Kritéria hodnocení na ZŠ Albrechtice, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Nástroje a kritéria hodnocení žáků na ZŠ a MŠ Albrechtice

Soubor ve wordu ke stažení na konci tohoto článku.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl a jak s tím zacházet, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat při přetrvávajících nedostatcích.

Každému hodnocení bude předcházet srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a s kritérii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván, kdy a jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen.

Vyučující seznámí žáky s požadavky na plnění domácích úkolů, samostatných úkolů, referátů, laboratorních prací a jiných forem hodnocení.

Při hodnocení klademe důraz na vhodnou formulaci, přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok žáka (nemělo by docházet ke srovnávání se spolužáky, rozdělování na úspěšné a neúspěšné, snižování sebedůvěry a důstojnosti žáků). Hodnocení by žáka mělo motivovat pro další vzdělávání.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků by mělo být:
• jednoznačné, srozumitelné a objektivní
• odborně správné a pedagogicky zdůvodněné
• odpovídající předem stanoveným kritériím
• plánované, všestranné a systematické
• věcné a informativní

Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci. U průběžného hodnocení používáme různé formy klasifikace, písemné hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení žáků. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole už od 1. ročníku, s chybou či s nedostatkem dále pracujeme.

Ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů průběžně ústně nebo písemně vždy po ukončení tematického celku.

Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – uvědomění si chyby je příležitostí naučit se látku lépe.

Učitel na začátku roku specifikuje své požadavky k průběžné klasifikaci. Zároveň seznámí žáky s požadavky a pravidly pro závěrečné uzavírání klasifikace na konci pololetí. Hodnocení učitele je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné a doložitelné
(o každé klasifikaci ve svém předmětu vede evidenci). Vyučující vysvětlí žákům rozdílnou váhu známek.

Vědomosti a dovednosti žáků jsou hodnoceny ústním a písemným zkoušením, povinnými předepsanými písemnými pracemi, prověřovacími pracemi, testy, domácími úkoly, protokoly, samostatnými a odbornými pracemi (projekty, referáty).

Po ústním zkoušení učitel žákovi oznámí a zdůvodní výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a samostatných prací oznámí žákovi nejpozději do týdne. Opravené práce je povinen žákům předložit. Předepsané práce z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky se uchovávají po celou dobu vzdělávání žáka.

Písemné práce (český jazyk, cizí jazyky, matematika) v rozsahu nad 30 minut každý vyučující oznámí žákům nejméně jeden týden předem (v jednom dni lze psát pouze jednu uvedenou písemnou práci).

Jednou z podmínek pro uzavření klasifikace na konci pololetí je získání příslušného počtu známek.
Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a provede zápis známky do systému Dm software neprodleně, nejpozději do deseti dnů od realizace. Zapisují se všechny známky, které se berou v úvahu při celkové klasifikaci.

Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí pak vysvědčení. Na 1. stupni se stupeň klasifikace uvádí číslicí, na 2. stupni slovně.

Každá známka má přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr.
O výsledcích průběžného hodnocení učitelé pravidelně informují zákonné zástupce
• na 1. stupni zápisem do deníčku a žákovské knížky
• na 2. stupni zápisem do žákovské knížky
• při pravidelných třídních schůzkách
• v době pravidelných nebo mimořádných konzultačních hodin
• kdykoliv na základě individuální žádosti zákonných zástupců
• zpřístupněním známek v informačním systému prostřednictvím programu Dm software

Klasifikace zohledňuje nejen výsledky vzdělávání v příslušném předmětu, ale také ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání.

Učitelé dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky bezprostředně po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, neužívají zkoušení jako způsob, jak nacházet mezery ve vědomostech žáků, ale jak hodnotit to, co žáci umí, klasifikují jen probrané učivo, dbají, aby před rozsáhlejším prověřováním znalostí měli žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.

Pokud žák svou práci pro hodnocení neodevzdá nebo ji neodevzdá v předem dohodnutém termínu, popřípadě pokud kontrolu svých vědomostí a dovedností odmítne, může být hodnocen stupněm „nedostatečný“.

Povinností vyučujících je po klasifikační poradě seznámit žáky s výslednou známkou na závěr pololetí.
Zameškání více než 30 % skutečně odučených hodin daného předmětu v průběhu pololetí je důvodem neklasifikování nebo přezkoušení žáka. Každá taková situace je posuzována individuálně s přihlédnutím ke všem známým okolnostem.

Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických a speciálních vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.

Při uzavírání klasifikace žáka, který má IVP, jsou na žáka kladeny stejné požadavky jako na ostatní žáky.
Je mu tolerována vyšší omluvená absence, ale nesmí být snižovány nároky na jeho studium.

Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle:
• stupně osvojení a jistoty, s níž žák ovládá učivo
• schopnosti samostatného logického myšlení
• schopnosti aplikace získaných vědomostí a dovedností
• samostatnosti, aktivity, iniciativnosti
• úrovně vyjadřování
• píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání
• včasnosti a kvality plnění úkolů zadaných vyučujícím.
• známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka
• do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka

V rámci všech vyučovacích předmětů budou žáci hodnoceni podle čtyř základních kritérií, která vycházejí z daných osnov a klíčových kompetencí:
• očekávané výstupy dle osnov každého předmětu
• osobní přístup žáka k předmětu
• aktivní práce žáka v hodinách
• práce podle pokynů učitele

Závěrečné hodnocení: Očekávané výstupy - Osobní přístup žáka k předmětu - Aktivní práce žáka v hodinách - Práce podle pokynů učitele
1 - výborný: Plní s velmi drobnými nedostatky. Zahrnuje velmi pečlivou a pravidelnou přípravu na vyučování (ústní, písemnou i praktickou) a její odpovídající projev (až na výjimku vždy přesný, estetický a tvořivý). Žák jeví pravidelně zájem o předmět. Je velmi aktivní, samostatný, velmi dobře spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Pracuje samostatně a tvořivě podle pokynů učitele, pouze výjimečně s jeho podporou.

2 - chvalitebný: Plní s pouze drobnými nedostatky a chybami. Zahrnuje pečlivou a většinou pravidelnou přípravu na vyučování (ústní, písemnou i praktickou) a její odpovídající projev (v převážné většině přesný, estetický a tvořivý). Žák jeví zájem o předmět. Je většinou aktivní, samostatný, dobře spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Pracuje samostatně a tvořivě podle pokynů učitele za jeho občasné podpory.
3 - dobrý: Plní s chybami a nedostatky. Zahrnuje neúplnou přípravu na vyučování (ústní, písemnou i praktickou) a její odpovídající projev (ne příliš přesný, estetický a tvořivý). Žák občas jeví zájem o předmět. Je jen občas aktivní, méně samostatný, ale spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Pracuje s podporou učitele, většinou se řídí jeho pokyny.
4 - dostatečný: Plní se závažnějšími chybami a nedostatky. Zahrnuje nepečlivou a nepravidelnou přípravu na vyučování (ústní, písemnou i praktickou) a její odpovídající projev (nepřesný, neestetický). Žák jen ojediněle jeví zájem o předmět. Je převážně pasivní, nesamostatný, špatně spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Žák pracuje jen s trvalou podporou a pomocí učitele, často se neřídí jeho pokyny.
5 - nedostatečný: Neplní. Chybějící příprava na vyučování. Nejeví zájem o předmět. Samostatně nepracuje, s ostatními nespolupracuje. Není schopen pracovat ani s trvalou podporou a pomocí učitele, neřídí se jeho pokyny.

Komisionální zkoušku může ředitel školy nařídit i tehdy, není-li žák ve vyučovacím předmětu za dané klasifikační období hodnocen.

Komise pro komisionální zkoušku je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka příslušnému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise v den konání zkoušky.

Opravné zkoušky se konají na základě podmínek a pravidel stanovených §69 odst. 7, 8 zákona č. 561/2004 Sb.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí (§69 zákona č. 561/2004 Sb.) Učiní tak na základě žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka, která bude obsahovat po dohodě s vyučujícím daného předmětu návrh termínu uzavření klasifikace. Nelze-li žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku (§69 zákona č. 561/2004 Sb.) Učiní tak na základě žádosti zákonných zástupců nezletilého žáka, která bude obsahovat po dohodě s vyučujícím daného předmětu návrh termínu uzavření klasifikace. Není-li žák hodnocen ani do konce září, neprospěl.

Vyučující může napomenout žáka za slabý prospěch (hodnocení stupněm dostatečný a nedostatečný) nebo za zhoršení prospěchu o více než jeden stupeň). Tuto skutečnost je povinen vyučující oznámit třídnímu učiteli nejpozději před klasifikační poradou. Třídní učitel oznámí prokazatelně tuto skutečnost rodičům nezletilého žáka.JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY (SEKCE PŘEDMĚTŮ)

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci pro 1. stupeň jsou zpracována po jednotlivých ročnících a vyučovacích předmětech.

1. ročník

1. pololetí, období září–říjen
V tomto období má hodnocení především motivační charakter. Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech, jejich práce a aktivity jsou hodnoceny slovně a grafickými symboly.

1. pololetí, období listopad–leden
Žáci jsou hodnoceni pouze za to, co umí, klasifikačním stupněm 1 nebo 2. U méně úspěšných
prací je vyznačen počet chyb a práce je hodnocena slovně nebo motivačním razítkem.

2. pololetí
Všichni žáci jsou klasifikováni klasifikačním stupněm. Méně úspěšní žáci jsou hodnoceni slovně nebo motivačním razítkem.

Český jazyk a literatura
Předmětem hodnocení je čtení procvičeného i neznámého textu, skládání slov a vět, diktáty. Hodnocení diktátu, opisu, přepisu:
1 bez chyby – 1 chyba
2 2–3 chyby
3 4–6 chyb
4 7–9 chyb
5 10 a více chyb

Četnost předepsaných prací (v závislosti na individuálních potřebách žáků):
• diktáty (opis, přepis) 5–15 za pololetí
• přednes – recitace 1–5 za pololetí
• psaní 1–10 za pololetí
• čtení 1–15 za pololetí
• čtvrtletní práce 2 za pololetí
• domácí úkoly 2–10 za pololetí
Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• diktáty (opis, přepis) 0,8
• přednes – recitace 0,7
• psaní 0,7
• čtení 0,7
• čtvrtletní práce 0,8
• domácí úkoly 0,1


Matematika
Je hodnocena samostatnost, správnost postupů a výsledků, tvořivost, aktivita, numerické počítání a schopnost řešit slovní úlohy. Hodnocení při deseti příkladech (práce většího rozsahu hodnotíme podle klasifikační tabulky – níže)
1 0–1 chyb
2 2–3 chyby
3 4–5 chyb
4 6–7 chyb
5 8 a více chyb

Četnost předepsaných prací:
• pamětné počítání 1–5 za pololetí.
• práce v hodině 1–5 za pololetí.
• prověřovací práce 3–10 za pololetí
• slovní úlohy 1–5 za pololetí
• čtvrtletní práce 2 za pololetí
• domácí úkoly 2–10 za pololetí
Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• pamětné počítání 0,7
• práce v hodině 0,4
• prověřovací práce 1,0
• slovní úlohy 0,8
• čtvrtletní práce 0,8
• domácí úkoly 1,0Prvouka
Je hodnocena aktivita, samostatné vyjadřování, znalost pojmů a terminologie. V prvouce jsou prověřovány znalosti a dovednosti formou rozhovoru, doplňováním, přiřazováním obrázků.

Hudební, tělesná, výtvarná výchova a pracovní činnosti
Hodnocení má především motivační charakter. Je hodnocena aktivita, snaha, připravenost na vyučování a originalita projevu. Je také přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.

2. ročník

Hodnocení je zaznamenáváno v notýsku nebo v sešitech jednotlivých předmětů.
Ve 2. ročníku má klasifikace stále motivační charakter. Kromě klasifikačních stupňů (1–5) je používáno slovní hodnocení nebo pochvaly a grafické symboly. Předmětem hodnocení žáka je také aktivita, snaha a připravenost na vyučování.

Český jazyk a literatura
Hodnocení diktátu, opisu, přepisu:
1 bez chyby - 1 chyba
2 2–3 chyby
3 4–6 chyb
4 7–9 chyb
5 10 a více chyb


Četnost předepsaných prací:
• diktáty (opis, přepis) 5–15 za pololetí.
• pravopisná cvičení, doplňovací 1–10 za pololetí
• přednes – recitace 1–5 za pololetí
• psaní 1–10 za pololetí
• čtení 1–10 za pololetí
• čtenářský deník 1–2 za pololetí
• čtvrtletní práce 2 za pololetí
• domácí úkoly 2–10 za pololetí
Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• diktáty (opis, přepis) 0,8
• pravopisná cvičení, doplňovací 1,0
• přednes – recitace 0,7
• psaní 0,7
• čtení 0,7
• čtenářský deník 0,8
• čtvrtletní práce 0,8
• domácí úkoly 1,0Matematika
Je hodnocena samostatnost, správnost postupů a výsledků, tvořivost, aktivita, numerické počítání a schopnost řešit slovní úlohy.
Hodnocení prověřovacích prací, pamětného počítání, slovních úloh:
1 0–1 chyba
2 2–3 chyby
3 4–5 chyb
4 6–7 chyb
5 8 a více chyb
V geometrii je hodnocena správnost a přesnost provedení.


Četnost předepsaných prací pamětné počítání 1–2 za pololetí.
• práce v hodině 1–5 za pololetí.
• prověřovací práce 5–15 za pololetí
• slovní úlohy 1–5 za pololetí
• geometrie 1–3 za pololetí
• čtvrtletní práce 2 za pololetí
• domácí úkoly 2–10 za pololetí

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• pamětné počítání 0,7
• práce v hodině 0,4
• prověřovací práce 1,0
• slovní úlohy 0,8
• geometrie 0,7
• čtvrtletní práce 0,8
• domácí úkoly 1,0


Prvouka
Je prověřována znalost učiva formou ústního zkoušení, skupinové práce nebo samostatných prací, testů a prověřovacích prací.

Četnost předepsaných prací:
• prověřovací práce 1–2 za pololetí
• test 1–2 za pololetí
• ústní zkoušení 0–1 za pololetí
• samostatná práce 1–2 za pololetí
• skupinová práce 0–1 za pololetí
• domácí úkoly 1–5 za pololetí
Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• prověřovací práce 1,0
• test 0,8
• ústní zkoušení 0,8
• samostatná práce 0,5
• skupinová práce 0,3
• domácí úkoly 0,1


Hudební, tělesná, výtvarná výchova a pracovní činnosti
Hodnocení má především motivační charakter. Je hodnocena aktivita, snaha, připravenost na vyučování a originalita projevu. Je také přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka.

3., 4., 5. ročník

Český jazyk a literatura
Čtení
- schopnost orientace v textu
- úroveň hlasitého čtení
- porozumění textu
- schopnost reprodukovat text
- schopnost vyhledat potřebné informace v textu
- recitace, přednes
- vedení a prezentace čtenářského deníku
Součástí hodnocení je i schopnost referovat o literárním díle, kulturní akci.

Gramatika
Pravopisná cvičení, diktáty (dle obtížnosti a rozsahu).
Vzhledem k nutnosti hodnotit nejen pravopisné jevy, ale i celkovou správnost psaného textu,
se vychází z tohoto hodnocení:
1 bez chyby – 1 chyba
2 2–3 chyby
3 4–6 chyb
4 7–9 chyb
5 10 a více chyb

Četnost předepsaných prací:
• diktáty 5–10 za pololetí.
• slohové práce 1–4 za pololetí
• pravopisná cvičení, doplňování 1–15 za pololetí
• přednes – recitace 1–4 za pololetí
• čtení 1–5 za pololetí
• psaní 1–5 za pololetí
• čtenářský deník 2–5 za pololetí
• čtvrtletní práce 2 za pololetí
• domácí úkoly 2–10 za pololetí
• ústní zkoušení 1–2 za pololetí
Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• diktáty 0,8
• slohové práce 0,9
• pravopisná cvičení, doplňování 1,0
• přednes – recitace 0,7
• čtení 0,7
• psaní 0,7
• čtenářský deník 0,8
• čtvrtletní práce 0,8
• domácí úkoly 1,0
• ústní zkoušení 0,8


Klasifikační tabulka pro čtvrtletní písemné práce
Vyjádření známky v procentech:
100–90 % 1 – výborný
89–75 % 2 – chvalitebný
74–50 % 3 – dobrý
49–25 % 4 – dostatečný
24–0 % 5 – nedostatečný
Kritéria hodnocení slohových cvičení:
- originalita práce
- gramatická správnost
- stylistické provedení
- ústní předvedení slohové práce
Hodnocení psaného projevu se týká psaní v sešitech, čitelnosti písma, celkové úpravy textu.

Matematika
Typy prací: Pamětné počítání, práce v hodině, prověřovací práce, slovní úlohy a čtvrtletní písemné práce.

Hodnocení prověřovacích prací, pamětného počítání, slovních úloh:
1 0–1 chyba
2 2–3 chyby
3 4–5 chyb
4 6–7 chyb
5 8 a více chyb
V geometrii je hodnocena správnost a přesnost provedení, úprava a používání rýsovacích pomůcek.

Četnost předepsaných prací:
• pamětné počítání 1–2 za pololetí.
• práce v hodině 0–3 za pololetí.
• prověřovací práce 5–15 za pololetí
• slovní úlohy 1–5 za pololetí
• geometrie 1–3 za pololetí
• čtvrtletní práce 2 za pololetí
• domácí úkoly 2–10 za pololetí
• ústní zkoušení 1–2 za pololetí
• matematické pojmy 0–2 za pololetí
Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• pamětné počítání 0,7
• práce v hodině 0,4
• prověřovací práce 1,0
• slovní úlohy 0,8
• geometrie 0,7
• čtvrtletní práce 0,8
• domácí úkoly 1,0
• ústní zkoušení 0,8
• matematické pojmy 0,2


Klasifikační tabulka pro čtvrtletní písemné práce
Vyjádření známky v procentech:
100–90 % 1 – výborný
89–75 % 2 – chvalitebný
74–50 % 3 – dobrý
49–25 % 4 – dostatečný
24–0 % 5 – nedostatečný
Vlastivěda, přírodověda (prvouka)
Při ústním zkoušení je hodnocen obsah znalostí. Prověřovací práce jsou klasifikovány stupněm podle tabulky (dle obtížnosti)
Četnost předepsaných prací:
• prověřovací práce 1–2 za pololetí
• test 1–2 za pololetí
• ústní zkoušení 0–1 za pololetí
• samostatná práce 1–2 za pololetí
• skupinová práce 0–1 za pololetí
• orientace na mapě 0–1 za pololetí
• referát 0–1 za pololetí
• domácí úkoly 1–2 za pololetí

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• prověřovací práce 1,0
• test 0,8
• ústní zkoušení 0,8
• samostatná práce 0,5
• skupinová práce 0,3
• orientace na mapě 0,7
• referát 0,4
• domácí úkoly 0,1


Hudební výchova

Četnost hodnocení za pololetí:
• hudební teorie 0–2
• poslech 0–1
• taktování 1–2
• zpěv písně 1–2
• vytleskávání rytmu 0–2
• text písně 1–2
• práce v hodině 0–2

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• hudební teorie 0,3
• poslech 0,3
• taktování 0,5
• zpěv písně 0,5
• vytleskávání rytmu 0,5
• text písně 0,9
• práce v hodině 0,4


Tělesná výchova

Četnost hodnocení za pololetí:
• pořadová cvičení, nástup 1–2
• akrobacie 1–2
• atletika 1–2
• cvičení na nářadí 1–2
• cvičení s náčiním 1–2
• míčové hry 1–2
• závodivé hry 0–2
• rozcvička 1–2

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• pořadová cvičení, nástup 0,5
• akrobacie 0,5
• atletika 0,5
• cvičení na nářadí 0,5
• cvičení s náčiním 0,5
• míčové hry 0,5
• závodivé hry 0,5
• rozcvička 0,5


Výtvarná výchova a pracovní činnosti

Četnost hodnocení za pololetí:
• dodržení pracovního postupu 1–4
• vlastní tvorba 5–15

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• dodržení pracovního postupu 0,5
• vlastní tvorba 0,5


Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v jednotlivých předmětech

• První dva dny následující po nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák omluven z učiva, které bylo v době jeho nepřítomnosti nově probíráno.
• V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší, než týden je žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním či písemném) po dobu, kterou si učitel dohodne s žákem nebo jeho zákonnými zástupci.
• Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
• Rozsáhlejší písemné práce, testy jsou vždy včas předem oznámeny žákům.
• Žák má možnost si své případné neúspěšné hodnocení opravit po dohodě s vyučujícím.
• Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.


Pravidla pro hodnocení a klasifikaci pro 2. stupeň jsou zpracována po jednotlivých vyučovacích předmětech.

Český jazyk a literatura

Na začátku školního roku v měsíci září seznámíme srozumitelně žáka s kritérii a formou průběžného a závěrečného hodnocení.

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura
• písemné práce
• ústní zkoušení a mluvený projev
• samostatné aktivity
• úprava sešitů
• domácí úkoly
• skupinové práce
• práce ve dvojicích

Četnost předepsaných prací:
• aktivita 0-2
• cvičná slohová práce 1-4
• čtenářský deník 1-3
• čtvrtletní práce 2
• diktát 5-10
• domácí úkol 0-10
• prověřovací práce 3-10
• recitace 0-2
• referát 0-2
• samostatná práce 0-5
• slohová práce 1-2
• prezentace 0-1
• ústní zkoušení 0-1
• vedení sešitu 0-2

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• aktivita 0,3
• cvičná slohová práce 0,5
• čtenářský deník 0,8
• čtvrtletní práce 0,8
• diktát 0,8
• domácí úkol 0,1
• prověřovací práce 1,0
• recitace 0,7
• referát 0,4
• samostatná práce 0,5
• slohová práce 0,9
• prezentace 1,0
• ústní zkoušení 0,8
• vedení sešitu 0,2


Minimální počet známek získaných žákem za 1 pololetí je stanoven na 10, přičemž klasifikace je rovnoměrně rozložena do celého klasifikačního období.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura:

• První dva dny následující po nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák omluven z učiva, které bylo v době jeho nepřítomnosti nově probíráno.
• V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší, než týden je žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním či písemném) po dobu, kterou si učitel dohodne s žákem nebo jeho zákonnými zástupci.
• Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
• Rozsáhlejší písemné práce, testy jsou vždy včas předem oznámeny žákům.
• Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (po dohodě s vyučujícím).
• Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.

Klasifikační tabulka pro čtvrtletní a prověřovací práce
Vyjádření známky v procentech:
čtvrtletní práce: prověřovací práce:
1 – výborný 100–91 % 100–91 %
2 – chvalitebný 90–75 % 90–71 %
3 – dobrý 74–50 % 70–41 %
4 – dostatečný 49–25 % 40–21 %
5 – nedostatečný 24–0 % 20–0 %

Při závěrečném hodnocení je přihlíženo nejen k váženému průměru klasifikačního stupně, ale i k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a celkové snaze o zvládnutí daných úkolů. Součástí klasifikace je hodnocení klíčových kompetencí.

Klasifikační tabulka pro diktát
1 – výborný 0-2 chyby
2 – chvalitebný 3-4 chyby
3 – dobrý 5-8 chyb
4 – dostatečný 9-12 chyb
5 – nedostatečný 13 a více chyb

Kritéria hodnocení slohové práce
- dodržení slohového postupu, tématu a formy (osnova, odstavce, datum, podpis)
- gramatická správnost
- návaznost textu
- bohatost a správná volba jazykových prostředků

Kritéria hodnocení čtenářského deníku
- dodržení formy a počtu zápisů
- estetická a grafická úroveň zápisů a vedení čtenářského deníku
- dodržení termínů

Kritéria hodnocení recitace
- pamětné zvládnutí textu
- pauzy, intonace, důraz, síla hlasu, tempo
- mimojazykové prostředky
- celkový dojem (postoj, kontakt s posluchači)

Kritéria hodnocení referátu
- celková kultivovanost projevu (připravenost, plynulý projev, spisovný jazyk, ústní vyjadřování, dodržení tématu, postoj žáka při zkoušení)
- dodržení formy
- schopnost reagovat na doplňující dotazy

Kritéria hodnocení samostatné práce
1 – výborný 0-1 chyba
2 – chvalitebný 2-3 chyby
3 – dobrý 4-6 chyb
4 – dostatečný 7-8 chyb
5 – nedostatečný 9 a více chyb

- žák je hodnocen za vypracování pracovního listu, cvičení v pracovním sešitě nebo v učebnici zaměřeného na gramatický jev nebo jazykový či větný rozbor
- při hodnocení je přihlíženo k délce cvičení a množství hodnocených jevů, klasifikační stupnice může být, proto upravena

Kritéria hodnocení ústního zkoušení
- výběr tématu (pokud není zadáno vyučujícím)
- celková kultivovanost projevu (připravenost, plynulý projev, spisovný jazyk, ústní vyjadřování, dodržení tématu, postoj žáka při zkoušení)
- schopnost reagovat na doplňující dotazy

Kritéria hodnocení prezentace
- předneseno vlastními slovy, žák se neučí prezentaci nazpaměť
- připravené podklady, osnovu, základní body žák doplňuje svým výkladem
- žák nemluví k počítači, ale ke spolužákům
- žák mluví souvisle, srozumitelně, dostatečně nahlas
- kultivovanost projevu
- práce s PowerPointem (grafika, originalita, zpracování…)
- dodržení osnovy a tématu
- schopnost pohotově odpovídat na dotazy spolužáků a vyučujícího
- prezentace informačních zdrojů

Kritéria hodnocení aktivity
- žák je hodnocen za iniciativní přístup k hodinám českého jazyka
- žák se hlásí a má pohotové reakce
- žák aktivně sleduje dění v hodině

Kritéria hodnocení vedení sešitu
- žák si vede svědomitě sešit, doplňuje si chybějící zápisy
- žák dbá na estetickou stránku zápisů a vedení celého sešitu
- žák dodržuje formát zápisů

MATEMATIKA:

Na začátku školního roku v měsíci září seznámíme srozumitelně žáka s kritérii a formou průběžného a závěrečného hodnocení.

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětu matematika
• čtvrtletní práce
• komplexní úkoly – a to i dílčí kroky a plnění dílčích úkolů a rolí
• projektové a skupinové práce a jejich prezentace
• modelové a problémové úlohy
• společné prověřování
• hry, tematické rozhovory
• prověřovací práce
• samostatné aktivity
• výroba pomůcek
• praktické činnosti
• myšlenkové mapy, pojmové mapy
• samostatné aktivity
• zhotovení výrobků, modelů
• dobrovolné úkoly
• opakování
• orientační zkoušení
• soustavné diagnostické pozorování žáka
• další nástroje volí vyučující dle aktuálních potřeb žáků, dle forem výuky a požadovaných výstupů

Četnost předepsaných prací:

• čtvrtletní práce 2 za jedno pololetí
• prověřovací práce 6 za jedno pololetí

Váha jednotlivých druhů hodnocení v matematice:
Druh hodnocení               Váha                             Minimální počet známek
Prověřovací práce              1,0                                              4
Čtvrtletní práce                   0,8                                              4
Projekt                                0,6                                             0-1
Samostatná práce              0,5                                             0-5
Pojmová mapa                   0,5                                             0-4
Orientační zkoušení           0,4                                             0-2
Práce v hodině                   0,4                                             0-3
Práce ve dvojicích              0,3                                             0-2
Skupinová práce                0,3                                             0-2
Aktivita                               0,3                                              0-2
Dobrovolný DÚ                  0,3                                              0-10
Pojmy                                0,2                                              0-2
Vedení sešitu                    0,2                                               0-2
DÚ                                     0,1                                               0-5Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu matematika

• První dva dny následující po nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák omluven z učiva, které bylo v době jeho nepřítomnosti nově probíráno.
• V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší, než týden je žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním či písemném) po dobu, kterou si učitel dohodne s žákem nebo jeho zákonnými zástupci.
• Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
• Rozsáhlejší písemné práce, testy jsou vždy včas předem oznámeny žákům.
• Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (po dohodě s vyučujícím).
• Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
• V geometrii je hodnocena správnost a přesnost hodnocení, úprava a používání rýsovacích pomůcek.

Klasifikační tabulka pro prověřovací práce
Vyjádření známky v procentech:
100–90 % 1 – výborný
89–80 % 2 – chvalitebný
79–50 % 3 – dobrý
49–25 % 4 – dostatečný
24–0 % 5 – nedostatečný
Při závěrečném hodnocení je přihlíženo nejen k váženému průměru klasifikačního stupně, ale i k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a celkové snaze o zvládnutí daných úkolů. Součástí klasifikace je hodnocení klíčových kompetencí.

Cizí jazyky

Na začátku školního roku v měsíci září seznámíme srozumitelně žáka s kritérii a formou průběžného a závěrečného hodnocení.

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětech Anglický jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk
• projektové a skupinové práce a jejich prezentace
• hry
• tematické rozhovory
• písemné a prověřovací práce
• samostatné aktivity
• úprava sešitů
• domácí úkoly
• dobrovolné úkoly


Četnost předepsaných prací:
• aktivita 0-2
• esej 0-2
• poslech 0-2
• práce s textem 0-2
• práce ve dvojicích 0-2
• skupinová práce 0-2
• projekt 0-1
• prověřovací práce 3-10
• samostatná práce 0-5
• prezentace 0-1
• slovíčka 2-3
• test 0-2
• ústní zkoušení 0-1
• vedení sešitu 0-2

Váha jednotlivých druhů hodnocení v cizích jazycích:
• aktivita 0,3
• esej 0,7
• poslech 0,3
• práce s textem 0,5
• práce ve dvojicích 0,3
• skupinová práce 0,3
• projekt 0,6
• prověřovací práce 1,0
• samostatná práce 0,5
• prezentace 1,0
• slovíčka 1,0
• test 0,8
• ústní zkoušení 0,8
• vedení sešitu 0,2


Minimální počet známek získaných žákem za 1 pololetí je stanoven na 10, přičemž klasifikace je rovnoměrně rozložena do celého klasifikačního období.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětech Anglický jazyk, Ruský jazyk, Německý jazyk
• První dva dny následující po nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák omluven z učiva, které bylo v době jeho nepřítomnosti nově probíráno.
• V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší, než týden je žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním či písemném) po dobu, kterou si učitel dohodne s žákem nebo jeho zákonnými zástupci.
• Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
• Rozsáhlejší písemné práce, testy jsou vždy včas předem oznámeny žákům.
• Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (po dohodě s vyučujícím).
• Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.

Klasifikační tabulka pro testy a prověřovací práce
Vyjádření známky v procentech:
testy: prověřovací práce:
1 – výborný 100–90 % 100–91 %
2 – chvalitebný 89–75 % 90–71 %
3 – dobrý 74–50 % 70–41 %
4 – dostatečný 49–25 % 40–21 %
5 – nedostatečný 24–0 % 20–0 %

Při závěrečném hodnocení je přihlíženo nejen k váženému průměru klasifikačního stupně, ale i k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a celkové snaze o zvládnutí daných úkolů. Součástí klasifikace je hodnocení klíčových kompetencí.

Kritéria hodnocení skupinové práce a práce ve dvojicích
- žák se aktivně účastní diskuse a aktivit ve skupině nebo ve dvojici
- žák se snaží zapojit ostatní členy skupiny nebo spolužáka
- žák se snaží vracet členy skupiny nebo spolužáka zpět k tématu
- žák většinu času komunikuje v cizím jazyce
- žák mluví jasně a srozumitelně

Kritéria hodnocení samostatné práce
1 – výborný 100–91%
2 – chvalitebný 90–71%
3 – dobrý 70–41%
4 – dostatečný 40–21%
5 – nedostatečný 20–0%

- žák je hodnocen za vypracování pracovního listu, cvičení v pracovním sešitě nebo v učebnici zaměřeného na gramatický jev, slovní zásobu daného tematického okruhu či lekce

Kritéria hodnocení ústního zkoušení
- připravenost
- plynulý projev
- gramatická správnost
- používání vhodné slovní zásoby
- schopnost reagovat na doplňující dotazy

Kritéria hodnocení poslechu
- schopnost vybrat z textu požadované informace
- schopnost reagovat pouze na vybrané úkoly

Kritéria hodnocení práce s textem
- schopnost orientovat se v textu
- schopnost splnit zadání práce
- fonetická správnost (při čtení nahlas)
- gramatická a stylistická správnost (při překládání)

Kritéria hodnocení eseje
- dodržení tématu
- dodržení rozsahu práce
- gramatická a stylistická správnost
- rozmanitost slovní zásoby

Kritéria hodnocení projektu
- dodržení daného tématu a cíle
- přehledné, poutavé a zajímavé grafické zpracování
- gramatická správnost
- obsah

Kritéria hodnocení prezentace
- předneseno vlastními slovy, žák se neučí prezentaci nazpaměť
- připravené podklady, osnovu, základní body žák doplňuje svým výkladem
- žák nemluví k počítači, ale ke spolužákům
- žák mluví souvisle, srozumitelně, dostatečně nahlas
- kultivovanost projevu
- práce s PowerPointem (grafika, originalita, zpracování…)
- dodržení osnovy a tématu
- schopnost pohotově odpovídat na dotazy spolužáků a vyučujícího
- prezentace informačních zdrojů

Kritéria hodnocení slovíček
písemné zkoušení
1 – výborný 100–91 %
2 – chvalitebný 90–71 %
3 – dobrý 70–41 %
4 – dostatečný 40–21 %
5 – nedostatečný 20–0 %

ústní zkoušení
1 – výborný 10–9 slovíček 0–1 chyba
2 – chvalitebný 8 slovíček 2 chyby
3 – dobrý 7 slovíček 3 chyby
4 – dostatečný 6 slovíček 4 chyby
5 – nedostatečný 5 slovíček 5 chyb

Kritéria hodnocení aktivity
- žák je hodnocen za iniciativní přístup k hodinám cizích jazyků
- žák se hlásí a má pohotové reakce
- žák bezprostředně a pohotově reaguje na pokyny učitele v cizím jazyce
- žák aktivně sleduje dění v hodině

Kritéria hodnocení vedení sešitu
- žák si vede svědomitě sešit, doplňuje si chybějící zápisy
- žák dbá na estetickou stránku zápisů a vedení celého sešitu
- žák dodržuje formát zápisů

Přírodopis, chemie

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Přírodopis, Chemie
Na začátku školního roku v měsíci září budou žáci srozumitelně seznámeni s kritérii a formami průběžného hodnocení.
Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
Prověřovací práce jsou vždy včas předem oznámeny žákům zápisem na Dm software. V případě špatného výsledku je žákovi umožněno po dohodě s vyučujícím jednou za pololetí si známku dodatečně opravit.
Pokud žák z jakéhokoliv důvodu práci nepsal, je jeho povinností si co nejdříve domluvit náhradní termín. Pokud tak neučiní, učitel termín stanoví podle vlastního uvážení.
Opravené prověřovací práce jsou uloženy u vyučujícího po celou dobu školního roku.
Orientační zkoušení může probíhat každou vyučovací hodinu. Po dosažení tří známek se vypočte aritmetický průměr a žák dostává tuto známku do žákovské knížky (Dm software).
První dva dny následující po nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák omluven z učiva, které bylo v době jeho nepřítomnosti nově probíráno. V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší, než týden je žák omlouván při přezkušování učiva po dobu, na které se dohodne s žákem a jeho zákonnými zástupci (nebude delší než doba rovnající se polovině zameškané doby).
Žák je hodnocen za celé klasifikační období, není možné si známku zlepšovat poslední vyučovací hodinu před uzavřením klasifikace.
Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Sebehodnocení probíhá zpravidla ústně, pomocí grafických symbolů nebo písemně, např. po ukončení tematického celku, na konci vyučovací hodiny, v průběhu činností.
V průběhu klasifikačního období je žák hodnocen z různých činností (uvedena četnost za pololetí a váha známky):

Prověřovací práce 3 - 6x 1,0
Práce v hodině 1 - 3x 0,4
Aktivita 0 - 4x 0,3
Ústní zkoušení 0 - 2x 0,8
Protokol 0 - 2x 0,3
Pojmová mapa 0 - 2x 0,5
Referát 0 - 1x 0,4
Projekt 0 - 1x 0,6
Vedení sešitu 0 - 2x 0,2
DÚ 0 - 3x 0,1
Opakování 0 - 3x 0,5
Orientační zkoušení 0 - 2x 0,4
Každá známka má přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr. Nemohou se používat známky s mínusem.
Klasifikační tabulka pro prověřovací práce (vyjádření známky v procentech)
100–90 % 1 – výborný
89–70 % 2 – chvalitebný
69–50 % 3 – dobrý
49–30 % 4 – dostatečný
29–0 % 5 – nedostatečný

Kritéria hodnocení pojmové mapy
• barevně
• samostatná práce
• formát A4
• pokud žák práci neodevzdá nebo ji neodevzdá v řádném termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný

Kritéria hodnocení projektu
• formát A4 - A3
• forma psaná
• skupinová práce
• barevně
• přehledné, poutavé a zajímavé grafické zpracování
• gramatická správnost
• časová dotace alespoň týden
• samostatné zajištění zdroje informací (učebnice, internet, odborná literatura) – možnost využití knihovny a odborné učebny informatiky
• doplněno obrázky
• pokud žák práci neodevzdá nebo ji neodevzdá v řádném termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný

Kritéria hodnocení referátu
• formát A4, max. 2x A4
• forma tištěná nebo psaná
• práce ve dvojicích
• samostatné zajištění zdroje informací (učebnice, internet, odborná literatura) – možnost využití knihovny a odborné učebny informatiky
• podle možností žáků doplnění vlastním obrazovým materiálem
• uvedeny všechny zdroje informací
• prezentace: žák srozumitelně a nahlas přečte text, jednoduché pasáže vysvětlí vlastními slovy a část referátu přednese bez opory textu, všem obsaženým pojmům žák rozumí, vytvoří stručný zápis pro spolužáky
• může být použito prezentačních technik (PowerPoint)
• pokud žák práci neodevzdá nebo ji neodevzdá v řádném termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný

Kritéria hodnocení domácích úkolů
• slouží k rozvíjení žádoucích kompetencí
• jsou povinné (výjimkou jsou dobrovolné DÚ)
• musí být podepsány zákonným zástupcem žáka; v opačném případě se žákovi nezapočítává známka „výborný“ do klasifikace
• hodnocení má spíše formativní, podpůrný charakter, proto nehraje zásadní roli při závěrečné klasifikaci (viz. váha 1)

Kritéria hodnocení vedení sešitu
• zápis obsahuje datum, nadpis a podnadpisy (zvýrazněny nebo podtrženy podle pravítka), popisky k obrázkům, vypracované pracovní listy, protokoly apod.
• text je čitelný
• veškeré materiály jsou nalepeny v sešitě
• doplnění látky v případě nepřítomnosti
• v případě nepřítomnosti vyžádání si všech materiálů od vyučující ihned po návratu do školy

Výchova ke zdraví
Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Výchova ke zdraví
Na začátku školního roku v měsíci září budou žáci srozumitelně seznámeni s kritérii a formami průběžného hodnocení.
Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
Pokud žákovi chybí příslušné práce, je jeho povinností si co nejrychleji dané práce doplnit.
Žák je hodnocen za celé klasifikační období, není možné si známku zlepšovat poslední vyučovací hodinu před uzavřením klasifikace.
Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Sebehodnocení probíhá zpravidla ústně, pomocí grafických symbolů nebo písemně, např. po ukončení tematického celku, na konci vyučovací hodiny, v průběhu činností.

V průběhu klasifikačního období je žák hodnocen z různých činností (uvedena četnost za pololetí a váha známky):

Prověřovací práce 0 - 2x 1,0
Práce v hodině 1 - 3x 0,4
Aktivita 0 - 3x 0,3
Ústní zkoušení 0 - 1x 0,8
Referát 0 - 1x 0,4
Projekt 0 - 1x 0,6
Vedení sešitu 2x 0,2
DÚ 0 - 3x 0,1
Opakování 0 - 3x 0,5
Skupinová práce 1x 0,3
Každá známka má přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr. Nemohou se používat známky s mínusem.

Kritéria hodnocení domácích úkolů
• slouží k rozvíjení žádoucích kompetencí
• jsou povinné (výjimkou jsou dobrovolné DÚ)
• musí být podepsány zákonným zástupcem žáka; v opačném případě se žákovi nezapočítává známka „výborný“ do klasifikace
• hodnocení má spíše formativní, podpůrný charakter, proto nehraje zásadní roli při závěrečné klasifikaci (viz. váha 1)

Kritéria hodnocení vedení sešitu a pracovních listů
• zápis obsahuje datum, nadpis a podnadpisy (zvýrazněny nebo podtrženy podle pravítka), popisky k obrázkům
• text je čitelný
• veškeré materiály jsou nalepeny v sešitě (kromě určených PL)
• určené PL jsou vedeny ve složce
• doplnění látky v případě nepřítomnosti
• v případě nepřítomnosti vyžádání si všech materiálů od vyučující ihned po návratu do školy

Kritéria hodnocení projektu
• formát A4 - A3
• forma psaná
• skupinová práce
• barevně
• přehledné, poutavé a zajímavé grafické zpracování
• gramatická správnost
• časová dotace alespoň týden
• samostatné zajištění zdroje informací (učebnice, internet, odborná literatura) – možnost využití knihovny a odborné učebny informatiky
• doplněno obrázky
• samostatné zajištění zdroje informací (učebnice, internet, odborná literatura) – možnost využití knihovny a odborné učebny informatiky
• doplněno obrázky
• pokud žák práci neodevzdá nebo ji neodevzdá v řádném termínu, je hodnocen stupněm nedostatečný

Práce s laboratorní technikou
Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Práce s laboratorní technikou
Na začátku školního roku v měsíci září budou žáci srozumitelně seznámeni s kritérii a formami průběžného hodnocení.
Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Sebehodnocení probíhá zpravidla ústně, pomocí grafických symbolů nebo písemně na konci vyučovací hodiny, v průběhu činností.
Pokud žákovi chybí příslušné práce, je jeho povinností si co nejrychleji dané práce doplnit.
V průběhu klasifikačního období je žák hodnocen z těchto činností (uvedena četnost za pololetí a váha známky):

Práce v hodině 1 - 3x 0,4
Protokol 4 - 8x 0,3
Každá známka má přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr. Nemohou se používat známky s mínusem.

Fyzika

Na začátku školního roku v měsíci září seznámíme srozumitelně žáka s kritérii a formou průběžného a závěrečného hodnocení včetně pravidel v hodinách fyziky.

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětu Fyzika
• prověřovací práce a testy
• ústní zkoušení
• orientační zkoušení
• fyzikální veličiny
• dobrovolné úkoly
• pojmové mapy
• práce ve dvojicích
• samostatné aktivity
• komplexní úkoly – a to i dílčí kroky a plnění dílčích úkolů a rolí
• projektové a skupinové práce a jejich prezentace
• modelové a problémové úlohy
• BOV – badatelsky orientovaná výuka –badatelská otázka, tvorba hypotéz, vlastní pokus, závěr,
zobecnění
• společné prověřování
• hry, např. kufr – pojmy, učitel-tvorba otázek, hádej těleso
• tematické rozhovory
• výroba pomůcek
• praktické činnosti a pokusy
• myšlenkové mapy
• úprava sešitů, samostatné aktivity, domácí úkoly
• zhotovení výrobků, modelů, experimentální a laboratorní práce
• tvorba obrácené křížovky
• opakování
• soustavné diagnostické pozorování žáka
• přístup k výuce
• další nástroje volí vyučující dle aktuálních potřeb žáků, dle forem výuky a požadovaných výstupů

Druh hodnocení                       Váha                            Minimální počet známek
Ústní zkoušení                          0,8                                                 0-1
Fyzikální veličiny                       0,6                              3 (kromě 6.roč. 1.pololetí)
Prověř. práce ve fyz.                 0,6                                                 0-5
Projekt                                       0,6                                                 0-1
Samostatná práce                     0,5                                                 0-5
Pojmová mapa                          0,5                                                 0-4
Orientační zkoušení                  0,4                                                 0-2
Práce v hodině                          0,4                                                 0-3
Práce ve dvojicích                     0,3                                                 0-2
Skupinová práce                       0,3                                                 0-2
Aktivita                                      0,3                                                 0-2
Dobrovolný DÚ                         0,3                                                 0-10
Pojmy                                       0,2                                                  0-2
Vedení sešitu                           0,2                                                  0-2
DÚ                                            0,1                                                 0-5

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Fyzika
• První dva dny následující po nepřítomnosti žáka ve vyučování je žák omluven z učiva, které bylo v době jeho nepřítomnosti nově probíráno.
• V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší, než týden je žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním či písemném) po dobu, kterou si učitel dohodne s žákem nebo jeho zákonnými zástupci.
• Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
• Prověřovací práce jsou vždy předem oznámeny žákům a zapsány do Dm software.
• V případě, že se žák na prověřovací práci nedostaví (např. z důvodu nemoci), po domluvě s vyučujícím může být prověřen dodatečně ústní nebo písemnou formou.
• Fyzikální veličiny učitel nemusí dopředu oznamovat.
• Orientační zkoušení může probíhat každou vyučovací hodinu. Za tři stejné známky žák dostane tuto známku do žákovské knížky (Dm software). Jednička a pětka se nuluje. V případě různých známek se po dosažení tří známek vypočte aritmetický průměr a žák dostává tuto známku do žákovské knížky (Dm software).
• U ústního zkoušení se každý žák, když je vyvolán vyučujícím, může jednou za pololetí omluvit a zkoušen tuto hodinu nebude.
• Dobrovolný DÚ je hodnocen známkou 1(pokud je správně a je podepsaný rodičem). Pokud DÚ není úplně správně, vyučující si poznačí hvězdičku za snahu (za tři hvězdičky získává žák 1). Pokud dobrovolný DÚ není podepsaný rodičem nebo je celý špatně, žák nezískává nic.
• Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.

Klasifikační tabulka pro prověřovací práce
Vyjádření známky v procentech:
100–90 % 1 – výborný
89–80 % 2 – chvalitebný
79–50 % 3 – dobrý
49–25 % 4 – dostatečný
24–0 % 5 – nedostatečný

Při závěrečném hodnocení je přihlíženo nejen k váženému průměru klasifikačního stupně, ale i k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a celkové snaze o zvládnutí daných úkolů. Součástí klasifikace je hodnocení klíčových kompetencí.

Zeměpis, Dějepis, Výchova k občanství

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se naučil, zvládl a jak s tím zacházet, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má postupovat při přetrvávajících nedostatcích. Každému hodnocení musí předcházet srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a s kritérii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván, kdy a jakým způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen.
Nedílnou součástí procesu hodnocení je sebehodnocení. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole, s chybou či s nedostatkem dále pracujeme.
Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství podkladů. V případě zhoršení prospěchu ihned písemně informujeme rodiče a konzultujeme s nimi daný problém. Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. Rozsáhlejší písemné práce, testy, diktáty, … jsou vždy včas předem oznámeny žákům. Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (po dohodě s vyučujícím)

Podklady pro hodnocení žáků
Za pololetí musí učitel nashromáždit dostatek podkladů pro objektivní hodnocení.

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětu Zeměpis:

prověřovací práce
orientace na mapě
slepá mapa
referát
prezentace
aktivita, samostatná práce
ústní zkoušení


Četnost předepsaných prací v předmětu zeměpis:
prověřovací práce 2-10 za jedno pololetí
orientace na mapě 1-3 za jedno pololetí
slepá mapa 0-2 za jedno pololetí
referát 0-2 za jedno pololetí
prezentace 0-2 za jedno pololetí
aktivita, samostatná práce 0-4 za jedno pololetí
ústní zkoušení 0-4 za jedno pololetí

Váha hodnocení v předmětu zeměpis:
prověřovací práce 1,0
orientace na mapě 0,8
slepá mapa 0,6
referát 0,4
prezentace 1,0
aktivita, samostatná práce 0,3
ústní zkoušení 0,8

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětu Dějepis, Výchova k občanství

prověřovací práce
ústní zkoušení
referát
prezentace
orientační zkoušení
aktivita
samostatná práce
projekt
dobrovolný DÚČetnost předepsaných prací v D, VKO:
prověřovací práce 2-10 za jedno pololetí
ústní zkoušení 0-4 za jedno pololetí
referát 0-4 za jedno pololetí
prezentace 0-2 za jedno pololetí
orientační zkoušení 0-4 za jedno pololetí
aktivita 0-4 za jedno pololetí
samostatná práce 0-6 za jedno pololetí
projekt 0-2 za jedno pololetí
dobrovolný DÚ 0-4 za jedno pololetí
DÚ 0-2 za jedno pololetí
Váha hodnocení v D, VKO
prověřovací práce 1,0
ústní zkoušení 0,8
referát 0,4
prezentace 1,0
orientace (orientační zkoušení) 0,4
aktivita 0,3
samostatná práce 0,5
projekt 0,6
dobrovolný DÚ 0,3
DÚ 0,1Klasifikační tabulka pro prověřovací práce, orientaci na mapě, slepou mapu, samostatnou práci, ústní zkoušení:
Vyjádření známky v procentech:
100–90 % 1 – výborný
89–80 % 2 – chvalitebný
79–50 % 3 – dobrý
49–25 % 4 – dostatečný
24–0 % 5 – nedostatečný
Při závěrečném hodnocení je přihlíženo nejen k váženému průměru klasifikačního stupně, ale i k aktivitě žáka v hodinách, připravenosti na výuku a celkové snaze o zvládnutí daných úkolů.

Kritéria hodnocení Pot prezentace:
• dodržení časového limitu
• dodržení daného rozsahu prezentace (např. počet snímků)
• ústní přednes, kultivovanost projevu
• práce s Poder pointem (grafické možnosti, vkus, originalita)
• dodržení osnovy a tématu, schopnost vystihnout podstatu, pohotově odpovídat na dotazy spolužáků a vyučujícího
• využití doprovodných materiálů prezentace informačních zdrojů

Kritéria hodnocení referátu, projektu:
• formát A4 (max. 2x A4), forma tištěná nebo psaná
• samostatné zajištění zdroje informací (internet, odborná literatura, encyklopedie),
• doplnění obrazovým materiálem, knižními ukázkami, dalšími pomůckami atd.
• uvedení všech zdrojů informací dle požadavků vyučujícího

Hudební výchova

Na začátku školního roku v měsíci září seznámíme srozumitelně žáka s kritérii a formou průběžného a závěrečného hodnocení.

Formy získávání podkladů k hodnocení v předmětu hudební výchova na 2. stupni
• vokální, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové činnosti
• projektové práce a jejich prezentace
• skupinové práce
• hry
• testy
• samostatné aktivity
• úprava sešitů
• domácí úkoly
• dobrovolné úkoly


Četnost předepsaných prací:
• aktivita 0-2
• hudebně pohybová činnost 0-2
• hudební teorie 0-2
• instrumentální doprovod 0-2
• práce v hodině 0-3
• prezentace 0-1
• referát 0-2
• rytmus 0-2
• skupinová práce 0-2
• taktování 0-2
• test 0-2
• vedení sešitu 0-2
• zpěv písně 0-2

Váha jednotlivých druhů hodnocení:
• aktivita 0,3
• hudebně pohybová činnost 0,5
• hudební teorie 0,3
• instrumentální doprovod 0,5
• práce v hodině 0,4
• prezentace 1,0
• referát 0,4
• rytmus 0,5
• skupinová práce 0,3
• taktování 0,5
• test 0,8
• vedení sešitu 0,2
• zpěv písně 0,5

Minimální počet známek získaných žákem za 1 pololetí je stanoven na 4, přičemž klasifikace je rovnoměrně rozložena do celého klasifikačního období.
Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Hudební výchova
• Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
• Rozsáhlejší písemné práce, testy jsou vždy včas předem oznámeny žákům.
• Žák má právo si své případné neúspěšné hodnocení opravit (po dohodě s vyučujícím).
• Žáci provádějí sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
• Žáci jsou klasifikování a hodnoceni z teoretických znalostí i praktických dovedností. V hodnocení teoretických znalostí je sledován aktivní přístup k osvojení si probíraného učiva a soustavnost v přípravě. To je spolu se zadávanými domácími úkoly (referáty, prezentace apod.) při hodnocení prioritou. Při hodnocení žáka v praktických činnostech je rovněž přihlíženo k jeho individuálním schopnostem a dovednostem, k jeho snaze.
• V hudební výchově jsou zohledňováni žáci s omezením ze zdravotních důvodů na doporučení lékaře (např. nemoc hlasivek či jiné vážnější problémy).

Klasifikační tabulka pro testy
Vyjádření známky v procentech:
1 – výborný 100–91 %
2 – chvalitebný 90–71 %
3 – dobrý 70–41 %
4 – dostatečný 40–21 %
5 – nedostatečný 20–0 %

Kritéria hodnocení skupinové práce
- žák se aktivně účastní diskuse a aktivit ve skupině nebo ve dvojici
- žák se snaží zapojit ostatní členy skupiny nebo spolužáka
- žák se snaží vracet členy skupiny nebo spolužáka zpět k tématu
- žák mluví jasně a srozumitelně

Kritéria hodnocení vokálních, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činností
- schopnost reagovat na zadané úkoly
- schopnost aktivně se účastnit činností

Kritéria hodnocení prezentace
- předneseno vlastními slovy, žák se neučí prezentaci nazpaměť
- připravené podklady, osnovu, základní body žák doplňuje svým výkladem
- žák nemluví k počítači, ale ke spolužákům
- žák mluví souvisle, srozumitelně, dostatečně nahlas
- kultivovanost projevu
- práce s PowerPointem (grafika, originalita, zpracování…)
- dodržení osnovy a tématu
- schopnost pohotově odpovídat na dotazy spolužáků a vyučujícího
- prezentace informačních zdrojů

Kritéria hodnocení referátu
- formát, forma, obsah dle pokynů vyučujícího

známka výkon
1 referát je přednesen zřetelně, není čten, popř. jen s oporou textu, je napsán vlastními slovy, je dodrženo téma, je bez faktických chyb, všechna neznámá slova a pojmy jsou vysvětleny, jsou uvedeny zdroje, téma je zhodnoceno a shrnuto vlastními slovy, žákovi se daří vzbudit a udržet pozornost posluchačů
2 referát je přednesen zřetelně, není čten, popř. jen s oporou textu, je dodrženo téma, je bez faktických chyb, jsou uvedeny zdroje, téma je zhodnoceno a shrnuto vlastními slovy
3 referát je spíše čten nebo nesrozumitelně prezentován, je příliš stručný, nevyčerpá se téma, nejsou uvedeny zdroje, chybí zhodnocení tématu
4 referát je čten, obsahuje chyby, téma je příliš stručné, žák se vzdálil od tématu, nejsou uvedeny zdroje, práce je „odbytá“
5 referát nebyl splněn v termínu, je stažen z internetu, náplň referátu není totožná se zadaným tématem, nejsou uvedeny zdroje

Kritéria hodnocení aktivity
- žák je hodnocen za iniciativní přístup k hodinám hudební výchovy
- žák se hlásí a má pohotové reakce
- žák aktivně sleduje dění v hodině

Kritéria hodnocení vedení sešitu
- žák si vede svědomitě sešit, doplňuje si chybějící zápisy
- žák si do sešitu vlepuje a doplňuje pracovní listy a notový materiál, který se rozdává v hodinách
- žák dbá na estetickou stránku zápisů a vedení celého sešitu
- žák dodržuje formát zápisů

Celkové hodnocení
Výborný
Žák v hodinách pracuje aktivně, projevuje snahu a zaujetí, plní své povinnosti a zadané úkoly.
Ovládá požadované poznatky uceleně a přesně. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti v hlasových, instrumentálních, rytmických, hudebně – pohybových a poslechových činnostech. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je estetický. Je pohotový, chápe souvislosti, výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.
Chvalitebný
Žák v hodinách pracuje svědomitě, projevuje snahu, plní své povinnosti a zadané úkoly.
Ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně a přesně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti v hlasových, instrumentálních, rytmických, hudebně – pohybových a poslechových činnostech. Jeho ústní i písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Dobrý
Žák při práci v hodinách nepotřebuje větších podnětů, projevuje snahu, převážně plní své povinnosti a zadané úkoly. V ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků má mezery. Projevuje menší samostatnost při uplatňování osvojených poznatků a dovedností v hlasových, instrumentálních, rytmických, hudebně – pohybových a poslechových činnostech. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele odstraňovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky.
Dostatečný
Žák při práci v hodinách projevuje malý zájem, často neplní své povinnosti a zadané úkoly. Má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Je málo pohotový a má větší nedostatky při uplatňování osvojených poznatků a dovedností v hlasových, instrumentálních, rytmických, hudebně – pohybových a poslechových činnostech. Myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, vyjadřuje se s obtížemi. V kvalitě výsledků jeho činností a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné chyby a nedostatky dovede žák s pomocí učitele opravit.
Nedostatečný
Žák při práci v hodinách neprojevuje zájem, velmi často neplní své povinnosti a zadané úkoly. V osvojení požadovaných poznatků má závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby, nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. V hlasových, instrumentálních, rytmických, hudebně – pohybových a poslechových činnostech je nesamostatný, potřebuje stálou pomoc. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činností a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky nedovede opravit ani pomocí učitele.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Informační a komunikační technologie

Na začátku školního roku v měsíci září budou žáci srozumitelně seznámeni s kritérii a formami průběžného hodnocení.
Hodnocení žáka v informatice vychází především z praktické práce žáků při zpracování informací pomocí výpočetní techniky. Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Sebehodnocení probíhá zpravidla ústně, pomocí grafických symbolů nebo písemně na konci vyučovací hodiny, v průběhu činností.
Žák je hodnocen za celé klasifikační období, není možné si známku zlepšovat poslední vyučovací hodinu před uzavřením klasifikace.
Pokud žákovi chybí příslušné práce, je jeho povinností si co nejrychleji dané práce doplnit.
V případě absence žáka ve vyučování nemusí žák vypracovávat práce zadané v jeho nepřítomnosti. Znalost učiva si doplní po domluvě s vyučujícím.
Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
Prověřovací práce a testy jsou vždy předem oznámeny v Dm software.
Každá známka má přidělenou příslušnou váhu, výsledný průměr je vážený průměr. Nemohou se používat známky s mínusem.
Žáci se specifickými poruchami učení mohou být místo písemného zkoušení přezkoušeni ústně.
V průběhu klasifikačního období je žák hodnocen z těchto činností (uvedena četnost za pololetí a váha známky):

četnost váha
Vlastní tvorba 10–20 x 0,5
Test 2–4 x 0,8
Vedení sešitu 1-2 x 0,2
Dlouhodobý projekt 0-1 x 1,0
Skupinová práce 0-1 x 0,3

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Tělesná výchova

Tělesná výchova je hodnocena zejména:
• z hlediska snahy, píle, aktivního přístupu a současně je přihlíženo k individuálním schopnostem každého žáka,
• splnění úkolu dovednostního charakteru, dodržování pokynů a bezpečnosti a ochrany zdraví,
• míry zlepšení při získávání a upevňování pohybových dovedností, zlepšení individuálních výkonů,
• připravenosti na vyučování – nošení cvičebního úboru,
• docházky – žák se pravidelně zúčastňuje hodin tělesné výchovy, nemusí cvičit pouze tehdy, předloží – li před vyučovací hodinou omluvenku (datum, podpis rodičů),

Kritéria uzavření klasifikace
a) Žák se aktivně zúčastní výuky v rozsahu 2/3 z celkového počtu hodin za pololetí (v předmětech, ve kterých se cvičí, je nutno mít řádný cvičební úbor).
b) Žák má splněny všechny úkoly, popř. sportovní disciplíny, jež jsou v jednotlivých předmětech
stanoveny školním vzdělávacím programem jako podmínky uzavření klasifikace.

Hodnocení úrovně a zvládnutí tělesného cvičení:
výborný – cvičení, popř. pohybový úkol provádí samostatně, bez dopomoci a v souladu s provedením jak ho
vyžaduje a definuje daný sport. Je schopen aktivně napravovat svoje chyby. Ve sportovních disciplínách
zvládá požadované herní činnosti, ovládá individuální dovednosti odpovídající správné technice provedení.
chvalitebný – cvičení, popř. pohybový úkol provádí samostatně, s drobnými chybami, lehkou dopomocí a
v souladu s provedením, jak ho vyžaduje a definuje daný sport. Je většinou schopen napravovat chyby
v provedených pohybových úkolech. Ve sportovních disciplínách zvládá požadované herní činnosti
s drobnými nepřesnostmi, zvládá individuální dovednosti odpovídající správné technice provedení
s drobnými chybami.
dobrý – cvičení provádí samostatně jen z části, cvičí s dopomocí, správnému provedení se spíše blíží, chyby
v pohybových úkolech koriguje s obtížemi. Ve sportovních disciplínách zvládá požadované herní činnosti
s chybami, individuální dovednosti odpovídající správné technice provedení realizuje s chybami.
dostatečný – cvičení neprovádí samostatně, má problémy s dokončením pohybového úkolu, je nutná
výrazná dopomoc, chyby v pohybových úkolech není schopen opravit. Ve sportovních disciplínách nezvládá
požadované herní činnosti, individuální dovednosti odpovídající správné technice provedení realizuje se
zásadními chybami.
nedostatečný – cvičení či pohybový úkol pouze začne řešit, není schopen ho dokončit ani s výraznou
dopomocí, chyby v pohybových úkolech jsou tak výrazné, že je opakovaně nelze opravovat. Ve sportovních
disciplínách vůbec nezvládá požadované herní činnosti, po opakovaných pokusech není zcela schopen
uskutečnit individuální dovednosti odpovídající správné technice provedení.

Hodnocení přístupu:
výborný – aktivně se zapojuje do dění v hodině, všechna cvičení, hry, sporty a pohybové úkoly provádí
samostatně, není potřeba ho vybízet k činnosti. Cvičební úbor nosí pravidelně. Pomocné práce spojené se sportováním a cvičením vykonává ochotně. Neodmítá žádnou cvičební činnost.
chvalitebný – zapojuje se do dění v hodině, cvičení, hry, sporty a pohybové úkoly provádí samostatně, jen
zřídka kdy je potřeba do činnosti přinutit. Cvičební úbor nosí pravidelně. Pomocné práce spojené se sportováním a cvičením vykonává. Většinu cvičebních činností neodmítá.
dobrý – do dění v hodině se zapojuje průměrně, cvičení, hry, sporty a pohybové úkoly provádí, avšak je
nutné k činnosti vyzývat a tuto je nutno kontrolovat a ověřovat jejich splnění. Pomocné práce spojené se sportováním a cvičením vykonává. Většinu cvičebních činností neodmítá.
dostatečný – do dění v hodině se většinou nezapojuje, cvičení, hry, sporty a pohybové úkoly provádí jen
zřídka kdy a pouze podle vlastní vůle, k činnosti musí být vyzýván opakovaně a její splnění je nutno
kontrolovat a dohlížet na něj. Cvičební úbor nosí občas. Pomocné práce spojené se sportováním a cvičením vykonává s obtížemi. Cvičební činnosti často odmítá.
nedostatečný – do dění v hodině se nezapojuje, cvičení, hry, sporty a pohybové úkoly provádí jen zřídka
kdy a pouze podle vlastní vůle, k činnosti se musí neustále vyzývat a její splnění je nutno kontrolovat a dohlížet na něj. Cvičební úbor nosí občas. Pomocné práce spojené se sportováním a cvičením nevykonává. Cvičební činnosti zcela odmítá.

Hodnocení a klasifikace tělesné výchovy má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto školního předmětu je komplex sportů a disciplín, při jejichž plnění je kladen oproti jiným předmětům důraz na výchovný aspekt. Navíc je nutno přihlížet k individuálním zvláštnostem žáka. Cílem Tv je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k udržení zájmu o pohybovou aktivitu v celém jejich budoucím životě.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Výtvarné výchovy

Ve výtvarné výchově na 2. stupni základní školy se hodnotí převážně praktická vizuálně obrazná vyjádření (VOV). Hodnocení je zaměřeno na originalitu řešení (využití různých variant zpracování), uplatnění teoretických znalostí, preciznost při ztvárnění, celkový dojem vzniklého VOV. Přihlíží se k praktickému využití díla (možnost zaslání do soutěží, instalace v prostoru školy). Při klasifikaci je přihlíženo k individuálním schopnostem a zvláštnostem žáka, k jeho nadání a přístupu k práci. VOV mohou být tvořena jednotlivci, skupinami či týmově. Při skupinové práci se přihlíží k podílu žáka na práci skupiny, k vlastnímu přínosu na VOV, k organizaci práce ve skupině, ke schopnosti akceptovat názory ostatních a obhájit svá stanoviska – zejména kompetence pracovní, sociální a personální. Vzniklá VOV je hodnocena klasifikačním stupněm nebo slovně. Do hodnocení skupinové práce je zapojován i kolektiv třídy. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Klasifikační stupeň má různou váhu. U VOV, která jsou náročnější na zpracování nebo na dobu realizace (kombinování různých technik, studijní stínová kresba apod.), mohou být klasifikovány i jednotlivé dílčí postupy (kresba, barevné zpracování, kompozice, práce ve skupině apod.). S touto klasifikací jsou žáci předem seznámeni. V případě absence žáka ve vyučování nemusí žák vypracovávat práce zadané v jeho nepřítomnosti. Klasifikace je prováděna následně po vypracování úkolu, žáci nedodělávají práce doma.
Při celkovém hodnocení je přihlíženo také na:
• Přípravu před hodinou (podklad na lavici a pomůcky)
• Přístup k práci (snaží se pracovat co nejlépe, neruší výuku ani ostatní žáky)
• Dodržování stanoveného časového limitu (maximálně využívá času k práci)
• Držení se daného tématu a respektování pokynů učitele
• Odevzdávání dokončené práce
• Aktivní účast na společném hodnocení, nebo prezentace hotových prací

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Svět práce

Svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získávání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. V 8. a 9. ročníku se vyučuje volba profesní orientace. Důležitými oblastmi jsou sebepoznání, sebehodnocení, osobní vlastnosti a schopnosti, vyhledávání informací o vzdělávání a trhu práce.
Na začátku školního roku v měsíci září budou žáci srozumitelně seznámeni s kritérii a formami průběžného hodnocení.
Klasifikujeme vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo.
Pokud žákovi chybí příslušné práce, je jeho povinností si co nejrychleji dané práce doplnit.
Žák je hodnocen za celé klasifikační období, není možné si známku zlepšovat poslední vyučovací hodinu před uzavřením klasifikace.
Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a sebekontrole. Sebehodnocení probíhá zpravidla ústně, pomocí grafických symbolů nebo písemně, např. po ukončení tematického celku, na konci vyučovací hodiny, v průběhu činností.
V průběhu klasifikačního období je žák hodnocen z různých činností (uvedena četnost za pololetí a váha známky):

Základní kritéria hodnocení
Stupeň výborný: Žák je velmi iniciativní, úkoly plní velmi odpovědně a cílevědomě, projevuje trvalý zájem, je nadprůměrně pečlivý, při plnění úkolů je aktivní, vystupování má příkladné, kulturně komunikuje, potřebné materiály má vždy v perfektním stavu.
Stupeň chvalitebný: Žák je iniciativní, úkoly plní celkem odpovědně, často jeví zájem, má celkem dobrou úroveň pečlivosti, při plnění úkolů je někdy aktivní, vystupování má vcelku kultivované, komunikuje bez zjevných závad, má vždy potřebné materiály.
Stupeň dobrý: Žák projevuje iniciativu pouze průměrnou, uložené úkoly vykonává se sníženou odpovědností, jeví většinou zájem, má pouze průměrnou pečlivost, úkoly převážně plní, ve vystupování se projeví občas hrubá komunikace, potřebné materiály většinou nosí.
Stupeň dostatečný: Žák projevuje iniciativu pouze zřídka, uložené úkoly často neplní, zájem většinou neprojevuje, není pečlivý, úkoly plní pouze výjimečně, často se u něho projevuje hrubá, vulgární komunikace, často nemá potřebné materiály nebo je má nedostatečné a zničené.
Stupeň nedostatečný: Žák je zcela neiniciativní, uložené úkoly nevykonává, projevuje naprostý nezájem, o pečlivosti nelze vůbec hovořit, komunikaci má nedostatečnou, často hrubou a vulgární, potřebné materiály nenosí, předmětu se vůbec nevěnuje.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Práce s technickými materiály

Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou.
Při celkovém hodnocení je přihlíženo na:

• osvojování základních pracovních dovedností a návyků
• plánování, organizaci a hodnocení pracovní činnosti samostatně i v týmu
• výběr způsobu realizace jednotlivých tematických okruhů
• dodržování zásady bezpečnosti a hygieny při práci
• přístup k práci – velký důraz na snahu žáka

Základní kritéria hodnocení

Stupeň výborný: Žák pracuje snaživě a jeho výrobky jsou zdařilé. Pracuje samostatně a tvořivě. Grafický projev je přesný a estetický. Uvědoměle dodržuje bezpečnost práce.
Stupeň chvalitebný: Žák pracuje snaživě, výrobky však nemá zcela zdařilé. Většinou pracuje samostatně a tvořivě. Grafický projev vykazuje určité nedostatky. Bezpečnost práce ovládá s drobnými nedostatky.
Stupeň dobrý: Žák musí být poměrně často pobízen k práci. Jeho výrobky nejsou zdařilé. Grafický projev vykazuje velké nedostatky. Bezpečnost práce mu dělá občas obtíže.
Stupeň dostatečný: Žák má snahu vyhýbat se práci. Jeho výrobky, pokud je vůbec dokončí, jsou velmi málo zdařilé. Grafický projev je na velmi nízké úrovni, rovněž tak bezpečnost práce.
Stupeň nedostatečný: Žák se soustavně vyhýbá práci, výrobky převážně nedokončí. Se svěřenými pomůckami a nářadím zachází velmi nešetrně. Grafický projev zcela nezvládá. Bezpečnost práce je mu zcela cizí, ohrožuje sebe i spolužáky.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Příprava pokrmů

Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Žáci pracují ve skupinách, střídají jednotlivé činnosti. Učí se připravovat jednoduché pokrmy a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Snaží se svou práci v týmu plánovat organizovat a kriticky hodnotit sebe i ostatní. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Při celkovém hodnocení je přihlíženo na:

• osvojování základních pracovních dovedností a návyků
• plánování, organizaci a hodnocení pracovní činnosti samostatně i v týmu
• výběr způsobu realizace jednotlivých tematických okruhů
• dodržování zásady bezpečnosti a hygieny při práci
• přístup k práci – velký důraz na snahu žáka
• schopnost vyhledávat informace v různých zdrojích účelně je zpracovávat a využívat pro svou potřebu

Základní kritéria hodnocení

Stupeň výborný: Žák je velmi iniciativní, aktivní při plnění úkolů, projevuje trvalý zájem, dodržuje bezpečnost práce, tvořivě uplatňuje získané vědomosti dovednosti, používá vždy pracovní oděv.
Stupeň chvalitebný: Žák je iniciativní, úkoly plní celkem odpovědně, při plnění úkolů je někdy aktivní pracuje většinou snaživě, bezpečnost práce dodržuje s drobnými nedostatky, uplatňuje získané vědomosti a dovednosti, používá vždy pracovní oděv.
Stupeň dobrý: Žák projevuje iniciativu pouze průměrnou, uložené úkoly plní se sníženou odpovědností, jeví většinou zájem, musí být poměrně často vybízen k práci, bezpečnost práce mu činí občas potíže, nemá vždy pracovní oděv
Stupeň dostatečný: Žák má velmi malý zájem o stanovené učivo a o vykonání prací úkolů s tím souvisejících. Úkoly plní pouze výjimečně na vyzvání. Má tendenci vyhýbat se práci a jeho bezpečnost práce je na velmi nízké úrovni.
Stupeň nedostatečný: Žák je zcela neiniciativní, uložené úkoly nevykonává, projevuje naprostý nezájem, předmětu se vůbec nevěnuje, vyhýbá se práci a plnění úkolů s tím související, bezpečnost práce je mu zcela cizí-ohrožuje sebe i spolužáky.

Pravidla pro získávání podkladů k hodnocení v předmětu Domácnost


Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Žáci pracují ve skupinách, střídají jednotlivé činnosti. Učí se také připravovat jednoduché pokrmy a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Snaží se svou práci v týmu plánovat organizovat a kriticky hodnotit sebe i ostatní. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.
Při celkovém hodnocení je přihlíženo na:

• osvojování základních pracovních dovedností a návyků
• plánování, organizaci a hodnocení pracovní činnosti samostatně i v týmu
• výběr způsobu realizace jednotlivých tematických okruhů
• dodržování zásady bezpečnosti a hygieny při práci
• přístup k práci – velký důraz na snahu žáka
• schopnost vyhledávat informace v různých zdrojích účelně je zpracovávat a využívat pro svou potřebu


Příloha: Váha a četnost hodnocení na ZŠ a MŠ Albrechtice

 
Formát souboru neurčenDruhy hodnocení
Typ souboru: file | Velikost souboru: 13KB | Počet stažení: 716x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenKritéria hodnocení na ZŠ Albrechtice
Typ souboru: file | Velikost souboru: 82KB | Počet stažení: 1286x

Uložit soubor

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 38401x | Datum: 10.11.2018

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací