3.11. -7.11. 2014

Fulltextové vyhledávání

Jídelníček

Jídelníček najdete zde:Přihlašování a odhlašování obědů zde: ZMĚNY V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU VYHRAZENY


Poplatky za stravu:

1. Stupeň – 24,- Kč
2. Stupeň – 26,- Kč
3. Stupeň – 28,- Kč
MŠ – 33,- Kč/ 35,- Kč

Vedoucí školní jídelna E. Slonková, tel.: 59 642 90 80, mobil: 773 514 929
 


Přejeme dobrou chuť
 

 
Informace ŠJ pro strávníky 

Vážení rodiče, milí strávníci,
chtěli bychom Vás blíže informovat o stahování inkasa bankou za stravu.
Jelikož v dnešní době nevíme, kdy nám děti nastoupí do škol a školek a naopak, kdy nám školy a školky zavřou, necháváme i nadále stahovat inkasa ve stejném režimu jako dříve, viz. níže uvedený rozpis.
Inkaso na další měsíc se stáhne z banky a následně jsou hromadně děti odhlašovány/přihlašovány po třídách. Takto si můžeme ohlídat docházku, když víme, které třídy dochází do škol a které ne, jsme flexibilnější.
Je možné, že někteří rodiče nesouhlasí se stahovanými obědy! Tímto bych chtěla požádat ty z Vás, kteří to chtějí změnit z jakéhokoliv důvodu, abyste si nechali i nadále nastaveno v bance povolení k inkasu, ale napište na email jidelnalbrechtice@seznam.cz, že si nepřejete stahovat inkaso. Děti si přeřadíme z platby bankou na platbu hotově, tímto se inkaso pozastaví a odhlášky se Vám vrátí na účet. Až se školy budou otevírat, budete muset myslet na to, abyste děti nahlásili, že se budou stravovat. První platby za stravu se poté budou hradit v hotovosti a až potom přecházet zpět na platbu bankou.
Pokud má někdo z rodičů či strávníků zájem o zaslání vyúčtování plateb za stravné školního roku 20/21 (platí pro platby bankou), přihlaste se na e-stravu a zadejte si email, na který chcete toto vyúčtování zasílat. Na konci měsíce se bude hromadně vyúčtování zasílat na zadané emaily.

Přihlášení na e-stravu:
Identifikace školy: 214
Kód uživatele: číslo čipu bez nul
Heslo: počáteční malá písmena jména a příjmení č. čipu bez nul ( např. Jan Novák 0055 - jn55 ), pokud jste si nenastavili vlastní heslo.

Rozpis stahování inkas na školní rok 2020/2021 pro strávníky Zš a Mš:
Srpen 2020 inkaso na 9/2020, pouze u Mš ponížené o odhlášky z 7/2020
Září 2020 inkaso na 10/2020
Říjen 2020 inkaso na 11/2020 ponížené o odhlášky z 9/2020
Listopad 2020 inkaso na 12/2020 ponížené o odhlášky z 10/2020
Prosinec 2020 inkaso na 1/2021 ponížené o odhlášky z 11/2020
Leden 2021 inkaso na 2/2021 ponížené o odhlášky z 12/2020
Únor 2021 inkaso na 3/2021 ponížené o odhlášky z 1/2021
Březen 2021 inkaso na 4/2021 ponížené o odhlášky z 2/2021
Duben 2021 inkaso na 5/2021 ponížené o odhlášky z 3/2021
Květen 2021 inkaso na 6/2021 ponížené o odhlášky z 4/2021
Červen 2021 inkaso na 7/2021 ponížené o odhlášky z 5/2021 platí pro Mš, pouze děti které jsou nahlášeny ke stravování v červenci, ostatním z Mš se vrací odhlášky z 5/2021
Žákům Zš se v červnu 2021 vrací odhlášky z 5/2021
Žákům Zš a Mš se v červenci 2021 vrací odhlášky z 6/2021


Zde uveden příklad stahování inkasa v březnu 2021 na 4/2021 ponížené o odhlášky z 2/2021
Kalkulace pro 1. stupeň Zš (děti které ve školním roce 20/21 dosáhly nebo dosáhnou věku 6-10 let)
Inkaso – duben 19 školních dní (1.4. velikonoční prázdniny) x 24,- = 456,-
Odhlášky – únor 15 dní ( 22.2. – 26.2. jarní prázdniny) x 24,- = 360,-
Stahovat se tedy bude 456 – 360 = 96,-
V březnu 2021 se bude stahovat částka 96,-, tato výše zálohy na duben bude stažena inkasem dětem, které se v únoru vůbec nestravovaly, tzn. 3. – 4. třída.
Dětem, které se stravovaly (1., 2. třída) nebo si při distanční výuce chodily pro obědy se výše odhlášek liší podle odebraných obědů ( např. nemoc a pod ) .

Pokud by měl někdo více dotazů či připomínek, může psát na email jidelnalbrechtice@seznam.cz
nebo volat na telefonní čísla 596 429 080, 773 514 929.
Na závěr bychom chtěli popřát mnoho energie, síly a pevné nervy v této nelehké době

Slonková Eva
vedoucí školní jídelnyDěti po dobu nemoci - nepřítomnosti ve škole - nemají nárok na dotovaný oběd.
Musí být odhlášené. Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si oběd můžete odnést v jídlonosiči.

S účinností od 1. 6. 2015 dochází ke změně v organizaci přihlašování a odhlašování stravy odebírané
v naší školní jídelně.
Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:00 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou
nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd
za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče v době od 11:00 – 13:45 hodin.
NEOMLUVENÁ NEPŘÍTOMNOST – NEODHLÁŠENÁ STRAVA:
Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi
započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 67,- Kč.

Způsob odhlašování od následujícího dne – vždy do 13:00 hodin předcházejícího dne:
1) prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
2) u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 596 429 080, 773 514 929 nebo emailem: jidelnalbrechtice@seznam.cz

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:

Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
A) Na internetu
Zadat www.zsalbrechtice.cz a odkaz na nebo www.estrava.cz
(objeví se internetové stránky )
dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce.
V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 0-odhláška.
Postup přihlašování uživatele estravy:

1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Albrechtice):
klikneme na číslo identifikace 0214
2. zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
3. zadat heslo - sděleno vedoucí ŠJ,po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max.8 znaků
4. objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
5. v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Výdej čipu bude probíhat u vedoucí ŠJ.
Nový čip - 100 Kč
Ztráta čipu - 100 Kč


Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Albrechtice tel:596 429 080
vedoucí: E. Slonková

CO RODIČE NEVÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ ANEB PROČ SE VAŘÍ JAK SE VAŘÍ

Autor: Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých stanoviscích informováni a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky! Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a své možnosti.

Trochu legislativy úvodem

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dvě základní požadavky:

a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)
Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.
Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Obědy jsou moc drahé
Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie. O tom, co stojí potraviny, jestli jejich cena stoupá nebo klesá, se můžeme snadno přesvědčit. Mnoho jídelen nakupuje potraviny ve velkoobchodech za ceny nižší, ale je bohužel i mnoho takových, kam velkoobchod odmítá dodávat (obvykle těch, kde se stravuje málo žáků). Těm pak nezbývá, než aby nakupovaly v běžném obchodě za běžné ceny.
Zatímco materiálovou část ceny mohou mít rodiče pod kontrolou, horší je to s náklady mzdovými a režijními. Pokud jde o mzdy, tak každý rodič, který se zajímá o dění kolem sebe, ví, že platy ve školních jídelnách jsou velmi nízké, řada kuchařek dnes pracuje za minimální mzdu. Režijní náklady (energie, údržba, opravy, stroje, zařízení, vybavení, školení personálu) pak závisí na konkrétních podmínkách každé jídelny a mohou být i ve srovnatelných jídelnách skutečně různé.

Obědy platím a proto mám právo...
Ta práva jsou bohužel velmi malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.
Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60 %. Cena oběda (stravenky), kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. Běžné materiálové náklady na 1 oběd se v současnosti pohybují kolem 20 Kč (v závislosti na věku dítěte). Rodič, který stravenku hradí, musí počítat s tím, že min. dalších 30 Kč (mzdy a režie) mu přidá někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.
Rodič tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

Mému synovi nevyhovuje, co dostává na oběd
Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by zakazoval např. párky nebo klobásy nebo že by ve školkách bylo povinné mléko ke snídani.
Vyhláška 107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzv. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte jejich spotřebu a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné tabulce. Např. u dětí 1. stupně ZŠ musí jídelna za měsíc vykázat spotřebu 10 g luštěnin na 1 oběd, 12 g tuků nebo 19 g mléčných výrobků.
Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.
Požadavků, které rodiče i děti vznášejí, je mnoho: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že snížení spotřeby ryb nebo luštěnin bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak.
Pozor ale na to, že některé změny se mohou promítnout v ceně jídla. Jídelna musí dodržet finanční limit.

Syn dostává malé porce masa
Vyhláška 107/2005 předepisuje, že ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce např. 100 gramové, ale příště zase musí ušetřit. Např. do rizota dají masa jen 50 g.
V případě nespokojenosti si můžete nechat porci převážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně větší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

V naší jídelně se vaří podle zastaralých norem
V České republice neexistují předepsané normy (receptury) pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelním lístku dovolit žádné extravagance.
Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí nové a nové receptury, kterými by strávníky upoutali.

Složení jídelníčku je hrozné
Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především tak, aby dodržela výživové normy (spotřební koš). Existuje ale řada neoficiálních doporučení: např. maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát měsíčně zeleninové bezmasé jídlo, dva dny po sobě by neměla být stejná příloha, polévka by měla být odlišného typu než hlavní jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, obvykle také dodrží spotřební koš.
I dodržování těchto zásad bývá předmětem kontrol jídelen, ale závěry jsou spíše formou doporučení, upozornění. Při nedodržování těchto zásad nelze uplatnit sankce, rodiče si je nemohou vynutit, někdy to z provozních důvodů ani nelze.
Nemůžeme označit jídelníček jednoduše za hrozný, musíme konkrétně uvést porušení obvyklých zásad a úpravu skladby jídelníčku vyjednat s vedením školy.

Některé potraviny by se měly ve školkách zakázat
Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich mateřské školce podává uzené maso a uzeniny vůbec, proč se nepoužívají ve větší míře umělé margariny (typu Rama) apod. Obavy také panují o vliv vnitřností, máku apod. na zdravotní stav dítěte.
Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. V této oblasti se rodičům otvírá široké pole působnosti při jednání s vedením školy, školky nebo jídelny.

Oběd po dobu nemoci a o prázdninách
Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považuji za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin.
Není tomu ale tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne.
Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.

Dietní a alternativní strava
V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na přípravu těchto druhů jídel není podle legislativy právní nárok, záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek, zvýšené finanční náklady musí hradit strávník. Rodiče by však měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Mnohem častější jsou případy, kdy rodiče dietní stravu připravují doma, do jídelny ji jen donesou a personál ji pouze ohřeje a naservíruje.
Adresy a odkazy

 


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICE, ŠKOLNÍ 20,735 43 ALBRECHTICE

ŠKOLNÍ JÍDELNA, poskytuje stravovací služby – žákům škol a školských zařízení
- závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace
- závodní stravování zaměstnancům jiných škol v rámci
doplňkové činnosti
- ostatním osobám v rámci doplňkové činnosti-důchodcům
- zaměstnancům OÚ, sportovní akce pořádané obcí

ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ

Provozní doba ve školní jídelně je stanovená na dobu od 6,30 – 15,00 hodin /pondělí až pátek/.
Provoz školní jídelny v době prázdnin určuje ředitel dle dohody se zřizovatelem. Strávníkům bude tato skutečnost oznámená na vývěsce v prostorách školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí v kanceláři u vedoucí školní jídelny do 13 hodin, na příští den.
Telefonicky: na mobilu č. 773 514 929 nebo 59 642 90 80.
Emailová adresa: jidelnalbrechtice@seznam.cz.
E-strava: odhlašování obědů je možno na internetovém portále e-strava.cz. Pro první přihlášení je potřeba kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Poplatky za stravu jsou hrazeny v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostně – inkasem.

Žák má nárok odebírat obědy (za sníženou úhradu) v době pobytu ve škole (pouze ve dnech školního vyučování) a první den neplánované nepřítomnosti, další dny nepřítomnosti je strávník povinen stravu odhlásit. Za pobyt
ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může odebrat oběd do jídlonosiče. Pokud si strávník v případě nemoci odběr stravy včas řádně neodhlásí, uhradí poplatek do plné výše ceny oběda dle platného ceníku ŠJ. Za neodhlášené obědy budou žákovi zpětně doúčtovány režie ve výši 39,- Kč za jeden oběd. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Identifikace strávníků je prováděna na základě čipu, který je nepřenosný. Pokud strávník čip zapomene, bude ověřen pracovnicí školní jídelny, jestli má zaplacen a nahlášen oběd (pouze výjimečně). Při ztrátě čipu nutno zakoupit nový čip.

Na poslední den v měsíci, odhlašujte obědy do 9 hodin předešlého dne.

Při ukončení stravování je nutno tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny, ta podá informaci o finančním vyrovnání.

Strávnici jsou zařazení podle věku, kterého v daném školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny výživové a finanční normy.

SAZBY STRAVNÉHO

Děti MŠ do 6 let 30,- Kč přesnídávka,oběd,svačina, pitný režim

Děti MŠ 7 let 32,- Kč přesnídávka, oběd, svačina, pitný režim

Strávnici 7-10 let 24,- Kč oběd

Strávníci 11-14 let 26,- Kč oběd

Strávnici 15 a více let 28,- Kč oběd

Důchodci 67,- Kč oběd

VÝDEJ STRAVY JE STANOVEN 10,30 - 11,15 hodin pro důchodce, cizí strávníky a do jídlonosičů
11,30 - 13,45 hodin pro děti, žáky a zaměstnance školy

ZPRACOVALA: Slonková Eva Mgr. Zdeněk Feber
Vedoucí školní jídelny Ředitel ZŠ a MŠ AlbrechticeV Albrechticích dne 01.04.2020


 
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 31121x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2021 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací