky a
komunikují mezi vedením školy/koordinátorem a svými třídami

3. Plán práce ŽR, Akce ŽR, Podněty členů ŽR (návrhy):
- P. Charvátová přečetla seznam akcí/soutěží, které budou hodnoceny v rámci
celoškolní soutěže (viz nástěnka)
- P. Charvátová přednesla další návrhy akcí, které může ŽR zorganizovat, členové
rovněž přidali své příspěvky

4. Celoškolní soutěž a její hodnocení (návrh)
- P. Charvátová seznámila Radu s novým systémem hodnocení celoškolní soutěže,
členové Rady s návrhem souhlasili. K systému byly zaznamenány připomínky
ze strany TU. Proto bude o tomto systému hlasováno a rozhodnuto na další schůzce
ŽR.

5. Rozdělení úkolů pro "významné akce":
- P. Charvátová rozdělila úkoly pro organizaci "významných akcí" (Halloween,
Mikuláš, Valentýnská diskotéka, Den učitelů), tzn. každá třída se jako pořadatel
zhostí jedné akce (rozpis - viz nástěnka)

6. Diskuse + příspěvky hostů:
- Hosté přednesli své příspěvky: I. Ruhswurmová jménem vedení školy nastínila své
představy o fungování ŽR a přislíbila plnou podporu při zvažování jednotlivých
požadavků ŽR. Dále naznačila, že by bylo dobré se v budoucnu pokusit vydávat
školní časopis, aj.
G. Struhárová za RaŠ potvrdila, že RaŠ nadále hodlá finančně přispívat na drobné
odměny, občerstvení aj. při pořádání akcí ŽR. Navíc, nabídla pomoc RaŠ i při jiných
aktivitách. Povzbudila členy ŽR k tomu, aby neváhali a kdykoli se obrátili s určitým
požadavkem, který následně bude projednán ve výboru RaŠ.

7. Úkoly do příští schůzky, Shrnutí, Závěr:
- Členové ŽR dostali úkoly ke splnění do příští schůzky (viz nástěnka)
- Příští schůzka se koná 6. 10. 2017 v 7,00 h v učebně AJ


Zapsala: Mgr. Pavlína Charvátová


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 1861x | Datum: 16.03.2016

Sdílet:
© 2014 - 2017 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací