Informace o povinném subjektu, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Informace o povinném subjektu zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, Albrechtice, 735 43, okres Karviná, příspěvková organizace.

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění školního a závodního stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna.

Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace.

Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.

Zřizovatel: obec Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice


3. Organizační struktura


Základní škola IZO: 048 004 286 – 1. stupeň umístěn na adrese: Školní 20, 735 43 Albrechtice

– 2. stupeň umístěn na adrese: Školní 20, 735 43 Albrechtice;

mateřská škola IZO: 107 623 005 – umístěna na adrese: Obecní 698, 735 43 Albrechtice;

4. oddělení umístěno na adrese: Školní 20, 735 43 Albrechtice

školní družina IZO: 119 700 891 – umístěna na adrese: Školní 20, 735 43 Albrechtice;

školní jídelna IZO: 102 892 261 – umístěna na adrese: Školní 20, 735 43 Albrechtice.


4. Kontaktní spojení


Kontaktní poštovní adresa: Školní 20, 735 43 Albrechtice.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: Po-Pá 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00.

Telefonní čísla: 596 428 447 773 058 915

Internetové stránky: www.zsalbrechtice.cz

Internetové stránky mateřské školy: www.zsmsalbrechtice.sweb.cz

Adresa e-podatelny - škola nemá zřízenu elektronickou podatelnu.

Elektronická adresa: feber@volny.cz


5. Případné platby lze poukázat


Číslo účtu: 70632-791/0100 KB Karviná


6. IČ


48004286


7. DIČ


CZ48004286


8. Dokumenty


8.1 Seznam hlavních dokumentů:

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady nezbytné pro provedení zápisu do rejstříku škol a školských zařízení,

b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika),

c) doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

d) vzdělávací programy (podle § 4 až 6 školského zákona),

e) výroční zprávy o činnosti školy,

f) třídní knihy, které obsahují průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

g) školní řády škol a vnitřní řády školských zařízení, rozvrhy vyučovacích hodin,

h) záznamy z pedagogických rad,

i) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,

k) personální a mzdová dokumentace, hospodářská dokumentaci a účetní evidence,

l) zřizovací listina,

m) plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

n) spisový a skartační řád,

o) vnitřní kontrolní systém,

p) směrnice k poskytování informací (veřejný přístup k informacím),

q) dokumentace v oblasti BOZP,

r) dokumentace v oblasti požární ochrany,

s) směrnice v oblasti účetnictví:

rozpočet a pravidla čerpání FKSP,

inventarizace,

oběh účetních dokladů,

evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

pořízení a úbytek zásob,

odpisový plán,

účetní knihy a sestavy.

t) organizační řád

u) kolektivní smlouva

v) plán(y) výchovně vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku,

w) strategie prevence rizikových projevů chování,

x) koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení,

y) úplata za vzdělávání a školské služby.Dokumenty, na které se vztahuje povinnost svobodného přístupu k nim podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou k dispozici v elektronické podobě v úředních hodinách na sekretariátu školy (viz. bod 4).

Následující dokumenty jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na uvedených html adresách:

výroční zpráva o činnosti školy www.volny.cz/zsalbrechtice


9. Žádosti o informace


U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

Při podání e-mailem na adresu martinkova.pavla@post.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


10. Příjem žádostí a dalších podání


Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu školy na adrese Školní 20, 735 43 Albrechtice, a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.


11. Opravné prostředky


V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím školy o právech a povinnostech jmenovitě určených osob je možné podat opravný prostředek (odvolání) ke Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to prostřednictvím školy, která rozhodnutí vydala. Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku (odvolání) je vždy součástí každého rozhodnutí školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.


12. Formuláře


Organizace používá následující formuláře:

žádost o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole – dostupné na: http://www.volny.cz/zsalbrechtice/formulare.html

žádost o přijetí ke vzdělávání v základní škole – dostupné na: http://www.volny.cz/zsalbrechtice/formulare.html

žádost o odklad povinné školní docházky – dostupné na: http://www.volny.cz/zsalbrechtice/formulare.html

žádost o přijetí do školní družiny – dostupné na: http://www.volny.cz/zsalbrechtice/formulare.html

Uvedené formuláře jsou k dispozici v písemné podobě v ředitelně školy.


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací


Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/20114


14. Předpisy


Nejdůležitější používané právní předpisy jsou ke stažení na http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx případně http://www.msmt.cz/dokumenty.


15. Licenční smlouvy


Licenční smlouvy nemá škola uzavřeny.


16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zprávy za roky 2010–2015 jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí v ředitelně školy v úředních hodinách (viz. bod 4).
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 8092x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací