Výroční zpráva, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Výroční zpráva


Za školní rok 2020/2021


Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice


Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,
j) základní údaje o hospodaření školy,
k) údaje o zapojení školy do mezinárodních programů,
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.


Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43
Ředitel Mgr. Zdeněk Feber

Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace 48004286 600135896 1. 9. 2005

Odloučená pracoviště školy:

Název IZO Adresa
Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice
Mateřská škola 107 623 005 Školní 20, Obecní 698 Albrechtice

Školní jídelna – výdejna MŠ 119 700 301 Školní 20, Albrechtice

Charakteristika základního vzdělávání

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.

Pojetí a cíle základního vzdělávání

Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2020
Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky
1. stupeň
1.A Přívratská Denisa 22 11 11
2.A Kubiena Petr 22 10 12
3.A Demelová Ingrid 22 17 5
4.A Reichenbachová Marie 26 17 9
5.A Zálešáková Milena 24 11 13
CELKEM 1. STUPEŇ : 116 66 50
2. stupeň:
6.A Kozlová Radka 25 11 14
7.A Poledníková Petra 19 10 9
7.B Kajfošová Barbora 20 11 9
8.A Charvátová Pavlína 28 16 12
9.A Charvátová Miriam 28 16 12
CELKEM 2. STUPEŇ : 120 64 56
CELKEM: 236 130 106

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví zároveň počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Při naší škole pracuje devítičlenná školská rada. Tři zástupci jsou voleni za obec, tři za zákonné zástupce našich žáků a tři jsou voleni z řad pedagogů.

Volby do školské rady

Opatření obecné povahy MŠMT z října 2020, které uvádí, že funkční období členů školské rady zřízené při ZŠ, SŠ, nebo VOŠ podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce od skončení nouzového stavu.
Nouzový stav byl stále prodlužován od října 2020, skončil v dubnu 2021.
Proto dne 8. 6. 2021 proběhnou v prostorách školy v době informačních pohovorů volby do školské rady z řad rodičů.
Budou zvoleni 3 rodiče do školské rady. Kandidátní listiny budou k dispozici a budou zveřejněny na stránkách školy a rozdány žákům.

V Albrechticích 5. května 2021 Mgr. Feber Zdeněk, ředitel školyVolby do Školské rady na léta 2021 – 2024
Zápis o výsledku voleb do školské rady za pedagogické pracovníky


Členové volební komise sečetli hlasy odevzdané za pedagogické pracovníky.
Výsledky: Mgr. Irena Ruhswurmová – 16 hlasů
Bronislava Struhalová – 16 hlasů
Mgr. Ingrid Demelová – 11 hlasů
Mgr. Miriam Charvátová – 4 hlasy
Mgr. Jiřina Kowalczyková – 1 hlas
Mgr. Radka Kozlová – 1 hlas
Mgr. Petr Kubiena – 1 hlas


Na základě výsledků byli do školské rady
za pedagogické pracovníky zvoleni tito členové:
1) Mgr. Irena Ruhswurmová
2) Bronislava Struhalová
3) Mgr. Ingrid DemelováVolby do Školské rady na léta 2021 – 2024
Zápis o výsledku voleb do školské rady za zákonné zástupce žáků


Členové volební komise sečetli hlasy odevzdané za zákonné zástupce žáků.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 69
Z toho : platných – 67
neplatných – 2
Důvod neplatnosti: na hlasovacím lístku nebyl označený žádný kandidát.


Výsledky: Ing. Adéla Kudelová – 56 hlasů
Ing. Eva Balatková – 51 hlasů
Eva Vahalová – 50 hlasů

Volební komise konstatuje, že do školské rady byly zvoleny, jako zástupkyně zákonných zástupců nezletilých žáků tyto kandidátky:
1) Ing. Adéla Kudelová
2) Ing. Eva Balatková
3) Eva Vahalová

Za Obecní úřad byli zvoleni do školské rady:

Mgr. Galina Struharová
Bc. Kateřina Melišová
Tomáš Wojtyna


Školní družina

Počet oddělení 2 Počet dětí 60
Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42

Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 7.30 hodin a od 11.30 hodin do 16.30 hodin.
Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina sídlí ve dvou prostorových učebnách vybavených novým nábytkem, audiovizuálním zařízením a díky projektu Šablony II je doplněna o deset tabletů se softwarem a stavebnicemi. Obě oddělení ŠD využívají ke své činnosti tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. ŠD pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do výtvarných i sportovních soutěží.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.
Činnost školní družiny byla omezena (z důvodu uzavření škol – epidemie Covid 19), následně byli žáci rozděleni do izolovaných skupin dle ročníků.

Zájmové kroužky a doučovací skupiny

Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou odpoledne pedagogičtí zaměstnanci školy, dále trenéři, učitelé ZUŠ i nadšení rodiče. Z důvodu Covid 19 byla většina kroužků ukončena, protože školy se zavíraly a přecházely od prezenční výuky k distanční výuce.
Jsou zde kroužky – Tauch Rugby, fotbal, taneční kroužek, které vedou trenéři, sportovci, tanečníci a rodiče žáků. Na škole pracuje ZUŠ z Českého Těšína a ZUŠ z Havířova, naši žáci nemusejí dojíždět do měst a mají hodiny přímo ve škole – výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, housle.
Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin školy

 Debrujáři
 GLOBE
 Pěvecký
 Hudebně dramatický
 Objektové programování
 Tvůrčí kroužek
 Sportovní kroužek 5. B
 Kroužek netradičních výtvarných technik
 Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky
 Sportovní kroužek
 Taneční kroužek Marendi
 Touch Rugby
 Fotbal
 Křesťanský kroužek
 HV ZUŠ P. Kalety Český Těšín
 ZUŠ Leoše Janáčka Havířov


Přehled oborů vzdělávání

Ročník 1.– 9. ročník
Název oboru Základní škola
Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007

Výuka cizích jazyků:

Povinný předmět Anglický jazyk 3.- 9. ročník
Volitelný předmět Německý jazyk 8.- 9. ročník
Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník

Nabídka volitelných předmětů:

Ve školním roce 2020/2021 byly žákům nabízeny předměty:
- Práce s laboratorní technikou
- Domácnost
- Příprava pokrmů
- Práce s technickými materiály

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci školy a přidělení třídnictví
Vedení školy:
1) Mgr. Zdeněk Feber - ředitel školy
2) Mgr. Jiřina Kowalczyková - zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
3) Mgr. Jiří Bakončík – zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, výchovný poradce
1. stupeň:
4) Mgr. Denisa Macková – třídní učitel ve třídě 1. A
5) Mgr. Petr Kubiena – třídní učitel ve třídě 2. A
6) Mgr. Ingrid Demelová – třídní učitel ve třídě 3. A
7) Mgr. Marie Reichenbachová - třídní učitel ve třídě 4. A
8) Mgr. Milena Zálešáková - třídní učitel ve třídě 5. A
2. stupeň:
9) Mgr. Radka Kozlová – třídní učitel 6. A
10) Mgr. Petra Poledníková – třídní učitel 7. A
11) Mgr. Barbora Kajfošová – třídní učitel 7. B
12) Mgr. Pavlína Charvátová – třídní učitel ve třídě 8. A
13) Mgr. Miriam Charvátová – třídní učitel ve třídě 9. A
Netřídní učitelé:
14) Mgr. Světlana Lalíková
15) Mgr. Eliška Dordová
16) Mgr. Václav Vrubel
17) Mgr. Jarmila Stoklasová
18) Mgr. Tomáš Hlavenka
Školní družina
19) Kristina Szwedová – vychovatelka,
20) Lucie Chybová – vychovatelka
Asistenti pedagoga
21) Lucie Chybová – asistent pedagoga
22) Veronika Brachaczková– asistent pedagoga
23) Sichová Martina– asistent pedagoga
24) Šmídová Jana– asistent pedagoga

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ve školním roce 2020/2021 pracuje v základní škole celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, z toho 1 technickoadministrativní, v mateřské škole 2 pracovnice.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 7 kuchařek a pracovnic provozu školní jídelny. Vedoucí školní jídelny je paní Eva Slonková.

Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení

Opatření k zápisům do 1. třídy – pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Uskuteční se elektronicky v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – elektronicky na stránkách školy: http://www.zsalbrechtice.cz, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Osobně v termínu: ve středu 14. 4. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin.
Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:
Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1) poštou,
2) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
3) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – bude se dokládat až po zápise, stejně jako rodné listy, místo trvalého pobytu spádové školy, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce doložení svého oprávnění dítě zastupovat apod.
V případě žádosti o odklad – použije zákonný zástupce žádost o odklad a doloží 2 přílohy – potvrzení z SPC, PPP a potvrzení od dětského lékaře nebo specialisty. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Umístění vycházejících žáků 9. a 8. třídy na SŠ a žáků 5. třídy na víceleté gymnázium

Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání pro školní rok 2020/2021
Materiál je zpracován v návaznosti na § 184a školského zákona, podle kterého Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo opatřením obecné povahy odlišný způsob a podmínky přijímání ke vzdělávání v důsledku situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Cíle: Zvýšit předpoklad realizace přijímacího řízení ve standardních termínech a zároveň snížit či rozložit epidemiologické riziko spojené s konáním jednotné přijímací zkoušky (JPZ) v rámci přijímacího řízení spojeného s významnou mobilitou uchazečů a jejich doprovodu ve shodný časový úsek, a • reflektovat ztížené a odlišné podmínky pro vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
Základní principy: Jsou zachovány všechny parametry přijímacího řízení, které nejsou současnou mimořádnou situací dotčeny. • Ředitel školy bude mít kompetenci rozhodnout o tom, zda v rámci přijímacího řízení uplatní nebo neuplatní JPZ. • JPZ připravená státem zůstává zachována jako nabídka pro všechny střední školy, včetně veškeré s tím spojené logistické podpory. • Jsou zachovány dva termíny konání JPZ pro uchazeče, který se uchází o přijetí ke vzdělávání ve střední škole, v níž je stanovena JPZ jako součást přijímacího řízení. • Ředitel školy má kompetenci rozhodnout o tom, zda se bude JPZ či školní přijímací zkouška konat v případě, kdy počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných uchazečů. • Střední škola může rozšířit okruh vysvědčení, která budou zohledněna v kritériích přijímacího řízení na danou střední školu. • Upravují se podmínky pro konání talentových zkoušek v podobě prodloužení období konání těchto částí přijímacích zkoušek. 2/7 Model přijímacího řízení ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích MŠMT vzhledem ke všem nyní známým skutečnostem zachovává stávající podobu přijímacího řízení v těchto parametrech: • Uchazeč podává až dvě přihlášky. • JPZ je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. • Nadále zůstává v kompetenci ředitele školy možnost rozhodnout o tom, zda školní část bude součástí přijímacího řízení. Termíny školní přijímací zkoušky musí být stanoveny tak, aby byly konány ve stejném termínu jako JPZ. Tato věta neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou. Model přijímacího řízení ke vzdělávání v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou MŠMT vzhledem ke všem nyní známým skutečnostem nebude trvat na povinném zahrnutí JPZ do kritérií přijímacího řízení u všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Umožňuje se každé střední škole zcela nahradit v kritériích pro přijetí konání JPZ školní přijímací zkouškou, v rámci níž střední škola osvědčí předpoklady uchazečů ke vzdělávání v dané škole a daném oboru vzdělání. Umožňuje se každé střední škole po obdržení přihlášek ke vzdělávání rozhodnout o nekonání JPZ či školní přijímací zkoušky v situaci, kdy počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů, pokud si ředitel školy toto rozhodnutí v kritériích pro přijetí zveřejněných do 31. ledna 2021 výslovně vyhradí. Konkrétně to znamená následující: • Ředitel školy vyhlásí ve standardním termínu do 31. ledna 2021 kritéria pro první kolo přijímacího řízení způsobem umožňujícím dálkový přístup. • Součástí vyhlášených kritérií přijímacího řízení bude informace: a) o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání; b) o tom, zda bude v rámci přijímacího řízení na danou střední školu využita JPZ nebo školní přijímací zkouška (či kombinace obou), včetně možnosti následného rozhodnutí o nekonání JPZ nebo školní přijímací zkoušky v termínu do 8. března 2021 v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, c) v případě, že bude součástí přijímacího řízení JPZ: 3/7 a. v jakém poměru bude započítána ve vztahu k dalším kritériím přijímacího řízení, b. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů, d) v případě, že bude součástí přijímacího řízení školní přijímací zkouška: a. v ověření jakých schopností a vědomostí dle RVP pro základní vzdělávání bude spočívat a v jaké formě se bude konat, b. v jakém termínu se bude konat a v jakém poměru bude započítána ve vztahu k dalším kritériím přijímacího řízení, c. zda si ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů. e) o tom, která vysvědčení mají být součástí přihlášky ke střednímu vzdělávání s důrazem na ty, která jsou nad standardní rámec stanovený legislativou, a jakým způsobem budou hodnocena; vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v rámci kritérií nemůže být zohledněno; f) vymezení dalších kritérií, která osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče a jejich váhu v rámci celkových kritérií. • Hodnocení JPZ se na celkovém hodnocení kritérií přijímacího řízení podílí libovolným poměrem v závislosti na rozhodnutí ředitele školy, tedy nemusí být zachován minimální poměr 60 %. • Termíny školní přijímací zkoušky musí být stanoveny tak, aby v případě, kdy je součástí přijímacího řízení i JPZ, byly konány ve stejném termínu jako JPZ; v případě, kdy součástí přijímacího řízení není JPZ, nebyly konány ve stejném termínu jako JPZ (tyto školní přijímací zkoušky budou mocí být konány ve standardním období vymezeném pro školní část přijímací zkoušky ve školském zákoně). • Školní přijímací zkouška může být na základě rozhodnutí ředitele školy konána i distančním způsobem, v takové případě se nekoná v den JPZ, je-li stanovena. • Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je zachován na 1. března 2021. • Pokud ředitel školy v souladu s vyhlášenými kritérii přijímacího řízení rozhodne (v případě, že počet podaných přihlášek je nižší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání) o tom, že JPZ či školní přijímací zkouška (popřípadě obě části) nebude konána, musí o této skutečnosti informovat do 8. března 2021 na internetových stránkách školy a do 19. března 2021 tuto skutečnost sdělí uchazečům. 4/7 • Je zachován princip, že každý uchazeč má právo konat JPZ dvakrát (mimo obory vzdělání víceletých gymnázií), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud má uchazeč na přihlášce uvedenu školu, která JPZ nekoná (buď z důvodu konání pouze školní přijímací zkoušky nebo z důvodu nekonání přijímací zkoušky vůbec), koná uchazeč JPZ v obou termínech na té škole uvedené v přihlášce, která JPZ koná. Informaci o místu a čase konání JPZ i školní přijímací zkoušky získá uchazeč z pozvánky zaslané ředitelem školy nejpozději 14 dní před konáním této zkoušky. Ředitelé škol předají standardním způsobem informace o přihlášených k JPZ CZVV. Získá-li CZVV informace o uchazeči pouze z jedné školy, informuje do 15. března 2021 ředitele této školy o tom, že uchazeč koná JPZ dvakrát na této škole. • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče CZVV, tj. 30. dubna 2021. Model přijímacího řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou Obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění a obory vzdělání konzervatoří • U čtyřletých oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění bude prodloužen termín přijímacího řízení o dva týdny, tzn. na období od 4. až 29. ledna 2021 (původně 4. až 15. ledna 2021). • U oborů vzdělání konzervatoří skupiny 82 Umění a užité umění bude prodloužen termín přijímacího řízení o dva týdny, tzn. na období od 4. až 29. ledna 2021 (původně 15. až 29. ledna 2021). Tímto dojde zároveň i ke sjednocení termínů u čtyřletých oborů vzdělání a konzervatoří v rámci skupiny 82. Tato úprava termínů konání přijímací zkoušky poskytne školám dostatečný prostor pro hodnocení prací/výkonu uchazečů, a to dostatečně rozložené v čase. Obory vzdělání gymnázium se sportovní přípravou S ohledem na to, že v rámci talentových zkoušek je ověřovaná fyzická zdatnost a úroveň sportovní přípravy, kterou lze realizovat pouze prezenčně, navrhuje se prodloužit termín konání talentových zkoušek na období od 4. ledna do 31. března 2021 (původně od 4. ledna do 15. února 2021). Ředitel školy bude uchazeče o výsledku talentové zkoušky informovat do 5. dubna 2021. Cílem prodloužení je rozložit v čase počty uchazečů účastnících se talentové zkoušky do menších skupin. Změna s sebou zároveň přináší skutečnost, že uchazeči o střední vzdělání nebudou znát výsledek talentových zkoušek do doby podání přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, který je 1. března 2021. 5/7 Model přijímacího řízení ke vzdělávání v oborech L0+H Jedná se o výuku oborů, ve kterých lze získat výuční list i maturitní vysvědčení. Novely vyhlášek související s výukou těchto oborů jsou v procesu před předáním Legislativní radě vlády s tím, že účinnost změn bude od 1. září 2021. V současné době probíhá vzdělávání v těchto dvojicích oborů kat. L0 a kat. H v režimu pokusného ověřování. Princip organizace přijímacího řízení se pro tyto doplňující se obory vzdělání nijak podstatně neodlišuje od minulých let. Konkrétně to znamená následující: • Do 31. ledna 2021 vyhlásí ředitel střední školy, která bude od příštího školního roku vzdělávat v doplňujících se oborech L0+H podle nařízení vlády č. 354/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb. kritéria přijímacího řízení, v nichž tuto okolnost uvede. Kombinace dvojic jsou uvedeny v nařízení vlády a jsou neměnné, není tedy možné vypsat přijímací řízení do jiné kombinace dvojic oborů kat. L0 a kat. H. • Přijímací řízení se organizuje do obou oborů vzdělání, a to jak kat. L0, tak do doplňujícího oboru kat. H současně. • S ohledem na to, že obor kat. L0 je oborem vzdělání s maturitní zkouškou, musí být přijímací řízení pro příští školní rok realizováno v souladu nejen s platnou legislativou, ale také s výše uvedenými opatřeními platnými pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou • Přihlášku odevzdává uchazeč obvyklým postupem do 1. března 2021. • Uchazeč, který podává přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede na přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. K tomu použije platný formulář přihlášky pro přijímací řízení, v němž do kolonky 1. škola, resp. 2. škola uvede příslušnou dvojici oborů vzdělání kat. L0 a H uvedených v tabulce D6 v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na to, že obory kat. L0 jsou obory s maturitní zkouškou, zaškrtne také konání jednotné přijímací zkoušky, pokud se v daném oboru jednotná přijímací zkouška konáPřehled o přijetí na SŠ 2020/2021
9. ročník

Příjmení Jméno 3 letý 4 letý Maturita Přesný název oboru Název a adresa školy
Baron Lukáš Ano - - Truhlář Střední škola techniky a služeb, Tř. Osvobození 111/60, Karviná
Branikovičová Karolína - Ano Ano Ekonomické lyceum Obchodní akademie, Sokola Tůmy 402/12, Český Těšín
Coufal David - Ano Ano Obchodní akademie Hotelová škola a obchodní akademie, Tajovského 1661, Havířov
Dinter Andreas - Ano Ano Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 1308/2, Havířov
Foldyna Adam - Ano Ano Logistik průmyslu Střední škola techniky a služeb, Tř. Osvobození 111/60, Karviná
Folwarczny Dominik Ano - - Sladovník-pivovarník Albrechtova střední škola, Tyršova 611/2, Český Těšín
Gajdacz Jiří - Ano Ano Elektrotechnika SOU Sýkorova 1/613, Havířov
Gula Patrik - Ano Ano Informační technologie Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 513/1, Havířov
Hawlasek Alex - Ano Ano Hotelnictví a cestovní ruch Hotelová škola a obchodní akademie, Tajovského 1661, Havířov
Hrbáčová Michaela - Ano Ano Gymnázium Gymnázium, J. A. Komenského 328/2, Město, 736 01 Havířov
Juchno Daniel Ano - - Elektrikář silnoproud Střední škola Havířov Šumbark, Sýkorova 613/1
Kawuloková Nela - Ano Ano Praktická sestra AGEL Střední zdravotnická škola, Slovenská 1911/1, Český Těšín
Keller Adam Ano - - Elektrikář silnoproud SOU Sýkorova 1/613, Havířov
Malyszová Klára - Ano Ano Obchodní akademie Hotelová škola a obchodní akademie, Tajovského 1661, Havířov
Mihalco Ondřej - Ano Ano Elektrotechnika Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 513/1, Havířov
Mihalcová Nikola - Ano Ano Nutriční asistent Střední zdravotnická škola,Jemerenkova 754/2, Ostrava-Vítkovice
Mikulová Michaela - Ano Ano Gymnázium Gymnázium, J. A. Komenského 328/2, Havířov
Molinek Maxmilián - Ano Ano Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 1308/2, Havířov
Nekoranec Daniel Ano - - Zednické práce SŠ a ZŠ Havířov Šumbark, Školní 601/2
Ostráková Magdaléna Ano - - Cukrář Albrechtova střední škola, Český Těšín, Tyršova 611/2
Pavelčáková Adéla Ano - - Cukrář Albrechtova střední škola, Český Těšín, Tyršova 611/2
Rösner Ondřej - - Ano Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební, Kollárova 1308/2, Havířov
Struhárová Barbara - - Ano Obchodní akademie Obchodní akademie, Sokola Tůmy 402/12,Český Těšín
Szeliga Jakub Ano - - Zedník SŠTO, Havířov Šumbark, Lidická 600/1
Šataníková Annette - Ano Ano Gymnázium Gymnázium, Havířov - Podlesí, Studentská 11/1198
Šipulová Nela - Ano Ano Praktická sestra AGEL Střední zdravotnická škola, Slovenská 1911/1, Český Těšín
Šipulová Nikola - Ano Ano Pedagogické lyceum Střední škola Kpt. Jasioka 635/50, Prostřední Suchá
Zajíc Jan - Ano Ano Hotelnictví a cestovní ruch Hotelová škola a obchodní akademie, Tajovského 1661, Havířov
Prospěch tříd za 1. a 2. pololetí

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr
I.A 22 0 0 0 0 1,02
II.A 21 0 0 0 0 1,05
III.A 22 3 0 0 0 1,25
IV.A 16 8 0 0 0 1,47
V.A 23 4 0 0 0 1,31
VI.A 9 10 0 0 0 1,56
VI.B 16 4 0 0 0 1,3
VII.A 13 15 0 0 0 1,49
VIII.A 13 14 2 0 0 1,74
IX.A 9 22 0 0 0 1,76
Celkem: 164 80 2 0 0 1,4

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr
I.A 22 0 0 0 0 1
II.A 21 0 0 0 0 1,05
III.A 22 4 0 0 0 1,24
IV.A 16 8 0 0 0 1,42
V.A 21 6 0 0 0 1,24
VI.A 12 7 0 0 0 1,41
VI.B 14 6 0 0 0 1,24
VII.A 17 11 0 0 0 1,41
VIII.A 14 15 0 0 0 1,6
IX.A 11 20 0 0 0 1,64
Celkem: 170 77 0 0 0 1,33


Školní preventivní strategie
1. Současný stav problematiky
Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro školu je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce.
Nárůst různých projevů rizikového chování včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.
Hlavní aktivity, které lze do strategie zapracovat
- Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací,
- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky,
- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování,
- vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže,
- spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu,
- průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska rizik výskytu patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých,
- diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže,
- poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných
poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy

a) stav školy z hlediska patologických jevů, její zaměřeníVztah učitel – žák
Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Učitel se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Učitel získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.
Skupinová práce
Žáci velkou část vyučování spolupracují, ve dvojicích, ve skupinách, ve skupinách napříč třídami. Učitel věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (učitel podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu). Žáci se učí vést diskuzi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.

Projektové vyučování a celoškolní projekty
V rámci projektů se žáci mohou blíže seznámit s děním kolem sebe a aktuálními tématy. Umožňuje intenzivní spolupráci tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci žáků napříč třídami a napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a dokáží spolupracovat starší s mladšími. Je to podstatný prvek prevence šikany starších žáků vůči mladším.

Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny

Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od učitele. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Diferenciace výuky může probíhat prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.
Komunikace s rodiči, veřejností
Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace. Rodiče mají také možnost navštívit i výuku, často se zapojují do výuky v rámci svých možností a poznávají tak prostředí školy a lépe tak chápou potřeby svých dětí ve škole.
Rodiče budou o programu informovat především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost bude zaměřena zejména na oblast prevence užívání návykových látek a šikany. Rodiče každého žáka obdrží informace, které budou obsahovat nezbytná telefonní čísla a adresy, základní seznam změn chování, které by se mohly u jejich dětí vyskytnout, ale i několik užitečných rad, jak se zachovat, zjistí-li u svého potomka závislost či stane-li se jejich dítě obětí šikany. Pokud rodiče projeví zájem, rádi pro ně zajistíme alespoň jeden seminář nebo besedu s odborníkem. Budeme se snažit zapojit rodiče do programu i tak, že je požádáme, aby se k jeho průběhu prostřednictvím ankety vyjádřili. Na jejich dotazy a připomínky budeme zpětně reagovat.

Pedagogická diagnostika

Učitel věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a výchovným poradcem, který se zapojí do diagnostického a terapeutického procesu. Případně je využíváno dalších odborných institucí (PPP aj.)

Řešení přestupků
Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou sledovány i další rizikové chování - šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením:
1. individuální pohovor se žákem
2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise
3. doporučení kontaktu s odborníky
4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
5. v případě dealerství oznámení Policii ČR

Organizace školního roku 2020/2021


Č.j.: MSMT- 4849/2019-2
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
1. 2. - 7. 2. 2021 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
8. 2. - 14. 2. 2021 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
15. 2. - 21. 2. 2021 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
22. 2. - 28. 2. 2021 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
1. 3. - 7. 3. 2021 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
8. 3. - 14. 3. 2021 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Pedagogické rady:
1. Pedagogická rada – 31. 8. 2020
2. Pedagogická rada – 24. 11. 2020
3. Pedagogická rada – 19. 1. 2021
4. Pedagogická rada – 20. 4. 2021
5. Pedagogická rada – 22. 6. 2021

Třídní schůzky:
1. Třídní schůzka - 22. 9. 2020
2. Třídní schůzka – 10. 11. 2020
3. Třídní schůzka – 6. 4. 2021

Informační pohovory:
1. Informační pohovory - 5. 1. 2021
2. Informační pohovory – 8. 6. 2021


1) Hlavní úkoly a zaměření školy

Základní škola Albrechtice vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta k sobě“, č.j.1/2007
Škola je zaměřena:
a) na výuku výpočetní techniky
b) na výuku výtvarné výchovy a vzdělávání v dopravní výchově díky vybudování dopravního hřiště

2) Vzdělávací činnost
Během prázdnin v měsíci červenci proběhla kontrola – roční audit – Obecní úřad na rozpočet a financování školy. Ukončil se projekt Plavání do škol, který byl schválen, ale kvůli Coronaviru byl zastaven. Byla sepsána monitorovací zpráva na projekt Šablony II, pro MŠ, ZŠ a ŠD. Dále proběhlo malování tříd, rekonstrukce sanitárního zařízení v přízemí, oprava šatny u tělocvičen. Proběhla kontrola sportovního nářadí a sportovních zařízení v MŠ a ZŠ. Následovalo i odstranění zjištěných závad.
Přípravný týden – od 24. 8. do 31. 8. 2020 - práce na třídách, kabinetech, odborných učebnách - nábytek, židle, stoly, příprava tříd, odborných učeben a kabinetů.
25.8. proběhlo školení pracovnic školní jídelny – hygiena, práce ve školní jídelně od září 2020.
V pondělí 31.8. se uskuteční první pedagogická rada. Dále bude provedena kontrola tříd a učeben.
Výchova ke zdraví bude doplněna o aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19. Průběžně bude ověřována možnost distančního vzdělávání, bude zajištěno technické vybavení, na jeho používání budou připravováni žáci i pedagogové, tento způsob komunikace bude průběžně ověřován, na tuto problematiku bude zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, problematika bude promítnuta do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.
Pedagogický sbor posílí Mgr. Jiří Bakončík, který bude zastupovat Mgr. Irenu Ruhswurmovou během její nemocenské, bude pracovat jako zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, výchovný poradce a převezme pracovní úvazek za Mgr. Ruhswurmovou.
Dále nastupuje pan Mgr. Tomáš Hlavenka, který bude mít na starosti výuku tělesné výchovy na 2. stupni – 10 hodin.
Zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin ve třídách. Starosta obce Ing. Feber byl pozván na zahájení do 1. třídy. Doprovod rodičů žáků do 1. třídy bude muset po vstupu do školy používat roušku.
TU provedou kontrolu přítomnosti žáků a nahlásí řediteli školy stavy – počet žáků, chlapci, dívky, noví žáci a žáci, kteří odešli. Dále zjistí, jestli nebude některý z rodičů požadovat on-line výuku či nebude posílat dítě do školy. TU 1. A Mgr. Denisa Macková urychleně připraví pro rodiče souhlas s GDPR, nejlépe nechat podepsat ihned v pondělí. Oficiální focení 1. třídy – proběhne ve čtvrtek 3. září v 8.00 hodin. Později proběhne focení se starostou obce „U javoru“ se starostou obce do Albrechtických listů.
TU označte přesně třídy, kabinety, ale i třídní knihy, třídní výkazy a katalogové listy. Dokumentaci ukládejte ve velké sborovně.
Vyučující co nejrychleji doplní příspěvky do Výroční zprávy školy – DVPP, výsledky a dosažené úspěchy, články, které byste chtěli umístit ve výroční zprávě – rubriky jsou připraveny v PC ve velké sborovně.
V měsíci červenci a srpnu začalo jednání ohledně dopravního hřiště, které bude na nádvoří školy, dále díky své variabilitě se může postavit na hřišti před školou nebo v zimě v tělocvičně školy. Hřiště bude sloužit k dopravní výchově, kde si žáci vyzkouší provoz na křižovatkách, kruhovém objezdu, značky, semafory, železniční přejezd. Dopravní hřiště bude dovybaveno elektrokoloběžkami a elektro vozítky a bude sloužit nejenom žákům naší školy a školky, ale i polské MŠ a ZŠ a dětem z okolních škol.

Zodpovědní: ŘŠ Feber, pedagogičtí a správní zaměstnanci školy a zaměstnanci školní jídelny
Příprava úvazků učitelů dle upravených učebních plánů pro vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007 s platností od 1.září 2020. Rozdělení třídnictví, funkcí, příprava plánů práce, termíny pedagogických rad, informačních pohovorů a třídních schůzek.
Zodpovědní: ŘŠ Mgr. Feber a ZŘŠ Mgr. ZŘŠ Mgr. Kowalczyková
Žáci s podpůrnými opatřeními – provést kontroly těchto žáků, zjistit data vyšetření, provést opravy ve sběru dat vyplněním výkazu R44-99. Tabulka odeslána na Magistrát, změny termínů vyšetření. 4 asistenti pedagoga budou u žáků ve třídách 7.A, 7.B, 8.A a 9.A.
Termín: do 26.8.2020
Zodpovědní: ŘŠ Feber

Připravit doplňky k ŠVP dle novelizace, školní řád.
Dle ŠVP vypracovat tematické plány pro školní rok 2020/2021, provést aktualizace, tematické plány budou zpracovány v souladu s novelizovaným RVP pro ZV, do tematických plánů budou v jednotlivých předmětech zapracovány všechny změny vyplývající z RVP pro ZV.
Termín: do 31.8.2020
Zodpovědní: všichni vyučující

Výuka informatiky + volitelné předměty + cizí jazyky
Na škole jsou dvě učebny informatiky, všechny třídy jsou vybaveny projektory. V 5. – 9. ročníku dle ŠVP je výuka předmětu informatika povinná.
Výuka praktických činností v 7. ročníku se žáci vzdělávají v předmětu práce s technickými materiály (chlapci) a v předmětu příprava pokrmů (dívky).
V 8. a 9. ročníku je vyučován předmět „Svět práce“.
Cizí jazyky – od 3. třídy výuka anglického jazyka, další cizí jazyk v 8. a 9. třídě německý a jazyk ruský.
Jako nepovinný předmět je zaveden pro 8. ročník předmět „Domácnost“ a „Práce s laboratorní technikou“, v 7. ročníku „Výchova ke zdraví“
Termín: úkol stálý
Zodpovědní: vyučující daných předmětů na 2. stupni, správci učeben informatiky, dílen a cvičné kuchyňky, vyučující cizích jazyků a nepovinných předmětů

Všechny odborné učebny jsou připraveny pro všechny žáky a vyučující školy – jak na 1. tak na 2. stupni. Stačí si domluvit termín se správcem učebny a zapůjčit si klíče nebo dle rozvrhu. Jedná se o učebny informatiky, cizích jazyků, tělesné výchovy, dílen, vaření, přírodopisu, AVT, fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy.
Počítačové učebny je možno využívat ve všech předmětech na prvním i na druhém stupni.
Nadále využíváme výpočetní techniku v administrativní práci v kancelářích a v práci třídního učitele - práce s programy DM software, V programu DM software využít všechny jeho možnosti - evidence, rozvrh a suplování, vysvědčení, zápisy do 1. tříd, evidence úrazů, hodnocení žáků, plány práce apod.
Termín: stálý
Zodpovědni: správcové odborných učeben a všichni vyučující


Všichni vyučující byli vybaveni notebooky a tablety, prošli různými druhy školeními díky projektu „UČITELÉ ONLINE“, r. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto pomůcky využívají především pro přípravu na vyučování, tvorbu didaktických materiálů, prezentací, DM Software, pro komunikaci s vedením školy, s rodiči, se žáky, atd. Škola je připojena díky wi-fi sítím k internetu, pro učitelé je k dispozici internet, kopírky, tiskárny a další AVT technika. Na konci školního roku bylo vybudováno nové optické připojení. K dispozici bude i slabší síť pro žáky a silná síť pro školu, učitele, odborné učebny. Využívat výuku s notebooky v projektu Šablony II. Po domluvě s ředitelem školy provést zápisy do třídních knih, ohledně odučených hodin s ICT technikem a odučených hodin s notebooky. Po ukončení projektu Šablony II má škola k dispozici 40 notebooků, školní družina 10 tabletů a příslušenství a mateřská škola 20 tabletů, příslušenství, dřevěné stavebnice, software pro určování školní zralosti, testy, hry.
Termín: stálý
Zodpovědni: všichni vyučující na 1. i 2. stupni, vychovatelé ve školní družině, pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy.
_____________________________________________________________________________________
Dále budeme pokračovat v projektu „Ovoce do škol“, díky němuž bude žákům školy dodáváno ovoce či ovocné šťávy, případně zelenina. Rovněž budeme pokračovat v projektu „Mléko do škol“ - budou dodávky neochuceného mléka a jiných mléčných výrobků pro všechny žáky školy 1. i 2. stupně.
Termín: stálý
Zodpovědni: Mgr. Feber
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________________________________________________
Česká školní inspekce - naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude na jaře 2021 ( 10. – 18. květen) provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování Inspis.
Zjišťování bude zaměřeno na výsledky žáků 5. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Termín: květen 2021
Zodpovědni: Mgr. Feber
_____________________________________________________________________________________
Zjištění počtu zájemců a proveden nábor dětí do ŠD. Zajištění dvou oddělení – kapacita 60 dětí.
Termín: přípravný týden, měsíc září, provoz od září
Zodpovědní: Vychovatelka paní Kristina Szwedová a paní Lucie Chybová
Na 2. stupni využívat předmět výchova k občanství k rozvoji osobnosti, zaměřit se na rodinu a sociální prostředí, péči o zdraví, osobní hygienu a režim dne, zdravou výživu a pohybovou aktivitu, sexuální výchovu a prevenci zneužívání návykových látek, kouření, alkoholu, toxikománie. Témata – droga, šikana, postavení jedince, psychika, strach, sexuální výchova, AIDS, kolektiv, láska a přátelství – zařadit i do hodin českého jazyka, přírodopisu, výtvarné výchovy na 2. stupni.
V předmětu Výchova ke zdraví vkládat tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. Dále reagovat na aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze covid-19. Využít i prakticky formou podzimních branných cvičení.
V 7. ročníku učit dle RVP jako povinný předmět „Výchova ke zdraví „ – Mgr. Kajfošová.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující předmětu občanská výchova, dále vyučující výchova ke zdraví a vedoucí branných cvičení.
Práce s talentovanými žáky - zapojovat žáky do soutěží a olympiád. Využívat zájmové kroužky, mimoškolní činnost žáků - navázat na úspěchy dosažené v minulých ročnících. Využít vybavení školy, odborných učeben, dílen, výpočetní techniky. Navázat na mimoškolní činnost, kde jsme měli v loňském roce obrovské množství kroužků, zájmových činností a doučovacích skupin.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující
Pokračovat v tradici sportovního vyžití pro naše žáky. Zúčastňovat se sportovních akcí a soutěží. Stejně jako v minulých letech zavést pro žáky kroužky se sportovním zaměřením. Spolupracovat se sportovními organizacemi v obci a se sekcí vesnických škol. Navázat na dosažené úspěchy ve všech sportovních disciplínách, starat se o sportovní talenty. Pokračovat v tradici volejbalového sportu na škole, snažit se o udržení statutu „Partnerská škola ČVS“.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující tělesné výchovy 2. stupně Mgr. Dordová, Mgr. Hlavenka a vedoucí předmětové komise Tv 1. stupně Mgr. Kowalczyková s učiteli 1. stupně.
Do učebních dokumentů pro ZŠ zařadit tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. TU mohou toto téma využívat v hodinách tělesné výchovy, v prvouce a přírodovědě na 1. stupni, na branných dnech pořádaných pro žáky školy. Provádět dopravní výchovu formou soutěží, testů a závodů. Využívat dopravní hřiště, které bude instalováno na nádvoří školy. Organizovat dopravní soutěže na 1. i 2. stupni. Připomenout žákům dle nových silničních pravidel o nutnosti používání ochranné přilby na kolo pro všechny cyklisty do 18-ti let věku.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, ŘŠ
Pokračovat ve výzdobě školy. Obnovit výzdobu chodeb. Možnost využít pro výstavy místo v přízemí – bývalé šatny 2. stupně. Pořádat zde výstavy prací, projektů, různých Dnů a akcí. Pokračovat na Stěně úspěchů a slávy v přízemí chodby 2. stupně. Další informace předávat všem pomocí elektronické nástěnky ve vestibulu školy.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vedení školy, na 1. stupni vyučující – Mgr. Demelová + učitelé 1. stupně, na 2. stupni Mgr. Dordová – učitel Vv, elektronická nástěnka Mgr. Feber.


V hodinách přírodopisu, dějepisu a zeměpisu začlenit do výuky region, obec. Pokračovat k projektu GLOBE - zkoumat život v řece Stonávce, přehrada Těrlicko a okolí apod. Výsledky práce žáků v rámci projektu „GLOBE“
Pokračovat v úspěšném zájmovém sdružení Debrujáři – Mgr. M. Charvátová
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující Př, D, Z, Mgr. Charvátová, Mgr. Dordová
Ve všech předmětech se snažit o zlepšení grafické a estetické úrovně sešitů, kontrolovat gramatické chyby nejen v předmětu jazyk český. V poslední době je velký problém s pravopisem žáků. Nejen velké množství gramatických chyb, ale i nečitelný pravopis. Kontrolovat sešity žáků, jejich úpravu. Sešity v poslední době připomínají spíše čmárací bloky. Dbát na estetizaci tříd. Vést žáky k péči o třídu, dodržování pořádku a čistoty, společné práci na výzdobě tříd - nástěnky, písemné a grafické práce, vystavovat dosažené úspěchy žáků a tím motivovat třídu, zlepšit květinovou výzdobu. Estetická komise v rámci žákovské rady by měla sledovat výzdobu jednotlivých tříd. Žáky motivovat soutěžemi o nejpěknější třídy. Zapojit zde žákovskou radu, předsedy a třídní samosprávu každé třídy.
Zlepšit dohled nad žáky, aby si vážili svěřeného majetku, šetřili ho a chránili. Přísně kontrolovat, aby žáci úmyslně neničili lavice a židle, nečmárali po nich, šetřili výzdobu a zařízení školy, starali se o své šatní skříňky.
Vysvětlit následky vandalství – poučit žáky, seznámit je s novým kamerovým systémem u školy a hřiště s umělým povrchem, dále hřiště. Za poničení následuje výchovné opatření, zaplacení poničených věcí.
Týká se i vandalství v obci – ničení autobusových zastávek a majetku obce, sportovní hřiště školy, hřiště Albrechtík pro děti u polské školy. Řešení těchto činů je v kompetenci Policie ČR.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující
Připravit žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy, především v matematice a českém jazyce. Vysvětlit žákům 9. tříd systém psaní přihlášek, zápisových lístků.
Termín: září 2020- květen 2021
Zodpovědný: vyučující M a Čj v 9. třídě, výchovný poradce ZŘŠ J. Bakončík, ŘŠ.

Využívat audiovizuální techniku v hodinách, sledovat a zaměřit se na vzdělávací pořady vysílané v televizi. Škola je vybavena barevnými LCD a plazmovými televizory, videomagnetofony, DVD přehrávači, diaprojektory v každé třídě. Vše se dá využívat v hodinách hlavně předmětů zaměřených na zeměpis, přírodopis, dějepis, estetickou výchovu a při výuce cizích jazyků prostřednictvím připojení k wi-fi síti. Sledovat věci na youtube apod. Pro on-line výuku programy Skype, WhatsApp, Messenger, komunikace přes DM Software, programy pro žáky – televizní vysílání.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Zkvalitnit práci předmětových komisí a metodických sdružení. Činnost by neměla být formální, tedy pouze zápisy do sešitů PK a MS. Na každém jednání by měly být stanoveny úkoly a opatření, jejich plnění, za které budou odpovědni konkrétní učitelé. Rozebírat na PK a MS písemné práce - zjistit a odstranit chyby a nedostatky, provádět společnou klasifikaci, provádět porovnání v ročnících, sjednotit klasifikaci, apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: předsedové PK a MS, členové PK a MS
Jako výchovný poradce bude pracovat ZŘŠ Mgr. Jiří Bakončík - zástup za ZŘŠ Mgr. I. Ruhswurmovou, který bude mít na starosti hlavně práci s žáky s podpůrnými opatřeními. Jako školní metodik prevence (ŠMP) bude na škole pracovat Mgr. Jarmila Stoklasová, která bude zabezpečovat plnění minimálního preventivního programu školy. Dále bude zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů, akce a besedy k těmto tématům, dále programy uplatněné k výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům, spolupracuje s rodiči, zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s odborem sociální péče o dítě, obecní policií a obecním úřadem. Výchovný poradce bude úzce spolupracovat s metodikem prevence.
V předmětu „Svět práce“ se vyučující zaměřuje na volbu povolání, provádí exkurze, spolupracuje s úřadem práce, organizuje nábory pro žáky i pro rodiče vycházejících žáků, opět spolupracuje s výchovným poradcem.
Zavést úřední hodiny výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů - jejich zveřejnění na webových stránkách školy a v žákovských knížkách. Pokračovat ve spolupráci s PPP a SPC. Nadále pracovat s kartotékou sledovaných žáků s problémy kázeňskými, sociálními, vzdělávacími. Zaměření na tyto žáky ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči, sociální komisí obce a odborem sociálně – právní ochrany dětí. Řešení kázeňských a výchovných problémů při porušování školního řádu. Řízení výchovné komise a spolupráce s rodiči žáků. Výchovné komise uskutečňovat i za přítomnosti žáka. Zaměřit se na problematiku volby povolání v 9. ročníku s využitím předmětu „Svět práce“. Pokračovat v práci žákovské rady školy, složenou ze zástupců všech tříd, konzultovat s nimi plány, akce, soutěže, výzdoby tříd, zavést a využít pravidelné rozhlasové vysílání pro žáky, které by si připravovala školní rada, sledovat negativní jevy na škole, nalézat dobré nápady jak vylepšit stav, vzhled a možnosti školy. Pořádat pravidelné schůzky, vést nástěnku s aktuálními informacemi.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: výchovný poradce – ZŘŠ Jiří Bakončík a metodik prevence Mgr. Jarmila Stoklasová, vyučující předmětu Svět práce.
Aktualizovat webové stránky naší školy. Máme krásné profesionální stránky, postupně zaučit kantory, kteří by mohli přidávat jednotlivé příspěvky, články, informace. Je zavedena rubrika „Úřední deska“ – je zveřejněn školní řád, formuláře pro uvolňování žáků z vyučování, aktuální informace pro rodiče a žáky. Zveřejňovat na webových stránkách informace o aktuálním dění ve škole – soutěže, olympiády, akce, úspěchy žáků, apod. Pokračovat v elektronické nástěnce ve vestibulu školy, kde se budou pravidelně zveřejňovat aktuální informace ze života školy, termíny, jídelníček apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: ZŘŠ Feber
Zvyšovat počítačovou gramotnost učitelů, využívat internet, využívat e-mailovou poštu, získávat informace z internetu – především z webu RVP, MŠMT, ČŠI, apod., aby v době on-line vzdělávání využili své zkušenosti a mohli vyučovat na dálku.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: Všichni vyučující
Pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím místního tisku „Albrechtické listy“ – přispívat články, výsledky soutěží, dosaženými úspěchy, pracemi grafickými i literárními, fotografiemi. Pokračovat ve vedení kroniky školy.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, Mgr. Reichenbachová - kronikář
S žáky s podpůrnými opatřeními pracovat na základě vypracovaných IVP, které jsou zpracovány v souladu se závěry a doporučeními SPC a PPP. Výchovná poradkyně ve spolupráci s TU seznámí ostatní vyučující jednotlivých žáků s problémy, které tito žáci mají a dohodnou se na stylu a způsobu výuky, způsobu získávání podkladů pro hodnocení žáků. Je nutné respektovat všechny závěry SPC a PPP, zohlednit je při vzdělávání všech zdravotně znevýhodněných žáků a nepřetěžovat je.
Připravit si všechny informace ohledně žáků s podpůrnými opatřeními, seznamovat s nimi jak vyučující, provést i schůzky s rodiči, zaškolit je a spolupracovat s nimi.
Termín: stálý
Zodpovědný: VP + všichni vyučující ve třídách s integrovanými žáky
Zpracování osobních plánů DVPP. Každý pedagogický pracovník zpracuje vlastní plán DVPP . Školní systém DVPP prioritně podporuje realizaci ŠVP. Akce, plány práce, školení apod. vše zapisovat ve sborovně, hlásit ZŘŠ. Dále každý vyučující pracuje na svém vlastním portofóliu, které bude odevzdávat za každé pololetí vedení školy. Zde bude zaznamenávat všechny informace, které budou i později vhodné, dojde-li k inovaci v oblasti kariérního řádu.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci

Sdružení Rodina a škola - organizace, která je zde pro naše žáky. Všichni vyučující se zúčastní zahajovací schůze, pořádané u příležitosti prvních třídních schůzek.
Spolupracovat s organizací Školská rada složenou z řad rodičů, učitelů a představitelů obce.
Spolupracovat se Školskou komisí založenou při Obecním úřadě v Albrechticích.
Spolupracovat s ostatními spolky v obci - sportovní - Sport pro všechny, kulturní - SPOZ, apod.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci a členové školské rady
_____________________________________________________________________________________
Příprava pravidelné výuky plavání ve 2. a 3. ročníku. Zajistit opět projekt plavání se zajištěním jízdného zdarma pro všechny zúčastněné žáky.
Termín: stálý
Zodpovědný: Mgr. Feber + TU 2.A, 3.A
Zorganizovat pro žáky 7. ročníku LVVZ.
Termín:
Zodpovědný: ZŘŠ a TU 7.A, TU 7.B
_____________________________________________________________________________________
Spolupracovat s odborovou organizací naší školy.
Termín: od září 2020
Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS – Mgr. I. Demelová

Kontrolovat dodržování zákazu kouření ve škole ( týká se i elektronických cigaret ) – škola je nekuřáckým pracovištěm, zaměřit se na kontrolu požívání alkoholu v pracovní době - namátkové kontroly, provádění kontrolování dodržování pracovní doby – včasné nástupy do hodin a dodržování stanoveného rozvrhu hodin. Zaměřit se na kontrolu dohledů a tím dbát na bezpečnost a výchovu žáků. Škola je také apolitická, v době voleb se na půdě školy nebudou organizovat ani vylepovat žádné programy politických stran a sdružení.
Termín: stálý
Zodpovědní: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS Mgr. I. Demelová

Je povinností informovat rodiče o dosažených učebních výsledcích žáka i o jeho chování, přestupcích apod. Zapisovat všechny informace žákům do žákovských knížek, pravidelně 1x za 14 dnů ŽK kontrolovat, podepisovat a vyžadovat i 1x týdně podepsanou kontrolu od rodičů. Všechny přestupky zaznamenávat a tím mít podklady pro udělování kázeňských opatření. Sledovat absenci, ihned zjišťovat proč žák chybí, při následující absenci kontaktovat rodiče, při problémech obracet se na Obec, sociální komise a kurátory, policii.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

V Albrechticích dne 31. srpna 2020 Mgr. Zdeněk Feber, ředitel školy

ZŠ a MŠ Albrechtice - vývoj a zlepšení na škole

zlepšená vybavenost školy, vybudování nových moderních odborných učeben - přírodopis, fyzika - chemie, učebna pro přípravu pokrmů, dílny, jazykové učebny, nová sportoviště v okolí školy, rekonstrukce všech sanitárních zařízení na celé škole a školce, rekonstrukce školní družiny - nové vybavení a nábytek v celém oddělení, vysoká aprobovanost pedagogického sboru a jeho omlazení, posílení mužů v řadách učitelů i na 1. stupni, získání 4 asistentek k žákům s podpůrnými opatřeními, nové vybavené ve školní kuchyni, vaření v konvektomatech, změny personální pracovnic školní jídelny včetně nové vedoucí školní jídelny, rekonstrukce školní jídelny – pro žáky nový způsob stravování, sezení v boxech, zlepšení ve vybavení ICT technikou, v každé třídě a v každé odborné učebně na stěně namontovaný projektor, všichni učitelé vybaveni notebooky a smartfony, dále do MŠ dodáno v rámci projektu šablony II 20 tabletů společně s didaktickými hrami, do ŠD 10 tabletů a ZŠ 40 notebooků, v každé třídě a v obou odděleních ŠD kvalitní čistička vzduchu pro zlepšení ovzduší, velký počet zájmových útvarů na škole, zlepšení bezpečnosti na škole díky kamerovému systému, dosažené úspěchy v oblasti sportu - 2x mistři republiky ve volejbalu, naše škola získala ocenění kmenová škola českého volejbalového svazu, úspěchy na poli výtvarné výchovy díky p. učitelce Dordové - výstavy prací její a žáků v ČR, Polsku, Anglii a Japonsku, elektronická nástěnka ve vestibulu školy pro všechny rodiče a návštěvníky školy, vybudování dopravního hřiště na nádvoří školy,

Dodatek školního řádu – Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí,
žáků a studentů ve školách distanční výuka

1. Je-li distanční výuka vyhlášena v souladu s ustanovením § 184a zákona 561/2004 Sb., je povinná pro všechny žáky školy.
2. Distanční výuka může probíhat:
a) online (synchronním) způsobem, kdy pedagogický pracovník pracuje v určené době
se skupinou žáků on-line prostřednictvím komunikační platformy. Tento způsob výuky je prioritní.
b) dávkovým (asynchronním) způsobem, kdy žáci pracují individuálně podle zadaných instrukcí či předaných materiálů, tempo si volí sami.
3. Hlavní komunikační platformy jsou DM Software a e-mail (pro asynchronní komunikaci) a MS Teams pro komunikaci synchronní. Lze využívat také další aplikace, ale pouze v případě, že nelze využít hlavní komunikační platformy.
4. Rozvržení času synchronní výuky odpovídá rozvrhu hodin při běžné výuce. Délka výuky v jednotlivých vyučovacích jednotkách činí maximálně 30 minut práce on-line (práce u PC). Konkrétní situace vyhodnocuje vyučující a volí vhodný rozsah i tempo výuky.
5. Při asynchronní výuce probíhá předávání podkladů, materiálů a informací k výuce předáváním písemných materiálů osobním vyzvedáváním, prostřednictvím e-mailu žáka či zákonného zástupce žáka.
6. Pokud to vyhlášená opatření dovolí, je možné doplnit jednotlivé formy vzdělávání též o individuální osobní konzultace žáků a vyučujících. Tyto konzultace probíhají v prostorách školy.
7. Obsah výuky je uzpůsoben formě výuky a možnostem distančního vzdělávání tak, aby byl plněn ŠVP alespoň v minimálním rozsahu a bylo probráno a fixováno základní učivo.
8. Při hodnocení distanční výuky se používají především formativní slovní hodnocení a sebehodnocení žáků. V případě dlouhodobé distanční výuky lze hodnotit známkou. Vyučující při hodnocení přihlíží k podmínkám distanční výuky.
9. Absence při dálkové výuce se omlouvají podle stejných pravidel jako při výuce prezenční. Omluvu z nepřítomnosti v době distanční výuky zasílá zákonný zástupce žáka škole písemným sdělením přes DM Software, sdělením na e-mail školy, nebo telefonickým oznámením na telefon školy.
10. Absencí se rozumí neúčast na on-line výuce, pokud není se zákonným zástupcem žáka dohodnuto jinak. U asynchronní výuky se za neúčast považuje neplnění úkolů a neodevzdávání úkolů ve stanovené době.
11. Pro účely zpřístupnění možnosti on-line výuky může zákonný zástupce žáka požádat ředitele školy o zapůjčení notebooku pro žáka. O zápůjčce se pořizuje smlouva o zapůjčení. Po ukončení distanční výuky je zapůjčené vybavení vráceno zpět škole v nepoškozeném stavu.
Mgr. Feber Zdeněk, ředitel školy

ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. 1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách, 2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1, 3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou  škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;  škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;  praktických škol jednoletých a dvouletých, 4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení, 2 5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, 6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, 7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě, 8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, 9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona; III. zrušuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.
Ing. Andrej Babiš předseda vlády

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod., (dále jako „usnesení vlády“).
Podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí následující: • Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.
• Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
• Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
• Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Usnesení vlády má stanovenu platnost do konce stavu nouze (do 20. listopadu 2020) – podobně jako jiná usnesení vlády schvalující krizová opatření. Uvedené však neznamená, že nemůže dojít na základě vyhodnocení epidemiologické situace a připraveného uvolňovacího scénáře ke znovuotevření některých druhů škol či jednotlivých ročníků dříve.


Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

• Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
• Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

• Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
• Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojeném s prací na interaktivní tabuli, s databází vyučovacích programů na internetu.
Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích.

Č. Název akce - školení DVPP Organizátor, místo a datum konání Vyučující
1. Zvyšujme gramotnost žáků online v Teams a pracujeme se zpětnou vazbou ve Forms KVIC - online, 12. 1. 2021 R. Kozlová
2. Praktické rady a tipy pro online výuku Consulta - online,14. 1. 2021 R. Kozlová
3. Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem NIDV - online, 1.9.2020 B.Kajfošová
4. Badateslství a online nástroje v přírodních vědách KVIC - online, 10.3.2021 B.Kajfošová
5. Klíčové životní kompetence a jak na ně Učitelnice - online, 24.8.2021 B.Kajfošová
6. Hry na procvičení a zopakování si učiva Učitelnice - online, 18.5.2021 B.Kajfošová
7. Reflexe na konec hodiny 6x jinak Učitelnice - online, 4.2.2021 B.Kajfošová
8. Využití potenciálu učebnice BLOGGERS KLETT - webinář, 3. 2. 2021 P. Charvátová
9. Prezentace k pilotování učebnice FUNPARK KLETT - webinář, 13. 5. 2021 P. Charvátová
10. GOOGLE Classroom - výuková platforma P. Charvátová
11. BLOGGERS a základy mCourseru KLETT - webinář, 24. 9. 2020 P. Charvátová
12. BLOGGERS - pokročilé funkce mCourseru KLETT - webinář, 30. 9. 2020 P. Charvátová
13. Podpůrný webinář pro začátečníky v MS Teams a MS Forms MAP Havířov -webinář, 4. 11. 2020 P. Charvátová
14. Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním kolektivem NIDV - online, 1.9.2020 M. Charvátová
15. Vzájemná zpětná vazba v distanční výuce Webinář Učíme nanečisto, 17.10.2020 M.Charvátová
16. Videokonference - Online výuka Webinář 19.10.2020 M.Charvátová
17. Aby online výuka nebyla jen frontální Webinář Učíme nanečisto, 21.10.2020 M.Charvátová
18. Motivace a motivátory Metodický portál RVP.CZ, 21.10.2020 M.Charvátová
19. TOP 10 nástrojů pro online výuku matematiky Webinář Učíme nanečisto, 22.10.2020 M.Charvátová
20. Podpůrný webinář MS Teams a MS Forms Město Havířov, 4.11.2020 M.Charvátová
21. TOP aplikace Webinář Učíme nanečisto, 4.11.2020 M.Charvátová
22. Aplikace Wizer.me projekt SYPO, 6.11.2020 M.Charvátová
23. Formativní hodnocení (nejen) ve online výuce Webinář Učíme nanečisto, 5.11.2020 M.Charvátová
24. Jak podporovat učení všech žáků Webinář Učíme nanečisto, 11.11.2020 M.Charvátová
25. Únikové hry v Microsoft Teams Webinář Učíme nanečisto, 26.11.2020 M.Charvátová
26. Jak podpořit třídu, aby byla fungujícím týmem Metodický portál RVP.CZ, 25.11.2020 M.Charvátová
27. Principy nezraňující komunikace Člověk v tísni- Lepší škola pro všechny, 26.1.2021 M.Charvátová
28. EXCEL webinář KVIC, 26.1.2021 M.Charvátová
29. Únikovky ve fyzice Elixír do škol, 28.1.2020 M.Charvátová
30. Jak můžu podpořit rozvoj graficky zajímavých výukových materiálů webinář KVIC, 1.2.2021 M.Charvátová
31. Aplikace v online výuce webinář, 22.2.2021 M.Charvátová
32. Badatelství v distanční výuce webinář KVIC, 10.3.2021 M.Charvátová
33. Domácí úkoly ve fyzice- experimenty Elixír do škol, 18.3.2020 M.Charvátová
34. Konference gramotnosti v praxi školy KVIC, 18.3.2021 M.Charvátová
35. workshop Microsoft Teams a Forms ve výuce KVIC, 19.3.2021 M.Charvátová
36. Kritické myšlení RWCT v hodinách matematiky KVIC, 28.4.2021 M.Charvátová
37. Matematika je zábavná Webinář Učíme nanečisto, 20.5.2021 M.Charvátová
38. Odměny a tresty ve výchově dětí Metodický portál RVP, 2.6.2021 M.Charvátová
39. Formativní hodnocení v praxi Metodický portál RVP, 29.6.2021 M.Charvátová
40. Rizika virtuální komunikace Univerzita Palackého v Olomouci, 6. 4. 2021 E. Dordová
41. Komunikace s problémovým rodičem ORP Havířov II., webinář, 7. 12. 2020 E. Dordová
42. Šikana a Kybršikana ve školách a školských zařízeních ORP Havířov II., webinář, 23. 11. 2020 E. Dordová
43. Rizika internetu a netolismus ORP Havířov II., webinář, 3. 12. 2020 E. Dordová
44. Konference - Pedagogika a Informatika Katedra výpočetní a didaktické techniky , Fakulta pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, online konference, 30. 11. - 1. 12. 2020 E. Dordová
45 Učebna Google jako pomocník učitele Webinář - 25.9. a 30.9.202 Kowalczyková
46 Podpůrný webinář pro začátečníky v MS Teams a MS Forms Webinář - MAP Havířov 4.11.2020 Kowalczyková
47 Čtenářská gramotnost na 1.st.a celoroční projekt Cesta kolem světa Webinář, KVIC, 23.11.2020 Kowalczyková
48 Jak vytvořit zábavné online cvičení pro žáky… Webinář, 26.4.2021 Kowalczyková


Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Projekt Plavání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Projekt Plavání do škol
Vzhledem ke koronavirové situaci se projekt neuskutečnil. Žáci se plavání neúčastnili, stejně jak LVVZ.

Projekt Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Cílem projektů je, aby žáci 1. i 2. Stupně obdrželi zdarma mléko a mléčné výrobky, ovoce, ovocné šťávy či zeleninu. Projekty jsou dále rozvíjeny i různými aktivitami, např. organizátoři těchto projektů do uspořádali pro žáky naší školy přednášky o zdraví, o nutnosti jíst ovoce a zeleninu. Projekty byly doplněny soutěžemi a kvízy, kterých se naše škola zúčastnila a žáci obdrželi pěkné ceny.
Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Přihlášením se k projektu „Ovoce do škol" plyne škole povinnost realizovat doprovodná opatření.


Shrnutí postupu pro školy:
k projektu „Ovoce do škol" se školy přihlašují schválenému žadateli, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol;
seznam schválených žadatelů bude aktuálně zveřejňován na internetových stránkách SZIF;
na výše uvedených internetových stránkách SZIF školy najdou formulář Ročního hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce do škol";
v případě, že chce škola ukončit svou účast v projektu, vyplní formulář Prohlášení školy o ukončení účasti a neprodleně zašle žadateli (k jinému žadateli se může přihlásit od nového školního roku);
školy přihlášené k projektu „Ovoce do škol", mají povinnost realizovat doprovodná opatření (návrhy k realizaci doprovodných opatření viz níže - dokumenty ke stažení), zveřejnit informace o realizaci projektu na svých webových stránkách a na konci školního roku vyplnit hodnotící dotazník (bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT).

Projekt Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Tento projekt je určen žákům základních škol, jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň.
Všichni žáci naší školy dostávají neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA.

Projekt Šablony II

Zkrácený název projektu: Využití ICT ve vzdělání v MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Využití ICT ve vzdělání v MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Název projektu EN: Use of ICT in education in MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 Projekt Šablony II.
________________________________________

Název projektu CZ: Využití ICT ve vzdělání v MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Název projektu EN: Use of ICT in education in MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
Zapojení ICT technik do výuky je možné pouze v případě, kdy pedagog vyučuje v rámci předmětu způsobem 1:1, tzn. při využití ICT mobilního zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) v poměruSoutěže, úspěchy a umístění žáků


Č. Název akce Datum Místo Umístění, jména Vyučující
1. Recyklohraní září/červen 2021 ZŠ Albrechtice 1.Grabowská, 2. Feberová, 3. Madejová B.Kajfošová
2 Albrechticeká stezka mládeže 14.9.2020 Hřiště TJ Albrechtice 2.-3. ročník: dívky : 1.m. Kostincová M, Cyprichová D., 2.m. Konderlová T, Sýkorová P, chlapci: 1.m. Enenkel V., Čurda D., 2.m. Wojtyna V., Jonszta D. 4.-5.ročník: dívky: 1.m. Hrušková A., Bužková T., 2.m. Galuszková B., Bužková V., chlapci: 1.m. Daňhel M., Štěrba M., 2.m. Miczka V., Onderek M., 6.-7. ročník: dívky: 1.m. Cuperová E., Staňková A., 2.m. Hanzlíková N., Struhárová J. .,chlapci: 1.m. Blonský M., Hawlasek D., 2.m. Kania T., Seman , 8.-9. ročník: dívky: 1.m. Struhárová B. Foltýnová T., 2.m. Malyszová K., Hrbáčová M., chlapci: 1.m. Šlampiak P., Recman V., 2.m. Kopel O., Daňhel M. J. KowalczykováÚdaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově:

• Zřizovatel Obec Albrechtice
• Česká školní inspekce
a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku, distanční výuka, výsledky přijímacích zkoušek, dotazníky pro ŘŠ a TU, inspekce on-line na škole,
• Pedagogicko-psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov
a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních
b) Spolupráce na úseku primární prevence
• Sociální oddělení OÚ Albrechtice
• Odbor sociálněprávní ochrany dětí Karviná, Havířov
• SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek
• RaŠ – sdružení „Rodina a škola“, který pomáhá zajišťovat různé akce na naší škole, (např. karneval, diskotéka, dětské radovánky, nadílka na Mikuláše, malování na chodníku apod.). Taktéž finančně spolek přispívá na provoz zájmových kroužků, LVK, školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy apod.)
• Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice
a) Besedy pro žáky
b) Výtvarná soutěž
c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy
• Policie ČR
• Obecní policie
a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD
b) Asistence při přecházení přechodů
• Obecní knihovna
a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky
b) Hlasité čtení herci divadel pro žáky
c) Pasování prvňáčků na čtenáře
• TJ Baník Albrechtice
• ASPV Albrechtice
a) Organizace sportovních soutěží
b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy
• Dům dětí a mládeže Juventus Karviná
a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy
• Dům s pečovatelskou službou
a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce)
• SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci
• Honební společenstvo Albrechtice
a) Sběr kaštanů a žaludů
b) Besedy a přednášky pro žáky
• Divadlo Český Těšín
• Moravskoslezské divadlo Ostrava
• Sidus
• Nadace „Život dítěte"
Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020:

Výnosy:
příspěvek na provoz 4 872 000,00
dotace na přímé výdaje na vzdělávání 24 637 253,00
časové rozlišení investičního transferu 60 574,06
šablony II 66 630,00
prodej služeb 894 016,13
úplata za vzdělávání 138 846,00
výnosy z hospodářské činnosti 877 251,72
čerpání fondů 37 282,00
ost. výnosy z činnosti 24 526,10
celkem 31 608 379,01

Náklady:
náklady z hospod. čin. 863 029,64
mzdové náklady 17 877 264,00
zákonné sociální pojištění 5 997 838,00
jiné sociální pojištění 72 227,00
zákonné sociální náklady 423 988,00
spotřeba materiálu 1 292 169,66
energie 994 446,48
opravy a udržování 1 132 610,68
cestovné 6 328,00
ostatní služby 792 415,67
ostatní náklady 309 193,47
DDHM 764 615,62
odpisy 989 070,20
celkem 31 515 196,42

Kladný výsledek hospodaření: 93 182,59

Zpracovala M. Turoňová


Kontroly provedené na škole

V době Coronaviru se uskutečnila na škole Krajská hygienická kontrola na dodržování hygienických předpisů určených pro školy a školská zařízení. Dále proběhly kontroly České školní inspekce, jak škola zvládá distanční výuku, všichni TU a ŘŠ byly zapojeni do dotazníkového šetření. Dále Česká školní inspekce zjišťovala výsledky vzdělávání a úspěšnost na přijímacích řízeních. BOZP a PO - provedla fa Zborník - Český Těšín. Tato firma také během školního roku provedla kontrolu v objektu ohledně požární ochrany, byly provedeny kontroly označení, únikové cesty, kontroly hydrantů a ručních hasicích přístrojů. Také byla provedena pravidelná kontrola a revize všech elektronických přístrojů a elektrických rozvodů na celé základní škole i mateřské škole.
Dále fa ROTHN z Frenštátu pod Radhoštěm provedla každoroční kontrolu tělovýchovného nářadí a tělocvičen, zkontrolovala stav venkovních hřišť u školy a zahrady v mateřské škole. Následně tato firma, provedla opravy zjištěných závad.
Krajská hygienická kontrola Ostrava provedla kontrolu mateřské školy.
Proběhla kontrola ve školní jídelně – bez závad.
Na škole byla provedena kontrola hospodaření a financí na ZŠ – audit u příspěvkové organizace – bez závad.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy

Předmět Tělesná výchova 2020/2021 – Mgr. Eliška Dordová
Sportovní turnaje 2020/2021
• Vánoční turnaj v přehazované
• Velikonoční turnaj v přehazované
Z důvodu distančního vzdělávání tradiční sportovní Turnaje neproběhly.


Předmět Výtvarná výchova 2020/2021 – Mgr. Eliška Dordová
Účast ve výtvarných soutěžích 2020/2021
• Soutěž: výtvarná a literární soutěž Evropa ve škole (vyhlášené MŠMT) listopad 2020
• Soutěž: Barevný podzim 2020 listopad 2020
• Soutěž: „BROUCI“ listopad 2020
• Soutěž „ULICE NENÍ HERNA“ listopad 2020
• Výtvarná soutěž Stonavská Barborka listopad 2020
• Máme rádi přírodu 2020 leden 2021
• Soutěž: Máme rádi přírodu a Ekofór 2020 leden 2021
• Příroda kolem nás březen 2021
• Velikonoční výtvarná soutěž 2021 duben 2021
• Na světě nejsem sám. duben 2021
• Svět očima dětí duben 2021
• „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“ květen 2021
• MOJE NEJVĚTŠÍ ŠTĚSTÍ červen 2021

Velikonoční výtvarný online workshop pro 2. stupeň
Dne 26. 3. 2021 proběhl Velikonoční výtvarný workshop vedený plně distančním způsobem v online prostředí přes TEAMS ve formě společné videokonference. Přihlásili si žáci napříč různých tříd z druhého stupně a společně pod vedením paní učitelky tvořili. Žáci za svou tvorbu a aktivní přístup získali po absolvování workshopu také pochvalu. Pro představu, jak taková komunikace také probíhala, jsou zde přiloženy fotografie přímo ze školní platformy TEAMS:


Projekty v rámci předmětu Výtvarná výchova pro 2. stupeň
Skutečnost a můj odraz; Příroda kolem nás; Moje hry s písmenky; Po stopách – Barokní kostelík; Život a dílo umělce; Mí přátelé; Moje putovní kamínky a mnoho dalších.
Projekt VV: VV 7A - Skutečnost a můj odraz
Žáci tříd 7A a 7B v rámci výtvarné výchovy společně pracovali na projektu „Skutečnost a můj odraz“, přemýšleli a společně tvořili. Jak vidí sami sebe, jak vidí své idoly a osobnosti, které mají za svůj vzor. Jednalo se o kombinovanou techniku, kresba a práce s tužkou. Nakonec svůj projekt každý žák prezentoval před třídou a na závěr byla diskuse. Práce probíhala částečně distančním způsobem a v kombinaci s prezenční účastí žáků ve třídě.
Jednalo se o přelomové období, kdy se učilo distančním způsobem z důvodu pandemie COVID-19 a vládního nařízení o zákazu osobní účasti žáků ve škole a následného rozvolnění tohoto nařízení, kdy žáci směli prezenčně docházet do školy, ale s omezeními. Žáci na fotografiích mají nasazené respirátory i ve výuce i během ústní prezentace své práce před třídou.


Život dětem

Každoročně se žáci školy zapojují do sbírky pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. V rámci akce Srdíčkové podzimní dny jsme nákupem sbírkových předmětů – náramků, magnetických kolíčků, pravítek, CD s vánočními koledami, a hlavně magnetek s krásnými obrázky zvířat přispěli na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez naší finanční pomoci neobejdou.
Organizace Život dětem již dvacet let svého trvání, a tak dlouho již pomáhá rodinám, které nemají to štěstí, jak většina jiných, a potýká se s péčí o své nemocné děti. ZŠ a MŠ Albrechtice jsou jednou z mnoha škol, které se do toho projektu zapojují. Touto cestou bych ráda poděkovala všem dětem a jejich rodičům, pedagogům i správním zaměstnancům naší školy, kterým není lhostejný osud ostatních a není jim líto zakoupit si pro potěšení a pro radost z dobrého skutku malý dekorační předmět. Děti z 1. stupně naší školy si často zakoupily tyto drobné dárečky z vlastních peněz ze své pokladničky, aby udělaly radost pro ně neznámým kamarádům a finančně přispěly na kompenzační pomůcky, které jim ulehčí jejich těžký život.
Děkovný dopis, který jsme od organizace Život dětem obdrželi, nás velmi potěšil. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň takto pomoci. Příští rok se do sbírky zapojíme opět a věřím, že naše finanční výpomoc bude tentokrát ještě vyšší.
Mgr. J. Kowalczyková
Soutěž s panem Popelou

Také i v tomto roce jsme se zařadili mezi zájemce, kteří soutěží s panem Popelou ve sběru starého papíru. Bohužel další rána nás postihla v podobě koronaviru, ale i tohoto strašáka jsme se nezalekli. Rovněž v této nelehké době jarních měsíců jsme přidali další kilogramy starého papíru.
Mgr. Ingrid Demelová
Soutěže na 1. stupni

Jako každoročně i v letošním školním roce jsme pro žáky připravili několik soutěží, ve kterých soutěžili mezi sebou v různých disciplínách žáci jednoho ročníku.
Učitelé 1. stupně si nachystali pro děti tyto soutěže: pěveckou, recitační, dopravní, výtvarnou, sportovní – Mladý akrobat, pexeso a soutěž mluveného slova.
Jelikož byl tento školní rok vzhledem k pandemii chřipky velmi zvláštní, prezenční výuka byla ukončena a začala distanční výuka na dálku a pak v omezené podobě pokračovala výuka na 1. stupni, nemohly se tyto soutěže všechny uskutečnit.
V měsíci prosinci Mgr. Kowalczyková vyhlásila a zorganizovala pěveckou soutěž, kdy mezi sebou soutěžily děti vždy jednoho ročníku ve zpěvu písně, kterou si samy vybraly. Text písně musel obsahovat téma: příroda, zvířata. Žáci 1. - 5. tříd absolvovali třídní kola, ze kterých společně vybrali 6 až 9 žáků, kteří se utkali ve finálovém kole soutěže. Tam už zasedla i odborná porota z řad pedagogů a diváci z řad spolužáků hodnotili výkony svých kamarádů potleskem.
Všichni soutěžící se zhostili tohoto pěveckého klání na výbornou. Byli vzorně připraveni a předvedli písně lidové i umělé, krátké i dlouhé, moderní méně známé i písně z dílny autorů Svěráka i Uhlíře.
Každý soutěžící byl odměněn malou věcnou cenou za aktivní přístup a snahu, žáci na prvním až třetím místě dostali diplomy a také věcné ceny, na které přispěl spolek Rodina a škola, kterému tímto moc děkujeme.
Další soutěží, která se konala v měsíci lednu byla soutěž pexeso. Tuto soutěž připravila zorganizovala Mgr. Reichenbachová. V této disciplíně si děti procvičily paměť, postřeh a pozornost. Soutěžili mezi sebou vždy všichni žáci jedné třídy a byla vyhodnocena a odměněna 1. - 3. místa.
Poslední soutěž, která se ještě v měsíci únoru stihla realizovat byla vědomostní soutěž, kterou připravila Mgr. Demelová. Soutěž probíhala formou hry AZ-kvíz, kdy děti vybíraly políčka, pod kterými byly otázky z různých oblastí života, a kromě správných odpovědí musely spojit všechna tři pole rovnostranného trojúhelníku. Soutěž byla napínavá a zapojovali se do ní i diváci z řad spolužáků. Opět byli všichni odměněni věcnými senami a první tři i diplomy. Opět děkujme sdružení RaŠ za příspěvek na zakoupení odměn.
Bohužel se více soutěží nepodařilo vzhledem k vážné epidemiologické situaci realizovat. Věříme, že příští školní rok bude příznivější.

Mgr. Kowalczyková


Hudebně dramatický kroužek na 1.stupni

V letošním školním roce opět fungoval hudebně dramatický kroužek, který vedla Mgr. J. Kowalczyková a pravidelně ho navštěvovalo 9 dívek v rozmezí 3. - 5. třídy. Na lekcích kroužku si děvčata zazpívala, zahrála si různé hudebně pohybové hry a tanečky, vyzkoušela si hru na Orffovy nástroje a zazpívala si minioperky autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře. Zároveň se dívky také připravovaly na vystoupení na akcích SPOZu při Obci Albrechtice.
S krátkým programem dvakrát žákyně vystoupily na Vítání občánků, jedenkrát zpříjemnily manželům Zlatou svatbu a jako každoročně předvedly své dovednosti ve zpěvu, přednesu veršů a hře na nástroje na Vánoční besídce v pečovatelském domě.
Dívenky byly moc šikovné a snaživé, zaslouží si pochvalu. Více akcí už se však nestihlo vzhledem k vážné epidemiologické situaci realizovat.
Mgr. Kowalczyková

Výroční zpráva Mateřské školy
Obecní 698, 735 43 Albrechtice - školní rok 2020 / 2021


Obsah:

A/ Charakteristika školy - pracovníci školy
B/ Stručné hodnocení výchovně-vzdělávací práce
C/ Materiální podmínky
D/ Přehled akcí školy
E/ Návrhy na zlepšení
F/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Zpracovala: Bronislava Struhalová - ved. uč. Mateřské školy v Albrechticích
A/ Charakteristika školy – pracovníci školy
Do mateřské školy byly v letošním školním roce děti přijaty a zařazeny do tří tříd. Věkové složení všech tříd bylo heterogenní. Vzdělávaly se zde děti ve věku od 3 do 7 let. V průběhu roku se počet navštěvovaných dětí měnil. V září jsme začínali se 72 dětmi, na konci června to bylo 75 dětí. Všechny děti byly přijaty na základě písemného rozhodnutí ředitele právního subjektu Základní školy a Mateřské školy, Školní 20, Albrechtice. Ve dvou třídách byly děti s odloženou docházkou, se kterými se pracovalo individuálně, podle doporučení PPP a ve spolupráci s logopedkou.
Letos jsme pracovaly již posledním rokem podle ŠVP pod názvem: „Všechny děti na světě, chtějí si jen hrát,“ který je zpracován do sedmi tématických celků. Ve třídách se společně domlouváme na jednotlivých podtématech, které zařazujeme a rozpracováváme v TVP – výsledky své práce pravidelně konzultujeme ve třídách a písemně hodnotíme.
Pedagogické pracovnice: vedoucí učitelka – Bronislava Struhalová
učitelky - 1. tř. – Šárka Jančarová, Jitka Nalevajková
2. tř. – Pavlína Brzozová, Renata Hájková
3. tř. – Helena Nogolová, Bronislava Struhalová
Všechny pracovnice jsou plně kvalifikované a splňují požadované vzdělání.
Provozní pracovnice: domovnice – Jaroslava Kurková uklízečka – Lenka Hawlasková, Jiřina Grocholová do 31.12.2020 , Nikola Plump od 1.1.2021

B/ Stručné hodnocení výchovně – vzdělávací práce
Během celého školního roku jsme u dětí podporovaly samostatnost, jak v sebeobslužných činnostech, kde děti dosáhly značných pokroků, tak v rozhodování a řešení problémů, které mezi dětmi vznikaly. Využily jsme věkové složení třídy, kdy starší děti pomáhaly a ukazovaly dětem správné postupy, byly jim příkladem. Nově příchozí děti byly podrobně seznámeny s „Pravidly soužití ve třídě.“ Děti, které již mateřskou školu navštěvovaly, si je znovu připomenuly. Děti jsme se snažily vést k tomu, aby samy hledaly řešení svých problémů, přihlížely jsme k jejich věkovým i individuálním zvláštnostem a možnostem. Cílevědomě jsme je pozorovaly a sledovaly nejen při hrách, ale během celého dne. Výsledky tohoto pozorování jsme zaznamenávaly do „záznamových listů,“které nám pomáhají děti lépe poznat a porozumět jim. U nejstarších dětí jsme využily záznamových listů, diagnostiku, pracovní a diagnostické listy iSophi s využitím ICT ve vzdělání v MŠ.


Učitelky na jednotlivých třídách si tvoří své třídní vzdělávací programy, do kterých zapisují nabízené činností, s důrazem na všechny oblasti dětského rozvoje. Podtémata v TVP k jednotlivým tématickým celkům plánují společně, domlouvají se a doplňují navzájem. Hodnocení provádějí podle potřeby denně a zapisují je k jednotlivým činnostem. V průběhu roku podtémata mění a doplňují činnostmi podle okolností, které zrovna nastanou, ale i podle potřeb a návrhů dětí, popř. rodičů. Na pedagogických radách vždy provádíme ústní hodnocení jednotlivých tříd. Toto hodnocení nám slouží k celoroční evaluaci, z níž se vychází při zpracování výroční zprávy. Ve všech činnostech, které děti provázely, jsme sledovaly rámcové cíle a kladly jsme si tyto základní otázky:
• Co se dítě učí a poznává? (komunikovat, praktické dovednosti, vědomosti....)
• S jakou hodnotou se dítě setkává? (spoluúčast, chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, tolerance k odlišnostem kamarádů, spolupráce.....)
• Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí ? ( možnost prožít radost ze zvládnuté činnosti.... )

Při své práci s dětmi používáme různé druhy metod a forem práce. Jednou z nich je komunitní kruh, kde se děti můžou svobodně vyjadřovat k danému tématu, nebo si téma navrhnout. Často se nám stávalo, že děti samy chtěly některé oblasti tématu podrobněji poznat a prohloubit si tím své znalosti. Tím si zdokonalovaly řečový projev, učily se hodnotit své vlastní jednání a chování ostatních dětí, popřípadě navrhnout nápravu. Veškerou činnost dětí jsme vhodně motivovaly, a tím dosahovaly u nich lepších výsledků. Zařazovaly jsme také prožitkové učení, které je u dětí oblíbené a jim přirozené. Snažíme se jich zařazovat co nejvíce. Vždy přihlížíme k věkovým a individuálním možnostem dětí.
I v letošním školním roce byl kladen velký důraz na přípravu pro vstup nejtarších dětí do základní školy. K přípravě nejstarších dětí do ZŠ jsme využily a pracovaly s nástrojem iSophi v projektu: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ.“ Do výuky s ICT jsme si vybraly děti s povinnou předškolní docházkou. Výuku jsme zařazovaly ve všech činnostech a situacích formou spontánních, převážně řízených aktivit. Většinou jsme uplatňovaly individuální, v menší míře skupinovou formu vzdělání. Děti plnily úkoly z různých oblastí na pracovních a diagnostických listech, kde jsme respektovaly jejich věkové a individuální zvláštnosti. Postup a přístup byl u každého dítěte jiný, podle jejich potřeb a schopností. Práce s pracovními a diagnostickými listy byla doplňována tablety, na kterých si pak procvičovaly a upevňovaly své znalosti. Tato výuka nám pomohla hlavně při pedagogické diagnostice dětí pro vstup do základní školy. Z důvodu pandemie koronaviru jsme měly práci ztíženou, avšak využily jsme distanční výuku off line, kde děti plnily úkoly i činnosti podle třídních plánů, a tím plnily klíčové kompetence v různých oblastech. Při hodnocení a doplňování záznamových listů jsme došly k závěru, že většina dětí je na vstup do základní školy připravena dobře. Zápisy do ZŠ proběhly elektronicky, z důvodu pandemie koronaviru. Do základní školy letos nastoupí 29 dětí a v mateřské škole zůstává po odkladu školní docházky šest dětí – Sobinovský Jaromír, Horváthová Katarína Ilona, Koláčková Sofie, Lassek Tobiáš, Žiga Adrián, Linhart Matthew.
Během celého dne se snažíme činnosti zařazovat tak, aby byl přechod mezi nimi plynulý a nenásilný. Děti měly dostatek času na ukončení svých činností. Ani pohyb jim nechyběl, protože jsme využívaly možností cvičení v naší tělocvičně, která vznikla po rekonstrukcí bývalé kuchyně. Děti chodily vždy s nadšením cvičit. Při pohybových aktivitách, jak ve třídách, tak venku, využíváme různé druhy náčiní.
V době nouzového stavu, pandemie koronaviru, kdy byla mateřská škola uzavřena (1.3. – 11.4.2021) jsme se dohodli s rodiči na distanční výuce off-line pro děti s povinnou docházkou. Ostatním dětem byla nabídnuta prostřednictvím našich internetových stránek: „3NPI Speciál pro podporu výuky na dálku a infolist(2),“ „Speciál pro podporu na dálku č. 11.“

C/ Materiální podmínky
Materiální podmínky naší mateřské školy jsou dobré. Všechny třídy jsou vybavené dětským nábytkem, což umožňuje dětem volný přístup k hračkám a didaktickým pomůckám. Děti jsou vedeny k větší samostatnosti při hrách i během uklízení. Mateřská škola je vybavená pomůckami k rozumovému, smyslovému, tělesnému, hudebnímu a výtvarnému vzdělání. Tyto pomůcky byly letos doplněny o nové didaktické hry pro rozvoj rozumové, dramatické a tělesné zdatnosti dětí. K dispozici je také přehrávač na CD a reproduktorem s bluetoothem, který jsme již využily na besídkách, rozloučení s předškoláky na OÚ, ale také používáme ve všech výchovných složkách. V každé třídě máme TV s přehrávačem DVD a máme možnost s dětmi pracovat s pomůcku MAGIC BOX. Je to interaktívní pomůcka, kde děti mohou plnit různé zajímavé úkoly, ze všech oblastí rozvoje poznání. Dětí mají také možnost pracovat na tabletech, doplněné dřevěnými pomůckami, které jsou součásti projektu ze Šablon: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ.“
Hodně využíváme víceúčelovou místnost, která byla zrekonstruována v roce 2016, z bývalé nefunkční kuchyně. Aby se dětem při pobytu ve školce lépe dýchalo, máme také v každé třídě čističky vzduchu, které pomohou dětem vylepšit prostředí, a tím zmírnit jejich zdravotní potíže.
Nedílnou součástí mateřské školy je školní zahrada, kterou nemůžeme plně využívat. Projekt – Zahrada v přírodním stylu, který realizoval Sagres – EU, se nepovedl. Již během kolaudace (11/2014) měl spoustu závad, které nás provázejí doposud. Loni to byly čtyři a letos již pět prvků, které jsou zcela nefunkční, nebezpečné pro děti, proto je revizní technik zakázal používat. Ani letos nedošlo k nápravě, kdy zřizovatel odložil rekonstrukci na na prázdniny 2021. Doufáme, že najde finanční prostředky a nedostatky opraví.


D/ Přehled nejdůležitějších akcí a aktivit ve školním roce 2020/2021:
Cíle, které jsme si stanovily, s dětmi jsme plnily různými akcemi, aktivitami, prožitkovým učením:
° Vystoupení Hopsalína: „Broučci,“ úspěšně zahájilo školní rok. Děti byly poučeny, jak se mají chovat k broučkům, k přírodě a přitom si zasoutěžily, zaskotačily.
° Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimě, s vyhodnocením nejlepších sběračů třídy a školky, předání sběru myslivcům.
° Nejstarší děti absolvovaly kurz plavání v Havířově, jen ve 4 lekcích si děti osvojovaly bezpečnost na bazéně, správné pohybové návyky a techniky. Ostatních 6 lekcí bylo zrušeno z důvodu opatření pandemie koronaviru.
° Některé děti navštěvovaly taneční kroužek „Baby studio“ s Hopsalínem.
° „Klub rodičů“ letos neplnil své úkoly z důvodu opatření pandemie koronaviru
° Podle počasí děti navštěvovaly Ranč „Pohoda,“ kde jezdily na konících a měly možnost koníky krmit, podívat se na jejich ustájení.
° Návštěva Životických sadů s vlastnoručním sběrem a ochutnávkou.
° Poznávací a pozorovací vycházky do lesa, ke krmelci
° Účastnili jsme se 26.ročníku oblastní výtvarné soutěže „Barevný podzim“ 2020
° Beseda s „ myslivci,“ se rovněž neuskutečnila z důvodu opatření pandemie koronaviru
° Mikulášskou nadílku jsme letos měli v mateřské škole, spojenou s vystoupením Hopsalína. Střídali jsme se po třídách.
° Vánoční posezení u stromečku na jednotlivých třídách s kulturním programem měly děti letos bez přítomností rodičů, doplněné „Vánočním příběhem“ s Hopsalínem. Děti měly hodně citových prožitků i zážitků.
° Karneval, z důvodu rekonstrukce Děl. domu, se uskutečnil v mateřské škole v dopoledních hodinách na téma: „ Pohádkové postavičky,“ kde děti celé dopoledne byly v maskách a byl pro ně připraven zábavný program, který probíhal na všech třídách.
° Beseda s malířem Adolfem Dudkem, který zábavnou formou přiblížil dětem „Malované písničky“. Děti si odnesly spoustu hezkých zážitků.
° Účastnili jsme se projektu MAP Havířov – Včelky do školky. Navštívili jsme Včelařský svaz v Havířově – Bludovicích, kde nás provázel pan Vavřík. Zde se děti dověděly mnoho zajímavého o životě včel, byly poučeny o tom, jak se bezpečně ke včelám chovat. Vyzkoušely si včelařský klobouk s následnou prohlídkou úlu. Pro děti byla tato akce velkým přínosem.
° Ke Dni dětí ve spolupráci s místní TJ proběhlo na hřišti TJ „Sportovní dopoledne,“kde si pro děti připravili soutěže trenéři fotbalového oddílu. Akce měla u dětí velký ohlas.
° Rozloučení a pasování předškoláků na školáky bylo ve venkovních prostorách restaurace „U Dubu.“ Hosty byli: starosta Ing. Jindřich Feber, ředitel ZŠ Mgr. Zdeněk Feber a p. učitelka Mgr. Marie Reichenbachová. Nejdříve proběhl hudebně zábavný program umělecké agentury KATO z Ostravy pod názvem: „Pasování králem a královnou.“ Závěrem byly děti pasovány na školáky za přítomností jejich učitelek.
° Návštěva v 1. třídě ZŠ, kde se děti seznámily s prostředím, paní učitelkou, dověděly se co všechno je v 1. třídě čeká.
° Poslední školní den byl ve znamení „Hurá na prázdniny,“o který se postaral p. Riedl. Úspěšná akce proběhla na školní zahradě.

Divadelní představení:
° V mat. škole Divadélko Beruška:
„ Sovička Rozárka a medvěd“
Ostatní vystoupení byly zrušeny z důvodu opatření pandemie koronaviru
° Kouzelnické vystoupení p.Aleše Krejčího: „Kouzlení se zvířátky“
° Předplatné v Loutkovém divadle Bajka v Č.Těšíně: bylo zrušeno z důvodu opatření pandemie koronaviru
° V Loutkovém divadle Ostrava : bylo zrušeno z důvodu opatření pandemie koronaviru

E/ Návrhy na zlepšení práce
° pokračovat v osvědčených aktivitách školky, zařazovat nové aktivity
° zaměříme se na pravidla soužití, aby byla dětmi vnímána a dodržována, klást důraz na komunikaci mezi dětmi a dospělými
° nadále budeme povzbuzovat rodiče při sběru kaštanů a žaludů a starého papíru
° budeme se snažit zapojit aktivnější rodiče do spolupráce v „Klubu rodičů,“podle situace
° zaměříme se důsledně na řečový projev dětí, ve spolupráci s logopedkou p. Poulíčkovou
° budeme zařazovat více činnosti s prožitkovým učením
° více využívat interaktívní pomůcku MAGIC BOX ve skupinové práci.
° pracovat s dětmi s povinnou předškolní docházkou s projektem: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ“
° vysvětlíme rodičům význam internetových stránek, sledování nástěnek v šatnách na jednotlivých třídách
° znovu rodičům nabídneme: - taneční kroužek Baby studio s Hopsalínem,
- veselé pískání na flétničku,
- plavecký kurz, dle situace
° pokusíme se společně se školní jídelnou zajistit barely na pitný režim, což se námdo doposud nepovedlo
° vybavíme třídy novými hračkami a didaktickými pomůckami
° zajistíme předplatné na příští školní rok 2021/2022 představení loutkového divadla Bajka v ČeskémTěšíně, podle situace
° po domluvě se zřizovatelem a ředitelem ZŠ se pokusíme zajistit opravu a zpřístupnění celé zahrady naší mateřské školy
° rozšíříme spolupráci se ZŠ o společně dohodnuté akce, podle situace
° rozšíříme účast na DVPP dle konkrétní nabídky

F/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Brzozová Pavlína
účast na semináři: „Polytechnická výchova pro nejmenší,“ Zvuk a jednoduché hudební nástroje – KVIC Ostrava
webinář: „Digitálně asistovaná diagnostika, Pedagogická diagnostika a školní zralost V MŠ s pomocí iSophi
Hájková Renata
účast na semináři: „Vaříme s malými dětmi,“ od Leny Freyové v KVIC Ostrava
Jančarová Šárka
webinář: „Digitálně asistovaná diagnostika, Pedagogická diagnostika a školní zralost V MŠ s pomocí iSophi
Nalevajková Jitka
webinář: „Řešení konfliktů v MŠ“
Z důvodu pandemie koronaviru byly naplánované semináře zrušeny, nebo přeloženy .
Zpracovala: Bronislava StruhalováŠkolská rada byla seznámena s výroční zprávou
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
za školní rok 2020/2021.


Mgr. Irena Ruhswurmová
předseda ŠR při ZŠ a MŠ Albrechtice 
 
 
 


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 8183x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací