Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


haka-prvnacci-albrechtice0103baner.jpg P1310633.JPG 1.A.jpg IMG_2026.jpg IMG_5789.JPG

Provoz škol v období od 12. dubna

08. dubna 2021

Návrat žáků 1. stupně od 12. dubna do škol

Bude se jednat o žáky z 1.A, 2.A a 4.A.
Tito žáci nastoupí od 12. 4. na prezenční výuku. Pro žáky bude zajištěna školní družina a školní jídelna. Rodiče si musí přihlásit dítě u vedoucí školní jídelny na stravování.
Třída 3.A a 5.A pokračuje v distanční výuce.
V dalším týdnu od 19. dubna nastoupí 3.A a 5.A. Třídy 1.A, 2.A a 4.A přecházejí do distanční výuky.
V pondělí bude i zahájeno testování žáků 2 x týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek.
Žáci musí mít podepsaný souhlas s testováním od zákonného zástupce dítěte.
Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.
Vážení rodiče, milí strávníci:

Pod hlavičkou Školní jídelna

(kde se nachází jídelníček)

najdete informace

o stahování inkasa bankou za stravu.


Informace k provozu škol a školských zařízení

od 27. února 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření:
ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:
• dětí v mateřské škole
• dětí v přípravné třídě
• žáků 1. a 2. ročníků základní školy
• žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
• dětí v přípravném stupni základní školy speciální
• žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
• žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
• ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy takto:
Okres Karviná - od pondělí 22. 2. 2021 do neděle 28. 2. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA
2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol
a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na
středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné
povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a
provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném
režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

pro předávání vysvědčení platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace
o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na
dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 11.1.2021 DO 22.1.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Provoz mateřských škol
Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je
zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních
pravidel podle Manuálu.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do
prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech
s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.

Provoz základních škol
Je povolena osobní přítomnost:
• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol
za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky
1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy,
a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním
způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický
pracovník), u kterých může být přítomen zákonný
zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel
školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak
neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod.

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
se v celém materiálu považuje nejenom rouška,
ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének (dále jen „rouška“)
a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke
kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující
se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků
na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu
pro prezenčně vzdělávané žáky.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)
do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných
případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy.

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se
řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na
4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více
osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než
je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
z různých tříd,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat
pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy
přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci
školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat
výdejním okénkem.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na
dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.


Prodloužení vánočních prázdnin

Žákům se prodlouží vánoční prázdniny. Do školy půjdou naposled 18. prosince. Původně měla škola trvat až do úterý 22. prosince. Dva dny prázdnin navíc nazvalo Ministerstvo školství jako „Dny boje proti covidu“.
Rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné.
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Školy zůstanou do konce týdne ve 3. stupni systému PES. 

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:
• povinně žáků celého 1. stupně základních škol - 1. až 5. třída
• povinně žáků 9. ročníků základních škol,
• povinně žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační
výuky – střídání celých tříd po týdnu,


Pro všechny tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání
po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků
přítomných ve škole.


• Ředitel školy rozdělí třídy do
dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat
prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu.


• Rozdělení tříd školy na 2 skupiny:

Od pondělí 30. října nastoupí třída 7.A a 7.B  - lichý týden.
Od pondělí 7. prosince nastoupí třída 6.A a 8.A - sudý týden.

Od pondělí 14. prosince nastoupí 7.A a 7.B - lichý týden.
• Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku
se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Třída 9. A má povinnou prezenční výuku každý týden.


Otevření 1. a 2. tříd ZŠ od 18. 11. 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Informace k provozu škol a školských
zařízení od 18. listopadu 2020

Základní pravidla

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU, dále jen „Manuál“), Metodika pro vzdělávání distančním
způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách (https://
bit.ly/36ili3W).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během
přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu https://bit.ly/3pl4JwY).
Pravidla nošení ochrany úst a nosu1
jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola či školské zařízení vždy povinna
postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví (či vládou ve formě krizových
opatření).
V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je
uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na
webových stránkách KHS.
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
(dále jen „rouška“).
• žáků přípravného stupně základní školy speciální
a
• žáků oborů vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy nebo školského zařízení.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


Provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd
zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel
podle Manuálu.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se
ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol
Je povolena osobní přítomnost:
• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol
za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku
(tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy
a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce
žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách
(kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod
a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu
mezi žáky z různých tříd.
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy.
Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny.
Je umožněn provoz školního klubu při základních školách
při zdravotnickém zařízení.
Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz
se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na
4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více
osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup
minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než
je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
z různých tříd,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze
žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní
na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí
strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem).
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách
školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.


INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako „usnesení vlády“).
Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující: • Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.
• Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
• Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.SDĚLENÍ K UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020 do 23.10.2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Osobní přítomnost žáků na vzdělávání je v souladu se školským zákonem nahrazena distanční výukou.

Mateřská škola
Nevztahuje se na provoz mateřské školy – nadále zůstává otevřená – provoz nepřerušen.

Po dobu distanční výuky platí:

• Distanční výuka je pro žáky dle platné legislativy povinná. Žáci jsou povinni se distanční výuky aktivně účastnit. V případě, že žák nebude mít možnost se distanční výuky účastnit on-line formou, nahlásí rodiče neprodleně tuto skutečnost třídnímu učiteli, se kterým si zároveň domluví způsob a četnost předávání úkolů a podkladů k výuce.
• Nemůže-li se žák účastnit distanční výuky ze zdravotních důvodů, omluví zákonný zástupce žáka u třídního učitele. Využít může DM systém, nebo komunikaci prostřednictvím telefonu či e-mailu školy.
• O formě distanční výuky, způsobu komunikace, zadávání učiva a případných časech on-line vzdělávání, budou žáci informováni vyučujícími jednotlivých předmětů. Informace budou předány buď osobně v době prezenční výuky, nebo budou předávány prostřednictvím komunikace přes DM systém (evidenční systém), nebo prostřednictvím e-mailu.
• Ve dnech vyhlášeného volna a prázdnin (26.10. až 30.10.2020) distanční výuka neprobíhá.


STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

• Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Stravování je zajištěno takto:
• Od středy 14.10. do pátku 16.10.2020 se mohou přihlášení žáci stravovat v níže uvedeném čase. Nemají-li stravující se žáci zájem o odebrání oběda v uvedených dnech, musí se řádně odhlásit u vedoucí jídelny podle standardních pravidel pro odhlašování stravy.
• Od pondělí 19.10. do pátku 23.10.2020 bude všem žákům školy odhlášen oběd, ale jídelna zůstává v provozu. Má-li zákonný zástupce žáka zájem o stravování žáka v týdnu od 19.10 do 23.10., musí nejpozději do pátku 16.10., do 14.00 hodin přihlásit žákovi obědy u vedoucí školní jídelny.
• Čas pro stravování žáků v době distanční výuky je omezen na dobu od 11:30 do 12:30 hod.
• Stravující se žáci musí dodržovat předepsané hygienické podmínky – roušky, rozestupy a zákaz shromažďování se před i ve škole a jídelně.
• Ve dnech volna a prázdnin (26. až 30. 10. 2020) stravování žáků neprobíhá, strava je odhlášena automaticky.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina nebude od 14.10. do 30.10.2020 v provozu.

• Prosíme rodiče, kteří se ještě nezaregistrovali do DM systému, aby registraci provedli co nejdříve. Usnadní nám to oboustrannou komunikaci.

V Albrechticích, dne 13. 10. 2020 Zdeněk Feber v.r. Ředitel školy


Sdělení k organizaci výuky od 12. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do23:59 hod. rozhodl ředitel Základní školy a Mateřské školy Albrechtice takto:

Výuka žáků na 1. stupni ZŠ probíhá nadále prezenčně ve škole.

Výuka na 2. stupni je organizována takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020:

Třídy: 6.A, 7.A a 8.A výuka prezenčně ve škole dle rozvrhu hodin

Třídy: 7.B a 9.A distanční výuka

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020:

Třídy: 7.B a 9.A výuka prezenčně ve škole dle rozvrhu hodin

Třídy: 6.A, 7.A a 8.Adistanční výuka

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná. O formě distanční výuky, způsobu komunikace, zadávání učiva a případných časech on-line vzdělávání, budou žáci informováni vyučujícími jednotlivých předmětů. Informace budou předány buď osobně v době prezenční výuky, nebo budou předávány prostřednictvím komunikace přes DM systém (evidenční systém), nebo prostřednictvím e-mailu.

MIMOŘÁDNÉ DNY VOLNA

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ MAJÍ V DANÉM OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKU

Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd individuálně odebrat a sníst v prostorách jídelny, a to v době od 11:30 hod do 13:00 hod. Nemohou-li stravující se žáci oběd v době distanční výuky odebírat, musí se řádně odhlásit u vedoucí jídelny podle standardních pravidel pro odhlašování stravy. Ve dnech volna (26. a 27. 10. 2020) stravování žáků neprobíhá, strava je odhlášena automaticky.

V Albrechticích, dne 8. 10. 2020
V zastoupení Jiří Bakončík
Zástupce ředitele

Čistička vzduchu v každé třídě - ETA Puris 3569 90000

V současné době, abychom předešli nakažení žáků a učitelů, jsme zakoupili do každé třídy a do obou oddělení školní družiny čističky vzduchu ETA Puris 3569 90000. Ta je schopna zajistit svěží a čisté ovzduší i ve větších místnostech. Svým výkonem spolehlivě dokáže vyčistit vzduch i v prostorech do velikosti 80 m2, takže ji můžeme používat ve třídách. Navzdory vysoké efektivitě má nízkou hlučnost 64 dB a nebude rušit v době vyučování. Vynikající úroveň filtrace zajišťuje účinnost až 99,97 %. Dokáže zachytit prachové částice, bakterie, mikroorganismy, ale také zvířecí chlupy, a to díky kombinaci HEPA filtru, uhlíkového filtru a nylonového předfiltru.
Funkce ionizátoru
Mimo jiné můžeme čističku přepnout do režimu klasického ventilátoru, u kterého si lze vybrat hned ze čtyř přednastavených rychlostí. Při aktivaci ionizátoru se do ovzduší vypustí záporné ionty, které vzduch ještě lépe pročistí. Sám přístroj automaticky kontroluje čistotu ovzduší, a podle vyhodnocených informací automaticky upraví nastavení výkonu pro ty nejlepší výsledky.

Informace výchovného poradce:

Kontaktní adresa: vp.zsalbrechtice@seznam.cz

Konzultační hodiny :

pátek - od 11.30 do 13.30 hodin.

Konzultaci v jiné dny lze předem dohodnout.


Kontaktní adresa na zástupce ředitele školy

Mgr. Jiří Bakončík:

zr.zsalbrechtice@seznam.cz


 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

22. června 2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

zanedlouho Vaše dítě nastoupí do 1.třídy naší školy a nyní ještě zbývá čas je na tuto změnu připravit.

Co pro to můžete udělat?

Zdokonalit sebeobsluhu dítěte

Dbát na dodržování společenských návyků – zdravení, slůvka

děkuji, prosím, promiňte...

Zautomatizovat základní hygienické návyky

Dítě by mělo bez ostychu komunikovat s dospělými

Umět poslechnout pokyny dospělých

Dbát na správnou výslovnost

Držet správně tužku a nůžky

Umět se převléknout a obléknout

Udržovat pořádek na svém pracovním místě

Uložit si správně věci do aktovky

Motivujte, prosím, Vaše dítě na školu kladně tak, aby se do školy těšilo.

Nestrašte dítě školou.

Na konci prázdnin změňte, prosím, denní prázdninový režim tak,

aby byly děti ráno vyspané a aby se do školy vypravovaly v klidu a bez stresu.

Co Vaše dítě do 1. třídy potřebuje?

Aktovku, pouzdro, papuče nebo jiné přezůvky s plnou patou a s bílou podrážkou, ručník s poutkem, plátěný nebo plastový ubrousek na lavici na svačinu, cvičební úbor – tričko, kraťasy (v zimním období tepláky), cvičky s bílou podrážkou – vše v plátěném pytlíku, do výtv. výchovy – zástěrku nebo starší košili, igelitový ubrus na lavici, hadřík na utření lavice a výtv. pomůcek.
Dále pak pořiďte složky na sešity velikosti A4 a A5. Obaly na sešity a na učebnice zakoupíte podle potřeby a velikosti v průběhu prvního školního týdne. Veškeré věci, prosím, dětem podepište.

Velké množství pomůcek děti dostanou od ZŠ, sdružení RaŠ a SPOZu.

Jde o: pracovní sešity do 1.třídy, vodové barvy, trojhranné pastelky, voskovky, modelovací hmotu, 3 štětce a kelímek na vodu do VV,gumu, 2 tužky, nůžky, složku barevných papírů, lepidlo, skicák, tužku trojhrannou, pero Torpédo, bloček, sešit.
Na začátku šk. docházky pak p. uč. třídní Mgr. D. Přívratská zakoupí z třídního fondu všem kapsáře na pomůcky k zavěšení na lavici a mazací tabulku + fix pro nácvik psaní.
Veškeré další informace týkající se školní docházky dostanete i v písemné podobě první školní den.

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1.září 2020 v 8 hodin ve třídách.
Tento den nepotřebují děti žádné pomůcky ani aktovku. 
Žádáme rodiče prvňáčků, kteří jej budou 1. září doprovázet do 1. třídy, aby při vstupu do školy používali roušky. Děkujeme.
Připravte si pro p. uč. třídní informace o tom, jak a s kým bude Vaše dítě v prvním týdnu odcházet ze školy domů.
Vyučování prvňáčků bude totiž v prvním týdnu kvůli lepší adaptaci na školu zkrácené: úterý a středa – výuka do 9,25 hodin, čtvrtek a pátek do 10,30 hodin a další týden již do 11,25 hodin.
Pokud rodič pracuje, může být prvňáček v průběhu prvního šk. týdne se svým p. uč. třídním do 11,25 hodin ve třídě a pak přechází do školní družiny.
Po ukončení programu ve třídách dne 1.9. 2020 zájemci z řad rodičů ihned jdou přihlásit své dítě do školní družiny a do jídelny ke stravování.

Těšíme se na Vás 1. září v ZŠ a MŠ Albrechtice.
Mgr. Jiřina Kowalczyková
© 2014 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací