Výroční zpráva, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
Za školní rok 2019/2020


Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice
Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber


ObsahZákladní údaje o škole 3

Charakteristika základního vzdělávání 3

Počty tříd a počty žáků 5
Školská rada 5

Školní družina 6

Zájmové kroužky a doučovací skupiny 6

Přehled oborů vzdělávání 7
Personální zabezpečení školy 8

Údaje k zápisu do 1. třídy a k přijímacímu řízení 9

Umístění vycházejících žáků 10

Prospěch za 1. a 2. pololetí 12

Organizace školního roku 13

Zaměření školy a hlavní úkoly 15

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 22

Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 24

Výsledky našich žáků a umístění 27

Partneři ve vzdělání a výchově 28

Základní údaje o hospodaření školy 30

Kontroly provedené na škole 31

Údaje o aktivitách a prezentace školy 31

Výroční zpráva MŠ 45

Přílohy – Sběr dat – Výkaz o ředitelství škol, Výkaz o základní škole, Výkaz o mateřské škole, Výkaz o školní družině, Výkaz o školní jídelně a výdejně.


Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43
Ředitel Mgr. Zdeněk Feber

Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace 48004286 600135896 1. 9. 2005

Odloučená pracoviště školy:

Název IZO Adresa
Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice
Mateřská škola 107 623 005 Školní 20, Obecní 698 Albrechtice

Školní jídelna – výdejna MŠ 119 700 301 Školní 20, Albrechtice


Charakteristika základního vzdělávání

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.


Pojetí a cíle základního vzdělávání

Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2019

I. stupeň II. stupeň Celkem
počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků
5 118 5 129 10 247
Školní družina
počet oddělení počet žáků
2 60


Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky
1. stupeň
1.A Kubiena Petr 22 10 12
2.A Přívratská Denisa 21 16 5
3.A Reichenbachová Marie 24 16 8
4.A Demelová Ingrid 24 11 13
5.A Zálešáková Milena 27 11 16
CELKEM 1. STUPEŇ: 118 64 54
2. stupeň:
6.A Poledníková Petra 20 11 9
6.B Kajfošová Barbora 20 11 9
7.A Charvátová Pavlína 29 16 13
8.A Charvátová Miriam 29 17 12
9.A Kozlová Radka 31 15 16
CELKEM 2. STUPEŇ: 129 70 59
CELKEM: 247 134 113


Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví zároveň počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Při naší škole pracuje devítičlenná školská rada. Tři zástupci jsou voleni za obec, tři za zákonné zástupce našich žáků a tři jsou voleni z řad pedagogů.
Protože p. Květuše Fusiková ukončila pracovní poměr – odchod do důchodu, konaly se do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Albrechtice doplňující volby.Zápis:
Dne 13. 11. 2019 se konaly doplňující volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Albrechtice za pedagogické zaměstnance Mateřské školy Albrechtice, Obecní 698.
Zúčastnilo se 6 voličů a byla zvolena paní Struhalová Bronislava.
Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků:
1) Mgr. Galina Struhárová
2) Ing. Růžena Recmanová
3) Stanislav Galuszka
Zástupci pedagogických pracovníků:
1) Mgr. Ingrid Demelová
2) Mgr. Irena Ruhswurmová
3) Bronislava Struhalová
Zástupci Obce Albrechtice:
1) Martin Šipula
2) Bc. Kateřina Melišová
3) Ing. Aleš Molinek
Předsedou školské rady je Ing. Aleš Molinek.


Školní družina

Počet oddělení 2 Počet dětí 60
Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42

Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 7.30 hodin a od 11.30 hodin do 16.30 hodin.
Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina sídlí ve dvou prostorových učebnách vybavených novým nábytkem, audiovizuálním zařízením a díky projektu Šablony II je doplněna o deset tabletů se softwarem a stavebnicemi. Obě oddělení ŠD využívají ke své činnosti tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. ŠD pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do výtvarných i sportovních soutěží.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.

Zájmové kroužky a doučovací skupiny

Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou odpoledne pedagogičtí zaměstnanci školy, dále trenéři, učitelé ZUŠ i nadšení rodiče.
Jsou zde kroužky – Tauch Rugby, fotbal, taneční kroužek, které vedou trenéři, sportovci, tanečníci a rodiče žáků. Na škole pracuje ZUŠ z Českého Těšína a ZUŠ z Havířova, naši žáci nemusejí dojíždět do měst a mají hodiny přímo ve škole – výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, housle.

Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin školy

 Debrujáři
 GLOBE
 Pěvecký
 Hudebně dramatický
 Objektové programování
 Tvůrčí kroužek
 Sportovní kroužek 5. B
 Kroužek netradičních výtvarných technik
 Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky
 Volejbalový kroužek
 Volejbal - S. Habboudji
 Taneční kroužek Marendi
 Touch Rugby
 Fotbal
 Křesťanský kroužek
 HV ZUŠ P. Kalety Český Těšín
 ZUŠ Leoše Janáčka Havířov


Přehled oborů vzdělávání

Ročník 1.– 9. ročník
Název oboru Základní škola
Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007

Výuka cizích jazyků:

Povinný předmět Anglický jazyk 3.- 9. ročník
Volitelný předmět Německý jazyk 8.- 9. ročník
Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník


Nabídka volitelných předmětů:

Ve školním roce 2019/2020 byly žákům nabízeny předměty:
- Práce s laboratorní technikou
- Domácnost
- Příprava pokrmů
- Práce s technickými materiály

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Vedení školy:
1) Mgr. Zdeněk Feber - ředitel školy
2) Mgr. Jiřina Kowalczyková - zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
3) Mgr. Irena Ruhswurmová – zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, výchovný poradce
1. stupeň:
4) Mgr. Petr Kubiena - třídní učitel ve třídě 1. A
5) Mgr. Denisa Přívratská - třídní učitel ve třídě 2. A
6) Mgr. Marie Reichenbachová - třídní učitel ve třídě 3. A
7) Mgr. Ingrid Demelová - třídní učitel ve třídě 4. A
8) Mgr. Milena Zálešáková - třídní učitel ve třídě 5. A
2. stupeň:
9) Mgr. Petra Poledníková – třídní učitel 6. A
10) Mgr. Barbora Kajfošová – třídní učitel 6. B
11) Mgr. Pavlína Charvátová – třídní učitel ve třídě 7. A
12) Mgr. Miriam Charvátová – třídní učitel ve třídě 8. A
13) Mgr. Radka Kozlová – třídní učitel ve třídě 9. A
Netřídní učitelé:
14) Mgr. Světlana Lalíková
15) Prof. Said Habboudji
16) Mgr. Václav Vrubel
17) Mgr. Jarmila Stoklasová
18) Mgr. Eliška Dordová


Školní družina a asistenti pedagoga
19) Kristina Szwedová – vychovatelka,
20) Lucie Chybová - asistent pedagoga, vychovatelka
21) Veronika Brachaczková – asistent pedagoga
22) Martina Sichová– asistent pedagoga
23) Jana Ecksteinová– asistent pedagoga

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ve školním roce 2019/2020 pracuje v základní škole celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, z toho 1 technickoadministrativní, v mateřské škole 2 pracovnice.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 7 kuchařek a pracovnic provozu školní jídelny. Vedoucí školní jídelny je paní Eva Slonková.

Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Opatření k zápisům do 1. třídy – pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Uskuteční se elektronicky v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole – elektronicky na stránkách školy: http://www.zsalbrechtice.cz, případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Osobně v termínu: ve středu 22. 4. od 8.00 do 17.00 hodin.
Podrobnější doporučení k organizaci zápisů:
Ve všech případech doporučujeme po ukončení mimořádných opatření uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.


Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1) poštou,
2) osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
3) Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů – bude se dokládat až po zápise, stejně jako rodné listy, místo trvalého pobytu spádové školy, zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce doložení svého oprávnění dítě zastupovat apod.
V případě žádosti o odklad – použije zákonný zástupce žádost o odklad a doloží 2 přílohy – potvrzení z SPC, PPP a potvrzení od dětského lékaře nebo specialisty. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.
K zápisu se dostavilo 25 dětí. Z toho byl 6-ti žákům udělen odklad školní docházky, byli přijeti dva žáci z nespádových oblastí – Havířov a Těrlicko. 1. září 2020 nastoupilo do školy 22 dětí, z toho 11 chlapců a 11 dívek.

Umístění vycházejících žáků 9. a 8. třídy na SŠ a žáků 5. třídy na víceleté gymnázium

V letošním školním roce ukončilo základní vzdělání 31 žáků z devátých tříd, na osmiletá gymnázia nastoupili dva žáci z pátého ročníku a vyšel jeden žák z osmé třídy.

Přehled o přijetí na SŠ 2019/2020
9. ročník
Škola Studijní obor Celkem
Gymnázium Havířov
Studentská ul. gymnázium 5
Gymnázium
Český Těšín gymnázium 1
Střední umělecká škola, Ostrava grafika 1
SŠ Havířov
Sýkorova ul. tříletý obor 1
SŠ technických oborů
Havířov, Lidická ul. automechanik, strojník 7
SŠTS
Karviná strojírenství 1
Střední zdravotnická škola
Č. Těšín praktická sestra 2
Obchodní akademie
Havířov obchodní akademie 2
SŠ Ostrava
Prof. Matějíčka kuchař, cukrář 1
SOŠ Ostrava
Jiřího z Poděbrad pedagogické lyceum 1
VOŠ Dakol
Petrovice pedagogika 1

SPŠ elektrotechnická
Havířov
elektrotechnika 1
SŠ Český Těšín
Albrechtova ul. zemědělství, lesnictví, ekologie 5

Gymnázium
Český Těšín
gymnázium 1

Obchodní akademie
Český Těšín
obchodní akademie 1


5. ročník
Škola Studijní obor Celkem
Gymnázium Komenského
Havířov gymnázium 1
Gymnázium Český Těšín gymnázium 1


8. ročník
Škola Studijní obor Celkem
SŠ Havířov
Školní ul. tříletý učební obor 1


Celkový prospěch za 1. a 2. pololetí

1. pololetí
třída počet žáků dívek PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ sníž. stupeň PPP vých. komise slabý prospěch absence
1. A 22 12 0 22 0 0 0 0 0 0 0 560/25,5
2. A 21 5 1 11 0 0 0 0 0 0 0 508/24,2
3. A 25 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 660/26,4
4. A 24 13 6 3 0 0 0 0 0 0 0 590/24,5
5. A 27 16 10 8 0 1 2 0 2 0 0 873/32,3
celkem: 119 55 22 48 0 1 2 0 2 0 0 3191/26,81
6. A 19 9 0 8 0 1 3 0 0 0 0 435/22,89
6. B 20 9 3 9 0 1 0 0 0 0 0 760/38,0 2 neoml. hodiny
7. A 28 12 7 5 3 0 0 0 0 0 0 1373/49
8. A 29 12 0 12 0 1 1 4 0 0 2 1099/37,9 63 neoml. hodin
9. A 31 16 8 5 1 0 1 1 0 0 0 1999/64,48 32 neoml. hodin
celkem: 127 58 18 39 4 3 5 5 0 0 2 5666/44,61 97/0,78

škola 246 113 40 87 4 4 7 5 2 0 2 8857/36,00 97/0,39

2. pololetí
třída počet žáků dívek PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ sníž.stupeň PPP vých. komise slabý prospěch absence
1. A 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286/13
2. A 21 5 20 0 0 0 0 0 1 0 0 282/13,4
3. A 26 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 380/1,6
4. A 24 13 15 3 0 0 0 0 0 0 0 271/11,3
5. A 27 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 357/13,2
celkem: 120 56 45 3 0 0 0 0 2 0 0 1576/13,13
6. A 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264/13,9
6. B 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380/19
7. A 28 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 672/24
8. A 29 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1093/37,7
9. A 31 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1224/39,5 20 neomluv./0,65
celkem: 127 58 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3633/28,6 20/0,15

škola 247 114 45 3 0 0 2 0 2 0 0 5209/21,08 20/0,08Organizace školního roku 2019 / 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín jarních prázdnin Okres nebo obvod hl. města Prahy
3. 2. - 9. 2. 2020 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. - 16. 2. 2020 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
17. 2. - 23. 2. 2020 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
24. 2. - 1. 3. 2020 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
2. 3. - 8. 3. 2020 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
9. 3. - 15. 3. 2020 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Pedagogické rady:
1. Pedagogická rada – 30. 8. 2019
2. Pedagogická rada – 19. 11. 2019
3. Pedagogická rada – 21. 1. 2020
4. Pedagogická rada – 21. 4. 2020
5. Pedagogická rada – 23. 6. 2020

Třídní schůzky:
1. Třídní schůzka - 24. 9. 2019
2. Třídní schůzka – 5. 11. 2019
3. Třídní schůzka – 7. 4. 2020

Informační pohovory:
1. Informační pohovory - 7. 1. 2020
2. Informační pohovory – 9. 6. 2020
LVVZ – 7. A
Výcvik plavání – 2. A, 3. A.

1) Hlavní úkoly a zaměření školy

Základní škola Albrechtice vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta k sobě“, č.j.1/2007
Škola je zaměřena:
a) na výuku výpočetní techniky
b) na výuku výtvarné výchovy a estetizaci školy

2) Vzdělávací činnost

Během prázdnin v měsíci červenci proběhla kontrola – roční audit – Obecní úřad na rozpočet a financování školy, dále kontrola z České pojišťovny ohledně zaměstnanců škol. Kontroly dopadly dobře – bez závad. V červenci se dokončil projekt Plavání do škol, byla odeslána závěrečná zpráva a proběhlo financování projektu. Bylo provedeno výběrové řízení pro projekt Šablony II, pro MŠ, ZŠ a ŠD. Dále proběhlo malování tříd, kuchyně a oprava podlahy v kotelně školy.
Přípravný týden – práce na třídách, kabinetech, odborných učebnách - nábytek, židle, stoly, příprava tříd, odborných učeben a kabinetů. Provést opravné zkoušky, dle výsledku vydat žákům vysvědčení.
V pondělí 26. 8. – provést pracovní poradu v mateřské škole – ohledně personálních změn, rozdělení úvazků, jmenování a kontroly školní zahrady.
V úterý se uskuteční školení BOZP a PO pro všechny pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy.
V pátek 30. 8. se uskuteční první pedagogická rada. Dále bude provedena kontrola tříd a učeben.
Pedagogický sbor posílí nový člen – Mgr. Petra Poledníková. V rámci změn financování regionálního školství budeme dělit hodiny matematiky a fyziky.
Zahájení školního roku 2019/2020 bude v pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin za příznivého počasí na nádvoří školy, za nepříznivého počasí ve třídách. Starosta obce Ing. Feber byl pozván. Bude se fotit i s žáky 1. třídy. TU Mgr. Kubiena urychleně připraví pro rodiče souhlas s GDPR, nejlépe nechat podepsat ihned v pondělí. Oficiální focení 1. tříd – rozdat letáčky rodičům. Termín focení ve čtvrtek 4. září v 8.00 hodin.
Vyučující co nejrychleji doplní příspěvky do Výroční zprávy školy – DVPP, Výsledky a dosažené úspěchy, články, které byste chtěli umístit ve výroční zprávě.
Zodpovědní: ŘŠ Feber, pedagogičtí a správní zaměstnanci školy a zaměstnanci školní jídelny

Příprava úvazků učitelů dle upravených učebních plánů pro vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007 s platností od 1. září 2019. Rozdělení třídnictví, funkcí, příprava plánů práce, termíny pedagogických rad, informačních pohovorů a třídních schůzek.
Zodpovědní: ŘŠ Mgr. Feber a ZŘŠ Mgr. Ruhswurmová, ZŘŠ Mgr. Kowalczyková

Žáci s podpůrnými opatřeními – provést kontroly těchto žáků, zjistit data vyšetření, provést opravy ve sběru dat vyplněním výkazu R44-99.
Termín: do 31.8.2019
Zodpovědní: ŘŠ Feber + asistenti pedagoga

Připravit doplňky k Švp dle novelizace.
Dle ŠVP vypracovat tematické plány pro školní rok 2019/2020, tematické plány budou zpracovány v souladu s novelizovaným RVP pro ZV, do tematických plánů budou v jednotlivých předmětech zapracovány všechny změny vyplývající z RVP pro ZV. Zástupce ŘŠ Mgr. Irena Ruhswurmová bude informovat pedagogické pracovníky s nastupujícími změnami jako koordinátor ŠVP. Kontrola školního řádu a jeho aktualizace.
Termín: do 30.9.2019
Zodpovědní: ZŘŠ Mgr. Ruhswurmová a všichni vyučující

Změny výkonů – počtu žáků v novém školním roce.
Hlavní úkol třídních učitelů v pondělí zjistit přesné počty žáků. Nahlásit ŘŠ počet žáků celkem, chlapci, dívky a veškeré změny – kdo ubyl a kdo přišel nový. U žáků, kteří se nedostavili na zahájení školního roku – zjistit, co je s žákem.
Termín: 2.9.2019
Zodpovědní: ŘŠ a TU

Výuka informatiky + volitelné předměty + cizí jazyky
Na škole jsou dvě učebny informatiky, všechny třídy jsou vybaveny projektory. V 5. – 9. ročníku dle ŠVP je výuka předmětu informatika povinná.
Výuka praktických činností v 7. ročníku se žáci vzdělávají v předmětu práce s technickými materiály (chlapci) a v předmětu příprava pokrmů (dívky).
V 8. ročníku jsou volitelné předměty domácnost a práce s laboratorní technikou.
V 8. a 9. ročníku je vyučován předmět „Svět práce“.
Cizí jazyky – od 3. třídy výuka anglického jazyka, další cizí jazyk v 8. a 9. třídě německý a jazyk ruský.
Jako volitelný předmět je zaveden pro 8. ročník předmět „Domácnost“ a „Práce s laboratorní technikou“, v 7. ročníku „Výchova ke zdraví“
Termín: úkol stálý
Zodpovědní: vyučující daných předmětů na 2. stupni, správci učeben informatiky, dílen a cvičné kuchyňky, vyučující cizích jazyků a volitelných předmětů

Všechny odborné učebny jsou připraveny pro všechny žáky a vyučující školy – jak na 1. tak na 2. stupni. Stačí si domluvit termín se správcem učebny a zapůjčit si klíče nebo dle rozvrhu. Jedná se o učebny informatiky, cizích jazyků, tělesné výchovy, dílen, vaření, přírodopisu, AVT, fyziky, chemie, hudební výchovy.
Počítačové učebny je možno využívat ve všech předmětech na prvním i na druhém stupni.
Nadále využíváme výpočetní techniku v administrativní práci v kancelářích a v práci třídního učitele - práce s programy DM software, V programu DM software využít všechny jeho možnosti - Evidence, rozvrh a suplování, vysvědčení, zápisy do 1. tříd, evidence úrazů, hodnocení žáků, plány práce apod.
Termín: stálý
Zodpovědni: správcové odborných učeben a všichni vyučující, ZŘŠ Mgr. Ruhswurmová

Všichni vyučující byli vybaveni notebooky a tablety, prošli různými druhy školeními díky projektu „UČITELÉ ONLINE“, r. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto pomůcky využívají především pro přípravu na vyučování, tvorbu didaktických materiálů, prezentací, DM Software, pro komunikaci s vedením školy, s rodiči, se žáky atd. Škola je připojena díky wi-fi sítím k internetu, pro učitelé je k dispozici internet, kopírky, tiskárny a další AVT technika. Na konci školního roku byly vybudovány nové sítě - optické připojení. K dispozici bude i slabší síť pro žáky a silná síť pro školu, učitele, odborné učebny.
_____________________________________________________________________________________
Dále budeme pokračovat v projektu „Ovoce do škol“ - žákům bude dodáváno ovoce a ovocné šťávy. Také budeme pokračovat v projektu Mléko do škol - dodávky neochuceného mléka a mléčných výrobků pro všechny žáky školy na 1. i 2. stupni.
Termín: stálý
Zodpovědni: Mgr. Feber
Školní družina - 2 oddělení - v prvním týdnu budou zjištěny počty zájemců a proveden nábor dětí do ŠD. Zajištění dvou oddělení – kapacita 60 dětí. Kapacita ŠD byla navýšena žádostí na MŠMT
Termín: přípravný týden, měsíc září, provoz od září
Zodpovědní: vychovatelka paní Kristina Szwedová a paní Lucie Chybová, na 0,25 % asistentka pedagoga Mgr. Štochelová

Na 2. stupni využívat předmět výchova k občanství k rozvoji osobnosti, zaměřit se na rodinu a sociální prostředí, péči o zdraví, osobní hygienu a režim dne, zdravou výživu a pohybovou aktivitu, sexuální výchovu a prevenci zneužívání návykových látek. Témata – droga, šikana, postavení jedince, psychika, strach, sexuální výchova, AIDS, kolektiv, láska a přátelství – zařadit i do hodin českého jazyka, přírodopisu, výtvarné výchovy na 2. stupni.
V předmětu Výchova ke zdraví vkládat tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. Využít i prakticky formou podzimních branných cvičení.
V 7. ročníku učit dle RVP jako povinný předmět „Výchova ke zdraví“ – Mgr. Kajfošová.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující předmětu občanská výchova, dále vyučující výchova ke zdraví a vedoucí branných cvičení.

Práce s talentovanými žáky – zapojovat žáky do soutěží a olympiád. Využívat zájmové kroužky, mimoškolní činnost žáků - navázat na úspěchy dosažené v minulých ročnících. Využít vybavení školy, odborných učeben, dílen, výpočetní techniky. Navázat na mimoškolní činnost, kde jsme měli v loňském roce obrovské množství kroužků, zájmových činností a doučovacích skupin.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Pokračovat v tradici sportovního vyžití pro naše žáky. Zúčastňovat se sportovních akcí a soutěží. Stejně jako v minulých letech zavést pro žáky kroužky se sportovním zaměřením. Spolupracovat se sportovními organizacemi v obci a se sekcí vesnických škol. Navázat na dosažené úspěchy ve všech sportovních disciplínách, starat se o sportovní talenty. Pokračovat v tradici volejbalového sportu na škole, snažit se o udržení statutu „Partnerská škola ČVS“ – patříme mezi 14 škol z celkového počtu v rámci celé ČR.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vedoucí předmětové komise Tv Prof. Habboudji, vyučující tělesné výchovy 2. stupně Mgr. Dordová a vedoucí předmětové komise Tv 1. stupně Mgr. Kowalczyková s učiteli 1. stupně.

Do učebních dokumentů pro ZŠ zařadit tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. TU mohou toto téma využívat v hodinách tělesné výchovy, v prvouce a přírodovědě na 1. stupni, na branných dnech pořádaných pro žáky školy. Provádět dopravní výchovu formou soutěží, testů a závodů. Organizovat dopravní soutěže na 1. stupni. Připomenout žákům dle nových silničních pravidel o nutnosti používání ochranné přilby na kolo pro všechny cyklisty do 18-ti let věku. Zapojit se do pravidelné střelecké soutěže v Těrlicku.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, ŘŠ

Pokračovat ve výzdobě školy. Obnovit výzdobu chodeb. Možnost využít pro výstavy místo v přízemí – bývalé šatny 2. stupně. Pořádat zde výstavy prací, projektů, různých Dnů a akcí. Pokračovat na Stěně úspěchů a slávy v přízemí chodby 2. stupně. Další informace předávat všem pomocí elektronické nástěnky ve vestibulu školy. Vybudovat učebnu výtvarné výchovy – Mgr. E. Dordová.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vedení školy, na 1. stupni vyučující – Mgr. Demelová + učitelé 1. stupně, na 2. stupni Mgr. Dordová – učitel Vv, elektronická nástěnka Mgr. Feber.
V hodinách přírodopisu, dějepisu a zeměpisu začlenit do výuky region, obec. Pokračovat k projektu GLOBE – zkoumat život v řece Stonávce, přehrada Těrlicko a okolí apod. Výsledky práce žáků v rámci projektu „GLOBE“
Pokračovat v úspěšném zájmovém sdružení Debrujáři – Mgr. M. Charvátová
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující Př, D, Z, Mgr. I. Ruhswurmová, Mgr. Charvátová, Mgr. Dordová

Ve všech předmětech se snažit o zlepšení grafické a estetické úrovně sešitů, kontrolovat gramatické chyby nejen v předmětu jazyk český. Dbát na estetizaci tříd. Vést žáky k péči o třídu, dodržování pořádku a čistoty, společné práci na výzdobě tříd - nástěnky, písemné a grafické práce, vystavovat dosažené úspěchy žáků a tím motivovat třídu, zlepšit květinovou výzdobu. Estetická komise v rámci žákovské rady by měla sledovat výzdobu jednotlivých tříd. Žáky motivovat soutěžemi o nejpěknější třídy.
Zlepšit dohled nad žáky, aby si vážili svěřeného majetku, šetřili ho a chránili. Přísně kontrolovat, aby žáci úmyslně neničili lavice a židle, nečmárali po nich, šetřili výzdobu a zařízení školy, neopírali se nohama o stěny, starali se o své šatní skříňky.
Vysvětlit následky vandalství – poučit žáky, nový kamerový systémem u školy a hřiště s umělým povrchem, dále hřiště Albrechtík a křižovatka. Za poničení výchovné opatření, zaplacení poničených věcí.
Týká se i vandalství v obci – ničení autobusových zastávek a majetku obce, sportovní hřiště školy, hřiště Albrechtík pro děti u polské školy. Řešení těchto činů je v kompetenci Policie ČR.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Připravit žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy, především v matematice a českém jazyce. Vysvětlit žákům 9. tříd systém psaní přihlášek, zápisových lístků.
Termín: září 2019 - květen 2020
Zodpovědný: vyučující M a Čj v 9. třídě, výchovný poradce ZŘŠ I. Ruhswurmová, ŘŠ.

Využívat audiovizuální techniku v hodinách, sledovat a zaměřit se na vzdělávací pořady vysílané v televizi. Škola je vybavena barevnými LCD a plazmovými televizory, videomagnetofony, DVD přehrávači, diaprojektory v každé třídě. Vše se dá využívat v hodinách; zejména při výuce zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, estetické výchově a při výuce cizích jazyků.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Zkvalitnit práci předmětových komisí a metodických sdružení. Činnost by neměla být formální, tedy pouze zápisy do sešitů PK a MS. Na každém jednání by měly být stanoveny úkoly a opatření, jejich plnění, za které budou odpovědni konkrétní učitelé. Rozebírat na PK a MS písemné práce - zjistit a odstranit chyby a nedostatky, provádět společnou klasifikaci, provádět porovnání v ročnících, sjednotit klasifikaci apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: předsedové PK a MS, členové PK a MS

Jako výchovný poradce bude nadále pracovat ZŘŠ Mgr. Irena Ruhswurmová, která bude mít na starosti hlavně práci s žáky s podpůrnými opatřeními. Jako školní metodik prevence (ŠMP) bude na škole pracovat Mgr. Jarmila Stoklasová, která bude zabezpečovat plnění minimálního preventivního programu školy. Dále bude zajišťovat rovněž prevenci sociálně patologických jevů, akce a besedy k těmto tématům, dále programy uplatněné k výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům, spolupracovat s rodiči, zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, spolupracovat s pedagogicko–psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s odborem sociální péče o dítě, obecní policií a obecním úřadem. Výchovný poradce bude úzce spolupracovat s metodikem prevence.
V předmětu „Svět práce“ se vyučující zaměřuje na volbu povolání, provádí exkurze, spolupracuje s úřadem práce, organizuje nábory pro žáky i pro rodiče vycházejících žáků, opět spolupracuje s výchovným poradcem.
Zavést úřední hodiny výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů - jejich zveřejnění na webových stránkách školy a v žákovských knížkách. Pokračovat ve spolupráci s PPP a SPC. Nadále pracovat s kartotékou sledovaných žáků s problémy kázeňskými, sociálními, vzdělávacími. Zaměření na tyto žáky ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči, sociální komisí obce a odborem sociálně – právní ochrany dětí. Řešení kázeňských a výchovných problémů při porušování školního řádu. Řízení výchovné komise a spolupráce s rodiči žáků. Výchovné komise uskutečňovat i za přítomnosti žáka. Zaměřit se na problematiku volby povolání v 9. ročníku s využitím předmětu „Svět práce“. Pokračovat v práci žákovské rady školy, složenou ze zástupců všech tříd, konzultovat s nimi plány, akce, soutěže, výzdoby tříd, zavést a využít pravidelné rozhlasové vysílání pro žáky, které by si připravovala školní rada, sledovat negativní jevy na škole, nalézat dobré nápady, jak vylepšit stav, vzhled a možnosti školy. Pořádat pravidelné schůzky, vést nástěnku s aktuálními informacemi.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: výchovný poradce – ZŘŠ Mgr. Irena Ruhswurmová a metodik prevence Mgr. Jarmila Stoklasová, vyučující předmětu Svět práce.

Aktualizovat webové stránky naší školy. Máme krásné profesionální stránky, postupně zaučit kantory, kteří by mohli přidávat jednotlivé příspěvky, články, informace. Je zavedena rubrika „Úřední deska“ – je zveřejněn školní řád, formuláře pro uvolňování žáků z vyučování, aktuální informace pro rodiče a žáky. Zveřejňovat na webových stránkách informace o aktuálním dění ve škole – soutěže, olympiády, akce, úspěchy žáků apod. Pokračovat v elektronické nástěnce ve vestibulu školy, kde se budou pravidelně zveřejňovat aktuální informace ze života školy, termíny, jídelníček apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: ŘŠ, Mgr. Ruhswurmová

Zvyšovat počítačovou gramotnost učitelů, využívat internet, využívat e-mailovou poštu, získávat informace z internetu – především z webu RVP, MŠMT, ČŠI apod.,
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: Všichni vyučující

Pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím místního tisku „Albrechtické listy“ – přispívat články, výsledky soutěží, dosaženými úspěchy, pracemi grafickými i literárními, fotografiemi. Pokračovat ve vedení kroniky školy.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, Mgr. Reichenbachová - kronikář

S žáky s podpůrnými opatřeními pracovat na základě vypracovaných IVP, které jsou zpracovány v souladu se závěry a doporučeními SPC a PPP. Výchovná poradkyně ve spolupráci s TU seznámí ostatní vyučující jednotlivých žáků s problémy, které tito žáci mají a dohodnou se na stylu a způsobu výuky, způsobu získávání podkladů pro hodnocení žáků. Je nutné respektovat všechny závěry SPC a PPP, zohlednit je při vzdělávání všech zdravotně znevýhodněných žáků a nepřetěžovat je.
Připravit si všechny informace ohledně žáků s podpůrnými opatřeními, seznamovat s nimi jak vyučující, provést i schůzky s rodiči, zaškolit je a spolupracovat s nimi.
Termín: stálý
Zodpovědný: VP + všichni vyučující ve třídách s integrovanými žáky
Zpracování osobních plánů DVPP. Každý pedagogický pracovník zpracuje vlastní plán DVPP. Školní systém DVPP prioritně podporuje realizaci ŠVP. Akce, plány práce, školení apod. - vše zapisovat ve sborovně, hlásit ZŘŠ. Dále každý vyučující pracuje na svém vlastním portfoliu, které bude odevzdávat za každé pololetí vedení školy. Zde bude zaznamenávat všechny informace, které budou i později vhodné, dojde-li k inovaci v oblasti kariérního řádu.
Termín: stálý
Zodpovědný: Všichni pedagogičtí pracovníci
_____________________________________________________________________________________
Pokračovat ve spolupráci s organizací „Rodina a škola“, zapojit se a účastnit se akcí, pomáhat této organizaci, která je zde pro naše žáky. Všichni vyučující se zúčastní zahajovací schůze, pořádané u příležitosti prvních třídních schůzek.
Spolupracovat s organizací Školská rada složenou z řad rodičů, učitelů a představitelů obce.
Spolupracovat se Školskou komisí založenou při Obecním úřadě v Albrechticích.
Spolupracovat s ostatními spolky v obci: sportovní – Sport pro všechny, kulturní, SPOZ, apod
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci a členové školské rady

Příprava pravidelné výuky plavání ve 2. a 3. ročníku. Zajistit opět projekt plavání – kde by bylo uhrazeno jízdné pro všechny žáky.
Termín: stálý
Zodpovědný: ŘŠ + TU 2.A, 3.A

Zorganizovat pro žáky 7. ročníku LVVZ.
Termín:
Zodpovědný: ZŘŠ Mgr. I. Ruhswurmová a TU 7.A

Spolupracovat s odborovou organizací naší školy.
Termín: od září 2019
Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS – Mgr. I. Demelová

Kontrolovat dodržování zákazu kouření ve škole (týká se i elektronických cigaret) – škola je nekuřáckým pracovištěm, zaměřit se na kontrolu požívání alkoholu v pracovní době - namátkové kontroly, provádění kontrolování dodržování pracovní doby – včasné nástupy do hodin a dodržování stanoveného rozvrhu hodin. Zaměřit se na kontrolu dozorů a tím dbát na bezpečnost a výchovu žáků. Škola je také apolitická, v době voleb se na půdě školy nebudou organizovat ani vylepovat žádné programy politických stran a sdružení.
Termín: stálý
Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS Mgr. I. Demelová

Je povinností informovat rodiče o dosažených učebních výsledcích žáka i o jeho chování, přestupcích apod. Zapisovat všechny informace žákům do žákovských knížek, pravidelně 1x za 14 dnů ŽK kontrolovat, podepisovat a vyžadovat i 1x týdně podepsanou kontrolu od rodičů. Všechny přestupky zaznamenávat a tím mít podklady pro udělování kázeňských opatření. Sledovat absenci, ihned zjišťovat proč žák chybí, při následující absenci kontaktovat rodiče, při problémech obracet se na Obec, sociální komise a kurátory, policii.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

V Albrechticích dne 30. srpna 2019 Mgr. Zdeněk Feber, ředitel školy

Školní rok 2019/2020 byl naplánován. Bohužel nikdo netušil, jak bude probíhat výuka v 2. pololetí. Vzhledem k celosvětové pandemii virusu Corona 19, který zasáhl i Českou republiku, byla dne 11. 3. 2020 uzavřena výuka na základní škole. Dne 23. 3. 2020 došlo i k uzavření mateřské školy.
25. května 2020 byl otevřen pouze první stupeň. Od toho dne jsme připravili i výuku pro žáky 9. třídy, kdy se denně vzdělávali v hodinách českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Toto vzdělávání pomohlo žákům k přijímacím zkouškám. Téhož dne jsme obnovili i provoz mateřské školy. Hned jsme zavedli i distanční výuku pro žáky 1. i 2. stupně. Pro školu, školku, jídelnu jsme ihned nakoupili dezinfekční prostředky, kterými jsme vybavili všechny třídy, sociální zařízení a společné prostory, dezinfikovali jsme veškeré prostory školy před příchodem žáků, upravili jsme pokyny pro vydávání školní stravy ve školní jídelně - rozestupy, roušky, výdej jídla pro žáky apod.

Doporučení ministerstva pro školy ke koronaviru

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo detailní pokyny pro boj s koronavirem ve školách. Školy a školská zařízení mají povinnost řídit se v případě šíření koronaviru (stejně jako jiné osoby) předpisy a pokyny vydávanými na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví, či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají přednost i před pravidly upravenými školským zákonem. Omezení provozu školy nebo školského zařízení:

• Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
• Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
• Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
• Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
• Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány.
• Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
• Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

• Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
• Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.
Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

• Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
• Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojená s prací na interaktivní tabuli, s databází vyučovacích programů na internetu.
Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích.

Č. Název akce - školení DVPP Organizátor, místo a datum konání Vyučující
Internet s rozumem 16.6.2020, online Mgr. Barbora Kajfošová
Výrobky z přírodních materiálů KVIC, Ostrava, 4.11.2019 Mgr. Jiřina Kowalczyková
Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku ZŠ KVIC, Ostrava, 13.11.2019 Mgr. Jiřina
Kowalczyková
studium - Metodik prevence SPJ KVIC Ostrava, 2018 - 2020 Mgr. Jarmila Stoklasová
Škola bez poražených-webinář Metodický RVP- NVÚ, 18.9. 2019 Mgr. Miriam Charvátová
Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti-webinář Metodický RVP- NVÚ, 2.10. 2019 Mgr. Miriam Charvátová
Jak chytře používat známky- webinář Životní vzdělávání, 21.10 2019 Mgr. Miriam Charvátová
Tipy a triky na aktivity do matematiky-webinář Životní vzdělávání, 23.10 2019 Mgr. Miriam Charvátová
Jak jednat s rodiči-webinář-Robert Čapek Životní vzdělávání, 4.11. 2019 Mgr. Miriam Charvátová
Microsoft Teams pro školy-webinář KVIC, 30.3. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Microsoft Forms-webinář KVIC, 1.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
OneDrvie-webinář KVIC, 6.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Přípravy online-webinář KVIC, 20.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
ZOOM-webinář KVIC, 24.9. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Jak můžu podpořit rozvoj gramotnosti pomocí speciálních nástrojů v office-úvod-webinář KVIC, 29.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Powerpoint-webinář KVIC, 8.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Skupinová práce a kooperativní učení ii.-webinář RVP-NÚV, 6.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Jak můžu podpořit rozvoj gramotnosti pomocí speciálních nástrojů v office-pokračování-webinář KVIC, 11.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Jak můžu podpořit rozvoj gramotnosti pomocí speciálních nástrojů v office-závěr-webinář KVIC, 12.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Matematická gramotnost-webinář KVIC-OKAP, 13.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Hodnocení nejen na dálku-webinář KVIC, 19.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Geogebra v matematice a fyzice-webinář Elixír do škol, 14.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Ozvučení výukových materiálů-webinář KVIC, 19.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Jak hodnocením podporovat učení-webinář ČVT-Vzdělávací program Varianty, 20.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Principy nezraňující komunikace 1. díl -webinář ČVT-Vzdělávací program Varianty, 12.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Principy nezraňující komunikace 2. díl -webinář ČVT-Vzdělávací program Varianty, 10.6. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Principy nezraňující komunikace 3. díl -webinář ČVT-Vzdělávací program Varianty, 24.6. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Kdo je MiND dítě?-webinář Qiido, 21.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Proces identifikace-webinář Qiido, 28.4. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Psychologická diagnostika-webinář Qiido, 5.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Potíže plynoucí z intelektového nadání-webinář Qiido, 11.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Sociálně-evoluční dovednosti-webinář Qiido, 19.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Měkké dovednosti-webinář Qiido, 26.5. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Materiály pro rozvoj kognitivních schopností-webinář Qiido, 8.6. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Kauzistiky partnerských škol-webinář Qiido, 16.6. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Co dále-webinář Qiido, 24.6. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Jak na přírodovědné a technické předměty ve škole KVIC-OKAP, 25.8.-27.8. 2020 Mgr. Miriam Charvátová
Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách HV NIDV Ostrava, 4.10. 2019 Mgr. Radka Kozlová
Microsoft Forms-webinář KVIC, 1.4. 2020 Mgr. Radka Kozlová
Google Classroom - webinář KVIC, 6.4.2020 Mgr. Radka Kozlová
Powerpoint-webinář KVIC, 8.4. 2020 Mgr. Radka Kozlová
ZOOM-webinář KVIC, 23.4. 2020 Mgr. Radka Kozlová
Audacity - webinář KVIC, 19.5. 2020 Mgr. Radka Kozlová
Graficky zajímavé výukové materiály - webinář KVIC, 16.6.2020 Mgr. Radka KozlováÚdaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Projekt Plavání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:


Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019/2020
(V. etapa)
Čl. 1
Cíl programu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podporuje plaveckou výuku žáků základních škol, která je v našem státě organizována od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř úplně odstranila chybějící plavecké dovednosti žáků základních škol.
Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky.
Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.Čl. 2
Účel dotace
Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci České republiky.
Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.
Výše dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět násobeného počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1 km. Do výše dotace budou započítány také přístavné kilometry a čekací doba. V případě, že skutečná uhrazená cena za dopravu bude nižší než částka poskytnutá ministerstvem, je základní škola povinna příslušný rozdíl vrátit zpět kraji, resp. ministerstvu.
Program se vyhlašuje na období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.
Dotaci nelze použít zejména na úhradu nájmu bazénu, mzdových nákladů pedagogických pracovníků základní školy, plavecké školy nebo jiných pracovníků a provozních nákladů spojených s výukou plavání.

Čl. 3
Oprávněný žadatel
Oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované obcemi, svazky obcí, kraji a soukromými zřizovateli, kterým dotaci poskytne příslušný kraj. Kraje obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě své žádosti, a to podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Ministerstvo poskytne krajům podklady pro zpracování žádostí.
Dalšími oprávněnými žadateli jsou základní školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, a základní školy zřizované ministerstvem, a to podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Ministerstvo poskytne těmto žadatelům podklady pro zpracování žádostí. Těmto žadatelům bude dotace poskytnuta přímo ministerstvem.

Ředitel školy vypracoval celý projekt k výuce plavání. Částka na dopravu byla schválena, ale vzhledem ke koronaviru, byla ukončena výuka a aktivity typu plavání byly zakázány, byli jsme povinni zase finance vracet na kraj.

Projekt Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Cílem projektu je, aby žáci 1. i 2. stupně zdarma obdrželi mléko a ovoce a zeleninu. Projekt je dále rozvíjen i různými aktivitami, do školy přijeli pro žáky uspořádat přednášky o zdraví, o nutnosti jíst ovoce a zeleninu, projekt byl doplněn soutěžemi a kvízy, kde se naše škola zúčastnila a žáci obdrželi pěkné ceny.
Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Přihlášením se k projektu „Ovoce do škol" plyne škole povinnost realizovat doprovodná opatření.


Shrnutí postupu pro školy:
k projektu „Ovoce do škol" se školy přihlašují schválenému žadateli, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol;
seznam schválených žadatelů bude aktuálně zveřejňován na internetových stránkách SZIF;
na výše uvedených internetových stránkách SZIF školy najdou formulář Ročního hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce do škol";
v případě, že chce škola ukončit svou účast v projektu, vyplní formulář Prohlášení školy o ukončení účasti a neprodleně zašle žadateli (k jinému žadateli se může přihlásit od nového školního roku);
školy přihlášené k projektu „Ovoce do škol", mají povinnost realizovat doprovodná opatření (návrhy k realizaci doprovodných opatření viz níže - dokumenty ke stažení), zveřejnit informace o realizaci projektu na svých webových stránkách a na konci školního roku vyplnit hodnotící dotazník (bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT).

Projekt Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Tento projekt je určen žákům základních škol, jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň.
Všichni žáci naší školy dostávají neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA.

Projekt Šablony II

Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): zcf3BP
Zkrácený název projektu: Využití ICT ve vzdělání v MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář
Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Využití ICT ve vzdělání v MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Název projektu EN: Use of ICT in education in MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 Projekt Šablony II.
________________________________________

Název projektu CZ: Využití ICT ve vzdělání v MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice
Název projektu EN: Use of ICT in education in MŠ, ZŠ, ŠD Albrechtice

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.
Zapojení ICT technik do výuky je možné pouze v případě, kdy pedagog vyučuje v rámci předmětu způsobem 1:1, tzn. při využití ICT mobilního zařízení (notebook, tablet, smartphone atd.) v poměru jeden žák jedno ICT mobilní zařízení.
ICT techniku pro výuku zajistí škola (mobilní učebna), je také možné využít metody BYOD (bring your own device), kdy si žáci mohou přinést své vlastní mobilní zařízení, případně kombinací obou způsobů.
Aktivita bude realizována v celkové výši 25 vyučovacích hodin po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců,
ve kterých probíhá výuka, kdy pedagog a ICT technik společně působí ve výuce. Není nutné celou časovou dotaci využít pouze pro podporu jednoho pedagoga, či v jednom předmětu. ICT technika lze využít pro různé pedagogy v různých předmětech dané školy.

Škola obdržela v červnu 2019 dotace v plné výši na uskutečnění projektu. V měsíci červenci proběhlo výběrové řízení a škola zakoupila balíčky pro MŠ, ŠD a ZŠ. Balíčky pro ZŠ obsahovaly 4 x 10 kusů notebooků s nahraným softwarem pro výuku, balíček pro MŠ obsahoval 2 x 10 kusů tabletů, software pro školní zralost, stavebnice, které mohly děti kombinovat ve stavbě s tablety apod., družina obdržela balíček 1 x 10 tabletů se softwarem pro výuku. Výuka s ICT technikou začala od 1. září 2019. Z důvodu pandemie koronaviru musela být výuka 11. 3. 2020 přerušena a byla opět zahájena až 25. 5. 2020 na 1. stupni, v ŠD a v MŠ.

Soutěže, úspěchy a umístění žáků

Č. Název akce Datum Umístění, jména Vyučující
Přírodovědný klokan 15.10.2019 1. Adéla Suchánková, 2. Maxim Bařák, 3. Nela Wawraczová Mgr. Barbora Kajfošová
Hledá se mladý chemik 15.11.2019 1. Michaela Zaleská, 2. Irena Recmanová, 3. Adéla Suchánková Mgr. Barbora Kajfošová
Soutěž v informatice 29.11.2019 3. Nela Wawraczová, 5. Barbora Křístková - prezentace 3. Maxmiliám Molinek - Lego Mindstorms Mgr. Barbora Kajfošová
Vánoční turnaj v přehazované 04.12.2019 1. místo - 8. A
2. místo - 9. A
3. místo - 7. A
4. místo - 6. A/B Mgr. Eliška Dordová
Pěvecká soutěž na
1. stupni 16. - 18. 12. 2019 1. tř.: 1. m.Tereza Konderlová, 2. m. Petra Sýkorová, 3. m. Dominik Jonszta, 2. tř.: 1. m. Marie Kostincová, 2. m. Matyáš Duda, 3. m. Oliver Flaks 3. tř.: 1. m. Tereza Poulíčková, 2. m. Isabella Martinková, 3. m. Markéta Blonská, 4. tř: 1. m. Zuzana Gerlichová 2. m. Nelly Šenkeříková, 3. m. Mikuláš Daňhel, 5. tř.:1. m. Hana Recmanová , 2. m.Adéla Štajnerová, 3. m. Zuzana Matuszynská Mgr. Jiřina Kowalczyková
Astronomická olympiáda březen Mgr. Miriam Charvátová
Recitační soutěž 18.11.2019 1. Meliš Václav 9. A, 2. Ďuriš Matěj 7. A, 3. Recman Václav + Drobná Veronika 7. A Mgr. Radka Kozlová
Sudoku 21.10.2019 1. Mihalco Ondřej 8. A, 2. Molinek Maxmilián 8. A, 3. Dinter Andreas 8. A Mgr. Radka Kozlová
Sudoku 14.11.2019 Mihalco Ondřej 8. A, Molinek Maxmilián 8. A, Dinter Andreas 8. A - 2. místo Mgr. Radka Kozlová
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově:

• Zřizovatel Obec Albrechtice
• Česká školní inspekce
a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku
• Pedagogicko-psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov
a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních
b) Spolupráce na úseku primární prevence
• Sociální oddělení OÚ Albrechtice
• Odbor sociálněprávní ochrany dětí Karviná, Havířov
• SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek
• RaŠ – spolek „Rodina a škola“, který pomáhá zajišťovat různé akce na naší škole, (např. karneval, diskotéka, dětské radovánky, nadílka na Mikuláše, malování na chodníku apod.). Taktéž finančně spolek přispívá na provoz zájmových kroužků, LVK, školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy apod.)
• Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice
a) Besedy pro žáky
b) Výtvarná soutěž
c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy
• Policie ČR
• Obecní policie
a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD
b) Asistence při přecházení přechodů
• Obecní knihovna
a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky
b) Hlasité čtení herci divadel pro žáky
c) Pasování prvňáčků na čtenáře
• TJ Baník Albrechtice
• ASPV Albrechtice
a) Organizace sportovních soutěží
b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy
• Dům dětí a mládeže Juventus Karviná
a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy
• Dům s pečovatelskou službou
a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce)
• SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci
• Honební společenstvo Albrechtice
a) Sběr kaštanů a žaludů
b) Besedy a přednášky pro žáky
• Divadlo Český Těšín
• Moravskoslezské divadlo Ostrava
• Sidus
• Nadace „Život dítěte"

Základní údaje o hospodaření školy
Výnosy:

příspěvek na provoz 4 873 275,00
dotace na přímé výdaje na vzdělávání 20 904 634,00
RP - Podpora výuky plavání 38 480,00
RP - Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 206 723,00
časové rozlišení investičního transferu 62 916,34
šablony II 715 670,00
prodej služeb 1 478 336,21
úplata za vzdělávání 214 950,00
výnosy z hospodářské činnosti 853 889,89
čerpání fondů 53 241,00
ostatní výnosy z činnosti 5 473,41
celkem 29 407 588,85

Náklady:

náklady z hospod. čin. 829 164,96
mzdové náklady 15 561 332,00
zákonné sociální pojištění 5 231 012,00
jiné sociální pojištění 61 064,00
zákonné sociální náklady 364 101,90
spotřeba materiálu 2 040 200,79
energie 1 315 049,54
opravy a udržování 742 619,45
cestovné 25 571,00
ostatní služby 747 844,27
ostatní náklady 414 456,71
DDHM 803 483,59
odpisy 1 002 275,00
celkem 29 138 175,21

Kladný výsledek hospodaření: 269 413,64


Zpracovala M. Turoňová


Kontroly provedené na škole

BOZP a PO - provedla fa Zborník - Český Těšín. Tato firma také během školního roku provedla kontrolu v objektu ohledně požární ochrany, byly provedeny kontroly označení, únikové cesty, kontroly hydrantů a ručních hasicích přístrojů. Také byla provedena kontrola a revize všech elektronických přístrojů a elektrických rozvodů na celé základní škole i mateřské škole.
Dále fa Rotn – Frenštát pod Radhoštěm – provedla každoroční kontrolu tělovýchovného nářadí a tělocvičen, zkontrolovala stav venkovních hřišť u školy a zahrady v mateřské škole. Následně tato firma, provedla opravy u závad.
Krajská hygienická kontrola Ostrava provedla kontrolu mateřské školy.
Proběhla kontrola ve školní jídelně – bez závad.
25. 5. byla provedena kontrola hospodaření a financí na ZŠ – audit u příspěvkové organizace – bez závad.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy

Kroužek – Výtvarná tvorba 2019/2020

Žáci prvního i druhého stupně měli možnost se přihlásit do kroužku Výtvarné tvorby, který volně navazoval na předchozí ročníky. Každý rok je specializovaný a upřednostňuje se důraz na určité techniky a práce s variací materiálů. Kroužek primárně staví na malbě, kresbě, klasických i netradičních technikách. Rozvoj fantazie, kreativity, koncentrace, koordinace drobné motoriky, relaxace. Práce s různými materiály.
Kroužek probíhal liché úterky od 14:10 – 15:00 hodin v učebně Výtvarné výchovy. Byla naplněna plná kapacita kroužku a po dohodě byla i navýšena kapacita kroužku, z důvodu vysokého zájmu mezi žáky (15+3 nadlimitní).
Děkujeme Rodině a Škole za finanční příspěvek 500,- Kč na materiál pro školní rok 2019/2020.Mgr. Eliška Dordová

Stolní tenis – Horní Suchá

6. – 9. třída
Dne 25. 9. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili soutěže ve Stolním tenise v Horní Suché, soutěžily všechny kategorie dívek i chlapců a dívky nás potěšily umístěním se mezi vítězi.
Všem žákům děkujeme za krásnou reprezentaci školy a přejeme i do dalšího roku elán ve sportovních soutěžích.

Mgr. Eliška Dordová


Výtvarné soutěže: 6. – 9. třída

Žáci druhého stupně měli možnost se zúčastnit výtvarných soutěží:
Barvy podzimu - říjen 2019 (pořadatel: DDM Ostrava)
Dušičková kostra - říjen 2019 (pořadatel: Mgr. Eliška Dordová) – pro 8. třídu
Namaluj muziku - listopad 2019 (pořadatel: sdružení Stonavská Barborka)
Betlémy - prosinec 2019 (pořadatel: naše škola, Mgr. Eliška Dordová)Mgr. Eliška Dordová


Recyklace hrou

Dne 14. října 2019 se všichni žáci naší školy zúčastnili výjezdního programu RECYKLACE HROU.
Hravou formou se děti dozvěděly jednak o negativních vlivech starých elektrozařízeních a přenosných baterií na životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a jednak pochopily, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě.

Žáci pracovali s modely elektrických zařízení i s dalšími vhodnými metodickými pomůckami.
Tento program má hodnotu 750 Kč, děti však nemusely nic platit, jelikož finance byly použity z výdělku ze Dne tradic. Jsme rádi, že škola mohla efektivně využít vydělané peníze na úhradu této jiné formy učení
Mgr. Barbora Kajfošová


Přírodovědný klokan

Dne 15.10. 2019 se konala soutěž „Přírodovědný klokan“.
Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory – fyziku, matematiku, biologii, chemii a zeměpis.
Do kategorie Kadet se mohli přihlásit žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti tercie a kvarty osmiletých gymnázií.
Naše škola měla celkem 7 odvážlivců.
Soutěžící řešili 24 soutěžních úloh a každý vstupoval do soutěže s 24 body.

Nejlepšími řešiteli se stali Adéla Suchánková a Maxim Bařák z 9. A, na třetím místě se umístila Nela Wawraczová z 9. A.

Mladým vědcům gratulujeme.

Mgr. Barbora Kajfošová


Najde se Mladý chemik?

Dne 15. listopadu 2019 se na naší škola konala soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“.
Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol.
Jedná se o soutěž, která je největší oborovou soutěží svého druhu, svým záběrem a významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí.
Soutěž je pořádána především proto, aby žákům představila chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je i zajímavým a lukrativním studijním oborem.
Pořadatel SPŠCHG doufá, že soutěž nenásilnou a hravou formou představí žákům chemii jako zajímavý vědní obor, který má svou budoucnost, protože nabízí široké možnosti uplatnění.
Nejlepšími řešitelkami se staly M. Zaleská, I. Recmanová a A. Suchánková z 9. A.
Všechny postupují do druhého kola, které proběhne na půdě SPŠCHG 5.12.2019. Mladým chemikům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Barbora Kajfošová

Soutěžili jsme (nejen) v informatice

Dne 29.11. se konala Soutěž (nejen) v informatice na Střední odborné škole Net office v Orlové.

Naši školu reprezentovalo 7 žáků z 8. a 9. třídy v kategorii prezentace (účastníci vytvořili prezentaci na téma, které bylo vyhlášeno na začátku soutěže; soutěžící mohli použít k vytvoření libovolný program a veškeré volné zdroje; na tvorbu měli max. 60 minut a poté následovala obhajoba práce před porotou) a v kategorii Lego Mindstorms (studenty školy byla provedena ukázka programování robotů a následně proběhla soutěž v jízdě robota ovládaného mobilním telefonem na čas).

Diplom si vybojovaly Nela Wawrczcová (3. místo) a Barbora Křístková (5. místo) v kategorii prezentace a Maxmilián Molinek (3. místo) v kategorii Lego Mindstorms.

Děkujeme za reprezentaci školy a úspěšné umístění.
Mgr. B. Kajfošová

Vánoční turnaj - Přehazovaná

4. 12. 2019
Dívky - 2. stupeň
Dne 4. 12. 2019 proběhl v tělocvičně naší školy Vánoční turnaj v přehazované. V turnaji soutěžily proti sobě družstva z každého ročníku druhého stupně. Dívky si zvolily své vlastní přezdívky a stejné dresy, aby každý ročník působil jednotně. Dále si dívky připravily motivační pokřiky, které jim skandovaly jejich domácí třídy, které také měly možnost se turnaje zúčastnit a fandit soutěžícím.
Den si žáci pěkně užili a všechny třídy získaly diplomy.

1. místo - 8. A - „Barbíny“ - růžová trička
2. místo - 9. A - „Broskvičky“ - šedá trička
3. místo - 7.A - „Vektoři“ - černá trička
4. místo - 6. A/B - „Blue Team“ - modrá trička, černé legíny
Mgr. Eliška Dordová

Výstava betlémů v dřevěném barokním kostelíku v Albrechticích

Dne 11. 12. 2019 v 15:30 hodin proběhla slavnostní vernisáž v prostorách historického barokního dřevěného kostelíku v Albrechticích k výstavě betlémů, které vytvořili žáci naší školy a žáci školy polské v Albrechticích ve spolupráci s učiteli obou základních škol.
Vernisáž uváděl žák naší školy z 9. ročníku Václav Meliš, který také doprovázel žáky naší školy, hrající na flétny a housle a zpěv, na basovou kytaru. Na vernisáži také zazpívaly dětí naší školy pod vedením paní učitelky Mgr. Radky Kozlové.
V rámci výstavy také proběhla soutěž do „Celoškolní soutěže“ o nejpovedenější betlém, který nominovala každá třída druhého stupně jako soutěžící reprezentativní výtvor.
Žáci vymýšleli různé materiály, představily různé kompozice s důrazem na ekologicky udržitelné materiály.
Mgr. Eliška Dordová


Výstava INSIDE v Edinburku, Skotsko

Dne 13. 12. 2019 v 18:00 hodin proběhla slavnostní vernisáž k autorské výstavě Mgr. Elišky Dordové s názvem INSIDE, v prostorách uměleckého centra v Gallery 2, Edinburgh Palette, v historickém centru Edinburku ve Skotsku, kde byly vystaveny a také reprezentovaly nápadité výtvarné práce žáků školy.

Mgr. Eliška Dordová

Albrechtická stezka mládeže

V letošním školním roce se po několika letech opět na začátek školního roku vrátila akce TJ Albrechtice – Albrechtická stezka mládeže, která se konala v pondělí 16. září 2019 na hřišti TJ a v jeho okolí. V této soutěži nejde pouze o sportovní výkony, ale jde v ní o spojení rychlosti, dovednosti a znalostí z oblasti topografie, zdravovědy, přírodovědy, zeměpisu s obratností, odhadem a šikovností.
Akce se zúčastnilo celkem 32 žáků z prvního i druhého stupně naší školy. Pozvány byly i školy ze Stonavy, Těrlicka a Horní Suché. Počasí nám přálo, naši žáci byli moc šikovní a také trpěliví při čekání na příjezd soutěžících z okolních vesnic, jelikož došlo k velkému prodlení ze strany dopravce. Po zahájení však už závod probíhal podle plánu.
Soutěžila vždy čtyřčlenná družstva, která nejprve absolvovala běh v okolí fotbalového hřiště a pak už na hřišti musela absolvovat 10 stanovišť, na kterých plnila jednotlivé úkoly. Hodnotila se rychlost a správnost splněných úkolů.
Umístění našich žáků bylo velmi pěkné:
1. místo: starší žáci 6. - 7. ročník: Daňhel M., Kopel O., Recman V., Šlampiak P.
2. místo: mladší žáci 2. - 3. ročník: Hanzel J., Križan A., Milerski M., Tylšar J.
mladší žáci 4. - 5. ročník: Blonski M., Daňhel M., Hawlasek D., Seman D.
mladší žákyně 4. - 5. ročník: Galuszková B., Miczková V., Poulíčková M., Recmanová H.
starší žákyně 8. - 9. ročník: Hrbáčová M., Malyszová K., Struhárová B., Tobolová E.
3.místo: mladší žákyně 2. - 3. ročník: Blonská M., Bužková T., Hrušková A., Poulíčková T.
starší žákyně 6. - 7. ročník: Býčková M., Gajdošová D., Molišová P., Pietrowská B.
Všichni tito závodníci obdrželi medaile, družstva vždy diplom, každý účastník dostal malé občerstvení a každá škola pohár za účast. Nejlepší školy pak získaly putovní pohár za vzorné umístění. Gratulujeme všem zúčastněným mladým sportovcům a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, děkujeme všem doprovázejícím pedagogům a těšíme se opět na další ročník Albrechtické stezky mládeže.

Mgr. J. KowalczykováBranný den na 1. stupni
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 za krásného podzimního počasí se všichni žáci 1. stupně naší školy zúčastnili branného dne, který pro ně společnými silami zorganizovali a připravili všichni pedagogové 1. stupně.
Žáci byli v rámci svých tříd rozděleni do skupinek, vybaveni mapami Albrechtic, turistickým oblečením a obutím, batohy se svačinkami a mohlo se vyrazit.
Každý pedagog si pro svou třídu zvolil trasu po Albrechticích, která vyhovovala žákům podle věku a jejich fyzických schopností.
Cestou děti plnily úkoly z topografie, vlastivědy, místopisu Albrechtic, pracovaly s mapami, plnily úkoly ze zdravovědy, přírodovědy, dopravní výchovy, tělocviku, a dokonce luštily nápis napsaný morseovou abecedou.
Všichni si užívali pobyt venku, těšili se z krásné přírody naší pěkné vesnice, posilovali svou fyzickou schránku a zároveň se učili pracovat ve skupině a společnými silami vyplňovat připravené pracovní listy.
Na závěr byly pracovní listy ve třídách vyhodnoceny a všichni byli pochváleni za aktivní přístup k této akci.
Branný den se vydařil.
Mgr. J. Kowalczyková

Sběr kaštanů a žaludů

I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do spolupráce s Honebním společenstvem Albrechtice a v podzimním období sbírali kaštany a žaludy. Těmito plody pak myslivci v zimním období dokrmují zvěř v lesích a pomáhají ji lépe přežít zimu.
Tato činnost děti baví, do sběru se zapojují celé rodiny, tráví tak spolu více času, a ještě pomáhají myslivcům a zvířatům v lese.
Do soutěže se zapojily všechny třídy na 1. stupni naší školy i žáci 6. A třídy.
Celkem si myslivci odvezli 1 129 kg těchto plodů. Na oplátku nás obdarovali finančním příspěvkem, za který jsme malým sběračům zakoupili věcné odměny.
Nejpilnější třídou byla s 561 kg třída 1. A s tř. učitelem P. Kubienou, na druhém místě se umístila s 248 kg třída. 3. A pod vedením p. uč. Reichenbachové a 3. místo se 186 kg obsadila třída 5. A s tř. p. učitelkou M. Zálešákovou.
Věříme náš sběr plodů pomohl mysliveckému sdružení a v příštím školním roce se do této akce zapojíme opět.
Mgr. J. Kowalczyková

Život dětem

V letošním školním roce se již po několikáté zapojili žáci naší školy do sbírky pro obecně prospěšnou společnost Život dětem. V rámci akce Srdíčkové podzimní dny jsme nákupem sbírkových předmětů – náramků, magnetických kolíčků, pravítek, CD s vánočními koledami, a hlavně magnetek s krásnými obrázky zvířat přispěli na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez naší finanční pomoci neobejdou.
Organizace Život dětem oslaví 1. 2. 2020 již dvacet let svého trvání, a tak dlouho již pomáhá rodinám, které nemají to štěstí, jak většina jiných, a potýká se s péčí o své nemocné děti. ZŠ a MŠ Albrechtice jsou jednou z mnoha škol, které se do toho projektu zapojují. Touto cestou bych ráda poděkovala všem dětem a jejich rodičům, pedagogům i správním zaměstnancům naší školy, kterým není lhostejný osud ostatních a není jim líto zakoupit si pro potěšení a pro radost z dobrého skutku malý dekorační předmět. Děti z 1. stupně naší školy si často zakoupily tyto drobné dárečky z vlastních peněz ze své pokladničky, aby udělaly radost pro ně neznámým kamarádům a finančně přispěly na kompenzační pomůcky, které jim ulehčí jejich těžký život. Prodejem jsme získali a odeslali částku 4 410 Kč.
Děkovný dopis, který jsme od organizace Život dětem obdrželi, nás velmi potěšil. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň takto pomoci. Příští rok se do sbírky zapojíme opět a věřím, že naše finanční výpomoc bude tentokrát ještě vyšší.


Mgr. J. Kowalczyková
Soutěž s panem Popelou

Také v tomto roce jsme se zařadili mezi zájemce, kteří soutěží s panem Popelou ve sběru starého papíru. Bohužel nám od února 2020 značně klesla částka za 1 kg odevzdaného papíru, ale ani to nás neodradilo. Sbírali jsme dál. Další rána nás postihla v podobě koronaviru, ale i tohoto strašáka jsme se nezalekli. Rovněž v této nelehké době jarních měsíců jsme přidali další kilogramy starého papíru a výsledkem bylo 2. místo v celkově nasbíraném počtu odevzdaného starého papíru v rámci Severomoravského kraje. Naše děti společně s rodiči odevzdaly 14 700 kg.
Z důvodu pandemie jsme nemohli zorganizovat tradičně zajímavý výlet, ale penízky nám zůstaly, další v letošním roce přidáme a ke konci školního roku zajímavé místo naší vlasti určitě navštívíme.Mgr. Ingrid Demelová

Soutěže na 1. stupni

Jako každoročně i v letošním školním roce jsme pro žáky připravili několik soutěží, ve kterých soutěžili mezi sebou v různých disciplínách. žáci jednoho ročníku.
Učitelé 1. stupně si nachystali pro děti tyto soutěže: pěveckou, recitační, dopravní, výtvarnou, sportovní – Mladý akrobat, pexeso a soutěž mluveného slova.
Jelikož byl tento školní rok vzhledem k pandemii chřipky velmi zvláštní, prezenční výuka skončila dne 10. 3. 2020, začala distanční výuka na dálku a pak v omezené podobě pokračovala výuka na 1. stupni, nemohly se tyto soutěže všechny uskutečnit.
V měsíci prosinci Mgr. Kowalczyková vyhlásila a zorganizovala pěveckou soutěž, kdy mezi sebou soutěžily děti vždy jednoho ročníku ve zpěvu písně, kterou si samy vybraly. Text písně musel obsahovat téma: příroda, zvířata. Žáci 1. - 5. tříd absolvovali třídní kola, ze kterých společně vybrali 6 až 9 žáků, kteří se utkali ve finálovém kole soutěže. Tam už zasedla i odborná porota z řad pedagogů a diváci z řad spolužáků hodnotili výkony svých kamarádů potleskem.
Všichni soutěžící se zhostili tohoto pěveckého klání na výbornou. Byli vzorně připraveni a předvedli písně lidové i umělé, krátké i dlouhé, moderní méně známé i písně z dílny autorů Svěráka i Uhlíře.
Každý soutěžící byl odměněn malou věcnou cenou za aktivní přístup a snahu, žáci na prvním až třetím místě dostali diplomy a také věcné ceny, na které přispěl spolek Rodina a škola, kterému tímto moc děkujeme.
Další soutěží, která se konala v měsíci lednu byla soutěž pexeso. Tuto soutěž připravila zorganizovala Mgr. Reichenbachová. V této disciplíně si děti procvičily paměť, postřeh a pozornost. Soutěžili mezi sebou vždy všichni žáci jedné třídy a byla vyhodnocena a odměněna 1. - 3. místa.
Poslední soutěž, která se ještě v měsíci únoru stihla realizovat byla vědomostní soutěž, kterou připravila Mgr. Demelová. Soutěž probíhala formou hry AZ-kvíz, kdy děti vybíraly políčka, pod kterými byly otázky z různých oblastí života, a kromě správných odpovědí musely spojit všechna tři pole rovnostranného trojúhelníku. Soutěž byla napínavá a zapojovali se do ní i diváci z řad spolužáků. Opět byli všichni odměněni věcnými senami a první tři i diplomy. Opět děkujme sdružení RaŠ za příspěvek na zakoupení odměn.
Bohužel se více soutěží nepodařilo vzhledem k vážné epidemiologické situaci realizovat. Věříme, že příští školní rok bude příznivější.Mgr. KowalczykováHudebně dramatický kroužek na 1.stupni

V letošním školním roce opět fungoval hudebně dramatický kroužek, který vedla Mgr. J. Kowalczyková a pravidelně ho navštěvovalo 9 dívek v rozmezí 3. - 5. třídy. Na lekcích kroužku si děvčata zazpívala, zahrála si různé hudebně pohybové hry a tanečky, vyzkoušela si hru na Orffovy nástroje a zazpívala si minioperky autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře. Zároveň se dívky také připravovaly na vystoupení na akcích SPOZu při Obci Albrechtice.
S krátkým programem dvakrát žákyně vystoupily na Vítání občánků, jedenkrát zpříjemnily manželům Zlatou svatbu a jako každoročně předvedly své dovednosti ve zpěvu, přednesu veršů a hře na nástroje na Vánoční besídce v pečovatelském domě.
Dívenky byly moc šikovné a snaživé, zaslouží si pochvalu. Více akcí už se však nestihlo vzhledem k vážné epidemiologické situaci realizovat.
Mgr. Kowalczyková

Školní družina

Školní družina je školské zařízení výchovy a vzdělávání mimo vyučování. Poskytuje žákům zájmové vzdělávání, odpočinkový program, přípravu na vyučování, výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv.
Ve školním roce 2019/2020 byli žáci rozděleni do dvou oddělení, kapacita ŠD je 60 žáků, obě oddělení jsou věkově smíšená. V září 2019 se školní družina zapojila do projektu „Využití ICT ve vzdělávání v ŠD“, s využitím programů na tabletech pro společné vzdělávání dětí a podpory rozvojových aktivit.
Činnost školní družiny ve školním roce 2019/2020 byla ve 2. pololetí omezena /z důvodu uzavření škol – epidemie Covid 19, následně byli žáci rozděleni do izolovaných skupin dle ročníků.
V tomto roce proběhly soutěže pěvecké, výtvarné, byly organizovány dvě besedy:
31.10. 19 – halloweenské zábavné odpoledne
13.11. 19 – pěvecká soutěž – lidová píseň
06.12. 19 – malá mikulášská besídka
19.12. 19 – výtvarná soutěž – „Namaluj koledu“
28.01. 20 – beseda v žákovské knihovně
03.02. 20 – beseda s myslivci
03.03. 20 – výtvarná soutěž – „Podmořský svět“

Ozdravný pobyt žáků

I v letošním školním roce jsme chtěli čerpat peníze z krajského úřadu na dotovaný ozdravný pobyt našich žáků. Tentokrát měli za zdravým vzduchem vyjet žáci 2. a 3. ročníků.
Přípravy na ozdravný pobyt probíhaly s ohromným nasazením, kolektiv pedagogů 1. stupně pod vedením Mgr. Kowalczykové hledal nejlepší ubytovací zařízení pro děti a vybral nakonec penzion Slatina v Horní Lipové.
Proběhla exkurze na místě, byly objednány výlety do jeskyní, do Fauna parku, do muzea, byl objednán autobus na výlet na Praděd atd. Pedagogové měli připravené soutěže, naplánované veškeré aktivity na dobu deseti dnů.
Pobyt měl být zahájen v sobotu 28.3.2020 a ukončen ve středu 8.4.2020. Všichni se moc těšili. Dne 10.3.2020 byla však ukončena prezenční výuka žáků kvůli epidemii koronaviru, byly zrušeny veškeré aktivity a ozdravný pobyt se, bohužel, nemohl uskutečnit.
Všem to bylo moc líto. Snad pojedeme někdy příště.

Mgr. KowalczykováVýroční zpráva Mateřské školy
Obecní 698, 735 43 Albrechtice
školní rok 2019 / 2020
Obsah:

A/ Charakteristika školy - pracovníci školy
B/ Stručné hodnocení výchovně-vzdělávací práce
C/ Materiální podmínky
D/ Přehled akcí školy
E/ Návrhy na zlepšení
F/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Zpracovala: Bronislava Struhalová - vedoucí učitelka Mateřské školy v Albrechticích, dne 17. 7. 2020


A/ Charakteristika školy – pracovníci školy
Do mateřské školy byly v letošním školním roce děti přijaty a zařazeny do tří tříd. Věkové složení všech tříd bylo heterogenní. Vzdělávaly se zde děti ve věku od 3 do 7 let. V průběhu roku se počet navštěvovaných dětí měnil. V září jsme začínali se 72 dětmi, na konci června to bylo 73 dětí. Všechny děti byly přijaty na základě písemného rozhodnutí ředitele právního subjektu Základní školy a Mateřské školy, Školní 20, Albrechtice. Ve dvou třídách byly děti s odloženou docházkou, se kterými se pracovalo individuálně, podle doporučení PPP a ve spolupráci s logopedkou.
Letos jsme pracovaly již třetím rokem podle ŠVP pod názvem: „Všechny děti na světě, chtějí si jen hrát,“ který je zpracován do sedmi tematických celků. Ve třídách se společně domlouváme na jednotlivých podtématech, které zařazujeme a rozpracováváme v TVP – výsledky své práce pravidelně konzultujeme ve třídách a písemně hodnotíme.


Pedagogické pracovnice:
vedoucí učitelka – Bronislava Struhalová
učitelky: 1. tř. – Šárka Jančarová, Jitka Nalevajková
2. tř. – Pavlína Brzozová, Renata Hájková
3. tř. – Helena Nogolová, Bronislava Struhalová
Všechny pracovnice jsou plně kvalifikované a splňují požadované vzdělání.

Provozní pracovnice:
domovnice – Jaroslava Kurková uklízečka – Jiřina Grocholová
Květuše Fusiková do 30.10. 2019
Lenka Hawlasková od 1.11.2019

B/ Stručné hodnocení výchovně – vzdělávací práce
Během celého školního roku jsme u dětí podporovaly samostatnost, jak v sebeobslužných činnostech, kde děti dosáhly značných pokroků, tak v rozhodování a řešení problémů, které mezi dětmi vznikaly. Využily jsme věkové složení třídy, kdy starší děti pomáhaly a ukazovaly dětem správné postupy, byly jim příkladem. Nově příchozí děti byly podrobně seznámeny s „Pravidly soužití ve třídě.“ Děti, které již mateřskou školu navštěvovaly, si je znovu připomenuly.
Děti jsme se snažily vést k tomu, aby samy hledaly řešení svých problémů, přihlížely jsme k jejich věkovým i individuálním zvláštnostem a možnostem. Cílevědomě jsme je pozorovaly a sledovaly nejen při hrách, ale během celého dne. Výsledky tohoto pozorování jsme zaznamenávaly do „záznamových listů“, které nám pomáhají děti lépe poznat a porozumět jim. U nejstarších dětí, stejně jako loni, jsme využily záznamových listů z časopisu KuliFerda (vydavatelství Rabe) a nově doplněno diagnostikou s využitím ICT ve vzdělání v MŠ.
Učitelky na jednotlivých třídách si tvoří své třídní vzdělávací programy, do kterých zapisují nabízené činností, s důrazem na všechny oblasti dětského rozvoje. Podtémata v TVP k jednotlivým tematickým celkům plánují společně, domlouvají se a doplňují navzájem. Hodnocení provádějí podle potřeby denně a zapisují je k jednotlivým činnostem. V průběhu roku podtémata mění a doplňují činnostmi podle okolností, které zrovna nastanou, ale i podle potřeb a návrhů dětí, popř. rodičů. Na pedagogických radách vždy provádíme ústní hodnocení jednotlivých tříd. Toto hodnocení nám slouží k celoroční evaluaci, z níž se vychází při zpracování výroční zprávy. Ve všech činnostech, které děti provázely, jsme sledovaly rámcové cíle a kladly jsme si tyto základní otázky:
• Co se dítě učí a poznává? (komunikovat, praktické dovednosti, vědomosti....)
• S jakou hodnotou se dítě setkává? (spoluúčast, chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, tolerance k odlišnostem kamarádů, spolupráce.....)
• Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí? (možnost prožít radost ze zvládnuté činnosti.... )
Při své práci s dětmi používáme různé druhy metod a forem práce. Jednou z nich je komunitní kruh, kde se děti můžou svobodně vyjadřovat k danému tématu, nebo si téma navrhnout. Často se nám stávalo, že děti samy chtěly některé oblasti tématu podrobněji poznat a prohloubit si tím své znalosti. Tím si zdokonalovaly řečový projev, učily se hodnotit své vlastní jednání a chování ostatních dětí, popřípadě navrhnout nápravu. Veškerou činnost dětí jsme vhodně motivovaly, a tím dosahovaly u nich lepších výsledků. Zařazovaly jsme také prožitkové učení, které je u dětí oblíbené a jim přirozené. Snažíme se jich zařazovat co nejvíce. Vždy přihlížíme k věkovým a individuálním možnostem dětí.
I v letošním školním roce byl kladen velký důraz na přípravu pro vstup nejstarších dětí do základní školy. K přípravě nejstarších dětí do ZŠ jsme využily tradičně časopisu „Kuliferda.“ V září po proškolení jsme pracovaly s nástrojem iSophi v projektu: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ.“ Do výuky s ICT jsme si vybraly děti s povinnou předškolní docházkou. Výuka byla pro naše děti, ale i nás učitelky novinkou. Zařazovaly jsme ji ve všech činnostech a situacích formou spontánních, převážně řízených aktivit. Většinou jsme uplatňovaly individuální, v menší míře skupinovou formu vzdělání. Děti plnily úkoly z různých oblastí na pracovních a diagnostických listech, kde jsme respektovaly jejich věkové a individuální zvláštnosti. Postup a přístup byl u každého dítěte jiný, podle jejich potřeb a schopností. Práce s pracovními a diagnostickými listy byla doplňována tablety, na kterých si pak procvičovaly a upevňovaly své znalosti. Tato výuka nám pomohla hlavně při pedagogické diagnostice dětí pro vstup do základní školy. Z důvodu pandemie koronaviru se nám však nepodařilo u všech dětí pedagogickou diagnostiku dotáhnout dokonce. Tímto se děti zdokonalovaly v grafickém projevu a lépe plnily klíčové kompetence v různých oblastech. Při hodnocení a doplňování záznamových listů jsme došly k závěru, že většina dětí je na vstup do základní školy připravena dobře. Zápisy do ZŠ proběhly elektronicky, z důvodu pandemie koronaviru. Do Základní školy letos nastoupí 20 dětí a v Mateřské škole zůstává po odkladu školní docházky šest dětí – Kantor Matyáš, Koch Václav, Kožuszniková Amálie, Krutek Nikolas Emil, Palowská Veronika, Wawrzacz Adam.
Během celého dne se snažíme činnosti zařazovat tak, aby byl přechod mezi nimi plynulý a nenásilný. Děti měly dostatek času na ukončení svých činností. Ani pohyb jim nechyběl, protože jsme využívaly možností cvičení v naší tělocvičně, která vznikla po rekonstrukcí bývalé kuchyně. Děti chodily vždy s nadšením cvičit. Při pohybových aktivitách, jak ve třídách, tak venku, využíváme různé druhy náčiní.
V době nouzového stavu, pandemie koronaviru jsme nabídli rodičům prostřednictvím našich internetových stránek: „3NPI Speciál pro podporu výuky na dálku a infolist (2)“, „Speciál pro podporu na dálku č. 11“. Doporučili jsme mediální pořady zaměřené pro předškolní děti.C/ Materiální podmínky
Materiální podmínky naší mateřské školy jsou dobré. Všechny třídy jsou vybavené dětským nábytkem, což umožňuje dětem volný přístup k hračkám a didaktickým pomůckám. Děti jsou vedeny k větší samostatnosti při hrách i během uklízení. Mateřská škola je vybavená pomůckami k rozumovému, smyslovému, tělesnému, hudebnímu a výtvarnému vzdělání. Tyto pomůcky byly letos doplněny o nové didaktické hry pro rozvoj rozumové, dramatické a tělesné zdatnosti dětí. K dispozici je také přehrávač na CD a reproduktorem s bluetoothem, který jsme již využily na besídkách, rozloučení s předškoláky na OÚ, ale také používáme ve všech výchovných složkách. V každé třídě máme TV s přehrávačem DVD a máme možnost s dětmi pracovat s pomůcku MAGIC BOX. Je to interaktivní pomůcka, kde děti mohou plnit různé zajímavé úkoly, ze všech oblastí rozvoje poznání. Děti mají také možnost pracovat na tabletech, doplněné dřevěnými pomůckami, které jsou součásti projektu ze Šablon: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ“.
Hodně využíváme víceúčelovou místnost, která byla zrekonstruována v roce 2016, z bývalé nefunkční kuchyně. Aby se dětem při pobytu ve školce lépe dýchalo, máme také v každé třídě čističky vzduchu, které pomohou dětem vylepšit prostředí, a tím zmírnit jejich zdravotní potíže.
Nedílnou součástí mateřské školy je školní zahrada, kterou nemůžeme plně využívat. Projekt – Zahrada v přírodním stylu, který realizoval Sagres – EU, se nepovedl. Již během kolaudace (11/2014) měl spoustu závad, které nás provázejí doposud. Loni to byly tři a letos již čtyři prvky, které jsou zcela nefunkční, nebezpečné pro děti, proto je revizní technik zakázal používat. Doufáme, že zřizovatel najde finanční prostředky na nedostatky a v příštím roce dojde k nápravě.

D/ Přehled nejdůležitějších akcí a aktivit ve školním roce 2018/2019
Cíle, které jsme si stanovily, jsme s dětmi plnily různými akcemi, aktivitami, prožitkovým učením:
° Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimě, s vyhodnocením nejlepších sběračů třídy a školky, předání sběru myslivcům.
° Nejstarší děti absolvovaly kurz plavání v Karviné, během 10 lekcí si děti osvojovaly bezpečnost na bazéně, správné pohybové návyky a techniky.
° Některé děti navštěvovaly taneční kroužek „Baby studio“ s Hopsalínem.
° Společně s Klubem rodičů jsme uspořádali „Dýňové a strašidelné hrátky“ s opékáním párků v restauraci U Dubu, akce byla velice úspěšná.
° Podle počasí děti navštěvovaly Ranč „Pohoda,“ kde jezdily na konících a měly možnost koníky krmit, podívat se na jejich ustájení.
° Poznávací a pozorovací vycházky do lesa.
° Beseda s „myslivci“, zde se děti dověděly různé zajímavosti o zvířatech žijících v našich lesích a prohlédly si rekvizity, které myslivci donesli. Dověděly se také, jak je důležitá i jejich pomoc sběrem kaštanů a žaludů. Přivedli si sebou i loveckého psa, který dětem ukázal, jak by měl takový pes poslouchat svého pána. Beseda se dětem velice líbila.
° Mikulášskou nadílku jsme letos měli v Dělnickém domě, spojenou s pohádkou „Sněhuláčková,“ kterou úspěšně vedl p. Riedl.
° Výstava „Betlémů“ v dřevěném kostelíku, kde děti shlédly vyrobené betlémy dětí z české a polské ZŠ Albrechtice, a prohlédly si interiér historického kostelíka.
° Vánoční jarmark v ZŠ, exkurze při výrobě výrobků na prodej.
° Vánoční posezení u stromečku na jednotlivých třídách s kulturním programem. Děti měly hodně citových prožitků i zážitků.
° Karneval, z důvodu rekonstrukce Dělnického domu, se uskutečnil v mateřské škole v dopoledních hodinách, kde děti celé dopoledne byly v maskách a byl pro ně připraven zábavný program, který probíhal na všech třídách.
° Beseda s malířem Adolfem Dudkem, který zábavnou formou přiblížil dětem „Malované písničky“. Děti si odnesly spoustu hezkých zážitků.

Ostatní akce do konce školního roku byly zrušené z důvodu pandemie koronaviru.Divadelní představení:
° V mateřské škole Divadélko Beruška:
„Dědeček hříbeček“
„Zimní pohádka“
„Zajíček a kouzelná zahrádka“
° Kouzelnické vystoupení p. Aleše Krejčího: „Kouzla nejsou žádné čáry“
° Předplatné v Loutkovém divadle Bajka v Českém Těšíně:
„Kvak a žbluňk“
„Brémští muzikanti“
° V Loutkovém divadle Ostrava:
alternatívní představení: „Fuj je to!“

Děti jsme vedly ke slušnému a kulturnímu chování, z každého představení si odnášely pěkné zážitky a mravní ponaučení z pohádek.
E/ Návrhy na zlepšení práce
° nadále budeme povzbuzovat rodiče při sběru kaštanů a žaludů a starého papíru
° zaměříme se na pravidla soužití, aby byla dětmi vnímána a dodržována
° budeme se snažit zapojit aktivnější rodiče do spolupráce v „Klubu rodičů“
° zaměříme se důsledně na řečový projev dětí, ve spolupráci s logopedkou p. Poulíčkovou
° budeme zařazovat více činnosti s prožitkovým učením, zakoupíme pomůcky do badatelského koutku
° více využívat interaktivní pomůcku MAGIC BOX ve skupinové práci.
° pracovat s dětmi s povinnou předškolní docházkou s projektem: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ“
° vysvětlíme rodičům význam webových stránek, sledování nástěnek v šatnách na jednotlivých třídách
° znovu rodičům nabídneme: - taneční kroužek Baby studio s Hopsalínem
- veselé pískání na flétničku
- plavecký kurz
° pokusíme se společně se školní jídelnou zajistit barely na pitný režim, což se nám nepovedlo
° pro předškoláky nabídneme rodičům časopis: „Kuliferda“
° zajistíme předplatné na školní rok 2020/2021 představení loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně
° se zřizovatelem a ředitelem ZŠ se pokusíme zajistit opravu a zpřístupnění celé zahrady mateřské školy
° rozšíříme spolupráci se ZŠ o společně dohodnuté akce
° rozšíříme účast na DVPP dle konkrétní nabídky
F/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Brzozová Pavlína
účast na vzdělávacím programu: „Konference pro pedagogy MŠ“ v Ostravě
Hájková Renata
účast na semináři: „Zážitkové hry pro děti v přírodě“ v Ostravě v KVIC
Jančarová Šárka
účast na semináři: „Od teorie k diagnostice a účinné prevenci při práci s dětmi se SVP v MŠ“
Nalevajková Jitka
účast na semináři: „Polytechnika a hra s barvami“
Nogolová Helena
účast na semináři: „Poznávání dítěte pomoci jeho výtvarného projevu“ v Ostravě

Z důvodu pandemie koronaviru byly naplánované semináře od dubna do června zrušeny, nebo přeloženy na září a říjen.

Zpracovala: Bronislava StruhalováOznámení o uzavření provozu mateřské školy v Albrechticích

Vážení rodiče,

od pondělí 23. března uzavíráme naši mateřskou školu.
Rodiče budou o uzavření informováni během dneška, čtvrtku a pátku přímo v mateřské škole. Na škole i školce bude vyvěšeno písemné upozornění. Dále na www. stránkách školy a obce bude toto upozornění rovněž.
Rodiče si mohou ve škole vyzvednout formulář " Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let". Platnost od 23. března na dobu neurčitou.
Dnešní den navštěvovalo MŠ pouze 8 dětí a na zítřek mají být další dva odhlášeni. Z těchto důvodů nemá smysl pokračovat v provozu MŠ.

Mgr. Feber Zdeněk
Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Mateřské školy

Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné – bližší informace podá MPSV a Česká správa sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. Formulář na ošetřovné potvrzuje škola.

Postup pro elektronickou žádost:

Aby se zjednodušilo vyřizování těchto žádostí, je zde možnost, že formulář ve formátu DOC vyplníte ze svého počítače, zašlete e-mailem do školy, tam doplní razítko a odešlou e-mailem opět zpátky. Originál bude možné zaměstnavateli doložit až dodatečně pro výplatu dávky. Omezí se tak fyzický kontakt i nával ve škole.
Školská rada byla seznámena s výroční zprávou
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
za školní rok 2019/2020.…………………………………………...
Ing. Aleš Molinek
předseda ŠR při ZŠ a MŠ Albrechtice
 
 
 
 


 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 7886x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2022 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací