Výroční zpráva, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Výroční zpráva

Výroční zpráva

Za školní rok 2022/2023Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice


Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
a) základní údaje o škole, veřejná nástěnka
b) charakteristika základního vzdělávání, pojetí a cíle
c) počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2022
d) školská rada
e) zájmové kroužky a doučovací skupiny
f) přehled oborů vzdělávání
g) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
h) údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce
i) organizace školního roku 2022/2023
j) hlavní úkoly a zaměření školy
k) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
l) kontroly provedené ve škole
m) soutěže, úspěchy a umístění žáků
n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
o) základní údaje o hospodaření školy
p) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, školní družina, soutěže 1. stupeň, SPOZ, ŠvP
r) výroční zpráva Mateřské školy Albrechtice


Základní údaje o škole


Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43
Ředitel Mgr. Zdeněk Feber


Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace 48004286 600135896 1. 9. 2005

Odloučená pracoviště školy:

Název IZO Adresa
Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice
Mateřská škola 107 623 005 Obecní 698 Albrechtice
Školní jídelna – výdejna MŠ 119 700 301 Školní 20, Albrechtice
Veřejná nástěnka - informace o škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Adresa: Školní 20, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína
IČO: 48004286 , IZO: 600135896, Č. účtu: 70632791/0100 KB Karviná
Telefon: 59/6428447, Mobil: 773240460, E-mail: feber@volny.cz, datová schránka: iaeqfxi
Telefon školní jídelna: 59/6429080, Mobil školní jídelna: 773514929
Internetové stránky školy: http://zsalbrechtice.cz
Ředitel školy: Mgr. Feber Zdeněk
Zástupce ředitele školy pro 1. stupeň: Mgr. Kowalczyková Jiřina,
Zástupce ředitele školy pro 2. stupeň a výchovný poradce: Mgr. Bakončík Jiří
Metodik prevence: Mgr. Bakončík Jiří
Zástupce ředitele pro věci ekonomické: Jedlinská Libuše
Vedoucí školní jídelny: Slonková Eva
Učitelka pověřená vedením MŠ: Struhalová Bronislava
Telefon mateřská škola: 59/6428439, Internetové stránky
MŠ: https://msalbrechticek.wordpress.com

Charakteristika základního vzdělávání

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.
Pojetí a cíle základního vzdělávání

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2022

Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky
1. stupeň
1.A Demelová Ingrid 21 6 15
2.A Reichenbachová Marie 27 16 11
3.A Gajdačová Taťána 18 9 9
4.A Kubiena Petr 25 10 15
5.A Dordová Eliška 19 14 5
CELKEM 1. STUPEŇ : 110 55 55
2. stupeň:
6.A Charvátová Pavlína 26 16 10
7.A Charvátová Miriam 26 13 13
8.A Kozlová Radka 28 9 19
9.A Lalíková Světlana 19 9 10
9.B Kajfošová Barbora 20 11 9
CELKEM 2. STUPEŇ : 119 58 61
CELKEM: 229 113 116

Školská rada

Za Obecní úřad Albrechtice:
Mgr. Galina Struharová
Bc. Kateřina Melišová
Tomáš Wojtyna
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Adéla Kudelová I
Ing. Eva Balatková
Eva Vahalová
Za pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Albrechtice:
Mgr. Jiřina Kowalczyková
Bronislava Struhalová
Mgr. Ingrid Demelová
Zápis ze zahajovací schůze Školské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice
konané v úterý 20. září 2022 v 17.00 hodin.
Program:
Zahájení – představení nových členů ŠR
Seznámení se školskou radou
Jednací řád
Volba předsedy ŠR
Diskuze
Zúčastnilo se 8 členů z 9. Nezúčastnila se p. Eva Vahalová. Členové byli seznámeni s volbou paní Mgr. Jiřiny Kowalczykové do školské rady za zesnulou Mgr. Irenu Ruhswurmovou.
Na programu byla volba předsedy Školské rady.

Výsledky volby:
Hlasovalo 8 členů.
Jeden hlas – Bc. Kateřina Melišová
Jeden hlas – Ing. Adéla Kudelová
Jeden hlas – Mgr. Ingrid Demelová
Pět hlasů – Mgr. Jiřina Kowalczyková
Mgr. Jiřina Kowalczyková se stala předsedou Školské rady při ZŠ a MŠ Albrechtice.
V diskuzi byli členové seznámeni s akcemi školy – hlavně LVVZ pro 2. stupeň, kroužky a doučovací skupiny, změny v pedagogickém sboru, aktualizace www. stránek školy, s Českou školní inspekcí, která bude testovat tělesnou zdatnost našich žáků 3. a 7. třídy.
Dále vystoupila Ing. Eva Balatková s námětem, jak změnit dopravní situaci ráno před vyučováním na komunikaci ke škole, jak by bylo možno ochránit žáky před nebezpečím dopravní nehody. Důvod: ráno je hodně žáků dováženo vozidly přímo do školy, na úzké komunikaci dochází ke zmatkům, které zapříčiňují řidiči – rodiče dětí. Navrhovaná změna dřívějšího otevření školy by ale tuto dopravní situaci nevyřešila.
Mgr. Galina Struharová informovala o projektu „Pěšky do školy“.

Téma projektu a jeho výsledky:
Pěšky do školy snižuje počet aut před školami v dobu konání akce. Před některými školami nezastavilo žádné auto, průměrně se počet aut před zapojenými školami snížil o polovinu. Čím déle akce Pěšky do školy ve škole trvá, tím větší je pravděpodobnost, že změna dopravního chování bude mít trvalý charakter. Obzvláště školy, které se zapojují pravidelně, pozorují trvalý pokles dětí dovážených do školy autem. Účast v soutěži o třídu, která nejvíce chodí, zvyšuje motivaci k pěší dopravě a může pozitivně ovlivnit zažité způsoby dopravy.
Je zřejmé, že dětem se akce „Pěšky do školy“ líbí, i když chodit pěšky vyžaduje jistou námahu.
Akce má vliv na volbu způsobu dopravy do školy v den konání akce.
Čím déle akce „Pěšky do školy“ ve škole trvá, tím větší je pravděpodobnost, že změna dopravního chování bude mít trvalý charakter.
Starší děti (13 až 16 let) na rozdíl od mladších dětí (5 až 9 let) častěji chodí do školy pěšky, častěji uvádí, že chodit pěšky do školy je nejjednodušší a jsou v hodnocení akce kritičtější.
Děti (i rodiče) vidí cestu do školy novýma očima – všímají si menšího automobilového provozu, změn počasí, potkávají kamarády, pozorují přírodu, což zvláště mladší děti s oblibou zaznamenávaly do svého Pěšího deníku.
Učitelé i rodiče žáků budou s projektem seznámeni.
V Albrechticích, dne. 29. 9. 2022 Mgr. Feber Zdeněk
Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.
Členové školské rady

Školská rada sestává se ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí studenti, zletilí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§ 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období

Funkční období člena rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. Pokud tak stanoví volební řád, zanikne též funkce v případě opakované neomluvené neúčasti.
Funkce a kompetence
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.
Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné.
Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.
Jednací řád školské rady:
Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Čl. 2 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.
Čl. 4 Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Čl. 5 Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Čl. 6 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Čl. 7 Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.
Čl. 8 Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Zájmové kroužky a doučovací skupiny

Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou odpoledne pedagogičtí zaměstnanci školy, dále trenéři, učitelé ZUŠ i nadšení rodiče.
Jsou zde kroužky – Tauch Rugby, fotbal, které vedou trenéři, sportovci a rodiče žáků. Na škole pracuje ZUŠ z Českého Těšína a ZUŠ z Havířova, naši žáci nemusejí dojíždět do měst a mají hodiny přímo ve škole – výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, housle.
Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin školy

Kroužky, doučování, příprava na přijímací zkoušky – školní rok 2022/2023

Kroužek: Výtvarná tvorba
Fantazijně-kreativní tvorba, důraz na individuální estetické vyjádření.
Říjen - květen sudý pátek, po vyučování.
Vede: Mgr. Eliška Dordová

Doučování AJ - individuální.
září-červen
Žáci 7. A (pokročilí)
V pátky 0. hodina
Vede: Mgr. Eliška Dordová


Keramické tematické workshopy.
Tvorba výrobků z keramiky na Vánoce, Velikonoce.
Jedná se o několik časově delších bloků. Bloky nemusí na sebe vzájemně navazovat.
V plánu jsou dva bloky v liché pátky, po vyučování (14-16hod.) v prvním pololetí a dva bloky ve druhém pololetí.
Vede: Mgr. Eliška Dordová

Workshopy: Výzdoba školy.
Workshopy jsou určeny žákům, kteří rádi tvoří a chtějí se podílet na odkazu, který zanechají na zdech školy. Technika: secco
Workshopy jsou vedeny ve vybrané pátky ve druhém pololetí.
Vede: Mgr. Eliška Dordová

Individuální příprava na střední školy s uměleckým zaměřením.
Příprava k talentovým zkouškám. Sestavení uměleckého portfolia.
Individuální přístup.
Po dohodě.
Vede: Mgr. Eliška Dordová

Individuální příprava na jazykové zkoušky z AJ.
Individuální přístup.
Po dohodě.
Vede: Mgr. Eliška Dordová

Tělovýchovný kroužek - každé sudé pondělí, pátou vyuč. hodinu pro 1. A, pokud by byl malý zájem i pro 2. A.
Začínám v pondělí 3.10.
Vede: Mgr. Ingrid Demelová

1. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. A (každé pondělí ráno od 6:45)
2. Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9. B (každé úterý odpoledne od 13:45)
3. Doučování matematika 7. třída - prozatím zkušebně (úterý po 5 vyuč. hodině)
Vede: Mgr. Ivana Dudík Lazarovská

Debrujáři pro žáky 2. stupně od října 1x týdně,
doučování z matematiky 7. a 8. třída podle potřeby a domluvy
Vede: Mgr. Charvátová Miriam

Doučování ve 4. třídě Aj, doučování pro 6., 7. a 9. třídu – Aj.
Vede: Mgr. Pavlína Charvátová

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ pro 9. B - v pondělí od 13.30 do 14.30.
Pro zájemce z 8. A doučování z českého jazyka a v 6. A z anglického jazyka
Vede: Mgr. Radka Kozlová

Příprava na přijímací zkoušky - český jazyk:
Každé úterý, nultá hodina
Vede: Mgr. Světlana Lalíková

Sportovní kroužky - pro první stupeň se jmenuje Albrechtičánek a mohou jej navštěvovat žáci od druhé do čtvrté třídy. Zaměřuje se na různé druhy pohybů, seznámení se základy gymnastiky, atletiky, míčových her a minivolejbalu.
Ten druhý je určen starším žákům od páté do deváté třídy a specializuje se na volejbal jako takový. Bude se konat každou středu a čtvrtek po obědě. Středa: 12:30 – 13:30 hod.
Čtvrtek: 13:30 – 14:30 hod.
Vede: Prof. Said Habboudji

Doučování – ČJ – 5.A
Bude probíhat každý pátek vždy od 12,45 – 13,30 hodin.
Vede. Mgr. Jiřina Kowalczyková
Hudebně dramatický kroužek
Pro zájemce z 1.stupně ZŠ, bude probíhat 1x za 14 dnů vždy ve čtvrtek od 12,45 -13,30 hodin.
Vede Mgr.. Jiřina Kowalczyková


Přehled oborů vzdělávání

Ročník 1.– 9. ročník
Název oboru Základní škola
Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007

Výuka cizích jazyků:

Povinný předmět Anglický jazyk 3.- 9. ročník
Volitelný předmět Německý jazyk 8.- 9. ročník
Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník
Volitelný předmět Francouzský jazyk 8.- 9. ročník

Nabídka volitelných předmětů:

Ve školním roce 2022/2023 byly žákům nabízeny předměty:
- Práce s laboratorní technikou
- Domácnost
- Příprava pokrmů
- Práce s technickými materiály

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci školy a přidělení třídnictví
Vedení školy:
1) Mgr. Zdeněk Feber - ředitel školy
2) Mgr. Jiřina Kowalczyková - zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
3) Mgr. Jiří Bakončík – zástupce ředitele pro 2. stupeň, výchovný poradce a metodik prevence
1. stupeň:
4) Mgr. Ingrid Demelová - třídní učitel ve třídě 1. A
5) Mgr. Marie Reichenbachová - třídní učitel ve třídě 2. A
6) Mgr. Taťána Gajdačová – třídní učitel ve třídě 3. A
7) Mgr. Petr Kubiena – třídní učitel ve třídě 4. A
8) Mgr. Eliška Dordová – třídní učitel ve třídě 5. A
2. stupeň:
9) Mgr. Pavlína Charvátová - třídní učitel ve třídě 6. A
10) Mgr. Miriam Charvátová – třídní učitel ve třídě 7. A
11) Mgr. Radka Kozlová – třídní učitel 8. A
12) Mgr. Světlana Lalíková – třídní učitel 9. A
13) Mgr. Barbora Kajfošová – třídní učitel 9. B
Netřídní učitelé:
14) Mgr. Václav Vrubel
15) Mgr. Michal Řezníček
16) Mgr. Tomáš Hlavenka
17) Mgr. Said Habboudji
18) Mgr. Ivana Dudík Lazarovská
19) Mgr. Milena Zálešáková
Školní družina
20) Kristina Szwedová – vychovatelka,
21) Lucie Chybová – vychovatelka
Asistenti pedagoga
22) Veronika Brachaczková – asistent pedagoga
23) Martina Sichová – asistent pedagoga
24) Lucie Chybová – asistent pedagoga
25) Mgr. Lenka Trávníčková – asistent pedagoga
26) Mgr. Jana Krulová – asistent pedagoga

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ve školním roce 2022/2023 pracuje v základní škole celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, z toho 1 technickoadministrativní, v mateřské škole 2 pracovnice.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 7 kuchařek a pracovnic provozu školní jídelny. Vedoucí školní jídelny je paní Eva Slonková.

Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení

Opatření k zápisům do 1. třídy – pro školní rok 2022/2023
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.


Umístění vycházejících žáků

Umístění vycházejících žáků 9. tříd na SŠ

Ročník: IX. A Třídní učitelka:
Mgr. Světlana Lalíková

Jméno Škola Obor
Borusíková M. Střední zdravotnická škola, Karviná Zdravotní sestra Čtyřletý
Buchta R. Střední průmyslová škola, Karviná Elektrotechnika Čtyřletý
Buchtová N. Střední škola Havířov - Prostřední Suchá Pedagogické lyceum Čtyřletý
Cyprich D. Gymnázium Jana Šabršuly Orlová Gymnázium Čtyřletý
Diviš P. Střední škola technických oborů, Havířov – Šumbark Truhlář Tříletý
Drobná M. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Bezpečnostně právní činnost Čtyřletý
Drobný V. Střední průmyslová škola, Karviná Strojírenství Čtyřletý
Stanichna O. Střední škola techniky a služeb, Karviná Požární ochrana Čtyřletý
Javorská N. Gymnázium J. Šabršuly, Ostrava Gymnázium Čtyřletý
Javorský M. Střední škola polytechnická, Havířov - Šumbark Elektrotechnika Čtyřletý
Brachaczek M. Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark Autotronik Čtyřletý
Koryntová S. Střední škola Havířov - Prostřední Suchá Kosmetické služby Tříletý
Spišák N. Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark Truhlář Tříletý
Macurová E. Střední zdravotnická škola, Karviná Praktická sestra Čtyřletý
Molišová P. Střední škola polytechnická, Havířov - Šumbark Mechanik elektrotechnik Čtyřletý
Ryška M. Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark Truhlář Tříletý
Szurmanová K. SŠ Dakol Havířov Masér Čtyřletý
Štěrba M. Střední průmyslová škola, Karviná Strojírenství Čtyřletý
Janotová E. Albrechtova střední škola, Český Těšín Jezdec a chovatel koní Tříletý


9.B – TU – Mgr. B. Kajfošová

Jméno Příjmení Název školy Adresa školy Obor Počet let
Jan Křístek Gymnázium Karviná Mírová 1442
Karviná 79-41-K/41 4
Vít Hruška Gymnázium Havířov Komenského 2
Havířov 79-41-K/41 4
Michael Dršťák Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, Středoškolská 3
700 30 Ostrava-Zábřeh
Technické lyceum 4
Lucie Jursová Hotelová škola a obchodní akademie Havířov s.r.o. 736 01 Havířov Podlesí- Tajovského 1661/2d hotelnictví a cestovní ruch 4
Tobias Gerlich Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov- Město Makarenkova 1 Informační technologie 18-20-M/01 4
Nela Škovránková AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o Český Těšín, Slovenká 1 Praktická sestra 4
Jan Čajka Gymnázium Josef Božka, Český Těšín, p. o. Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín 79-41-K/41 Gymnázium 4
Antonín Dragoun Střední škola a Základní škola Havířov Šumbark Školní 601/2 Strojírenské práce -automontážní práce 3
Jan Kűbl Střední škola technických oborů, p.o. Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600 truhlář 33-56-H/01 3
Zuzana Homolková Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace Sokola Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín 63-41-M/02 Obchodní akademie 4
Vojtěch Vodička Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 635, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná 4
Alexandr Gála Střední průmyslová škola elektrotechnická Makarenkova 513/1 Havířov-Město, 736 01, Informační Technologie 4
Denisa Grabowská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 1.máje 11/2208, 70900 Ostrava - Mariánské Hory Praktická sestra 53-41-M/03 4
Valerie Lančová Gymnázium, Havířov-Město J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov-Město 79-41-K/41 Gymnázium 4
Marie Lančová Gymnázium, Havířov-Město J. A. Komenského 328/2, 736 01 Havířov-Město 79-41-K/41 Gymnázium 4
Jana Kornasová AGEL střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola s.r.o Český Těšín, Slovenská 1 Praktická sestra 4
Sára Slámová Obchodní akademie, příspěvková organizace Sokola Tůmy 402/12, 737 01 Česky Těšín 63-41-M/02 4
Bára Pietrowská Obchodní akademie s.r.o. Leonovova 1795/3,733 01 Karviná 63-41-M/02 (Ekonomika a sport) 4
Adam Pietrowski VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Hasičská 1003/49
700 30 Ostrava - Hrabůvka Letecký mechanik
23-45-L/02 4
Sebastian Linhart SŠTO p.o. Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, Klempíř 3

Organizace školního roku 2022/2023

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Praha, květen 2022 Č.j.: MSMT-12071/2022-1 Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín:
6. 2. - 12. 2. 2023 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
13. 2. - 19. 2. 2023 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
20. 2. – 26. 2. 2023 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
27. 2. – 5. 3. 2023 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
6. 3. – 12. 3. 2023 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
13. 3. – 19. 3. 2023 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
Pedagogické rady:
1. Pedagogická rada – 31. 8. 2022
2. Pedagogická rada – 22. 11. 2022
3. Pedagogická rada – 17. 1. 2023
4. Pedagogická rada – 25. 4. 2023
5. Pedagogická rada – 20. 6. 2023

Třídní schůzky:
1. Třídní schůzka - 20. 9. 2022
2. Třídní schůzka – 8. 11. 2022
3. Třídní schůzka – 11. 4. 2023


Informační pohovory:
1. Informační pohovory - 10. 1. 2023
2. Informační pohovory – 6. 6. 2023
LVVZ – 7.A, 8.A, 9.A, 9.B – 19. 2. – 24. 2. 2023 – Ski areál Mosty u Jablunkova
Výcvik plavání – 2.A, 3.A.

Přehled, jaké novinky a témata přinese nový školní rok 2022/2023
Ukrajinské děti na základních školách – Do českých škol v září nastoupí děti ukrajinských uprchlíků, kteří k nám přišli kvůli konfliktu s Ruskem. Podle posledních informací ministerstva školství se do škol zapsalo 57 tisíc dětí. Už nyní je jasné, že na některých školách kapacity stačit nebudou a bude potřeba improvizace učitelů i vedení. Počet zapsaných dětí je nejspíš navíc stále nižší, než kolik dětí v Česku skutečně je. Je třeba řešit i to, kdo a jak podchytí zbývající děti.
Ukrajinští středoškoláci – Do Česka kvůli válce s Ruskem přišli i žáci, kteří navštěvovali střední školu. Český vzdělávací systém se o ně ale aktivně nezajímá. Na střední školy se přihlásilo a pak dostalo jen velmi málo žáků. Většině teenagerů z řad uprchlíků tak teď hrozí, že vypadnou ze vzdělávacího systému. Podle zjištění PAQ Research se navíc jedna pětina Ukrajinců neúčastní ani své online výuky. V novém školním roce jich navíc bude jistě mnohem víc. Mnozí se snažili dokončit ročník. Pokud ale dlouhodobě zůstanou v České republice, jejich motivace pokračovat na dálku výrazně klesne. O ukrajinských středoškolácích mluví ředitel odboru na MŠMT Petr Bannert.
Revize informatiky – Další školy začnou učit informatiku podle revidovaného RVP, které ministerstvo představilo na jaře minulého roku. Učit podle něj od září 2021 začalo přes 800 škol, od letošního září začnou podle „nové” informatiky vzdělávat další školy. Změny se promítly i do RVP pro gymnázia, a to s účinností od 1. září 2022, změnit výuku budou muset nejpozději od 1. září 2025. O proměně informatiky mluví Ondřej Neumajer z Národního pedagogického institutu v rozhovoru pro EDUzín.
Revize RVP ZV – Dál běží také příprava revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Expertní panel schválil Hlavní směry a předal je Ministerstvu školství do vnitřního připomínkového řízení. Jeden z bodů, který panel navrhuje, je rozdělení vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející. EDUin ale už dřív upozorňoval, že to může vést k růstu nerovností.
Proměna inkluze – Ministerstvo školství připravuje změnu ve financování asistentů pedagoga. V posledním školním roce bylo podle dat MŠMT ve školách skoro 30 tisíc asistentů. Teď úřad přichází s takzvanou parametrizací. Každá škola bude mít na základě stanovených kritérií v týmu určitý počet asistentů pedagoga. Ti pak budou ve výuce využívání podle potřeb školy nebo dětí. Tato změna je motivovaná především snahou o redukci finančních nákladů na asistenty. Je proto potřeba ohlídat, aby změna nakonec neproběhla na úkor potřeb dětí.

1) Hlavní úkoly a zaměření školy

Základní škola Albrechtice vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta k sobě“, č.j.1/2007
Škola je zaměřena:
a) na výuku výpočetní techniky
b) na výuku výtvarné výchovy a vzdělávání v dopravní výchově díky vybudování dopravního hřiště2) Vzdělávací činnost

Vzpomenout na Mgr. Irenu Ruhswurmovou, zástupkyni školy, která nás opustila 13. července ve věku nedožitých 54 let a pana učitele Bronislava Palowského, který pracoval na škole jako učitel výuky hry na nástroj ze Základní umělecké školy.
Během prázdnin se prováděly opravné práce ve škole a v mateřské škole. Opravy sociálního zařízení, malování, opravy skladů ve školní jídelně. Všechny práce byly ukončeny před zahájením školního roku. Proběhla kontrola sportovního nářadí a sportovních zařízení v MŠ a ZŠ. Následovalo i odstranění zjištěných závad.
Přípravný týden – od 25. 8. do 31. 8. 2022 - práce na třídách, kabinetech, odborných učebnách - nábytek, židle, stoly, příprava tříd, odborných učeben a kabinetů, výzdoba tříd.
Ve čtvrtek – 25. 8. v 10.00 hodin proběhne zahajovací pracovní porada na zahájení školního roku 2022/2023. Dále porada pro 2. stupeň a dne 26. 8. porada pro 1. stupeň.
Ve středu - 31. 8. se uskuteční první pedagogická rada. Dále bude provedena kontrola tříd a učeben.
Výchova ke zdraví bude doplněna o aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze Covid-19. Průběžně bude ověřována možnost distančního vzdělávání, bude zajištěno technické vybavení, na jeho používání budou připravováni žáci i pedagogové, tento způsob komunikace bude průběžně ověřován, na tuto problematiku bude zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků, problematika bude promítnuta do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie.
Mgr. Jiří Bakončík bude pracovat jako zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, výchovný poradce a metodik prevence.
Na 1. stupeň nastupuje Mgr. Taťána Gajdačová, která bude třídní učitelkou ve třídě 3. A, třídní učitelkou ve třídě 5. A bude Mgr. Eliška Dordová.
Na 2. stupeň nastupuje Mgr. Ivana Dudík Lazarová, jako vyučující matematiky, fyziky a výchovy ke zdraví. Do školy se na 2. stupeň vrací Prof. Said Habboudji jako vyučující tělesné výchovy a francouzštiny. Na 2. stupni bude jako druhý cizí jazyk zavedena v 8. ročníku vedle němčiny francouzština. Deváté třídy dokončí jako druhý cizí jazyk ruštinu.
Zahájení školního roku 2022/2023 bude ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin za pěkného počasí na nádvoří školy.
TU provedou kontrolu přítomnosti žáků a nahlásí řediteli školy stavy – počet žáků, chlapci, dívky, noví žáci a žáci, kteří odešli, počet ukrajinských žáků. TU 1. A Mgr. Ingrid Demelová urychleně připraví pro rodiče souhlas s GDPR, nejlépe nechat podepsat ihned ve čtvrtek. Žáky bude také čekat klasické focení „U javoru“ do Albrechtických listů se starostou obce a klasické focení prvňáčků. Dále žáci se budou hlásit do školní jídelny a družiny.
Vyučující co nejrychleji doplní příspěvky do Výroční zprávy školy – DVPP, Výsledky a dosažené úspěchy, články, které byste chtěli umístit ve výroční zprávě – rubriky jsou připraveny v PC ve velké sborovně.
Zodpovědní: ŘŠ Feber, pedagogičtí a správní zaměstnanci školy a zaměstnanci školní jídelny
Příprava úvazků učitelů dle upravených učebních plánů pro vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007 s platností od 1.září 2022. Rozdělení třídnictví, funkcí, příprava plánů práce, termíny pedagogických rad, informačních pohovorů a třídních schůzek.
Zodpovědní: ŘŠ Mgr. Feber a ZŘŠ Jiří Bakončík, ZŘŠ Mgr. Kowalczyková
Žáci s podpůrnými opatřeními – provést kontroly těchto žáků, zjistit data vyšetření, provést opravy ve sběru dat vyplněním výkazu R44-99. Tabulka odeslána na Magistrát, změny termínů vyšetření. Budou změny v asistentech pedagoga, protože byla ukončena asistence u vycházejících žáků a v září bude vyšetřen žák 1. třídy, který by asistenta potřeboval. MŠMT spolu s SPZ chce provést změny v udělování asistentů stylem, že každá škola na počet žáků dostane počet asistentů, kteří budou sdíleni k více žákům.
Termín: do 26. 8. 2020
Zodpovědní: ŘŠ Feber, ZŘŠ Jiří Bakončík
Zodpovědní: ŘŠ Mgr. Feber a ZŘŠ Mgr. Bakončík, ZŘŠ Mgr. Kowalczyková a asistenti pedagoga L. Chybová, M. Sichová a V. Brachaczková.
8. září v 7.30 proběhne kontrola – roční audit pořádaný zřizovatelem školy na financování a využití finančních prostředků.
Termín: září 2023
Zodpovědní: ŘŠ Feber, p. Jedlinská

Připravit doplňky k ŠVP dle novelizace, školní řád.
Dle ŠVP vypracovat tematické plány pro školní rok 2022/2023, provést aktualizace, tematické plány budou zpracovány v souladu s novelizovaným RVP pro ZV, do tematických plánů budou v jednotlivých předmětech zapracovány všechny změny vyplývající z RVP pro ZV. ZŘŠ Mgr. Bakončík provede kontrolu a aktualizaci školního řádu, připraví k podpisu a ke kontrole školskou radou a zveřejní úplné znění na stránkách školy.
Termín: do 31. 8. 2020
Zodpovědní: ZŘŠ Mgr. Bakončík a všichni vyučující

Výuka informatiky + volitelné předměty + cizí jazyky
Na škole jsou dvě učebny informatiky, všechny třídy jsou vybaveny projektory. V 5. – 9. ročníku dle ŠVP je výuka předmětu informatika povinná. Změny ve výuce Informatiky nastanou v příštím školním roce na 1. stupni – výuka od 4. ročníku a v dalším školním roce na 2. stupni, kde dojde k navýšení počtu hodin informatiky. Správci učeben – modrá Mgr. Feber, zelená Mgr. Řezníček.
Výuka praktických činností v 7. ročníku se žáci vzdělávají v předmětu práce s technickými materiály ( chlapci ) a v předmětu příprava pokrmů ( dívky ).
V 8. a 9. ročníku je vyučován předmět „Svět práce“.
Cizí jazyky – od 3. třídy výuka anglického jazyka, další cizí jazyk v 8. a 9. třídě německý a jazyk francouzský.
Jako nepovinný předmět je zaveden pro 8. ročník předmět „Domácnost“, v 7. ročníku „Výchova ke zdraví“
Termín: úkol stálý
Zodpovědní: vyučující daných předmětů na 2. stupni, správci učeben informatiky, dílen a cvičné kuchyňky, vyučující cizích jazyků a nepovinných předmětů

Všechny odborné učebny jsou připraveny pro všechny žáky a vyučující školy – jak na 1. tak na 2. stupni. Stačí si domluvit termín se správcem učebny a zapůjčit si klíče nebo dle rozvrhu. Jedná se o učebny informatiky, cizích jazyků, tělesné výchovy, dílen, vaření, přírodopisu, AVT, fyziky, chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, zeměpisu a dějepisu.
Počítačové učebny je možno využívat ve všech předmětech na prvním i na druhém stupni.
Nadále využíváme výpočetní techniku v administrativní práci v kancelářích a v práci třídního učitele - práce s programy DM software, V programu DM software využít všechny jeho možnosti - Evidence, rozvrh a suplování, vysvědčení, zápisy do 1. tříd, evidence úrazů, hodnocení žáků, hodnocení žáků a klasifikace.
Termín: stálý
Zodpovědni: správcové odborných učeben a všichni vyučující, ZŘŠ Mgr. Bakončík – DM Software
Všichni vyučující byli vybaveni notebooky a tablety, prošli různými druhy školeními díky projektu „UČITELÉ ONLINE“, r. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tyto pomůcky využívají především pro přípravu na vyučování, tvorbu didaktických materiálů, prezentací, DM Software, pro komunikaci s vedením školy, s rodiči, se žáky, atd. Škola je připojena díky wi-fi sítím k internetu, pro učitelé je k dispozici internet, kopírky, tiskárny a další AVT technika. Bylo vybudováno nové optické připojení. K dispozici bude i slabší síť pro žáky a silná síť pro školu, učitele, odborné učebny. Po domluvě s ředitelem školy provést zápisy do třídních knih, ohledně odučených hodin s ICT technikem a odučených hodin s notebooky.
Termín: stálý
Zodpovědni: všichni vyučující na 1. i 2. stupni, vychovatelé ve školní družině, pedagogičtí zaměstnanci školy.
_______________________________________
Dále budeme pokračovat v projektu „Ovoce do škol“ kde pro bude dodáváno ovoce a ovocné šťávy. Také budeme pokračovat v projektu Mléko do škol, jehož výsledkem budou dodávky neochuceného mléka pro všechny žáky školy na 1. stupni.
Termín: stálý
Zodpovědni: Mgr. Feber
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________________________________________________
Česká školní inspekce - naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bude v říjnu a listopadu 2022 testování tělesné zdatnosti u žáků ve 3. a 7. třídě.
Termín: říjen 2022
Zodpovědni: TU 3.A – Mgr. Gajdačová a vyučující TV v 7. třídě – Mgr. Hlavenka a Prof. Habboudji.
_____________________________________________________________________________________
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Školní družina - 2 oddělení - v prvním týdnu budou zjištěny počty zájemců a proveden nábor dětí do ŠD. Zajištění dvou oddělení – kapacita 60 dětí.
Termín: přípravný týden, měsíc září, provoz od září
Zodpovědní: Vychovatelka paní Kristina Szwedová a paní Lucie Chybová

Na 2. stupni využívat předmět výchova k občanství k rozvoji osobnosti, zaměřit se na rodinu a sociální prostředí, péči o zdraví, osobní hygienu a režim dne, zdravou výživu a pohybovou aktivitu, sexuální výchovu a prevenci zneužívání návykových látek, kouření, alkoholu, toxikománie. Témata – droga, šikana, postavení jedince, psychika, strach, sexuální výchova, AIDS, kolektiv, láska a přátelství – zařadit i do hodin českého jazyka, přírodopisu, výtvarné výchovy na 2. stupni.
V předmětu Výchova ke zdraví vkládat tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. Dále reagovat na aktuální hygienické poznatky a doporučení v souvislosti s epidemiologickou situací kvůli virové nákaze Covid-19. Využít i prakticky formou branných cvičení.
V 7. ročníku učit dle RVP jako povinný předmět „Výchova ke zdraví „ – Mgr. Lazarovská.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující předmětu občanská výchova, dále vyučující výchova ke zdraví a vedoucí branných cvičení.

Práce s talentovanými žáky - zapojovat žáky do soutěží a olympiád. Využívat zájmové kroužky, mimoškolní činnost žáků - navázat na úspěchy dosažené v minulých ročnících. Využít vybavení školy, odborných učeben, dílen, výpočetní techniky. Navázat na mimoškolní činnost, kde jsme měli v loňském roce obrovské množství kroužků, zájmových činností a doučovacích skupin.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Pokračovat v tradici sportovního vyžití pro naše žáky. Zúčastňovat se sportovních akcí a soutěží. Stejně jako v minulých letech zavést pro žáky kroužky se sportovním zaměřením. Spolupracovat se sportovními organizacemi v obci a se sekcí vesnických škol. Navázat na dosažené úspěchy ve všech sportovních disciplínách, starat se o sportovní talenty. Pokračovat v tradici volejbalového sportu na škole, snažit se o udržení statutu „Partnerská škola ČVS“.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující tělesné výchovy 2. stupně Prof. Habboudji, Mgr. Hlavenka a vedoucí předmětové komise Tv 1. stupně Mgr. Kowalczyková s učiteli 1. stupně.

Do učebních dokumentů pro ZŠ zařadit tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. TU mohou toto téma využívat v hodinách tělesné výchově, v prvouce a přírodovědě na 1. stupni, na branných dnech pořádaných pro žáky školy. Provádět dopravní výchovu formou soutěží, testů a závodů. Lépe využívat dopravní hřiště, které bude instalováno na nádvoří školy. Stačí vybrat dopředu termín a domluvit se na využití hřiště, tak jako to prováděla česká a polská mateřská škola a polská škola. Organizovat dopravní soutěže na 1. i 2. stupni. Připomenout žákům dle nových silničních pravidel o nutnosti používání ochranné přilby na kolo pro všechny cyklisty do 18-ti let věku.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, ŘŠ, pan Radoň – školník

Pokračovat ve výzdobě školy. Obnovit výzdobu chodeb. Možnost využít pro výstavy místo v přízemí – bývalé šatny 2. stupně. Pořádat zde výstavy prací, projektů, různých Dnů a akcí. Pokračovat na Stěně úspěchů a slávy v přízemí chodby 2. stupně. Další informace předávat všem pomocí elektronické nástěnky ve vestibulu školy.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný:vedení školy, na 1. stupni vyučující – Mgr. Demelová + učitelé 1. stupně, na 2. stupni Mgr. Dordová – učitel VV, elektronická nástěnka a stránky školy Mgr. Feber.
_____________________________________________________________________________________
V hodinách přírodopisu, dějepisu a zeměpisu začlenit do výuky region, obec. Pokračovat v úspěšném zájmovém sdružení Debrujáři – Mgr. M. Charvátová
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující 1. stupně a vyučující PŘ, D, Z a Mgr. Charvátová

Ve všech předmětech se snažit o zlepšení grafické a estetické úrovně sešitů, kontrolovat gramatické chyby nejen v předmětu jazyk český. V poslední době je velký problém s pravopisem žáků. Nejen velké množství gramatických chyb, ale i nečitelný pravopis. Kontrolovat sešity žáků, jejich úpravu. Sešity v poslední době připomínají spíše jako čmárací bloky. Dbát na estetizaci tříd. Vést žáky k péči o třídu, dodržování pořádku a čistoty, společné práci na výzdobě tříd - nástěnky, písemné a grafické práce, vystavovat dosažené úspěchy žáků a tím motivovat třídu, zlepšit květinovou výzdobu. Estetická komise v rámci žákovské rady by měla sledovat výzdobu jednotlivých tříd. Žáky motivovat soutěžemi o nejpěknější třídy. Zapojit zde žákovskou radu, předsedy a třídní samosprávu každé třídy.
Zlepšit dohled nad žáky, aby si vážili svěřeného majetku, šetřili ho a chránili. Přísně kontrolovat, aby žáci úmyslně neničili lavice a židle, nečmárali po nich, šetřili výzdobu a zařízení školy, starali se o své šatní skříňky.
Vysvětlit následky vandalství – poučit žáky, nový kamerový systémem u školy a hřiště s umělým povrchem, dále hřiště Albertík a křižovatka. Za poničení následuje výchovné opatření, zaplacení poničených věcí.
Týká se i vandalství v obci – ničení autobusových zastávek a majetku obce, sportovní hřiště školy, hřiště Albrechtík pro děti u polské školy. Řešení těchto činů je v kompetenci Policie ČR.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující
Připravit žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy, především v matematice a českém jazyce. Vysvětlit žákům 9. tříd systém psaní přihlášek, zápisových lístků.
Termín: září 2020- květen 2021
Zodpovědný: vyučující M a Čj v 9. třídě, výchovný poradce a ŘŠ.
Využívat audiovizuální techniku v hodinách, sledovat a zaměřit se na vzdělávací pořady vysílané v televizi. Škola je vybavena barevnými LCD a plazmovými televizory, videomagnetofony, DVD přehrávači, diaprojektory v každé třídě. Vše se dá využívat v hodinách hlavně předmětů zaměřených na zeměpis, přírodopis, dějepis, estetickou výchovu a při výuce cizích jazyků prostřednictvím připojení k wi-fi síti. Sledovat věci na Youtube apod. Pro on-line výuku programy Skype, WhatsApp, Messenger, komunikace přes dm Software, programy pro žáky – televizní vysílání.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Jako výchovný poradce bude nadále pracovat ZŘŠ Mgr. Jiří Bakončík, který bude i ve funkci metodika prevence. Bude mít na starosti hlavně práci s žáky s podpůrnými opatřeními. Dále bude zajišťovat rovněž prevenci sociálně patologických jevů, akce a besedy k těmto tématům, dále programy uplatněné k výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům, spolupracuje s rodiči, zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s odborem sociální péče o dítě, obecní policií a obecním úřadem. Mgr. Bakončík připravil pro TU seznamy preventivních programů, do kterých se škola zapojila i v loňském roce.
V předmětu „Svět práce“ se vyučující zaměřuje na volbu povolání, provádí exkurze, spolupracuje s úřadem práce, organizuje nábory pro žáky i pro rodiče vycházejících žáků, opět spolupracuje s výchovným poradcem.
Zavést úřední hodiny výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů - jejich zveřejnění na webových stránkách školy a v žákovských knížkách. Pokračovat ve spolupráci s PPP a SPC. Nadále pracovat s kartotékou sledovaných žáků s problémy kázeňskými, sociálními, vzdělávacími. Zaměření na tyto žáky ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči, sociální komisí obce a odborem sociálně – právní ochrany dětí. Řešení kázeňských a výchovných problémů při porušování školního řádu. Řízení výchovné komise a spolupráce s rodiči žáků. Výchovné komise uskutečňovat i za přítomnosti žáka. Zaměřit se na problematiku volby povolání v 9. ročníku s využitím předmětu „Svět práce“. Pokračovat v práci žákovské rady školy, složenou ze zástupců všech tříd, konzultovat s nimi plány, akce, soutěže, výzdoby tříd, zavést a využít pravidelné rozhlasové vysílání pro žáky, které by si připravovala školní rada, sledovat negativní jevy na škole, nalézat dobré nápady, jak vylepšit stav, vzhled a možnosti školy. Pořádat pravidelné schůzky, vést nástěnku s aktuálními informacemi.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: výchovný poradce a metodik prevence ZŘŠ Mgr. Jiří Bakončík, vyučující předmětu Svět práce, vedoucí žákovské školské rady Mgr. Pavlína Charvátová

Aktualizovat webové stránky naší školy. Postupně zde přidávat jednotlivé příspěvky, články, informace. Je zavedena rubrika „Úřední deska“ – je zveřejněn školní řád, formuláře pro uvolňování žáků z vyučování, aktuální informace pro rodiče a žáky. Zveřejňovat na webových stránkách informace o aktuálním dění ve škole – soutěže, olympiády, akce, úspěchy žáků, apod. Pokračovat v elektronické nástěnce ve vestibulu školy, kde se budou pravidelně zveřejňovat aktuální informace ze života školy, termíny, jídelníček apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: ZŘŠ Feber

Pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím místního tisku „Albrechtické listy“ – přispívat články, výsledky soutěží, dosaženými úspěchy, pracemi grafickými i literárními, fotografiemi. Pokračovat ve vedení kroniky školy.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, Mgr. Reichenbachová -kronikář
S žáky s podpůrnými opatřeními pracovat na základě vypracovaných IVP, které jsou zpracovány v souladu se závěry a doporučeními SPC a PPP. Výchovný poradce ve spolupráci s TU seznámí ostatní vyučující jednotlivých žáků s problémy, které tito žáci mají a dohodnou se na stylu a způsobu výuky, způsobu získávání podkladů pro hodnocení žáků. Je nutné respektovat všechny závěry SPC a PPP, zohlednit je při vzdělávání všech zdravotně znevýhodněných žáků a nepřetěžovat je.
Připravit si všechny informace ohledně žáků s podpůrnými opatřeními, seznamovat s nimi jak vyučující, provést i schůzky s rodiči, zaškolit je a spolupracovat s nimi.
Termín: stálý
Zodpovědný: VP +všichni vyučující ve třídách s integrovanými žáky

Pokračovat ve spolupráci s organizací „Rodina a škola“, zapojit se a účastnit se akcí, pomáhat této organizaci, která je zde pro naše žáky. Všichni vyučující se zúčastní zahajovací schůze, pořádané u příležitosti prvních třídních schůzek.
Spolupracovat se Školskou komisí založenou při Obecním úřadě v Albrechticích.
Spolupracovat s ostatními spolky v obci – sportovní – Sport pro všechny, kulturní, SPOZ, apod.
Školská rada na škole pracuje v devítičlenném složení. Tři jsou zástupci ZŠ a MŠ Albrechtice, tři jsou zástupci z obce a tři z řad rodičů. Na pedagogické radě proběhne volba jednoho člena z řad pedagogických pracovníků. Po té bude svolána školská rada – termín v době konání prvních třídních schůzek – 20. 9. a zde dojde k volbě předsedy a místopředsedy školské rady.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci a členové školské rady
_____________________________________________________________________________________
Příprava pravidelné výuky plavání ve 2. a 3. ročníku.
Termín: stálý
Zodpovědný: Mgr. Feber + TU 2.A, 3.A

Zorganizovat pro žáky na 2. stupni LVVZ. Vzhledem ke Covidu 19 nemohli se žáci v minulých létech této akce zúčastnit. V letošním školním roce by se LVVZ zúčastnily třídy 7. A, 8. A, 9. A a 9. B. Termín a ubytování zajištěno. LVVU se uskuteční od neděle 19. února 2023 (oběd) do pátku 24. února (snídaně) na chatě Rališka Pekárny na Horní Bečvě. Zúčastní se TU 7.A, 8. A, 9. A, 9. B, Mgr. Hlavenka a budou zajištěni instruktoři lyžováni.
Termín: únor 2023
Zodpovědný: TU 7.A, TU 8.A, TU 9.A, TU 9.B.. Vedoucí LVV – Mgr. Tomáš Hlavenka. TU zajistí informace pro rodiče během první třídní schůzky, zjistí počty žáků, zájemce o lyžařskou výstroj apod.
_____________________________________________________________________________________
Spolupracovat s odborovou organizací naší školy.
Termín: od září 2022
Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS – Mgr. I. Demelová

Kontrolovat dodržování zákazu kouření ve škole ( týká se i elektronických cigaret ) – škola je nekuřáckým pracovištěm, zaměřit se na kontrolu požívání alkoholu v pracovní době - namátkové kontroly, provádění kontrolování dodržování pracovní doby – včasné nástupy do hodin a dodržování stanoveného rozvrhu hodin. Zaměřit se na kontrolu dohledů a tím dbát na bezpečnost a výchovu žáků. Škola je také apolitická, v době voleb se na půdě školy nebudou organizovat ani vylepovat žádné programy politických stran a sdružení.
Termín: stálý
Zodpovědní: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS Mgr. I. Demelová

Je povinností informovat rodiče o dosažených učebních výsledcích žáka i o jeho chování, přestupcích apod. Zapisovat všechny informace žákům do žákovských knížek, pravidelně 1x za 14 dnů ŽK kontrolovat, podepisovat a vyžadovat i 1x týdně podepsanou kontrolu od rodičů. Všechny přestupky zaznamenávat a tím mít podklady pro udělování kázeňských opatření. Sledovat absenci, ihned zjišťovat proč žák chybí, při následující absenci kontaktovat rodiče, při problémech obracet se na Obec, sociální komise a kurátory, policii.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

V Albrechticích dne 31. srpna 2022 Mgr. Zdeněk Feber, ředitel školy

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojeném s prací na interaktivní tabuli, s databází vyučovacích programů na internetu.
Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích.


Termín


DVPP


Místo Vyučující
28.11.2022 Jak na hudebku na 2. stupni webinář - Učitelnice R. Kozlová
11.01.2023 Třídnické hodiny smysluplně webinář - Učitelnice R. Kozlová
24.01.2023 Poslechové činnosti a dějiny hudby webinář - PedFa MU Brno R. Kozlová
07.02.2023 Toglic testy - od pětiminutovky až po maturitní webinář - Toglic R. Kozlová
17.10.2022 Integrovaná tematická výuka webinář - Učitelnice B.Kajfošová
31.10.2022 Odkaz Komenského pro dnešní školství 1 webinář - Učitelnice B.Kajfošová
10.-23.10.2022 On-line kongres Učíme společně webinář - Učíme společně B.Kajfošová
07.11.2022 Odkaz Komenského pro dnešní školství 2 webinář - Učitelnice B.Kajfošová
11.01.2023 Třídnické hodiny smysluplně webinář - Učitelnice B.Kajfošová
25.01.2023 Třídní management v praxi webinář - Učitelnice B.Kajfošová
30.01.2023 Aktuality ve školství webinář - Učíme společně B.Kajfošová
23.03.2023 Rizikové výzvy webinář - Stream akademie B.Kajfošová
16.-23.3.2023 Wellbeing v praxi webinář - Učíme společně B.Kajfošová
10.05.2023 Aktuality z wellbeingu webinář - Učíme společně B.Kajfošová
17.05.2023 Učíme venku na 2.stupni webinář - Učitelnice B.Kajfošová
07.06.2023 Sebehodnocení webinář - Učitelnice B.Kajfošová
25.09.2022 Diferenciace a individualizace ve výuce matematik On-line škola SYPO M.Charvátová
11.10.2022 OKAPII – Jak na aktivizaci žáků? KVIC, Ostrava M.Charvátová
13.10.2022 Práce s diferencovanou třídou v matematice Havířov - Projekt MAP III M.Charvátová
17.10.2022 Integrovaná tematická výuka webinář - Učitelnice M.Charvátová
30.10.2022 Co dokáže hustota online workshop M.Charvátová
31.10.2022 Odkaz Komenského pro dnešní školství 1 webinář - Učitelnice M.Charvátová
10.-23.10.2022 On-line kongres Učíme společně webinář - Učíme společně M.Charvátová
07.11.2022 Odkaz Komenského pro dnešní školství 2 webinář - Učitelnice M.Charvátová
10.11.2022 Práce s chybou webinář - Učitelnice M.Charvátová
29.11.2022 Polymerní hrátky online workshop M.Charvátová
08.12.2022 Debrujárská konference online workshop M.Charvátová
11.01.2023 Třídnické hodiny smysluplně webinář - Učitelnice M.Charvátová
23.01.2023 Virtuální Robotika Pro Začátečníky online workshop M.Charvátová
20.02.2023 Proudíme... aneb kapaliny a plyny online workshop M.Charvátová
31.3.-2.4.2023 Celorepublikové setkání AMD ČR Adamov M.CharvátováÚdaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů


Projekt Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Cílem projektů je, aby žáci 1. stupně obdrželi zdarma mléko a mléčné výrobky, ovoce, ovocné šťávy či zeleninu. Projekty jsou dále rozvíjeny i různými aktivitami, např. organizátoři těchto projektů uspořádali pro žáky naší školy přednášky o zdraví, o nutnosti jíst ovoce a zeleninu. Projekty byly doplněny soutěžemi a kvízy, kterých se naše škola zúčastnila a žáci obdrželi pěkné ceny.
Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Přihlášením se k projektu „Ovoce do škol" plyne škole povinnost realizovat doprovodná opatření.


Shrnutí postupu pro školy:
k projektu „Ovoce do škol" se školy přihlašují schválenému žadateli, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol;
seznam schválených žadatelů bude aktuálně zveřejňován na internetových stránkách SZIF;
na výše uvedených internetových stránkách SZIF školy najdou formulář Ročního hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce do škol";
v případě, že chce škola ukončit svou účast v projektu, vyplní formulář Prohlášení školy o ukončení účasti a neprodleně zašle žadateli (k jinému žadateli se může přihlásit od nového školního roku);
školy přihlášené k projektu „Ovoce do škol", mají povinnost realizovat doprovodná opatření (návrhy k realizaci doprovodných opatření viz níže - dokumenty ke stažení), zveřejnit informace o realizaci projektu na svých webových stránkách a na konci školního roku vyplnit hodnotící dotazník (bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT).


Projekt Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Tento projekt je určen žákům základních škol, jak pro 1. stupeň.
Žáci 1. stupně naší školy dostávají neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA.

Soutěže, úspěchy a umístění žákůTermín Soutěže, olympiády, akce Soutěžící Umístění Vyučující
květen-červen 2023 Celoškolní výtvarná soutěž "O nejpohádkovější zlatou rybku" žáci 1., 2. st. 1.A třída
1. místo: A. Veselá;2.místo:A.Poláčková;3.místo:R.Slámová;4.místo:V.Czyžová;5.místo:E.Balatková
2.A třída
1.místo:E.Gerlichová;2.místo:N.E.Krutek;3.místo:A.Feberová;4.místo:J.Šenkeřík;5.místo:F.Holajn
4.A třída
1.místo:E.Hrubá;2.místo:D.Jonszta;3.místo:D.Kania;4.místo:P.Sýkorová;5.místo:N.Nalevajková
5.A třída
1. místo:M.Kostincová;2.místo:M.Novara;3.místo:M.Dršťák;4.místo:M.Waclawek;5.místo:P.Rangl
6.A třída
1.místé:T.Bužková;2.místo:I.Šipulová;3.místo:M.Blonská;4.místo:Š.Feber;5.místo:A.Hrušková
7.A třída
1.místo:V.Dršťáková;2.místo:M.Križan;3.místo:E.Tomašáková;4.místo:V.Miczková;5.místo:N.Šenkeříková
8.A třída
1.místo:T.Kania;2.místo:D.Tobolová;3.místo:M.Liashuk;4.místo:V.Holá;5.místo:E.Cuperová
9.A třída
1.místo:M.Drobná;2.místo:M.Ryška;3.místo:N.Javorská;4.místo:E.Janotová;5.místo:M.Štěrba
9.B třída
1.místo:V.Lančová;2.místo:M.Lančová;3.místo:D.Grabowská;4.místo:S.Slámová;5.místo:B.Pietrowská Mgr. E. Dordová
15.11.2022 Sudoku žáci 2. st. 6. - 7. třída: 1. místo - Ševčíková Tea (6.A), 2. místo - Lanča Jonáš (6.A),3. místo - Milerski Marek (6.A) 8. - 9. třída: 1. místo - Hubertová Natálie (8.A), 2. místo - Štajnerová Adéla (8.A), 3. místo - Kornasová Jana (9.B) Mgr. R. Kozlová
17.01.2023 Hudební olympiáda žáci 2. st. 6. - 7. třída: 1. místo -Galuszková B., Lipowská N. (7.A), 2. místo - Gerlichová z., Tomašáková E. (7.A), 3. místo - Bužková T. (6.A) 8. - 9. třída: 1. místo - Recmanová H., Štajnerová An. (8.A), 2. místo - Štajnerová Ad., Hubertová N. (8.A), 3. místo - Struhárová J., Hanzliková N. (8.A) Mgr. R. Kozlová
28.02.2023 Soutěž – knihovna žáci 2. st. 1. místo: 9.B, 2. místo: 8.A, 3. místo: 7.A Mgr. R. Kozlová
květen-červen 2023 Přírodovědná soutěž žáci 1 st. I. ročník: 1. Eliška Hovančáková, 2. Emily Krutká, 3. Adrian Žiga , 4. Jaroslav Homolkam .5. Tobiáš Lassek, 6. Katarína Horváthová II. ročník: 1. Anežka Feberová. 2. Kristina Hanzlíkovám, 3. Adam Wawracz, 4. Lukáš Kondrla, 5. Lukáš Kadera, 6. vašek Koch, III. ročník : +. Viktzorie Malíková, 2. Eliška Kostincová, 3. Eva Havlásková1.Viktorie malíková, 2. Eliška Kostincová, 3. Eva Havlásková, IV. ročník: 1.Dominik Jonsztsa, 2. Tereza Konderlová, 3. Peter Sýkora Mgr. T. Gajdačová
říj.23 Logická olympiáda žáci 2. st. 1. místo Štěrba 9.A, 2. místo Dršťáková 7.A, 3. místo Hruška 9.B Mgr. M. Charvátová
pro.22 Astronomický Olympiáda žáci 2. st. 1. místo Dršťáková 7.A, 2. místo Tomašáková 7.A, 3. místo Galuszková 7.A Mgr. M. Charvátová
říj.22 Pythagoriáda žáci 2. st. 1. místo Lančová Marie 9.B, 2. místo Hruška 9.B, 3. místo Lipowská 7.A, Blonski 8.A Mgr. M. Charvátová
dub.23 Stavitelská výzva žáci 2. st. 1. místo Bužková V., Šenkeřková, Pospíšilová 7.A,2. místo Galuszková, Dršťáková, Kawuloková7.A, 3. místo Hrušková, Bužková T. 6.A Mgr. M. Charvátová
kvě.23 Pevnost Moravská - soutěž Havířovských škol žáci 2. st. 3. místo mezi Havířovskými školami- naši školu reprezentovali Gála, Gerlich, Hruška, Kania,Lačík, Lipowská, Miczkowá, Pietrowski, Štěrba Martin Mgr. M. Charvátová
kvě.23 Mistr Odhadu žáci 2. st. 1. místo: Miczka 7.A, Hanzlíková 8.A
2. místo: Dršťáková 7.A, Drobný 9.A
3. místo: Kawuloková 7.A, Ryška 9.A Mgr. M. Charvátová
čvn.23 Mistrovství vlaštovek žáci 2. st. 1. místo: Recmanová, Pietrowski, Dršťák,
2. místo: Molišová, Čajka, Štajnerová Anežka,
3. místo: Havlová, Dršťák, Štajnorová Adéla Mgr. M. Charvátová
září 2022 Recyklohraní 1.kolo žáci 2. st. 1. 9.B; 2. 8.A; 3. 6.A B.Kajfošová
čvn.23 Recyklohraní 2.kolo žáci 2. st. 1. 9.B; 2. 6.A; 3. 7.A; 4.8.A B.Kajfošová
dub.23 Den Země žáci 2. st. 6.-7. třída: 1. místo Ďuriš+ Kormaníková + Šipulová, 2. místo Šenkeříková + Lipowská a 3. místo Miczková + Kawuloková. 8.-9. třída: 1. místo Janotová + Molišová, 2. místo Madejová + Havlová + Hanzlíková a 3. místo Ryška + Brachaczek společně s Janíkem + Kaniou. B.Kajfošová
30.01.2023
Každý job má svou hvězdu žáci 9.B - Pietrowski, Gerlich, Gála, Dršťák 1. místo v Moravskoslezském kraji B.Kajfošová
pro.22 Šifrovací adventní kalendář žáci 2. st. 1.7.A; 2. 9.A; 3. 8.A+9.B B.Kajfošová
dub.23 Pěvecká soutěž na 1.stupni žáci 1.-5.tř. 1. třída: 1.m.Teslíková E., 2.m. Balatková E., 3.m. Czyžová V. J.Kowalczyková
2.třída: 1.m Gerlichová E., 2.m. Zaleská J., 3.m. Havrlantová V
3.třída: 1.m. Kawulková H., 2.m. Kostincová E., 3.m. Wilczková V.
4.třída: 1.m. Jonszta D., 2.m. Balatková L., 3.m. Feifičová T.
5. třída: 1.m. Duda M., 2.m. Dršťák M., 3.m. Kostincová M.


Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově:

• Zřizovatel Obec Albrechtice
• Česká školní inspekce
a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku, distanční výuka, výsledky přijímacích zkoušek, dotazníky pro ŘŠ a TU, inspekce on-line na škole,
• Pedagogicko-psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov
a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních
b) Spolupráce na úseku primární prevence
• Sociální oddělení OÚ Albrechtice
• Odbor sociálně-právní ochrany dětí Karviná, Havířov
• SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek
• RaŠ – sdružení „Rodina a škola“, který pomáhá zajišťovat různé akce na naší škole, (např. karneval, diskotéka, dětské radovánky, nadílka na Mikuláše, malování na chodníku apod.). Taktéž finančně spolek přispívá na provoz zájmových kroužků, LVK, školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy apod.)
• Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice
a) Besedy pro žáky
b) Výtvarná soutěž
c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy
• Policie ČR
• Obecní policie
a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD
b) Asistence při přecházení přechodů
• Obecní knihovna
a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky
b) Hlasité čtení herci divadel pro žáky
c) Pasování prvňáčků na čtenáře
• TJ Baník Albrechtice
• ASPV Albrechtice
a) Organizace sportovních soutěží
b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy
• Dům dětí a mládeže Juventus Karviná
a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy
• Dům s pečovatelskou službou
a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce)
• SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci
• Honební společenstvo Albrechtice
a) Sběr kaštanů a žaludů
b) Besedy a přednášky pro žáky
• Divadlo Český Těšín
• Moravskoslezské divadlo Ostrava
• Nadace „Život dětem
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2022

Výnosy:
příspěvek na provoz 4 900 000,00
dotace na přímé výdaje na vzdělávání 26 230 866,00
časové rozlišení investičního transferu 2 896,52
prodej služeb 1 144 062,10
úplata za vzdělávání 168 072,00
čerpání fondů 192 918,49
ost. výnosy z činnosti 216 482,20
výnosy z hospodářské činnosti 856 517,79
Celkem 33 711 815,10
Náklady:
náklady z hospod. čin. 855 816,67
mzdové náklady 19 110 288,00
zákonné sociální pojištění 6 372 373,00
jiné sociální pojištění 77 753,00
zákonné sociální náklady 476 500,30
spotřeba materiálu 1 782 070,13
Energie 1 600 408,66
opravy a udržování 925 388,60
Cestovné 5 455,00
ostatní služby 702 091,34
ostatní náklady 345 869,88
DDHM 515 712,52
Odpisy 942 088,00
Celkem 33 711 815,10

Výsledek hospodaření: 0,00

Zpracovala M. TuroňováPlnění rozpočtu r. 2022 a schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2022 Upravený rozpočet
r. 2022 Předpoklad plnění rozpočtu r. 2022 Schválený
rozpočet na rok 2023
Výnosy z vlastní činnosti (sk.60) 2 200 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Příspěvek zřizovatele (sk. 67) 4 900 000 6 180 000 6 180 000 6 180 000
- z toho na odpisy 942 088 942 088 942 088 942 088
Dotace z jiných zdrojů (sk. 67) 26 250 000 27 400 000 27 400 000 28 750 000
Zúčtování účtu 403 do výnosů (sk. 67)
Ostatní výnosy (sk. 63, 64, 66, 68) 65 000 65 000 70 000
VÝNOSY CELKEM 33 350 000 36 345 000 36 345 000 37 700 000
Spotřebované nákupy (sk. 50) 3 900 000 5 240 000 5 240 000 5 500 000
Služby (sk. 51) 2 115 000 2 125 000 2 125 000 2 410 000
Osobní náklady (sk. 52) 25 900 000 27 300 000 27 300 000 28 350 000
Daně a poplatky (sk. 53)
Ostatní náklady (sk. 54) 55 000 300 000 300 000 60 000
Odpisy, rezervy a opravné položky (sk. 55) 1 380 000 1 380 000 1 380 000 1 380 000
Finanční náklady (sk. 56)
Náklady na transfery (sk. 57)
Náklady ze sdílených daní a poplatků (sk. 58)
Daň z příjmů (sk. 59)
NÁKLADY CELKEM 33 350 000 36 345 000 36 345 000 37 700 000

Schváleno Radou obce Albrechtice (Usnesení č. 5, bod 2/5) dne 13. 12. 2022.
V Albrechticích 29. 12. 2022
Zpracovala: L. Jedlinská Mgr. Zdeněk Feber
ředitel školyKontroly provedené na škole


Škola musí pravidelně a každoročně absolvovat různé druhy a typy kontrol. Nejvíce je jich z oblasti BOZP a PO. Hned školní rok zahajuje školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Albrechtické – jak pedagogické, tak i nepedagogické. Dále proběhla periodická kontrola a revize hromosvodů a kontrola a revize elektrického zařízení.
Firma ROTHN z Frenštátu pod Radhoštěm provádí každoroční kontrolu tělovýchovného nářadí a tělocvičen, zkontrolovala stav venkovních hřišť u školy a zahrady v mateřské škole. Následně tato firma, provedla opravy zjištěných závad.
Krajská hygienická kontrola Ostrava provedla kontrolu školní jídelny.
Proběhla kontrola ve školní jídelně – bez závad.
Na škole byla provedena kontrola hospodaření a financí na ZŠ – audit u příspěvkové organizace – bez závad.
V tomto školním roce byla naše škola zapojena do dvou celorepublikových testování v rámci ČR. První proběhlo testování v říjnu a listopadu zaměřené na testování tělesné zdatnosti v 3. a 7. třídách. Na jaře byli testování žáci 9. tříd na znalosti cizího jazyka a branná příprava obyvatelstva včetně poskytování první pomoci.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy

Každý job má svou hvězdu
Dne 30.1.2023 se vydalo šest žáků z 8. A a 9. B na OA a Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě. Proč? Proběhlo zde slavnostní vyhlášení vítězů v soutěži „Každý job má svou hvězdu“. Do této soutěže se nakonec zapojilo 87 týmů ze základních a středních škol. Vybrat toho nejlepšího z nejlepších byl opravdu nelehký úkol – zaslaná videa byla velmi kreativní, zajímavá a mnohdy zábavná i velmi inspirující. Hodnocení zajišťovala odborná komise, kterou tvořili zástupci zaměstnavatelského sektoru, škol, Úřadu práce ČR i médií a posuzována byla např. originalita ztvárnění, schopnost zaujmout či informační schopnost ve vazbě na vybranou profesi.
Tým Kláry Suchánkové a Leony Mývaltové si odnesl cenu v kategorii „Nejvtipnější video“. Michael Dršťák, Alexandr Gála, Tobias Gerlich a Adam Pietrowski s Etickým hackerem vyhráli úžasné první místo a odnesli si velmi hodnotné ceny. Za tento obrovský úspěch gratulujeme.
Mgr. Barbora Kajfošová

Kroužek výtvarné tvorby

Výuka probíhala ve 2. pololetí školního roku 2022/2023 v sudé pátky od 13:25 – 14:10 hodin v učebně Výtvarné výchovy.
Kroužek výtvarné tvorby byl zaměřen letos zejména na individuální rozvoj každého žáka v jeho tvořivých a uměleckých dovednostech, zejména v dovednostech techniky malby temperovými barvami a kresby tužkou, linerů a fixů.
Žáci si také zkusili základy prostorové tvorby s terakotou, čímž došlo k rozvoji jemné motoriky
a koordinace ruka - mozek. Naučili se, jak pracovat s keramickou hlínou a také základním postupům tvorby s tímto médiem.
Mgr. E. Dordová


Mini fotoreportáž z kroužku výtvarné tvorby, foto: E. Dordová

Výtvarná soutěž: „O nejpohádkovější zlatou rybku“

Celoškolní výtvarná soutěž "O nejpohádkovější zlatou rybku" letos probíhala během měsíců květen – červen a byla vyhlášená pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
Téma si žáci mohli pojmout podle sebe a proto mohli do soutěže promítnou své vlastní nápady
a mohli popustit kreativitě uzdu. Každý si do své práce promítl svou vlastní nejpohádkovější zlatou rybku i se svými touhami a přáními. Technika byla volná a tudíž nikterak zavazující v samotném tvůrčím procesu, žáci kreslili, malovali, stříhali a lepili, vše bylo dovoleno na formátu výkresu A4.
Rodina a škola přispěla finančně na věcné dary v podobě drobných výtvarných pomůcek pro další tvoření.
Soutěž pořádala Mgr. E. Dordová
1. A třída
1. místo: A. Veselá; 2. místo: A. Poláčková; 3. místo: R. Slámová; 4. místo: V. Czyžová;
5. místo: E. Balatková
2. A třída
1. místo: E. Gerlichová; 2. místo: N. E. Krutek; 3. místo: A. Feberová; 4. místo: J. Šenkeřík;
5. místo: F. Holajn
4. A třída
1. místo: E. Hrubá; 2. místo: D. Jonszta; 3. místo: D. Kania; 4. místo: P. Sýkorová;
5. místo: N. Nalevajková
5. A třída
1. místo: M. Kostincová; 2. místo: M. Novara; 3. místo: M. Dršťák; 4. místo: M. Waclawek;
5. místo: P. Rangl
6. A třída
1. místo: T. Bužková; 2. místo: I. Šipulová; 3. místo: M. Blonská; 4. místo: Š. Feber;
5. místo: A. Hrušková
7. A třída
1. místo: V. Dršťáková; 2. místo: M. Križan; 3. místo: E. Tomašáková; 4. místo: V. Miczková;
5. místo: N. Šenkeříková
8. A třída
1. místo: T. Kania; 2. místo: D. Tobolová; 3. místo: M. Liashuk; 4. místo: V. Holá; 5. místo: E. Cuperová
9. A třída
1. místo: M. Drobná; 2. místo: M. Ryška; 3. místo: N. Javorská; 4. místo: E. Janotová;
5. místo: M. Štěrba
9. B třída
1. místo: V. Lančová; 2. místo: M. Lančová; 3. místo: D. Grabowská; 4. místo: S. Slámová;
5. místo: B. Pietrowská
Celoškolní výtvarná soutěž (započítávána do celoškolní soutěže):

1. místo: 8. A (28,5b.)
2. místo 9. B (28b.)
3. místo 9. A (20b.)
4. místo 7. A (19b.)
5. místo 6. A (17b.)

Foto: E. Dordová

Divadelní představení: Little Red Ridinghood, aneb ohlédnutí se 5.A

V pátek 5. 5. 2023 se třída 5. A zúčastnila divadelního představení v anglickém jazyce s názvem „Little Red Ridinghood“ (Červená Karkulka), představení se konalo v divadle KD v Havířově.
Žáci v rámci přípravy na představení pracovali se speciálními pracovními listy, kde se připravili
na představení, mohli si zopakovat slovní zásobu, aby během představení rozuměli textům. Žáci
si poslechli písničky, spolu s učitelem se probrali gramatikou a hravou a zábavnou formou vpluli
do nové gramatiky.
Představení se žákům moc líbilo, dokonce verbalizovali radost a zaujetí zvoleným způsobem zpracování příběhu, svým moderním a blízkým způsobem.
Po představení v následných hodinách anglického jazyka si žáci mohli povyprávět své zážitky. V hodinách výtvarné výchovy žáci vytvořili vlastní fantazijní vzpomínku na divadelní představení
a tu prezentovali před třídou.
Mgr. E. DordováFoto: E. Dordová
Společná exkurze do planetária, Ostrava 10. 5. 2023 – tříd: 5. A, 2. A

Ve středu dne 10. 5. 2023 se konala společná exkurze tříd 5. A a 2. A do planetária v Ostravě.
Pro žáky páté třídy se jednalo o mezipředmětové završení ročního studia planet a nauky o vesmíru v hodinách přírodovědy. Během celého školního roku byla tematika třídy, nástěnek, projektů v hodinách anglického jazyka a fantazijních námětů ve výtvarné výchově.
Žáci obou tříd se těšili na dlouho dopředu pečlivě objednaný program sférického kina. „Páťáci“
a „druháčci“ měli na programu:
• "Dobrodružná cesta k planetám", film, sférické kino (5.A)
• "Se zvířátky ke hvězdám", film, sférické kino (2.A)
• Komentovaná prohlídka planetária
• Pozorování slunce (speciálním dalekohledem)
• Interaktivní prohlídka Experimentátoria (práce ve skupinách, pracovní listy)
5.A: Prezentace skupinových prací z Experimentátoria v AJ, VV a PŘ.
Exkurze se velice vydařila všichni žáci byli nadšení a moc rádi by se zase někdy vrátili.
Tuto krásnou kulturní akci finančně podpořil spolek Rodina a škola. Děkujeme.

Mgr. E. Dordová, Mgr. M. Reichenbachová


Foto: E. Dordová

Exkurze: Výstava mistrovských replik korunovačních klenotů, Návsí 26. 1., třída 5. A

Ve čtvrtek 27. 1. 2023 jela třída 5. A, s třídní učitelkou a také s Mgr. Kowalczykovou, vlakem
na exkurzi do Návsí, jednalo se o exkurzi v době vyučování. Žáci mohli cestovat vlakem do Návsí,
kde jsme měli štěstí a mohli jsme si prohlédnout aktuální výstavu fotografií Jablunkovského Fotoklubu spolu s výstavou fotografií Mirka Lipowského.
Žáci dostali za úkol si výstavu projít a najít, pro ně ten nejlepší kousek, mezi fotografiemi,
a ten si zdokumentovat pro další potřeby výuky ve výtvarné výchově.
Poté jsme se odebrali do Muzea Bible, v prostorách krásného historického kláštera z poloviny 19. století, v Návsí. Žáci si vyslechli přednášku, která byla pro ně velice poutavě a zábavně připravená, mohli odpovídat na otázky a účastnit se celé přednášky.
Mezi vystavenými exponáty byly šaty Marie Terezie, korunovační rouno králů, ale také jako rarita bylo možné zhlédnout obě varianty korunovačních klenotů, tedy původní gotickou verzi Karla VI.,
ale také novou verzi renesančně-barokní.
Žáci se dozvěděli, že červený drahokam na koruně má cenu 800 miliard korun, a s celkovým 29 drahokamy má koruna nevyčíslitelnou hodnotu. Vystavené bylo i Jezulátko a meč, groše a další zajímavosti.
Zároveň jsme mohli shlédnout video, kde byla zdokumentovaná celá práce na mistrovských replikách.
Muzeum je největší sbírkou Biblí na světě, tudíž součástí výstavy byly vybrané Bible, které jsme
si mohli prohlédnout. Mezi vystavenými exponáty byla například i Bible pod mikroskop, Bible
do nepohody - namočená již osmým rokem v misce vody, ale také historická Bible z roku 1556
a mnoho dalších.
Součásti expozice byly také vystavené husitské zbraně, které se především žákům velice líbily.
Exkurze se velice vydařila, počasí nám přálo a žáci si mohli školní látku zopakovat v praxi, ale také
se dozvěděli mnoho zajímavých nových informací.
Na exkurzi finančně přispěl spolek Rodina a škola.
Mgr. E. DordováFoto: E. Dordová

Výstava fotografií na nádraží v Návsí (5.A)

V rámci exkurze si žáci také mohli prohlédnout výstavu fotografií. Žáci dostali za úkol si výstavu projít ve skupinkách a zdokumentovat fotografii, která je zaujala, měli zapřemýšlet nad tím, proč fotograf
si vybral onen námět, proč si myslí, že jej takto pojmenovali a nakonec toto sepsat připnout
skupiny v online třídě výtvarné výchovy 5. A v rámci online prostředí MS TEAMS.
Mgr. E. Dordová


Foto: E. Dordová

Mezipředmětový projekt VV, AJ, INF: „European Crowns“ – Evropské koruny (5.A)

Následně během únoru a března v hodinách VV, AJ, INF žáci pracovali s novými informacemi, jak z exkurze, tak i z dalšího projektového bloku. V rámci mezipředmětového projektu v hodinách výtvarné výchovy si připravili kreslené nejpopulárnější koruny Evropy. Tyto koruny označili anglickými slovíčky, oštítkovali, zopakovali si přídavná jména a státy Evropy v anglickém jazyce. Žáci vyhledali a shlédli edukativní video v anglickém jazyce a hovořili o historických zajímavostech českých a slezských zemí, na internetu o korunách Evropy a společně spolu s učitelem vytvořili konečnou plachtu velikosti 2m x 1,5m s QR kódem na vzdělávací video v anglickém jazyce.
Konečnou společnou práci nainstalovali v prostorách šaten školy, aby byla práce interaktivní a mohli si pomocí QR kódu stáhnou odkaz i další žáci školy. A hravou formou si zopakovat státy Evropy v anglickém jazyce.
Projekt se žákům velice líbil.
Mgr. E. Dordová


Mezipředmětový projekt "PET DAY" – Den mazlíčků
Třída 5. A a 7. A
Byl to mezipředmětový, a napříč ročníky, projekt v rámci předmětů AJ, VV a PŘ s využitím ICT
ve výuce.
Nejprve si každá třída samostatně, ve skupinách vytvořila a zpracovala vlastní video na téma:
"My Pet". Video mělo být v anglickém jazyce, měli jsme se dozvědět něco o našich mazlíčcích. Žáci měli za úkol popsat zajímavosti a kreativně sestříhat a vytvořit krátké video o svém mazlíčkovi, s časovým zadáním dvou týdnů.
Dne 8. 6. v rámci společné hodiny AJ obě třídy prezentovali po skupinách v anglickém jazyce vlastní popis zvířat, i samotný proces vytváření videa a vlastního užití ICT. Žáci si projekty zhodnotili, mohli
se doptávat na různé detaily, které je zajímaly, jak o zvířátkách, tak také o procesu tvorby videí.
V rámci tohoto dne si mohli žáci 5. A donést vlastní zvířátka. Po vyloučení alergií si nakonec žáci donesli dva králíky, agamu, potkánka a křečka.
Žáci všem vysvětlili, jak si mohou zvířátka pomazlit, tak aby vše proběhlo bezpečně pro zvířátka
i pro děti. Dále vyprávěli, jak se o svá zvířátka doma starají, aby prospívala.
Projekt se velice líbil, žáci si jej moc pochvalovali.
Vedoucí projektu: Mgr. E. Dordová
Ve spolupráci s učiteli: Mgr. P. Charvátou, Mgr. B. Kajfošovou, Mgr. J. Kowalczykovou
Foto: E. Dordová
Školní družina

Počet oddělení 2 Počet dětí 59
Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42

Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 7.30 hodin a od 11.30 hodin do 16.30 hodin.
Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina sídlí ve dvou prostorových učebnách vybavených novým nábytkem, audiovizuálním zařízením a díky projektu Šablony II je doplněna o deset tabletů se softwarem a stavebnicemi. Obě oddělení ŠD využívají ke své činnosti tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. ŠD pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do výtvarných i sportovních soutěží.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.

Školní družina je školské zařízení výchovy a vzdělávání mimo vyučování. Poskytuje žákům zájmové vzdělávání, odpočinkový program, přípravu na vyučování, výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv.
Ve školním roce 2022/2023 byli žáci rozděleni do dvou oddělení, kapacita ŠD je 60 žáků, obě oddělení jsou věkově smíšená. Činnost školní družiny ve školním roce 2022/2023 byla zaměřena na zájmové vzdělávání v oblasti výtvarné, pěvecké, dopravní, přírodovědné, tělovýchovné.

V tomto roce proběhly tyto akce:
14.-15.10. – Soutěž v Pexesu
31.10. – Halloweenské zábavné odpoledne
24.11. – Pěvecká soutěž „Lidová píseň“
16.12. – Výtvarná soutěž „Namaluj koledu“
21.12. – Pěvecká soutěž „Zazpívej koledu“
13.1. – Soutěž v Kvartetu
18.1. – Pěvecká soutěž „Písně o zimě“
27.2. – Soutěž v Člověče nezlob se
29.3. – Beseda v obecní knihovně
18.4. – Výtvarná soutěž „Lesní zvířata“
20.4. – Beseda s myslivci
24.4. – Beseda ve školní knihovně
25.4. – Beseda s obecní policií
30.5. – Debrujáři v ŠD-hraní s ozoboty

Soutěže na 1. stupni
I v letošním školním roce si děti mohly změřit své síly v několika soutěžích, které se netýkaly pouze znalostí, které nabyly během vyučování, ale spíš uměleckých, sportovních a manuálních dovedností, znalostí z přírody a ze života kolem nás.
V prosinci zorganizovala p.uč. Reichenbachová recitační soutěž, ve které zazněly verše klasiků i moderních autorů pro děti. Hodnotila se délka verše, výběr textu a výrazný umělecký přednes.
Dále následovala pod vedením p. uč. Demelové soutěž Šikulka. V ní si děti vyzkoušely svou zručnost a schopnosti pohotové a rychlé reakce při řešení dovednostech úkolů z běžného života.
V další soutěži Akrobat, kterou v tělocvičně školy připravil p. uč. Kubiena, si žáci jednotlivých tříd ověřili, jak jsou mrštní, rychlí a pohotoví při překonávání tzv. Opičí dráhy.
V dubnu si dobří zpěváci připravili na pěveckou soutěž písně o přírodě a zvířatech. A jejich výběr byl naprosto skvělý. Slyšeli jsme písně lidové i umělé, písně autorské dvojice Svěrák – Uhlíř, Skoumal - Vodňanský, písně I. Mládka, Pokáče, J. Nohavici. Vedoucí soutěže J. Kowalczyková měla spolu s porotou velmi těžkou úlohu vybrat mezi takovými dobrými zpěváky ty nejlepší v každé věkové kategorii.
V květnu si pak děti prověřily své znalosti z prvouky a přírodovědy v soutěži, připravené p. uč. Gajdačovou. Z výsledků bylo zřejmé, kdo má k přírodě kolem nás blízko a dobře ji zná.
Jako poslední byla vyhlášena p.uč. Dordovou výtvarná soutěž, do které se zapojí i žáci 2. stupně. Děti budou tvořit výtvarné dílo na dané téma: Nejpohádkovější zlatá rybka.
Veškeré soutěže byly rozděleny do kategorií podle tříd, po absolvování třídních kol, děti postoupily do kol finálových, kde výsledky hodnotila komise sestavená z pedagogů, ale i z žáků, kteří ocenili výsledky svým potleskem.
Všichni soutěžící byli odměněni drobnými dárky a nejlepší místa pak byla odměněna diplomy a věcnými cenami. Jejich nákup finančně podpořil spolek Rodina a škola. Děkujeme organizátorům, zapojeným žákům i Rodině a škole.
J.Kowalczyková

Sbírka pro organizaci Život dětem – 2022-23
Žáci i učitelé ZŠ a MŠ Albrechtice již mnoho let pomáhají obecně prospěšné společnosti Život dětem. Tato společnost pomáhá rodinám, které mají dítě s určitými zdravotními problémy a bez finanční podpory se neobjedou. Proto Život dětem organizuje tzv. Srdíčkové dny a u nás ve škole pak probíhá prodej drobných upomínkových předmětů, který organizuje J. Kowalczyková. Jejich zakoupením pomůžeme dětem s těžkými zdravotními problémy, které nemají tolik štěstí jako žáci naší školy a jejich život je velmi těžký.
V letošním školním roce si zájemci mohli koupit magnetky s obrázky zvířat, dále pak stylusy, hlavolamy a propisky. Nakupovali především nejmladší žáci naší školy. Děti si zakoupily tyto drobné dárečky pro svou potřebu, pro potěšení, ale také chtěly touto cestou udělat radost pro ně neznámým kamarádům a finančně tak přispěly na kompenzační pomůcky, které ulehčí těžký život jiným dětem.
Utržili jsme nakonec prodejem upomínkových sbírkových předmětů pro Život dětem krásných
7 020,- Kč. Věříme, že tato částka pomůže zlepšit potřebným dětem jejich těžký život.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem dětem a jejich rodičům, pedagogům i správním zaměstnancům naší školy, kterým není lhostejný osud ostatních a není jim líto zakoupit si pro potěšení a pro radost z dobrého skutku malý dekorační předmět.
Děkovný dopis, který jsme od organizace Život dětem obdrželi, nás velmi potěšil. Jsme rádi, že jsme mohli alespoň takto pomoci. Zdraví vážně nemocným dětem vrátit nemůžeme, ale můžeme jim pomoct jejich život ulehčit tím, že přispějeme na nákup kompenzačních pomůcek, na pořádání kulturních akcí, jejich vzdělávání apod.
Příští rok se do sbírky zapojíme opět a věřím, že naše finanční výpomoc bude opět velmi pěkná.

Škola a SPOZ
Slavnostní události jako je Vítání občánků nebo Zlaté svatby se neobjedou bez krátkého programu, který tyto dojemné chvíle v životě občanů Albrechtice velmi zpříjemní.
Přivítat malá miminka svými verši a písněmi přicházejí děti z mateřské školy i obou základních škol ve svém víkendové volnu v sobotu nebo v neděli. Hodně si toho vážíme, že svým přednesem a zpěvem vítají do svazku obce malá miminka.
V letošním školním roce se z české základní školy této role velmi dobře ujaly žákyně E. Hawlasková, V. Wilczková, K. Kiszková, L. Pryczková, I. Šipulová, I. Martinková.
Dojemnou báseň k významnému padesátému nebo šedesátému výročí svatby přednesly žákyně B. Galusková a N. Lipowská.
Dívkám moc děkuji za vzornou reprezentaci a aktivitu. Věřím, že tímto způsobem předškoláci a školáci zpříjemnili sváteční chvíle pořádané Sborem pro občanské záležitosti .
J.Kowalczyková

SPOZ – Obecní úřad Albrechtice
Pobyt dětí ve škole v přírodě
V době od 18. 6. do 23. 6. se 46 dětí z 3. - 5. ročníku ZŠ a MŠ Albrechtice zúčastnilo pobytu ve škole v přírodě v Horské chatě Dům svatého Josefa na Starých Hamrech. Společně s nimi vyjeli 4 pedagogové, paní zdravotnice a noční dohled.
Pobývali jsme v krásném prostředí na Gruni s úžasnými výhledy na okolní kopce, obklopeni nádhernou přírodou. Chata byla výborně vybavená, čistá prostorná, mohli jsme využívat venkovní posezení na prostorné terase, ohniště s lavičkami, jídlo bylo výborné a personál chaty byl velmi vstřícný ke všem našim požadavkům.
Pro děti byl připravený bohatý program. Jely do Dětského parku na Bílé, kde si užily Indiánský den, pak se vydaly turistickou vycházkou lesem k oboře se zvířaty. Další den je mladý přírodovědec Mgr. J. Husák seznámil teoreticky s přírodou Beskyd, večer pro ně připravil pozorování noční oblohy na Grúni. Další den šli všichni přírodu pozorovat prakticky, došli k louce s chráněnými orchidejemi na Podgruni, pozorovali živočichy – žáby, v potoce pak drobný vodní hmyz atd. Během této turistické vycházky děti poznávaly přírodu, ale učily se i orientovat na mapě, značily do mapy ušlou cestu a doplňovaly pracovní listy. Byl to pro ně obrovský zážitek. Své sportovní schopnosti si chlapci i dívky prověřili v netradiční olympiádě s plněním zajímavých sportovních úkolů. Také jsme využívali hřiště k míčovým hrám. Po skupinkách se jindy děti vydaly na Cestu za pokladem, během které plnily úkoly z přírodovědy, zdravovědy a turistiky a nakonec musely najít ukrytý poklad se sladkostmi. Další velkou turistikou aktivitou byla výprava na Bílý Kříž, Švarnou Hanku a chatu Sulov. Tehdy všichni ušli asi 13 km, přesto byli ještě v podvečer plni energie, nasbírali v lese dřevo a opékali u ohniště párky. Během pobytu si děti také mohly hrát za krásného slunečného počasí na hřišti, na terase, v lese stavěly „domečky pro skřítky“, společně jsme hráli hry Bingo a Kufr. Atraktivní a velmi dobrodružná byla pro děti Stezka odvahy, která se konala za úplné tmy a cestu, kterou dvojice dětí musela zdolat, označovaly pouze ojediněle zažehnuté svíčky. Zajímavá byla návštěva a prohlídka dřevěného kostelíka na Grúni, kde nám paní vedoucí naší chaty p. Poláková s manželem udělali odbornou přednášku o historii i současnosti této krásné stavby. Někteří naši žáci pak všem udělali neplánovaný koncert, když zahráli na kúru na varhany.
Škola v přírodě se vydařila, všichni byli spokojeni. Na nudu si nikdo stěžovat nemohl, protože na ni nebyl prostě čas. Lepší letní počasí, než jaké jsme během pobytu měli, jsme si nemohli přát a zjistili jsme dokonce, že k pobytu v přírodě a na horách vůbec nepotřebujeme mobil, tablet, počítač a dokonce ani televizi.
Pobyt ve škole v přírodě v Beskydech byl krásným zakončením školního roku 2022/23. Tak snad zas někdy příště!
Jiřina Kowalczyková
Chráníme naši planetu Zemi
Stále častěji v dnešní době slýcháme z médií slovo ekologie, recyklace, upcyklace. Věříme, že to není pouze teorie a módní hit, ale že se i lidé v praktickém životě snaží používat méně plastů a chemie. V naší obci je velmi dobře zorganizované třídění odpadu a i ve škole se o to také snažíme. Na chodbách máme kartonové krabice na tříděný odpad – zatím třídíme plasty a papír, Mgr. Kajfošová organizuje sběr baterií a Mgr. Demelová zase Sběr papíru s panem Popelou.
V hodinách pracovních činností se snažíme také zpracovávat různý odpadový materiál – tvoříme z kartonu, z papírových ruliček, ze zbytků vlny, látek, papírových krabiček a podobně. Chceme dětem ukázat, že i z takového materiálu je možné vyrobit krásné a užitečné výrobky.
Žáci V. A se o to také v pracovních činnostech snaží. Z vlny, kterou škole podarovali občané Albrechtic, jsme si např. vyrobili postavičky, z kulatých krabiček od sýrů hlavy zvířat, z ruliček vyrábíme např. motýly, berušky, včelky a mnoho dalších.
V letošním školním roce jsme například využili prázdné větší kelímky od jogurtů, upravili jsme je na vhodnou velikost a pak jsme je oblepili vlnou a dozdobili krajkou. Vytvořili jsme tak ozdobné květináče. Do starších plastových květináčů jsme pak zasadili zakořeněné řízky různých pokojových rostlin, které připravila Mgr. Kowalczyková. A pak jen stačilo květináče s rostlinami vložit do vytvořených ozdobných obalů. Teď už jen zbývá dětem se o svou květinu celoročně starat. A jaký je výsledek naší práce? Vytvořili jsme něco z odpadového materiálu, vyzdobili jsme si vlastnoručně třídu a okenní parapety a naučíme se pečovat o pokojové rostliny.
Určitě budeme i nadále ve škole třídit odpad, naučíme se ho nejraději vůbec nevytvářet a z odpadového materiálu budeme vyrábět věci pro radost i užitek. Snad i tímto přispějeme k ochraně životního prostředí.
Mgr. Jiřina Kowalczyková
ASOCIACE MALÝCH DEBRUJÁRŮČESKÉ REPUBLIKY

Na naší škole působí již osmnáctým rokem klub malých debrujárů - AMD ČR.

Náplní klubu jsou zajímavé pokusy s jednoduchými pomůckami vedené badatelskými metodami, rozvíjející tvořivost dětí, aby poznaly, že věda je vlastně zábava, ale i poučení.

K pokusům nejsou zapotřebí složité přístroje, stačí běžný materiál, který je v každé domácnosti nebo se dá koupit v nejbližší prodejně.

Zábavným způsobem odmystifikovat vědu - "věda" hrou.
Seznamujeme se i s programovatelnými ozoboty a užili si s nimi spoustu zábavy a zároveň se učili programovat.
Vedoucí klubu AMD ČR Mgr. Miriam Charvátová


DEBRUJÁŘI U ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Tradičně si debrujáři připravili aktivity a pokusy pro budoucí prvňáčky, kteří šli k zápisu.
Děti jsou zvídavé a šikovné, vyzkoušely si připravené pokusy, nejvíce je zaujaly programovatelní ozoboti, lov rybiček a roztáčení kelímků.Vedoucí klubu AMD ČR Mgr. Miriam CharvátováV letošním roce jsme se už poněkolikáté zúčastnili Logické olympiády pořádané seskupením MENSA.

Je to soutěž založená na logických úlohách určená pro žáky prvního stupně základních škol. Do soutěže se zapojují děti, které se nebojí používat vlastní hlavu. Nerozhodují u nich naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

A že takové děti u nás ve škole máme, se opět ukázalo v letošním ročníku. Do nominačního kola se zapojili žáci 2. stupně z šestých až devátých ročníků.

1. místo Martin Štěrba 9.A,
2. místo Valerie Dršťáková 7.A,
3. místo Vít Hruška 9.B

Mgr. Miriam Charvátová

STRONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Žáci naší školy se každoročně účastní Astronomické olympiády. Letos probíhal již 20. ročník a školního kola se zúčastnilo 31 žáků z 2. stupně.
A jak to dopadlo?

V kategorii 6. a 7. tř. zvítězila Valerie Dršťáková, na 2. místě se umístila Ella Tomašáková a na 3. místě skončila Barbora Galuszková, všechny ze 7.A.
V kategorii 8. a 9. tř. se na 1. místě umístila Irena Recmanová,2. místo obsadilaNatálie Hubertová a 3. místo získala Tomáš Kania.

Všem gratulujeme a držíme palce v krajském kole, do kterého všichni postoupili.
Mgr. Miriam Charvátová

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

27. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se konal 10. května 2023
Téma: Nádory průdušek a plic Barva stužky: bleděmodrá
Stalo se již tradicí, že se ZŠ a MŠ Albrechtice zapojuje do sbírky Ligy proti rakovině.
Letos se „kytičkový den” uskutečnil v tradičním květnovém termínu. Žáci 9. třídy ve žlutých tričkách nabízeli kytičky s fialovou stužkou spolu s letáčky v oblasti prevence rakoviny. Prodali jsme všech 350 kytiček
a vybrali jsme částku : 9.091,- Kč.
Peníze získané za kytičky jsou využity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických center.
Velké poděkování patří všem štědrým dárcům, kteří podpořili dobrou věc.
Organizátor Mgr. Miriam Charvátová


STAVITELSKÁ VÝZVA

Tradiční soutěž pro žáky 2. stupně, kdy tříčlenná družstva mají za úkol postavit, co nejvyšší stavbu v časovém limitu s předem daných pomůcek. Letos to byly kelímky od jogurtu, slámky, špagety, metrový provázek a list papíru.
A jak to dopadlo?
1. místo Veronika Bužková, Klára Pospíšilová a Nelly Šenkeříková ze 7. A výška stavby - 91 cm
2. místo Barbora Galuszková, Valerie Dršťáková a Gabriela Kawuloková ze 7. A, - 74 cm
3. místo Tereza Bužková, Alexandra Hrušková z 6. A, - 65,5 cm

Mgr. Miriam CharvátováVLAŠTOVKY OPĚT LÉTALY

Na hřišti Základní školy v Albrechticích se sešlo 19 žáků z 2. stupně. Proč? Konal se zde již 14. ROČNÍK ALBRECHTICKÉHO MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka Adamu Pietrowskému z 9. B, která překonala vzdálenost 17 m. Druhé místo obsadil Jan Čajka z 9. B a třetí se umístil Michael Dršťák z 9. B.
Mezi dívkami zvítězila Irena Recmanová z 8. A s hodem 12,4 m. Stříbrnou medaili vybojovala Patricie Molišová z 9. A a bronzová byla Veronika Havlová z 8. A.

Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, přistála vlaštovka přesně na cílové čáře Michaelu Dršťákovi z 9. B a stal se tak vítězem. Těsně na druhém místě se umístila Anežka Štajnerová z 8. A a třetí byla Adéla Štajnerová z 8. A.
Všem gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Mgr. Miriam CharvátováSETKÁNÍ DEBRUJÁRŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Debrujáři Moravskoslezského kraje se setkali o víkendu 19. 5. - 20. 5. 2023 na Sepetné v Dolním Benešově. Albrechtice reprezentovali tito debrujáři: Barbora Galuszková, Valerie Miczková a Martin Štěrba, kteří si připravili pro ostatní zajímavé pokusy a aktivity, které všechny hodně zaujaly. Již tradiční setkání bylo plné experimentů, ale také zábavy, opékání párků a prohlídka Dolního Benešova.
Odvezli jsme si spoustu skvělých zážitků.
Vedoucí klubu Mgr. Miriam Charvátová.MISTR ODHADU

V závěru minulé školního roku proběhla již tradiční soutěž MISTR ODHADU, které se zúčastnili všichni žáci 2. stupně naší školy.

Kdo nejlépe odhadl délku, hmotnost, čas, objem a obsah ?

1. místo: Miczka 7. A, Hanzlíková 8. A
2. místo: Dršťáková 7. A, Drobný 9. A
3. místo: Kawuloková 7. A, Ryška 9. A

Všem gratulujeme. Mgr. Miriam Charvátová

PEVNOST MORAVSKÁ
ÚSVIT MOZKŮ
Naše škola se pravidelně účastní meziškolní soutěže Pevnost Moravská, která se konala 24. května 2023 na škole ZŠ Moravská v Havířově Šumbarku.
Probíhal již dvanáctý ročník s podnázvem Úsvit mozků. Letos se dočkala Pevnost modernizace, část aktivit se posunula do
on-linového prostředí s využitím QR kódů. Po splnění tematicky zaměřených úkolů soutěžící obdrželi kód, který jim umožnil přístup ke konkrétnímu videu ze života vědců. Kromě informací získali žáci také možnost hrát bonusovku, ve které mohli získat kromě bodů navíc i nečekané sladké občerstvení. Na konci celé aktivity nás čekala soutěž v Kahoot kvízu naIpadech, kde soutěžící využili znalosti získané z videí.
Jak soutěž dopadla? Navázali jsme na naše úspěchy v minulých letech a umístili jsme se na třetím místě, hned za družstvy gymnázií.
Naši školu vzorně reprezentovali Lukáš Gála, Tobias Gerlich, Vít Hruška, Tomáš Kania, Jan Lačík, NatálieLipowská, Valerie Miczkowá, Adam Pietrowski, Denis Seman a Martin Štěrba.
Mgr. Miriam Charvátová


OZOBOTI V DRUŽINĚ
Debrujáři přišli s p. uč. Miriam Charvátovou ukázat dětem do družiny ozoboty. Nezůstalo jen u dívání. Po ukázce, co takový ozobot je a co umí, si každý vzal svého ozobota a začalo seznamování. Děti byly moc šikovné a vynalézavé. Samy je programovaly pomocí barevných nakreslených kódů. Odpoledne s ozoboty se jim moc líbilo a hezky si ho užily.

Mgr. Miriam Charvátová


NOC VĚDY

V pátek 26. května ve čtyři hodiny odpoledne přišlo do školy 31 žáků 2. stupně a paní učitelky Miriam Charvátová a Barbora Kajfošová. PROČ? Konal se zde již 4. ročník NOCI VĚDY.
Co všechno jsme společně zažili? Rozlosovali jsme se do týmů a společně plnili různé úkoly, soutěžili a dělali pokusy, programovali ozoboty pomocí barevných kódů. Hráli aktivity, které si připravili žáci - Kahoot, křížovky a kvízy. Večer byla show se svítícími náramky, kterou si secvičil každý tým a také jsme si zasportovali při noční vybíjené. Zažili jsme spoustu zábavy.
A zde jsou některé postřehy samotných žáků:
- Byl dobře nabitý program, hry, pokusy, ozoboti. Poznal jsem při tom nové lidi. Celkově to byl super zážitek.
- Jsem ráda, že jsem poznala hodně nových lidí. Byla to zábava a bylo super spát ve škole. Bavila mě spolupráce s ostatními.
- Byla to úžasná noc, kdy jsme se skamarádili s jinými třídami. Užila jsem si to naplno, naučila jsem se více pracovat v týmu. Líbili se mi roboti, hry, bublifuk a soutěže. Byli jsme dobrý kolektiv a zažili spoustu legrace.
- Moc mě bavilo to tančení se svítícími náramky a ozoboti. Seznámila jsem se s novými žáky. Škoda že bylo zataženo a nemohli jsme jít pozorovat hvězdy. Bylo to super, určitě přijdu i příští rok.
Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští ročník.

Mgr. Miriam Charvátová a Mgr. Barbora Kajfošová

EXKURZE DO PLANETÁRIA

Dne 20. 6. 2023 žáci 7. A, 8. A, 9. A a 9. B naší školy navštívili Planetárium Ostrava. V pořadu Na konci temnoty jsme prošli dlouhou cestu zkoumání vesmíru, na které jsme viděli planety, hvězdy, Slunce, Měsíc, galaxie, mlhoviny a další dílky obrovské kosmické mozaiky, která je naším domovem. Součástí projekce byla i živě komentovaná prohlídka hvězdné oblohy.
Navštívili jsme také Experimentárium, jehož součástí jsou interaktivní exponáty určené k hravému poznávání přírodních zákonů a dějů. Například jsme si vyzkoušeli, jaké to je vyskočit si na Měsíci, viděli jsme sami sebe v infračerveném světle, prošli se v zrcadlovém bludišti a řídili jsme vozítko na Marsu.Organizátor Mgr. Miriam Charvátová

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA LEONARDA DA VINCI V HAVÍŘOVĚ
Třída 7. A navštívila na konci školního roku zajímavou interaktivní výstavu, která žákům poskytla zábavu, poučení i inspiraci. Mgr. Miriam Charvátová


Výroční zpráva Mateřské školy
Obecní 698, 735 43 Albrechtice - školní rok 2022 / 2023


Obsah:

A/ Charakteristika školy - pracovníci školy
B/ Stručné hodnocení výchovně-vzdělávací práce
C/ Materiální podmínky
D/ Přehled akcí školy
E/ Návrhy na zlepšení
F/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků


Zpracovala: Bronislava Struhalová - ved. uč. Mateřské školy v Albrechticích


A/ Charakteristika školy – pracovníci školy
Do mateřské školy byly v letošním školním roce děti přijaty a zařazeny do tří tříd. Věkové složení všech tříd bylo heterogenní. Vzdělávaly se zde děti ve věku od 3 do 7 let. V průběhu roku se počet navštěvovaných dětí měnil. V září jsme začínali se 71 dětmi, na konci června to bylo 75 dětí. Všechny děti byly přijaty na základě písemného rozhodnutí ředitele právního subjektu Základní školy a Mateřské školy, Školní 20, Albrechtice. Ve dvou třídách byly děti s odloženou docházkou, se kterými se pracovalo individuálně, podle doporučení PPP a ve spolupráci s logopedkou.
Letos jsme pracovaly druhým rokem podle ŠVP pod názvem: „Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět,“ který je zpracován do sedmi tematických celků. Ve třídách se společně domlouváme na jednotlivých podtématech, které zařazujeme a rozpracováváme v TVP – výsledky své práce pravidelně konzultujeme ve třídách a písemně hodnotíme.

Pedagogické pracovnice: vedoucí učitelka – Bronislava Struhalová
učitelky - 1. tř. – Šárka Jančarová, Jitka Nalevajková, asistent pedagoga od 31.1.2023:
Mgr.Petra Kolondrová, od 1.3.2023 Bc. Barbora Kotalová
2. tř. – Pavlína Brzozová, Renata Hájková
3. tř. – Helena Nogolová, Bronislava Struhalová
Z důvodu dlouhodobé nemocenské p. uč. Šárky Jančarové z 1. tř., ji zastupovala p.uč. Kateřina Lukšíková, která pokračovala v zastupování ve 2. tř. za p.uč. Renatu Hájkovou. Ta odešla do starobního důchodu k 31. 3. 2023.
Všechny pracovnice jsou plně kvalifikované a splňují požadované vzdělání.
Provozní pracovnice: domovnice – Jaroslava Kurková uklízečka – Lenka Hawlasková do 18. 4. 2023, Zdeňka Szymurdová

B/ Stručné hodnocení výchovně – vzdělávací práce
Během celého školního roku jsme u dětí podporovaly samostatnost, jak v sebeobslužných činnostech, kde děti dosáhly značných pokroků, tak v rozhodování a řešení problémů, které mezi dětmi vznikaly. Využily jsme věkové složení třídy, kdy starší děti pomáhaly a ukazovaly dětem správné postupy, byly jim příkladem. Nově příchozí děti byly podrobně seznámeny s „Pravidly soužití ve třídě.“ Děti, které již mateřskou školu navštěvovaly, si je znovu připomenuly. Děti jsme se snažily vést k tomu, aby samy hledaly řešení svých problémů, přihlížely jsme k jejich věkovým i individuálním zvláštnostem a možnostem. Cílevědomě jsme je pozorovaly a sledovaly nejen při hrách, ale během celého dne. Výsledky tohoto pozorování jsme zaznamenávaly do „záznamových listů,“které nám pomáhají děti lépe poznat a porozumět jim. U nejstarších dětí jsme využily záznamových listů, diagnostiku, pracovní a diagnostické listy iSophi s využitím ICT ve vzdělání v MŠ.


Učitelky na jednotlivých třídách si tvoří své třídní vzdělávací programy, do kterých zapisují nabízené činností, s důrazem na všechny oblasti dětského rozvoje. Podtémata v TVP k jednotlivým tematickým celkům plánují společně, domlouvají se a doplňují navzájem. Hodnocení provádějí podle potřeby denně a zapisují je k jednotlivým činnostem. V průběhu roku podtémata mění a doplňují činnostmi podle okolností, které zrovna nastanou, ale i podle potřeb a návrhů dětí, popř. rodičů. Na pedagogických radách vždy provádíme ústní hodnocení jednotlivých tříd. Toto hodnocení nám slouží k celoroční evaluaci, z níž se vychází při zpracování výroční zprávy. Ve všech činnostech, které děti provázely, jsme sledovaly rámcové cíle a kladly jsme si tyto základní otázky:
• Co se dítě učí a poznává? (komunikovat, praktické dovednosti, vědomosti....)
• S jakou hodnotou se dítě setkává? (spoluúčast, chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, tolerance k odlišnostem kamarádů, spolupráce.....)
• Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí ? ( možnost prožít radost ze zvládnuté činnosti.... )

Při své práci s dětmi používáme různé druhy metod a forem práce. Jednou z nich je komunitní kruh, kde se děti můžou svobodně vyjadřovat k danému tématu, nebo si téma navrhnout. Často se nám stávalo, že děti samy chtěly některé oblasti tématu podrobněji poznat a prohloubit si tím své znalosti. Tím si zdokonalovaly řečový projev, učily se hodnotit své vlastní jednání a chování ostatních dětí, popřípadě navrhnout nápravu. Veškerou činnost dětí jsme vhodně motivovaly, a tím dosahovaly u nich lepších výsledků. Zařazovaly jsme také prožitkové učení, které je u dětí oblíbené a jim přirozené. Snažíme se jich zařazovat co nejvíce. Vždy přihlížíme k věkovým a individuálním možnostem dětí.
I v letošním školním roce byl kladen velký důraz na přípravu pro vstup nejstarších dětí do základní školy. K přípravě nejstarších dětí do ZŠ jsme využily a pracovaly s nástrojem iSophi v projektu : „Využití ICT ve vzdělání v MŠ.“ Do výuky s ICT jsme si vybraly děti s povinnou předškolní docházkou. Výuku jsme zařazovaly ve všech činnostech a situacích formou spontánních, převážně řízených aktivit. Většinou jsme uplatňovaly individuální, v menší míře skupinovou formu vzdělání. Děti plnily úkoly z různých oblastí na pracovních a diagnostických listech, kde jsme respektovaly jejich věkové a individuální zvláštnosti. Postup a přístup byl u každého dítěte jiný, podle jejich potřeb a schopností. Práce s pracovními a diagnostickými listy byla doplňována tablety, na kterých si pak procvičovaly a upevňovaly své znalosti. Tato výuka nám pomohla hlavně při pedagogické diagnostice dětí pro vstup do základní školy. Při hodnocení a doplňování záznamových listů jsme došly k závěru, že většina dětí je na vstup do základní školy připravena dobře. Do základní školy letos nastoupí 18 dětí a v mateřské škole zůstávají po odkladu školní docházky čtyři děti.
Během celého dne se snažíme činnosti zařazovat tak, aby byl přechod mezi nimi plynulý a nenásilný. Děti měly dostatek času na ukončení svých činností. Ani pohyb jim nechyběl, protože jsme využívali možností cvičení v naší tělocvičně, která vznikla po rekonstrukci bývalé kuchyně. Děti chodily vždy s nadšením cvičit. Při pohybových aktivitách, jak ve třídách, tak venku, využíváme různé druhy náčiní.
Ve třetí třídě byla vzdělávací témata doplněna praní s legem, které nabízí spoustu možností, rozvíjí dětskou fantazii, zručnost, jemnou motoriku, představivost, kolektivní cítění, samostatnost, toleranci k mladším dětem a další vlastnosti. Učitelky v této třídě zařazují tyto činnosti do TVP.


C/ Materiální podmínky
Materiální podmínky naší mateřské školy jsou dobré. Všechny třídy jsou vybavené dětským nábytkem, což umožňuje dětem volný přístup k hračkám a didaktickým pomůckám. Děti jsou vedeny k větší samostatnosti při hrách i během uklízení. Mateřská škola je vybavená pomůckami k rozumovému, smyslovému, tělesnému, hudebnímu a výtvarnému vzdělání. Tyto pomůcky byly letos doplněny o nové didaktické hry pro rozvoj rozumové, dramatické a tělesné zdatnosti dětí. K dispozici je také přehrávač na CD a reproduktorem s bluetoothem, který jsme již využily na besídkách, ale také používáme ve všech výchovných složkách. V každé třídě máme TV s přehrávačem DVD a máme možnost s dětmi pracovat s pomůcku MAGIC BOX. Je to interaktivní pomůcka, kde děti mohou plnit různé zajímavé úkoly, ze všech oblastí rozvoje poznání. Dětí mají také možnost pracovat na tabletech, doplněné dřevěnými pomůckami, které jsou součásti projektu ze Šablon: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ.“
Hodně využíváme víceúčelovou místnost, která byla zrekonstruována v roce 2016, z bývalé nefunkční kuchyně. Aby se dětem při pobytu ve školce lépe dýchalo, máme také v každé třídě čističky vzduchu, které pomohou dětem vylepšit prostředí, a tím zmírnit jejich zdravotní potíže.
Nedílnou součástí mateřské školy je školní zahrada. Projekt – Zahrada v přírodním stylu, který realizoval Sagres – EU, se nepovedl. Již během kolaudace (11/2014) měl spoustu závad, které byly v letošním roce odstraněné zrušením některých prvků. Nyní čekáme na doplnění vhodnými prvky, což závisí na finančních prostředcích. Doufáme, že se finanční situace zlepší a dojde k nápravě, protože hrací prvky, které byly pořízeny před více jak 15lety, již dosluhují. V letošním šk. roce se podařilo za pomocí rodičů, některé zahradní prvky natřít, opravit. V dalších létech nutná výměna.

D/ Přehled nejdůležitějších akcí a aktivit ve školním roce 2022/2023:
Cíle, které jsme si stanovily, jsme s dětmi plnily různými akcemi, aktivitami, prožitkovým učením:
° Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimě, s vyhodnocením nejlepších sběračů třídy a školky, předání sběru myslivcům.
° Nejstarší děti absolvovaly kurz plavání v Havířově, během 10 lekcí si děti osvojovaly bezpečnost na bazéně, správné pohybové návyky a techniky.
° Některé děti navštěvovaly taneční kroužek „Baby studio“ s Hopsalínem.
° Uspořádali jsme s rodiči „Dýňové a strašidelné hrátky“ v areálu restaurace U Dubu, akce byla velice úspěšná.
° Účastnili jsme se soutěže „Krásná jako kvítka...je ta země...“
° Podle počasí děti navštěvovaly Ranč „Pohoda,“ kde jezdily na konících a měly možnost koníky krmit, podívat se na jejich ustájení.
° Poznávací a pozorovací vycházky do lesa.
° Beseda s „ myslivci,“ se letos neuskutečnila. Byli jsme Mysliveckým svazem pozvání na jejich výstavu, která se konala v Dělnickém domě k 100. výročí myslivosti v okrese.
° Mikulášskou nadílku jsme letos měli v mateřské škole, spojenou s vystoupením Hopsalína. Střídali jsme se po třídách.
° Letos jsme měli premiéru: „Vánoční jarmark, “ který se uskutečnil v prostorách MŠ. Akce se zdařila za pomocí našich rodičů, kteří byli velice ochotní se zapojit do celého dění.
° Byl proveden hudební průzkum dětí Základní uměleckou školou Pavla Kalety v Českém Těšíně, některé děti byly vybrány do „Přípravné hudební výchovy. “
° Beseda s malířem Adolfem Dudkem, který zábavnou formou přiblížil dětem „Malované písničky“. Děti si odnesly spoustu hezkých zážitků.
° Karneval se uskutečnil v mateřské škole v dopoledních hodinách, kde děti celé dopoledne byly v maskách a byl pro ně připraven zábavný program, který probíhal na všech třídách.
° Vynášením Morény k řece Stonávce se děti seznámily s lidovými zvyky a tradicemi
° Návštěva v 1. třídě ZŠ, kde se děti seznámily s prostředím, paní učitelkou, dověděly se, co všechno je čeká po prázdninách.
° Společně se ZŠ jsme shlédli na místním hřišti ukázku výcviku policejních psů.
° Tematická vycházka: - k železničnímu mostu s pozorováním řeky
- na nádraží, kde se seznámily s provozem
° Děti měly možnost navštěvovat dopravní hřiště u ZŠ, kde si prakticky vyzkoušely znalosti o dopravních situacích.

° Den dětí jsme oslavili: - návštěvou Jojoparku v Ostravě, kde si děti prověřily hlavně pohybovou zdatnost. Akce se vydařila, spokojenost jak dětí, tak učitelek
- ve spolupráci s místní TJ proběhlo na hřišti TJ „Sportovní dopoledne,“kde si pro děti připravili soutěže trenéři fotbalového oddílu. Akce měla u dětí velký ohlas.
° Slavnostní rozloučení a pasování předškoláků na školáky proběhlo ve velkém sále restaurace „Dělnický dům.“ Hosty byli: starosta Ing. Jindřich Feber, ředitel ZŠ Mgr. Zdeněk Feber a Mgr. Petr Kubiena, který povede děti v 1. třídě. Kouzelnický program s pasováním předškoláků na školáky byl zajištěn Vílou Radanou Vozňákovou. Závěrem děti přednesly báseň a zazpívaly školkovou hymnu: „V Albrechticích máme školku.“ Akce se vydařila.
° Výlety na konci školního roku si každá třída organizovala sama, po okolí Albrechtic.

Divadelní představení:
° V mat. škole Divadlo vypravěče p. Taraby:
„ Šípková Růženka“
„Princ Bajaja“

° Kouzelnické vystoupení p.Aleše Krejčího: „Čarování se zvířátky“
„Kouzelná dopravní školička“
° Loutkové divadl Bajka v Č.Těšíně:
„Barvy“
„Otřech princeznách a tříhlavém drakovi“
° V Loutkovém divadle Ostrava :
„Čarodějův klobouk“
Děti jsme vedly ke slušnému a kulturnímu chování, z každého představení si odnášely pěkné zážitky a mravní ponaučení z pohádek.


E/ Návrhy na zlepšení práce
° nadále budeme povzbuzovat rodiče při sběru kaštanů a žaludů a starého papíru
° zaměříme se na pravidla soužití, aby byla dětmi vnímána a dodržována
° budeme se snažit obnovit a zapojit aktivnější rodiče do spolupráce v „Klubu rodičů“
° zaměříme se důsledně na řečový projev dětí, ve spolupráci s logopedkou p. Poulíčkovou
° více využívat interaktivní pomůcku MAGIC BOX ve skupinové práci.
° pracovat s dětmi s povinnou předškolní docházkou s projektem: „Využití ICT ve vzdělání v MŠ“
° vysvětlíme rodičům význam internetových stránek, sledování nástěnek v šatnách na jednotlivých třídách
° znovu rodičům nabídneme: - taneční kroužek Baby studio s Hopsalínem,
- veselé pískání na flétničku,
- plavecký kurz
° pokusíme se zajistit kurz Angličtiny pro nejstarší děti
° společně se školní jídelnou se budeme snažit o zajištění barelů na pitný režim, což se nám zatím nepovedlo
° zajistíme představení Loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně a Loutkového divadla v Ostravě
° po domluvě s p. ředitelem ZŠ se pokusíme zajistit hrací prvky na školní zahradě
° rozšíříme spolupráci se ZŠ o společně dohodnuté akce
° rozšíříme účast na DVPP dle konkrétní nabídky

F/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Brzozová Pavlína - účast na vzdělávacím programu: „Formativní hodnocení v MŠ a její začleňování do výchovně vzdělávacího procesu,“ v Ostravě
Nogolová Helena - účast na semináři: „Formativní hodnocení v MŠ“ v Ostravě
Šárka Jančarová - účast na vebináři: „Nastartuj diagnostiku “
Ostatním učitelkám byly semináře zrušeny.Školská rada byla seznámena s výroční zprávou
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
za školní rok 2022/2023.

Mgr. Jiřina Kowalczyková
předseda ŠR při ZŠ a MŠ Albrechtice
Výroční zpráva
Za školní rok 2021/2022Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, školní družině,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2021
d) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
e) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce,
f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy,
g) zájmové kroužky a doučovací skupiny,
h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
i) pedagogické rady – zahajovací, 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí, závěrečná,
j) kontroly provedené ve škole,
k) základní údaje o hospodaření školy,
l) soutěže, úspěchy a umístění žáků,
m) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery,
n) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
o) výroční zpráva Mateřské školy Albrechtice,


Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43
Ředitel Mgr. Zdeněk Feber

Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace 48004286 600135896 1. 9. 2005

Odloučená pracoviště školy:

Název IZO Adresa
Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice
Mateřská škola 107 623 005 Školní 20, Obecní 698 Albrechtice

Školní jídelna – výdejna MŠ 119 700 301 Školní 20, Albrechtice


Charakteristika základního vzdělávání

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.
Pojetí a cíle základního vzdělávání

Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2021

Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky
1. stupeň
Reichenbachová Marie 27 16 11
Přívratská Denisa 21 10 11
Kubiena Petr 24 11 13
Demelová Ingrid 20 15 5
Zálešáková Milena 27 18 9
CELKEM 1. STUPEŇ : 119 70 49
2. stupeň:
Charvátová Miriam 27 13 14
Kozlová Radka 28 11 17
Lalíková Světlana 19 11 8
Kajfošová Barbora 20 11 9
Charvátová Pavlína 29 16 13
CELKEM 2. STUPEŇ : 123 62 61
CELKEM: 242 132 110
Školská rada

Za Obecní úřad Albrechtice:
Mgr. Galina Struharová
Bc. Kateřina Melišová
Tomáš Wojtyna
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Adéla Kudelová I
Ing. Eva Balatková
Eva Vahalová
Za pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Albrechtice:
Mgr. Irena Ruhswurmová
Bronislava Struhalová
Mgr. Ingrid Demelová

Ředitel školy svolává první – zahajovací schůzi školské rady (dále jen ŠR). Na ní má být provedena volba předsedy a místopředsedy školské rady.
Schůze se uskutečnila v úterý 21. září 2021 v 17.00 ve sborovně školy. Zúčastnilo se jí 7 členů. Omluvena Bc. Kateřina Melišová, nepřítomna Eva Vahalová.
Po seznámení se s členy ŠR, byli všichni členové informování o záležitostech týkající se ŠR – tj. pravomoce, zahajovací schůze, volby a části školského zákona o ŠR - § 167 a § 168.
Pak proběhla volba předsedy ŠR. Předsedkyní se stala Mgr. Irena Ruhswurmová. (Výsledky voleb: Tomáš Wojtyna - 1 hlas, Mgr. Galina Struhárová - 2 hlasy, Mgr. Irena Ruhswurmová - 4 hlasy.)

• ŘŠ školy Z. Feber upozornil na úkoly, které ŠR čekají – Schválení školního řádu, schválení výroční zprávy
• p. Balatková vznesla dotaz ohledně dotací a výzev k projektům, zda má škola určeného pracovníka, který se tímto problémem zabývá. Na dotaz odpověděl ŘŠ Z. Feber – takový pracovník na škole není, ale škola byla zapojena do projektu Šablony II, zaměření projektu bylo na IT techniku, notebooky se vybavila jak základní škola, tak mateřská škola. Jinak se stále škola účastní projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Také se ZŠ zapojila do projektu, ze kterého se čerpaly peníze na dopravu plavání. Do šablon III ZŠ zapojena není. Paní Balatková nabídla do budoucna svou pomoc při zpracování projektů a také navrhla, že se poohlédne po vyhlašování krajských a evropských dotací.
• ŘŠ Z. Feber informoval ŠR o otevření dopravního hřiště na nádvoří školy, které se uskutečnilo 27. 9. 2021. Byla pozvaná i mateřská škola. Akci přijela zdokumentovat i regionální televize Polar. Hřiště bude využíváno v rámci dopravní výchovy a budou jej moci využívat jak děti z mateřské školy, tak i děti z Polské školy. V rámci dopravního hřiště je zakoupeno i 10 elektrických autíček, 4 šlapací autíčka a 3 řiditelná. Bude zřízen i kamerový systém, který bude prostory hřiště monitorovat.
• P. Balatková vznesla dotaz, zda by hřiště mohlo být využíváno pro veřejnost – p. ředitel odpověděl, že bude záležet na domluvě. P. Balatková navrhla, že by s jinými rodiči děti na hřišti v době, kdy by měla přístup veřejnost, hlídali.
• Mgr. G. Struharová se zeptala na možnost venkovní učebny, o které se diskutovalo už v předchozích letech – p, ředitel odpověděl, že zatím se s venkovní učebnou nepočítá.
• Mgr. G. Struharová pochválila květinové záhony, které byly vysázeny před školou
• ŘŠ Z. Feber sdělil ŠR, že probíhá jednání s ČEZem ohledně solárních panelů, které by mohly být umístěny na střeše školy a tím by významně přispěly k úspoře elektrické energie. Za 15 let by nám byly odprodány za 1 Kč. Mgr. G. Struharová se zeptala na zafixování ceny elektřiny, p. ředitel odpověděl, že škola tuto možnost nemá.
• Ještě byl vznesen dotaz na realizaci Školy v přírodě – zatím nemáme informace, jak to bude vypadat s epidemiologickou situací, stejně tak s LVK.
• ŘŠ Z. Feber a B. Struhalová informovali ŠR, že pracují na inovaci zahrady ve školce.
• Další termín zasedání školské rady bude stanoven opět v termínu třídních schůzek nebo informačních pohovorů.

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.
Členové školské rady

Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí studenti, zletilí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§ 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období[

Funkční období člena rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. Pokud tak stanoví volební řád, zanikne též funkce v případě opakované neomluvené neúčasti.
Funkce a kompetence
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.
Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné.
Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.
Jednací řád školské rady:
Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Čl. 2 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.
Čl. 4 Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Čl. 5 Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Čl. 6 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Čl. 7 Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.
Čl. 8 Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Školní družina

Počet oddělení 2 Počet dětí 59
Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42

Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 7.30 hodin a od 11.30 hodin do 16.30 hodin.
Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina sídlí ve dvou prostorových učebnách vybavených novým nábytkem, audiovizuálním zařízením a díky projektu Šablony II je doplněna o deset tabletů se softwarem a stavebnicemi. Obě oddělení ŠD využívají ke své činnosti tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. ŠD pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do výtvarných i sportovních soutěží.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.
Činnost školní družiny byla omezena (z důvodu uzavření škol – epidemie Covid 19), následně byli žáci rozděleni do izolovaných skupin dle ročníků.
I. Pravidelná denní docházka do školní družiny k 31. 10. 2021
Číslo
řádku Pravidelná
denní
docházka z toho
dívky
a b 4 5
Oddělení 0101 2 X
z toho pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0101a 0 X
Týdenní rozsah provozu školní družiny 0101b 42,5 X
Zapsaní účastníci 0102 59 30
v tom z 1. stupně 0103 58 30
z 2. stupně 1) 0105 1 0
z přípravné třídy ZŠ 0105a 0 0
z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b 0 0
z ř. 0102 ze ZŠ speciální 0106 0 0
ze ZŠ zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ 0107 0 0
z ř. 0102 v odd. pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0107a 0 0
z ř. 0107a z 1. stupně 0107c 0 0

Zájmové kroužky a doučovací skupiny

Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou odpoledne pedagogičtí zaměstnanci školy, dále trenéři, učitelé ZUŠ i nadšení rodiče. Z důvodu Covid 19 byla většina kroužků ukončena, protože školy se zavíraly a přecházely od prezenční výuky k distanční výuce.
Jsou zde kroužky – Tauch Rugby, fotbal, které vedou trenéři, sportovci a rodiče žáků. Na škole pracuje ZUŠ z Českého Těšína a ZUŠ z Havířova, naši žáci nemusejí dojíždět do měst a mají hodiny přímo ve škole – výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, housle.
Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin školy

 Debrujáři
 GLOBE
 Pěvecký
 Hudebně dramatický
 Kroužek netradičních výtvarných technik
 Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky
 Sportovní kroužek
 Touch Rugby
 Fotbal
 HV ZUŠ P. Kalety Český Těšín
 ZUŠ Leoše Janáčka Havířov

Přehled oborů vzdělávání

Ročník 1.– 9. ročník
Název oboru Základní škola
Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007

Výuka cizích jazyků:

Povinný předmět Anglický jazyk 3.- 9. ročník
Volitelný předmět Německý jazyk 8.- 9. ročník
Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník

Nabídka volitelných předmětů:

Ve školním roce 2021/2022 byly žákům nabízeny předměty:
- Práce s laboratorní technikou
- Domácnost
- Příprava pokrmů
- Práce s technickými materiály

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci školy a přidělení třídnictví
Vedení školy:
1) Mgr. Zdeněk Feber - ředitel školy
2) Mgr. Jiřina Kowalczyková - zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
3) Mgr. Irena Ruhswurmová – zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, výchovný poradce
4) Mgr. Jiří Bakončík – metodik prevence
1. stupeň:
5) Mgr. Marie Reichenbachová - třídní učitel ve třídě 1. A
6) Mgr. Denisa Přívratská – třídní učitel ve třídě 2. A
7) Mgr. Petr Kubiena – třídní učitel ve třídě 3. A
8) Mgr. Ingrid Demelová – třídní učitel ve třídě 4. A
9) Mgr. Milena Zálešáková - třídní učitel ve třídě 5. A

2. stupeň:
10) Mgr. Miriam Charvátová – třídní učitel ve třídě 6. A
11) Mgr. Radka Kozlová – třídní učitel 7. A
12) Mgr. Světlana Lalíková – třídní učitel 8. A
13) Mgr. Barbora Kajfošová – třídní učitel 8. B
14) Mgr. Pavlína Charvátová – třídní učitel ve třídě 9. A
Netřídní učitelé:
15) Mgr. Eliška Dordová
16) Mgr. Václav Vrubel
17) Mgr. Michal Řezníček
18) Mgr. Tomáš Hlavenka
Školní družina
19) Kristina Szwedová – vychovatelka,
20) Lucie Chybová – vychovatelka
Asistenti pedagoga
21) Lucie Chybová – asistent pedagoga
22) Veronika Brachaczková – asistent pedagoga
23) Sichová Martina – asistent pedagoga
24) Tylšarová Petra – asistent pedagoga

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ve školním roce 2021/2022 pracuje v základní škole celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, z toho 1 technickoadministrativní, v mateřské škole 2 pracovnice.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 7 kuchařek a pracovnic provozu školní jídelny. Vedoucí školní jídelny je paní Eva Slonková.

Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení

Opatření k zápisům do 1. třídy – pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.

Umístění vycházejících žáků


Umístění vycházejících žáků 9. a 8. třídy na SŠ a žáků 5. třídy na víceleté gymnázium

Jméno žáka Název školy Studijní obor Studium
Bařák Jáchym Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark Elektrikář silnoproud 3-leté
Býčková Michaela Obchodní akademie s.r.o., Karviná-Hranice Ekonomika a sport 4-leté s maturitou
Cieslová Monika Albrechtova střední škola, Český Těšín Polygrafie 4-leté s maturitou
Daňhel Matyáš Střední průmyslová škola stavební, Havířov Architektura a design 4-leté s maturitou
Drobná Veronika Střední průmyslová škola stavební, Havířov Architektura a design 4-leté s maturitou
Ďuriš Matěj SŠ-Centrum odborné přípravy technické, Uherský Brod Puškař 3-leté
Ferenc Tomáš Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark Automechanik 3-leté
Foltynová Tereza AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Folwarczný Jiří Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová Informační technologie 4-leté s maturitou
Havlová Tereza Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba Fotograf-multimediální technik 4-leté s maturitou
Jonášová Karolína Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark Zahradnické práce 3-leté
Kopel Ondřej Střední průmyslová škola stavební, Havířov Pozemní stavitelství 4-leté s maturitou
Krucinová Tereza Obchodní akademie s.r.o., Karviná-Hranice Ekonomika a sport 4-leté s maturitou
Kunčický Radim SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava Informační technologie 4-leté s maturitou
Linhart Maxim Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark Mechanik strojů a zařízení 4-leté s maturitou
Mrowiec Daniel Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark Automechanik 3-leté
Recman Václav Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov Elektrotechnika (Řídící systémy) 4-leté s maturitou
Rusina Jan SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava Elektrotechnika 4-leté s maturitou
Skotnica Filip Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov Informační technologie 4-leté s maturitou
Šimarová Tereza AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Škutová Veronika Obchodní akademie, Český Těšín Ekonomické lyceum 4-leté s maturitou
Šlampiak Petr Obchodní akademie s.r.o., Karviná-Hranice Ekonomika a sport 4-leté s maturitou
Tobola Patrik Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark Elektrikář silnoproud 3-leté
Waclawková Adéla AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Wojkowská Monika AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Wojnar Adam Střední zdravotnická škola, Karviná Praktická sestra 4-leté s maturitou
Zaleská Ester Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín Gymnázium 4-leté s maturitou
Závodníková Tereza Střední zdravotnická škola, Karviná Praktická sestra 4-leté s maturitou
Zwyrtek Adam Gymnázium, Komenského 2, Havířov-Město Gymnázium 4-leté s maturitou

V letošním školním roce dva žáci vyšli z 8. třídy a dva z pátého ročníku byli přijati na víceleté gymnázium.Prospěch školy za 1. a 2. pololetí
1. pololetí

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr
I.A 26 1 0 0 0 1,04
II.A 19 2 0 0 0 1,09
III.A 20 4 0 0 0 1,15
IV.A 13 7 0 0 0 1,39
V.A 19 8 0 0 0 1,41
VI.A 17 10 0 0 0 1,46
VII.A 16 11 1 0 0 1,47
VIII.A 7 12 0 0 0 1,56
VIII.B 14 6 0 0 0 1,29
IX.A 12 17 0 0 0 1,5
Celkem 163 78 0 0 0 1,34

2. pololetí

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr
I.A 28 0 1 0 0 1,08
II.A 19 1 1 0 0 1,15
III.A 22 4 0 0 0 1,18
IV.A 12 7 0 0 0 1,37
V.A 22 4 0 0 0 1,28
VI.A 14 12 0 0 0 1,48
VII.A 20 10 0 0 0 1,36
VIII.A 9 12 0 0 0 1,56
VIII.B 13 7 0 0 0 1,3
IX.A 10 19 0 0 0 1,72
Celkem 169 76 2 0 0 1,35

Organizace školního roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
7. 2. - 13. 2. 2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14. 2. - 20. 2. 2022 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

21. 2. - 27. 2. 2022 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28. 2. - 6. 3. 2022 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7. 3. – 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14. 3. - 20. 3. 2022 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Pedagogické rady:
1. Pedagogická rada – 31. 8. 2021
2. Pedagogická rada – 23. 11. 2021
3. Pedagogická rada – 18. 1. 2022
4. Pedagogická rada – 19. 4. 2022
5. Pedagogická rada – 21. 6. 2022
Třídní schůzky:
1. Třídní schůzka - 21. 9. 2021
2. Třídní schůzka – 9. 11. 2021
3. Třídní schůzka – 5. 4. 2022
Informační pohovory:
1. Informační pohovory - 4. 1. 2022
2. Informační pohovory – 7. 6. 2022

Výcvik plavání – 2.A, 3.A.
Pedagogická rada přípravná školního roku 2021/2022 – 31. srpna 2021

I. Pedagogická rada projednala
1. Nové předpisy, změny v předpisech:
Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu sociálních a kulturních potřeb
Změna reaguje na živelní pohromy v posledních týdnech. Bezúročné zápůjčky (§ 11) a dary lze poskytovat nově nejen v situacích a územích, kdy byl vyhlášen nouzový stav, ale i stav nebezpečí. Což je nedávný případ obcí zasažených tornádem.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Změny k 1.9.2021 se týkají výdejen lesních mateřských škol. A mění se finanční limity na nákup potravin.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Změna k 1.9.2021 doplňuje §1d a vkládá nový §1e: Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
Od září 2021 se navyšuje se částka na bezplatně poskytované základní školní potřeby žákům prvních ročníků a dětem zařazených do přípravných tříd základní škol z 200 na 500 Kč. Mění se § 10 (Určená škola) a § 11 (Zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu), vkládají se nové § 11a a § 11b k organizaci jazykového vzdělávání žáků – cizinců.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace pro školy – režim začátku školního roku 2021/2022. Materiál vydalo ministerstvo začátkem července, takže je možné, že k začátku školního roku bude ještě upřesněn. Obsahuje pokyny k testování žáků, úpravám vzdělávacího obsahu,
MŠMT zde slíbilo vydat v srpnu metodická doporučení, kde budou zohledněny všechny důležité otázky související s přípravou školního roku 2021/2022 včetně problematiky vzdělávacího obsahu a evidence příslušných změn. Není nutné provádět změny ihned ve formě úprav ŠVP, ale plně postačí promyslet a připravit interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovaných předmětů a ročníků.
Základním školám se doporučuje, aby se maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a základní školy mohou výuku plavání uskutečnit v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na začátek 2. stupně ZŠ. Náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět je možné nově hradit z prostředků ONIV, protože MŠMT zajistilo rozšíření jejich účelovosti v § 160 školského zákona i na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání a zároveň zvýšilo normativ na žáka základní školy na přibližně dvojnásobek.

Podrobnosti na https://informace a FAQ | koronavirus.edu.cz
- Věstník č. 4/2021
- MŠMT vydalo dodatek k Rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K.
Národní pedagogický institut
Publikace volně ke stažení – náměty pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti – v předškolním vzdělávání, na prvním i druhém stupni ZŠ.
3. Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví, doporučení pro zahájení školního roku 2021/2022
Nejde ale o konečnou podobu, může dojít ke změnám podle okamžité situace k 1.9. I podle reakcí ředitelů škol, podle mnohých uvedená doporučení není možné dodržet.
3. ČŠI
ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2021/2022
Ve specifických úkolech se nově objevilo velmi málo novinek:
Hodnocení podpory rozvoje přírodovědné gramotnosti v základních a středních školách.
Na základě požadavku vlády ČR a v dohodě s Ministerstvem financí byla ke sledování přidána také oblast finanční gramotnosti, která ve školním roce 2021/2022 doplní sledování gramotnosti přírodovědné.
Hodnocení podpory pohybových dovedností a aktivit žáků základních škol a středních škol včetně měření tělesné zdatnosti. Součástí realizace úkolu bude také měření tělesné zdatnosti žáků na úrovni 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol.
Podle vyjádření MŠMT nebude Česká školní inspekce ve školním roce 2021/2022 kontrolovat naplňování platného ŠVP, ani jeho soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem).
Pokud inspekce zachová avizovaný cyklus 6 let mezi jednotlivými kontrolami, pak v tomto školním roce kontrolu ČŠI očekáváme.
5. Změna školního řádu školy (vnitřního řádu školského zařízení)
6. Změna školního vzdělávacího programu
7. Organizační záležitosti
7. 2 Přidělení tříd a úvazků na další školní rok, úkoly pro jednotlivé zaměstnance, přidělení funkcí.
Rozvržení pracovní doby (přímé i nepřímé).
Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti na školní rok (nebo pololetí) podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Všem zaměstnancům bylo předáno písemné rozvržení jejich pracovní doby, jak celkové čtyřicetihodinové pracovní doby podle zákoníku práce, tak rozsah a rozvržení přímé pedagogické činnosti pro školní rok.
Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin (samostudium, práce ve škole, práce doma…).
7. 3 Plán práce na přípravný týden.
7. 4 Rozvrh výuky, jeho projednání s odbory jako rozvržení pracovní doby pedagogů podle zákoníku práce.
7. 5 Změny v počtu pracovních míst, ve stavu zaměstnanců, stanovení uvádějících učitelů pro začínající učitele.
7. 6 Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021. Výroční zpráva bude předložena ke schválení školské radě, poté bude zaslána zřizovateli a zveřejněna.
7. 7 Projednání plánu práce pro školní rok 2021/2022, dlouhodobého plánu DVPP a plánu DVPP na školní rok. Plán porad, schůzí, hovorových hodin. Uvedené plány byly doplněny o závěry z hodnocení uplynulého školního roku, záměry dlouhodobého rozvoje školy a o záměry ČŠI v její kontrolní činnosti pro rok 2021/2022.
7. 8 Pracovně lékařské služby. Periodické preventivní prohlídky musí absolvovat do konce roku 2020 tito zaměstnanci:
Pro určení, jak často zaměstnanci musí prohlídku absolvovat a u kterého lékaře, je rozhodující vyjádření firmy, která pro školu zabezpečuje oblast BOZP, např.
„Prohlídky se provádějí v periodách, které jsou různé pro jednotlivé kategorie zaměstnanců.
Administrativní zaměstnanci, zařazení do první kategorie jednou za šest let, po padesátce jednou za 4 roky.
Pedagogové jsou zařazeni rovněž do první kategorie, ale protože jejich práce podle vyhlášky obsahuje rizika ohrožení zdraví, absolvují periodické prohlídky častěji, jednou za čtyři roky, po padesátce po dvou letech.
Uklízečky, školníci, kuchařky zařazení ve druhé kategorii absolvují periodické prohlídky jednou za čtyři roky, po padesátce po dvou letech.)
Administrativní pracovníci zařazení v první kategorii bez rizikových faktorů mohou absolvovat periodickou prohlídku u svého registrujícího lékaře.
Všichni ostatní musí prohlídku absolvovat u smluvního lékaře školy, jen ten může posoudit a potvrdit zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu povolání. K této prohlídce si zaměstnanci zajistí výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Náklady na provedení prohlídky hradí zaměstnavatel, včetně výpisu od registrujícího lékaře.)“
7. 9 Přítomnost pedagogů na pracovišti během přípravného týdne bude od 9:00 do 14:00.
Přehled činnosti je uveden v týdenním plánu práce - opravné zkoušky žáků, schůze předmětových komisí atd.
7. 10 Vstupní a periodické školení BOZP a PO zaměstnanců proběhne v pondělí od 9.00 ve velké sborovně.
7. 12 Informace podle § 279 zákoníku práce o ekonomické a finanční situaci školy, stav čerpání prostředků státního rozpočtu, výhled do konce roku, prostředky na DVPP. Čerpání příspěvku zřizovatele, zásady pro čerpání do konce roku.
7. 13 Podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání se žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100 Kč na žáka za jeden školní rok. Zajistí výchovná poradkyně, předá oproti podpisu žákům. Termín – do 30. 11. 2020.
(Pozn.: Poskytuje se jednou za rok, termín si určí škola)
7. 14 Plán čerpání dovolené. Zaměstnanci, kteří přerušili čerpání dovolené o prázdninách pro nemoc nebo úraz, budou čerpat tuto dovolenou o vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční), podle individuálního rozvržení zaměstnavatelem.
7. 15 Volno na samostudium činí pro pedagogické pracovníky 12 dnů za školní rok (při plném úvazku a při délce pracovního poměru po celý školní rok). Tyto dny budou čerpat ve dnech podzimních prázdnin (2 dny), vánočních (3 dny), pololetních (1 den), jarních (5 dnů) a velikonočních (1 den), pokud tomu nebudou bránit provozní důvody. Volno nemusí být poskytnuto, pokud v tom zaměstnavateli brání vážné provozní důvody. Nevyčerpané volno za uplynulý školní rok zaniklo, nepřevádí se do dalšího školního roku.
7. 16 V pololetí školního roku se žákům bude vydávat výpis z vysvědčení.
7. 18 Zájmové útvary
Nejsou součástí vzdělávací činnosti školy, nejsou obsaženy v ŠVP, nehodnotí se na vysvědčení a záznamy o činnosti se v dokumentaci školy nevedou, pokud nejsou součástí činnosti ŠD a ŠK.
7. 19 S odborovou organizací byly projednány všechny náležitosti podle zákoníku práce -sjednané nové pracovní poměry, výpovědi, rozvržení pracovní doby, zásadní otázky rozvoje školy atd.
7. 20 Pro školní rok 2021/2022 ředitel školy vydává upravená kritéria pro poskytování osobních příplatků a mimořádných odměn, kritéria jsou uvedena v příloze vnitřního platového předpisu. V souvislosti s touto změnou a po provedeném vyhodnocení kvality a rozsahu pracovních úkol jednotlivých zaměstnanců v končícím školním roce 2019/2020 bude/nebude k 1.9.2021 provedena úprava výše osobních příplatků. Nové platové výměry si zaměstnanci převezmou během přípravného týdne, nejpozději v úterý 31.8.2020.
Nadtarifní složky platu budou zaměstnancům poskytovány převážně formou mimořádných odměn tak, aby úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu bylo ohodnoceno okamžitě a motivovalo k dalším aktivitám.

7. 22 Aktuální informace k epidemiologické situaci a pokyny pro zahájení školního roku
(aktuální pokyny MŠMT, opatření Ministerstva zdravotnictví apod., která budou zřejmě vydána těsně před zahájením školního roku).


II. Ředitel školy ukládá
1. Všem zaměstnancům seznamovat se průběžně se všemi materiály k provozu škol a uplatňování preventivních a protiepidemických opatření ve školním roce 2021/2022. Ta budou zveřejňována na obvyklém místě (internet, sborovna apod). Seznámení potvrdí zaměstnanci vlastnoručním podpisem, nejpozději vždy do konce probíhajícího kalendářního týdne.
2. Třídním učitelům aktualizovat kontakty na žáky a jejich zákonné zástupce (e-maily, telefon), informovat je o stanovených hygienických pravidlech a postupu v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 a jejího potvrzení (karanténa, respirátory, distanční vzdělávání). S provozními pracovníky budou projednána hygienická pravidla a standard úklidu na provozní poradě.
3. Vyučujícím připravit na první zářijové týdny písemný plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy.
4. V souladu s doporučením MŠMT a ČŠI připravit přehled o obsahu vzdělávání ve druhém pololetí 2020/2021 – jaká témata byla realizována plně, jaká částečně, jaká se přesunula do nového školního roku a jaká témata byla vypuštěna.
5. Zpracovat náměty na obsahové úpravy učiva a změny ve způsobech hodnocení žáků, těmito návrhy se budou zabývat předmětové komise a metodická sdružení a další pedagogická rada.
6. Zaměstnancům ohlašovat zaměstnavateli změny v osobních údajích (bydliště, zdravotní pojišťovna…).
7. Předmětové komise projednají nabídku nepovinných a volitelných předmětů, i s ohledem na současná hygienická omezení při vytváření skupin žáků z různých tříd či ročníků.
8. Zaměstnanci se seznámí s textem dokumentů a právních předpisů uvedených v zápisu jednání pedagogické rady. Tyto texty jsou uloženy na místě v organizaci obvyklém, spolu s nejdůležitějšími právními předpisy a směrnicemi školy. Seznámení potvrdí podpisem na přiložené prezenční listině. Pracovníci nepřítomní na poradě budou s těmito dokumenty seznámeni dodatečně.
Pedagogická rada za první čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 23. 11. 2022

I. Pedagogická rada projednala

1. Údaje o změně počtu žáků k 1. 9. 2021 a dopad na rozpočet školy. Informace o ekonomické situaci školy, čerpání rozpočtu na rok 2021 (informace podle § 279 ZP – „Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o a) ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji…“). Stav čerpání prostředků státního rozpočtu, výhled do konce roku, prostředky na DVPP, platy, dohody, FKSP. Čerpání příspěvku zřizovatele, zásady pro čerpání do konce roku.

2. Rozpočtová opatření krajského úřadu – krácení (posílení) prostředků na platy, výhled do konce roku.

3. Změny v právních předpisech, informace:
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
Od příplatku za práce uvedené v I. a II. skupině se odděluje zvlášť příplatek za práci třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.
Zvláštní příplatek je nyní poskytován za
- dohled nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy, nebo za
- přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (tam, kde to nařízení vlády výslovně uvádí), nebo za
- práci třídního učitele.
Rozmezí příplatku za práci třídního učitele se mění z 500 – 1300 Kč na 1500 – 3000 Kč.
3.1 Informace MŠMT
Opatření ministra, kterým se mění RVP pro předškolní vzdělávání.
Do kapitoly 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se doplňuje nová podkapitola „8.4 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.“
Mateřské školy uvedou svůj ŠVP do souladu s RVP, ke dni 1. září 2021
(Aktualizace č. 31)

MŠMT, jazyková příprava
Metodický materiál týkající se bezplatného poskytování jazykové přípravy v předškolním a základním školství dětem a žákům - cizincům.
(A 31)

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
(A 33)

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022.
Termíny jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory a nástavbové studium 12. a 13. 4. 2022, ostatní 19. a 20. 4. 2022, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2022.
Termíny maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 - 2.- 5. května 2022.
(A 34)

Výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020 (168 stran).
(A 36)

Seznamy učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání (k 1.4.2021).
(A38)

Pro školní rok 2021/2022 ministerstvo školství nevydalo obvyklý informační materiál Soubor pedagogicko organizačních informací MŠMT pro školní rok.

3. 2 Česká školní inspekce
Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách.
(A 31)

Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení.
Mimo teoretické části (příčiny, prostředí, stres…) poskytuje doporučení, jak postupovat v kontaktu s rozrušeným dítětem, jaké postupy nejsou efektivní, jak vyhledávat ohrožené děti,
Zavádí pojem Individuální výchovný plán, který se liší od pojmu individuální výchovný program, jak jej zavedlo MŠMZ ve svém textu z roku 2013: „Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků“, č. j. MŠMT-43301/2013
(A 38)

ČŠI: Index personálního (ne)zabezpečení výuky. Informace o tom, jaká situace v okresech s ohledem na charakteristiky učitelů a jejich vzdělání
(A 39).

3. 3 Školská rada
Školská rada na svém jednání schválila:
- úpravu školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
- výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2021/2022.
Projednala
- návrh změny/ doplňku školního vzdělávacího programu,
- doplněk koncepčních záměrů rozvoje školy,
- návrh rozpočtu školy a návrh zřizovateli jeho navýšení.

3. 4 Jiné
Národní pedagogický institut: Nová vzdělávací nabídka všech středních a vyšších odborných škol pro rok 2022/23

Ministerstvo financí: Informace o výši prostředků, které obce získávají z rozpočtového určení daní na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ.
(A 39)

Do 28. února 2022 se žáci základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet.
(A 38)

4. Změna interních předpisů školy
S ohledem na změnu nařízení vlády o platových poměrech se mění vnitřní platový předpis, v části týkající se zvláštního příplatku (za třídnictví).

5. Inventarizace majetku školy proběhne podle směrnice k inventarizaci k termínu účetní závěrky, tedy k 31.12.2020. Návrhy na vyřazení nepotřebného majetku musí být řádně zdůvodněny, protože tento majetek navrhovaný na vyřazení musí být podle zákona nabídnut k využití zřizovateli a teprve pokud jej odmítne, lze s ním nakládat dál.
Ředitel školy určuje inventarizační komisi ve složení:
Ředitel školy určuje likvidační komisi ve složení:
Ředitel školy vydává podrobnosti k provedení inventarizace ve zvláštním pokynu.

6. Plán hospitační a kontrolní činnosti na druhé čtvrtletí školního roku. Vyhodnocení hospitační činnosti za první čtvrtletí. V následujícím období bude kontrolní činnost vedení školy zaměřena na oblasti:
- používání osobních ochranných pracovních prostředků,
- zajištění bezpečnosti budovy – zamezení vstupu neoprávněných osob,
- průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění budovy,
- žákovské knížky (úplnost zápisů, frekvence známek, sdělení rodičům…),
- kontrola dodržování hygienických opatření při školním stravování,
- kvalita úklidových prací s důrazem na dezinfekci povrchů a předmětů,

7. Kontrola plánu čerpání dovolené, samostudia a případně náhradního volna do konce roku. Pedagogičtí pracovníci, kteří pro překážky v práci nemohli čerpat o hlavních prázdninách dovolenou, ji budou čerpat o Vánočních prázdninách místo samostudia a v případném omezení provozu školy tak, aby dovolená byla dočerpána do konce roku 2021.

8. Školní poradenské pracoviště (výchovný poradce) seznámilo pedagogickou radu se zprávami o psychologických vyšetřeních žáků (dětí, studentů) se speciálními vzdělávacími potřebami a s doporučenými způsoby podpůrné péče.

9. Platnost kolektivní smlouvy končí k 31.12.2021, v současné době probíhá kolektivní vyjednávání pro rok 2022. Písemné návrhy na změny se podávají řediteli školy, nebo předsedovi výboru ZO ČMOS. Termín: do konce listopadu.

10. Lyžařský výcvikový kurz.
Přípravou a vedením je pověřen ………… Plán organizačního a personálního zajištění předloží s dostatečným předstihem, teprve po jeho schválení ředitelem školy zahájí přípravné práce.
Varianta:
Ve školním roce 2021/2022 se lyžařský kurz nebude konat.

11. Zprávy třídních učitelů o výsledcích vzdělávání žáků za první čtvrtletí školního roku, písemné zprávy třídních učitelů tvoří přílohu zápisu jednání pedagogické rady. Včetně udělení výchovných opatření: pochvala TU, pochvala ŘŠ, napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ.

12. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena školskou radou, poté byla zaslána zřizovateli a vyvěšena ve škole na veřejně přístupném místě, také na webových stránkách školy.

13. Předávání informací
Text všech zde zmíněných předpisů, směrnic a informací ředitele školy, informací o mimořádných opatřeních vlády, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, hygienických opatření apod. je v souladu s organizačním řádem školy umísťován na obvyklém místě – rozesíláno na e-mail vyučujícím, na nástěnce ve sborovně a také v počítačové síti. Všichni zaměstnanci jsou povinni toto místo průběžně sledovat, seznamovat se s vyvěšenými dokumenty, při výkonu práce na pracovišti vždy nejpozději do konce každého pracovního týdne.
Stanoveným způsobem potvrdí seznámení s dokumenty.

14. Úplata za vzdělávání
Úhrada úplaty za vzdělávání (předškolní, zájmové, základní umělecké aj.), její vyžadování, vracení či nevracení se řídí pokyny MŠMT a bude řešeno po ukončení přerušení provozu školy (družiny, klubu, domova mládeže).
Kromě toho ale ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

15. Fond kulturních a sociálních potřeb
Vzhledem k nemožnosti čerpat fond podle původních předpokladů (rekreace, společné akce zaměstnanců) se mění zásady čerpání fondu a rozpočet 2021.
Částku, kterou lze čerpat si zaměstnanci vyčerpají do konce roku, nelze převést do dalšího roku a připočíst k 2022 (viz výklad ČMOS PŠ a Ministerstva financí).

16. Periodické zdravotní prohlídky
Zaměstnancům, kteří měli v době nouzového stavu absolvovat periodickou zdravotní prohlídku, se termín k provedení odložil, prohlídky se provedou do konce listopadu.

17. Kontrola osobních spisů
Bude provedena kontrola osobních spisů zaměstnanců z hlediska úplnosti. Jednotliví zaměstnanci doplní chybějící spisy podle pokynů, do konce listopadu. Jde o chybějící osobní údaje. Zaměstnanci zkontrolují, jaká je ve spise uvedena jejich adresa, pro účely doručování poštovních zásilek, zkontrolují čísla na mobil a e-mailové adresy.

II. Ředitel školy ukládá:

1. Vedoucí vychovatelce školní družiny – zkontrolovat zaplacení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu za období září – prosinec 2021.
Termín: do 15.11.

2. Všem správcům sbírek a místností provést inventarizaci majetku školy ke stanovenému termínu.

3. Všem zaměstnancům včas ohlašovat změny osobních údajů, např. bydliště, OP, zdravotní pojišťovny, nabytí nároku na starobní důchod…

4. S ohledem na případ útoku ve škole na Příbramsku, kdy školák zranil spolužáky nožem, třídní učitelé připomenou žákům zákaz nošení jakýchkoli zbraní do školy. (A 38)
Termín: do konce listopadu

3. Pedagogickým pracovníkům seznámit se s materiálem ČŠI Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení.


Pedagogická rada za první pololetí 2021/2022 – 18. 1. 2022

I. Pedagogická rada projednala

1. Informace podle § 279 a 280 zákoníku práce
Čerpání státního rozpočtu v roce 2021. Ekonomická a finanční situace.

2. Rozbor úrazovosti (pracovní) za rok 2021. Na pracovišti nebyl žádný pracovní úraz.

3. Ředitel školy vydává tyto směrnice, nebo doplňky stávajících směrnic:
a) Směrnice k cestovním náhradám. Pro rok 2022 se vyhláškou mění výše stravného při tuzemských pracovních cestách. Mění se výše náhrad za použití osobního automobilu s ohledem na změnu cen PHM a změnu základní náhrady.
b) Vnitřní platový předpis
Od ledna 2022 minimální mzda činí 16200 Kč za měsíc, minimální hodinová mzda tedy vzrostla na 96,40 Kč. Zvýšila se i zaručená mzda pro jednotlivé platové třídy.
c) Zásady čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb 2022 a předběžný rozpočet FKSP. Zásady čerpání byly upraveny tak, aby příspěvky bylo možno poskytovat i při omezeních v nouzovém stavu. Rozpočet FKSP bude upřesněn po vyčlenění finančních prostředků škole ze státního rozpočtu.

4. Nové právní předpisy, změny od poslední porady:

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, novela k 1.1.2022.
Nařízení vlády bylo původně novelizováno v listopadu 2021, nové platové tabulky představovaly navýšení platu jak pro nepedagogické zaměstnance, tak pro pedagogické pracovníky (3 %). Nová vláda v prosinci nařízení vlády opět opravila, zrušila tabulky vydané v listopadu a vydala novou platovou tabulku pro pedagogické pracovníky, která jejich platy navýšila jen o 2 %. Provozním zaměstnancům platy zvýšeny nebyly, zůstávají na úrovni roku 2021.
(A 43, A 1/2022)

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
Minimální a zaručená mzda od 1. 1. 2022.
V důsledku každého zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za toto umístění. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Za rok 2021 je to částka 15 200 Kč.
(Aktualizace č. 43)

Vyhláška č. 530/2021 Sb., které mění vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
Novela k 1.1.2022 prodlužuje u maturit dobu pro didaktické testy z češtiny, cizího jazyka o 10 minut, z matematiky o 15 minut.
Zveřejnění výsledků didaktických textů nově: „Nejpozději následující pracovní den poté, co byly tyto výsledky zpřístupněny řediteli školy, zpřístupní je ředitel školy žákům formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.“
(A 1)

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Podrobné informace např. na webu ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob. Mezi ně patří také osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě. Jinými slovy musí být očkováni také všichni žáci a studenti před nástupem na praxi konané v rámci vzdělávání, pokud se připravují na výkon odborné činnosti v sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb.

5. Informace a dokumenty vydané MŠMT
MŠMT – Digitální technologie jako učební pomůcka
Výklad tohoto pojmu z pohledu § 160 školského zákona, tedy jaký hardware či software je možné hradit ze státního rozpočtu.
(A 41)

Věstník č. 7/2021. Schválené učebnice.
(A 44)

Věstník č. 8/2021.
Seznam schválených učebních textů.
(A 47)

Postup při uzavření školy, pokud tak neučiní KHS. Na MŠMT lze podat „Žádost o odlišnou organizaci školního roku“. Postup – projednat se zřizovatelem, vyplnit on-line formulář, poslat přes datovou schránku na MŠMT. Žádosti jsou údajně vyřizovány obratem, max. do druhého dne.
(A 44)

MŠMT, Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací.
Aktualizace z roku 2021 reaguje na změny v katalogu prací, na vyčlenění zvláštního příplatku za výkon prací třídního učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků. Obsahuje určitá doporučení k hodnocení práce ředitelů.
(A 1)

Časový rozvrh písemných testů jednotné přijímací zkoušky 2022.
(A 2)

6. Informace a dokumenty vydané ČŠI
Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény.
(A 41)

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání v mateřské škole v době karantény.
(A 42)

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy
(A 42)

Čtenářství ve 21. století. Mezinárodní šetření PISA se věnuje tématu čtenářství s důrazem na čtení elektronických textů, při práci on-line, s důrazem na bezpečné chování na internetu a kritické myšlení.
Ze zjištění: Polovina českých chlapců považuje četbu za ztrátu času a okolo 60 % chlapců čte, jen když musí. Jen necelá třetina žáků dokáže rozlišit fakta od názorů autora předloženého textu. V České republice byla zjištěna třetí nejnižší podpora čtenářských aktivit ze strany učitele ze všech zemí OECD. Mezi žáky nematuritních oborů středních odborných škol je přibližně polovina žáků, kteří v testu PISA nedosáhli základní úrovně čtenářské gramotnosti.
(A 45)

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI 2020/2021
(A 47)
8. Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
Prohlídka bude provedena na základě písemné žádosti, kterou zaměstnanci vystaví vedení školy. Zaměstnanci si sami dohodnout termín prohlídky tak, aby byla provedena do stanoveného termínu (určeného podle termínu poslední prohlídky) a aby si zaměstnanec případně mohl včas zajistit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Výdaje za provedení prohlídky i za pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace hradí škola.

9. Třídní učitelé zkontrolují splnění § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, tedy
- základní školní potřeby ve výši 100 Kč na 1 žáka základní školy se poskytnou žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, zda jde o žáka, jehož znevýhodnění odpovídá § 16 odst. 9 školského zákona, musí být jednoznačně uvedeno ve zprávě PPP/SPC,
- žákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok.

10. Rozvrh čerpání dovolené 2022 (je vydán s předchozím souhlasem odborové organizace, § 217 ZP).

Upřesnění plánu čerpání volna na samostudium. Pedagogičtí pracovníci budou čerpat v období 1.1.2022 – 31.8.2022 volno na samostudium takto:
pololetní prázdniny (1 den)
jarní prázdniny (5 dnů)
velikonoční prázdniny (1 den)

Volno na samostudium se poskytuje na školní rok, dny mají již pedagogové vyčerpány v roce 2021 - podzimní prázdniny (2 dny) a vánoční prázdniny (3 dny). Volno se poskytuje jen tehdy, pokud tomu nebrání provozní důvody (např. přednost má čerpání nevyčerpané dovolené převedené z předchozího roku).
Termíny budou stanoveny individuálně, protože u některých zaměstnanců se nárok krátí.

Pedagogičtí zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou o hlavních prázdninách v době 1.7.2022 . Zbývající dny budou čerpat v době podzimních prázdnin.
Vedení školy čerpá dovolenou o hlavních prázdninách podle potřeb vyvolaných plánem oprav a součinnosti se zřizovatelem.

Provozní zaměstnanci čerpají dovolenou o hlavních prázdninách podle potřeb vyvolaných plánem oprav a generálním úklidem školy.

Zaměstnanci s nevyčerpanou dovolenou z roku 2021 ji budou čerpat podle individuálního rozpisu, zejména v době vedlejších prázdnin a v době uzavření školy z epidemiologických důvodů, tak, aby zbytek dovolené byl vyčerpán do 30.6.2022.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022, kdy bude rozdán výpis vysvědčení.
(pokud bude možná osobní přítomnost žáků ve škole. Pokud budou školy v tento den uzavřeny, vysvědčení bude předáno nejpozději třetí vyučovací den poté, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve školách.)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.


13. Termíny jarních prázdnin (nehodící se vymažte):

Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
7. 2. - 13. 2. 2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14. 2. - 20. 2. 2022 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
21. 2. - 27. 2. 2022 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28. 2. - 6. 3. 2022 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7. 3. – 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14. 3. - 20. 3. 2022 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek

Náplň práce zaměstnanců v době prázdnin ředitel školy určuje následovně:
(volno na samostudium)

14. Předběžný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2022
(bude upřesňován podle možností a okamžité epidemiologické situace)

15. Platové postupy, životní a pracovní jubilea zaměstnanců v roce 2021.
Vedení školy má zpracován přehled těchto termínů, v souvislosti s možnostmi odměn podle zákoníku práce (vnitřního platového předpisu) a darů z FKSP. Pokud se zaměstnanec domnívá, že se jej tako oblast týká, měl by to konzultovat s vedením školy (hospodářkou apod.).

16. Platové výměry
Zaměstnanci organizace obdrželi k 1.1.2022 nové platové výměry, s ohledem na změny nařízení vlády o platových poměrech k tomuto datu.

17. Průkaz ITIC.
Průkaz ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času (Grada, Knihy Dobrovský (10%), Olympus (13%), Nordsee (15%), galerie, skiareály... Je platný ve 127 zemích. Objednat lze on-line. www.isic.cz/prukazy/
II. Pedagogická rada projednala
Zprávy třídních učitelů o prospěchu a chování žáků za první pololetí školního roku.

Pedagogická rada za třetí čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 19. 4. 2022

Žákovské knížky
Testování – 5. třída
Informatika – změny v ŠVP – 2023
Zápisové lístky
Poděkovat za zápis do 1. tříd – 1. stupeň a ZŘŠ J. Kowalczyková
Vybrat peníze a zaplatit za fotografie – Velikonoce – odevzdala 3.A, 4.A, 1.A.
Poděkovat M. Zálešákové, při řešení přijímání žáků z Ukrajiny – koordinátor s Ukrajinou
Přijímací zkoušky – 9.A – TU. P. Charvátová
Pan Samuel Guňka – praxe na 1. stupni, náslech a hodina – dnes smlouva
Branný den – 5. května – informace Mgr. P. Charvátová
Revize RVP ZV – informatika, druhý cizí jazyk na ZŠ, materiál hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze pro připomínky – zaslat vyučujícím
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu. Co udělat s učitelem podporujícím Putina – zaslat učitelům dokumenty – zítra poslat
Za projevy podporující vojenskou akci Ruska proti Ukrajině můžeme uložit i jedno z výchovných opatření, tedy napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele či důtku ředitele školy, v případě žáků, kteří již ukončili povinnou školní docházku, i podmíněné vyloučení či vyloučení ze vzdělávání.

I. Pedagogická rada se seznámila:

2. Informace podle § 279 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, o ekonomické a finanční situaci školy, rozpisu rozpočtu od zřizovatele i státního rozpočtu na rok 2022, výhledu počtu pracovních míst. Schválený hospodářský výsledek, stav fondu odměn a FKSP.

4. Zásady čerpání rozpočtu FKSP v roce 2022 a rozpočet FKSP 2022 byly upraveny po oznámení rozpisu finančních prostředků ze státního rozpočtu.

6. Učitelé byli seznámeni s novými výsledky psychologických vyšetření žáků a doporučenými způsoby práce s těmito žáky, přehledem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření.

7. Pedagogická rada se seznámila s těmito novými právními předpisy a informacemi od poslední porady:

Sbírka zákonů
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Ruší se vše, co bylo do vyhlášky doplněno v prosinci, tedy pravidelné povinné očkování a zvláštní očkování proti covid-19.
(A 5)

Zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
Ředitel školy má k dispozici 10 dní mimořádného ředitelského volna nebo 10 dní pro mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Základní školu, jedno pracoviště nebo třídu může uzavřít pouze KHS, nikoli ředitel, ten může jen vyhlásit ředitelské volno.
(A 6)

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání, obsah vzdělávání, přijímání ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole, přijímací řízení, výjimka z požadavku znalosti českého jazyka, výjimka z hygienických požadavků.
(A 12)

MŠMT

Informace ohledně zákona č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19.
(A 6)

Spuštěn nový portál, https://www.edu.cz/digitalizujeme ,který má školám pomáhat s jejich procesem digitalizace. Z obsahu - jaké digitální pomůcky může škola nakupovat a jaké ne. Příručka pro ředitele ke správě ICT – základní pojmy, možnosti financování. Možnost posílat dotazy.
(A 7)

Věstník č. 1/2022
Seznam schválených učebnic. Normativy 2022 pro soukromé školy a pro církevní školy. Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře na rok 2022. Jde o prostředky v rámci „prevence digitální propasti“ na pořízení mobilních technologií.
(A 7)

Nová část portálu edu.cz poskytuje přímou podporu, informace a metodické materiály ke vzdělávání dětí z Ukrajiny. Metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina ve školství. Informace pro školská poradenská zařízení k poskytování služeb žákům z Ukrajiny. Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ. Přehled vzdělávacího systému na Ukrajině v porovnání s českým systémem. Informace k probíhající distanční výuce.

Česká školní inspekce
Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy. Jak vzdělávání dětí ovlivňují příjmy jejich rodičů, jejich vzdělání, rozdíly mezi regiony…
(A 11)

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora. ČŠI bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a žáků.
(A 13)

Jiné
Od ledna 2022 mohou ženy používat příjmení v nepřechýleném tvaru.
(A 3)

BESIP vyhlašuje „Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022 – prezenční forma“. Školní kolo by mělo proběhnout do 20. dubna.
(A 9)

8. Organizační záležitosti

8. 1 Příprava roční prověrky bezpečnosti práce, její zápis – spolupráce s odbory, zhodnocení rizik, návrh na ozdravná opatření, návrh na opravy dotované obcí. Již zítra kontrola PO + hydrantů a ručních hasících přístrojů.
8. 3 Organizační zajištění zápisu ke vzdělávání – odklady – doplnění potvrzení z SPC nebo lékaře
8. 7 Zápis MŠ
- v období od 2. do 16. 5. 2022 platí pravidla pro zápis podle školského zákona, přihlášku nemůže podat cizinec s dočasnou ochranou,
- v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 platí pravidla pro další zápis podle Lex Ukrajina, tzn. že přihlášku může podat jen cizinec s dočasnou ochranou,
- ředitelka MŠ se spádovým obvodem (tedy všechny obecní MŠ) má povinnost stanovit místo a dobu dalšího zápisu pro cizince s dočasnou ochranou (§ 2 odst. 5)
- přednostní přijetí cizinců s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku s místem pobytu ve školském spádovém obvodu MŠ (právo na místo ve spádové MŠ),
- Postup obecních MŠ v případě nepřijetí cizince s dočasnou ochranou nebo cizince s povinným PV mimo režimu zápisu, tj. během školního roku (po dobu platnosti LEX UKRAJINA): ředitelka informuje zřizovatele, ten bez zbytečného odkladu určí pro vzdělávání jinou jím zřizovanou MŠ, pokud to nelze, informuje KÚ
- pokud MŠ nemá dostatečnou kapacitu, zváží možnost uplatnění výjimky z hygienických požadavků na školy a školská zařízení (ve vztahu pouze k dalšímu zápisu, tj. cizinců s dočasnou ochranou)
- správní řízení a všechny písemnosti jsou vedeny jen v českém jazyce
9. Zprávy třídních učitelů

10. Diskuse o rozvoji kompetencí žáků

Upozornění
ČŠI v zápisech jednání pedagogické rady ověřuje, zda
- pedagogický sbor diskutuje o rozvoji kompetencí žáků,
- záznamy obsahují informace o tom, co a jak pomáhá lepšímu učení žáků, jejich vlastnímu osobnostnímu rozvoji a vnímání vlastní občanské sounáležitosti a odpovědnosti.
- byly zaznamenány informace o konkrétní podpoře žáků při řešení problémové situace (při učení, ve vztazích ve třídě), při zlepšování komunikační dovednosti (při výuce, při akcích školy, při řešení konfliktů),
- zda realita fungování školy odpovídá informacím zaznamenaným v zápisech z jednání pedagogické rady.

11. Ředitel školy vydává směrnici č. 75 o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)
(A 8)

II. Pedagogická rada projednala

III. Ředitel školy ukládá
1. Zaměstnancům denně sledovat neveřejnou webovou stránku školy určenou pro zaměstnance školy, kde budou uváděny pracovní pokyny, nabídky materiálů a zdrojů k on-line vzdělávání.
2. Třídním učitelům odstranit závady ve vedení dokumentace. Termín: do konce dubna.

Prezenční listina (předtisknout úplný seznam zaměstnanců, připojit podpisy, dodatečně i podpisy pedagogů, kteří se jednání z jakéhokoli důvodu nezúčastnili):

Pedagogická rada – závěrečná - školního roku 2021/2022 – 21. 6. 2022

Pedagogická rada projednala

1. Organizační opatření ředitele školy, které provádí ke dni 1. 9. 2022 - od září 2022 se počet tříd změní/nezmění.

1. Nové právní předpisy, změny v předpisech od poslední porady:
Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022.
A 21

Sbírka zákonů
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Novela doplňuje dva nové významné dny ČR.
27. květen Den národního vzdoru
25. červen Den odchodu okupačních vojsk

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Drobná úprava definice, co se rozumí pravidelnou docházkou.

Vyhláška č. 116/2022 Sb.
Pro účely poskytování cestovních náhrad se vyhláškou ke 14. květnu zvyšuje průměrná cena benzínu o 20 %, nafty o 30 %.

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Změna k 1.9.2022 stanovuje termíny jarních prázdnin až do školního roku 2027/2028.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Pravidla pro stanovení počtu zástupců ředitele /vedoucích učitelů pro odborný výcvik.

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Drobná změna u územního obvodu diagnostického ústavu v Brně.
2. Organizace školního roku

2.1 Organizační opatření.
Počtu žáků k 1. 9. 2022 jsou přibližně stejné, odchází silný ročník 9.A, nastoupí slabší 1.A. Přihlašují se noví žáci do 6. Třídy.

2.2 Personální změny
Ke dni 30. 6. 2022 končí pracovní poměr na dobu určitou u Mgr. Jelínkové. Odcházející zaměstnanci předají svoji agendu, dokumentaci, záznamy o hodnocení žáků dne 28.6.2022, zároveň odevzdají AVT.

2.3 Přidělení tříd na nový školní rok.
Příloha

2.4 Organizace závěru školního roku
- vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022 slavnostním zakončením školního roku, za pěkného počasí v 8.00 na nádvoří školy, za deště ve třídách.
- vysvědčení – podepsané, orazítkované a zkontrolované - předložit řediteli k podpisu dne 28. 6.
- datum na vysvědčení bude 30. 6. 2022 u 1. i 2. pololetí stejné. V pololetí byl vydán výpis.
- vysvědčení bude vydáno v posledním dnu vyučování – tj. ve čtvrtek 30. 6. 2022
- termíny opravných zkoušek jsou stanoveny na 29. 8. a 30. 8.
- žákům, které nebylo možné v druhém pololetí hodnotit, stanovuji náhradní termín pro hodnocení na dny 30. 8. a 31. 8., konkrétní den a dobu stanoví vyučující jednotlivých předmětů,
- dostupnost pedagogů pro případné komisionální přezkoušení žáků, pokud rodiče požádají o přezkoumání výsledků hodnocení žáků za druhé pololetí,
- u žáků, u kterých bude hodnocení tak nepříznivé, že se dají očekávat žádosti rodičů o přezkoumání, zkontrolovat, zda žáci za klasifikační období získali dostatečný (školním řádem předepsaný) počet známek a zda byly rodičům sděleny v souladu s pravidly školního řádu,
- protokolární předání sbírek učebních pomůcek či místností při změně vyučujících,
- ochrana majetku školy, bezpečné uložení cenných předmětů a techniky,
- poučení žáků o bezpečnosti o prázdninách, zapsat do třídních knih. I když škola za chování žáků o prázdninách neodpovídá, je vhodné poučení žáků před odchodem na prázdniny, podle RVP má škola vést děti k bezrizikovému způsobu života, připravovat na situace v reálném životě. Jedná se i ohrožení života – v období letních prázdnin jako plavání, dopravní situace apod.

2.5 Organizační zajištění prázdninového provozu
– úřední dny a hodiny,
- vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. července,
- zajištění majetku školy, péče o květiny během prázdnin,
- kontakty na zaměstnance během prázdnin,
- učební plán pro další školní rok, příprava podkladů pro rozvrh,
- uzavřít třídní knihy (včetně nepovinných předmětů), zkontrolovat úplnost záznamů,
- zaměstnanci budou čerpat dovolenou podle plánu čerpání dovolených (s případnými změnami, které nastaly v průběhu prvního pololetí),
- hodnocení žáků v náhradním termínu, opravné zkoušky – jména žáků, termíny

2.6 Výroční zpráva školy, MPP
Určení pedagogičtí pracovníci zpracují a odevzdají podklady pro výroční zprávu do 12. 9.
Metodik prevence vypracuje hodnocení plnění minimálního preventivního programu.

2.6.1 Zprávy třídních učitelů všech tříd o prospěchu a chování žáků.

2.7 Přípravný týden
Zaměstnanci školy čerpají v době prázdnin dovolenou, nebo volno na samostudium, nebo náhradní volno podle individuálně písemně stanovených termínů.
Práce v přípravném týdnu začínají ve 25. 8. Vedení školy 24. 8.
Na dobu od začátku přípravného týdne do konce září nebudou z provozních důvodů schvalovány žádné žádosti o dovolenou, náhradní, nebo neplacené volno.

Opravné zkoušky žáků, kteří v druhém pololetí neprospěli, se budou konat v pondělí 29. 8. a úterý 30. 8., pokud půjde o více předmětů, i v předchozím týdnu (žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku).

2.8 Různé
a) V posledních týdnech dochází ke skokovému zvyšování cen téměř všeho, od učebnic, kancelářského materiálu, školních potřeb, proto se nákupy pro zajištění provozu školy v novém školním roce co nejvíce uspíší. Návrhy předloží předmětové komise i jednotlivci co nejdříve.

b) Platové záležitosti
- ve výplatě za červen budou vyplaceny mimořádné odměny, za úspěšné splnění mimořádných, nebo zvlášť významných pracovních úkolů,
- příplatky za třídnictví byly dříve vázány na výkon přímé pedagogické činnosti, a proto bývaly na červenec a srpen odnímány. Toto omezení bylo zrušeno, příplatky zůstávají beze změn.

c) Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu nabízí učebnice češtiny jako cizího jazyka zdarma.
(A 24). Objednávka za školu byla uskutečněna.

Ředitel školy ukládá

1. Všem správcům sbírek a místností provést kontrolu majetku školy, shromáždit a zabezpečit všechny předměty rozpůjčené během roku. Odcházející učitelé odevzdat AVT techniku.
Termín: do pátku 24.6.2022

2. Vedoucí mimoškolních akcí zpracovat písemné hodnocení akce spolu s vyúčtováním, do konce školního roku s ním seznámí rodiče a vrátí rodičům nevyčerpané prostředky.

3. Zaměstnancům s pracovním poměrem na dobu určitou do 30. 6. 2022 předat veškerou agendu do 28. 6. zástupci ředitele školy.

4. Všem zaměstnancům školy ukládá povinnost informovat bez zbytečného odkladu vedení školy o všech zjištěných projevech rizikového chování u žáků školy.


Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojeném s prací na interaktivní tabuli, s databází vyučovacích programů na internetu.
Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích.


Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů


Projekt Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Cílem projektů je, aby žáci 1. i 2. Stupně obdrželi zdarma mléko a mléčné výrobky, ovoce, ovocné šťávy či zeleninu. Projekty jsou dále rozvíjeny i různými aktivitami, např. organizátoři těchto projektů do uspořádali pro žáky naší školy přednášky o zdraví, o nutnosti jíst ovoce a zeleninu. Projekty byly doplněny soutěžemi a kvízy, kterých se naše škola zúčastnila a žáci obdrželi pěkné ceny.
Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Přihlášením se k projektu „Ovoce do škol" plyne škole povinnost realizovat doprovodná opatření.

Shrnutí postupu pro školy:
k projektu „Ovoce do škol" se školy přihlašují schválenému žadateli, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol;
seznam schválených žadatelů bude aktuálně zveřejňován na internetových stránkách SZIF;
na výše uvedených internetových stránkách SZIF školy najdou formulář Ročního hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce do škol";
v případě, že chce škola ukončit svou účast v projektu, vyplní formulář Prohlášení školy o ukončení účasti a neprodleně zašle žadateli (k jinému žadateli se může přihlásit od nového školního roku);
školy přihlášené k projektu „Ovoce do škol", mají povinnost realizovat doprovodná opatření (návrhy k realizaci doprovodných opatření viz níže - dokumenty ke stažení), zveřejnit informace o realizaci projektu na svých webových stránkách a na konci školního roku vyplnit hodnotící dotazník (bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT).

Projekt Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Tento projekt je určen žákům základních škol, jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň.
Všichni žáci naší školy dostávají neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA.


Soutěže, úspěchy a umístění žáků

Název akce Datum Místo Umístění, jména Vyučující
Recyklohraní 1.kolo září 2021 ZŠ Albrechtice 1.8.B, 2. 8.A, 3. 7.A B.Kajfošová
Recyklohraní 2.kolo červen 2022 ZŠ Albrechtice 1.8.B, 2. 6.A B.Kajfošová
Soutěž Šikulka březen 2022 ZŠ Albrechtice 1. - 5. ročník I.Demelová
Matematický klokan březen 2022 ZŠ Albrechtice Benjamin 1. místo JANÍK ŠTĚPÁN 7.A
2.místo BLONSKI MATYÁŠ 7.A
3.místo HUBERTOVÁ NATÁLIE 7.A M.Charvátová
Matematický klokan březen 2022 ZŠ Albrechtice Kadet 1. místo DRŠŤÁK MICHAEL 8.B, HRUŠKA VÍT 8.B, RUSUNA JAN 9.A
2.místo ČAJKA JAN 8.B
3.místo CYPRICH DAVID 8.A M.Charvátová
Albrechtické mistrovství v házení papírových vlaštovek květen 2022 ZŠ Albrechtice 1. místo Miczka Vojtěch 6.A, Miczková Valerie 6.A
2. místo Ferenc Tomáš 9.A, Hubertová Natálie 7.A
3. místo Kübl Jan 9.B, Stanichna Olena 8.A
M.Charvátová
Mistr odhadu červen 2022 ZŠ Albrechtice 1. místo 6.A Brachaczek Tomáš, 8.A Brachaczek Matěj
2. místo 7.A Recnamová, 8.A Štěrba Martin
3. místo 6.A Kurečková, 8.B Škovránková
M.Charvátová
Stavitelská výzva červen 2022 ZŠ Albrechtice 1. místo 7.A, 2. místo 8.A, 3. místo 8.B

M.Charvátová
Albrechtická stezka mládeže září 2021 Hřiště TJ Albrechtice J.Kowalczyková
Běh přátelství květen 2022 Hřiště TJ Stonava 6 věkových kategorií J.Kowalczyková
Pěvecká soutěž - 1.stupeň březen 2022 ZŠ Albrechtice 5 kategorií, vyhodnocena 1.-3. místa J.Kowalczyková
Recitační soutěž - 1.stupeň červen 2022 ZŠ Albrechtice 5 kategorií, vyhodnocena 1.-3. místa J.Kowalczyková
Sportovní soutěž - 1.stupeň červen 2022 ZŠ Albrechtice 5 kategorií, vyhodnocena 1.-3. místa P.Kubiena

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově:

• Zřizovatel Obec Albrechtice
• Česká školní inspekce
a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku, distanční výuka, výsledky přijímacích zkoušek, dotazníky pro ŘŠ a TU, inspekce on-line na škole,
• Pedagogicko-psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov
a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních
b) Spolupráce na úseku primární prevence
• Sociální oddělení OÚ Albrechtice
• Odbor sociálněprávní ochrany dětí Karviná, Havířov
• SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek
• RaŠ – sdružení „Rodina a škola“, který pomáhá zajišťovat různé akce na naší škole, (např. karneval, diskotéka, dětské radovánky, nadílka na Mikuláše, malování na chodníku apod.). Taktéž finančně spolek přispívá na provoz zájmových kroužků, LVK, školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy apod.)
• Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice
a) Besedy pro žáky
b) Výtvarná soutěž
c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy
• Policie ČR
• Obecní policie
a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD
b) Asistence při přecházení přechodů
• Obecní knihovna
a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky
b) Hlasité čtení herci divadel pro žáky
c) Pasování prvňáčků na čtenáře
• TJ Baník Albrechtice
• ASPV Albrechtice
a) Organizace sportovních soutěží
b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy
• Dům dětí a mládeže Juventus Karviná
a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy
• Dům s pečovatelskou službou
a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce)
• SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci
• Honební společenstvo Albrechtice
a) Sběr kaštanů a žaludů
b) Besedy a přednášky pro žáky
• Divadlo Český Těšín
• Moravskoslezské divadlo Ostrava
• Nadace „Život dětem

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021

Výnosy:
příspěvek na provoz 4 872 000,00
dotace na přímé výdaje na vzdělávání 24 637 253,00
časové rozlišení investičního transferu 60 574,06
šablony II 66 630,00
prodej služeb 894 016,13
úplata za vzdělávání 138 846,00
výnosy z hospodářské činnosti 877 251,72
čerpání fondů 37 282,00
ost. výnosy z činnosti 24 526,10
celkem 31 608 379,01


Náklady:
náklady z hospod. čin. 863 029,64
mzdové náklady 17 877 264,00
zákonné sociální pojištění 5 997 838,00
jiné sociální pojištění 72 227,00
zákonné sociální náklady 423 988,00
spotřeba materiálu 1 292 169,66
energie 994 446,48
opravy a udržování 1 132 610,68
cestovné 6 328,00
ostatní služby 792 415,67
ostatní náklady 309 193,47
DDHM 764 615,62
odpisy 989 070,20
celkem 31 515 196,42

Kladný výsledek hospodaření: 93 182,59

Zpracovala M. Turoňová


Kontroly provedené na škole

V tomto školním roce probíhaly pravidelné kontroly a revize, které jsou pro školu povinné. Na úvod dne 30. 8. 2021proběhlo školení a kontrola vedoucích zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. 30. 10. – proběhla periodická kontrola a revize hromosvodů a kontrola a revize elektrického zařízení. 28. 2. – proběhla prověrka dodržování k zajištění BOZP a PO – včetně revize, opatření a návrhů na opravy.
Firma ROTHN z Frenštátu pod Radhoštěm provedla dne 9. 6. - každoroční kontrolu tělovýchovného nářadí a tělocvičen, zkontrolovala stav venkovních hřišť u školy a zahrady v mateřské škole. Následně tato firma, provedla opravy zjištěných závad.
Krajská hygienická kontrola Ostrava provedla kontrolu školní jídelny.
Proběhla kontrola ve školní jídelně – bez závad.
Na škole byla provedena kontrola hospodaření a financí na ZŠ – audit u příspěvkové organizace – bez závad.
Ve dnech 2. 11. – až 5. 11. proběhla na škole inspekční činnost České školní inspekce. Oznámení o inspekční činnosti - dne 2. 11. 2021 ve škole Základní škole a Mateřské škole Albrechtice bude zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti bude: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Při hodnocení a kontrole využijí školní inspektoři a kontrolní pracovníci mj. dokumentaci školy podle § 28 odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dokumentaci pro hodnocení finančních podmínek školy. Soupis vybrané dokumentace, která může být vedena i v elektronické podobě. Inspekce proběhla, inspektoři navštívili hodiny všech pedagogických pracovníků na škole, proběhla kontrola pedagogické dokumentace, ŠVP, řádů školy, školky a jídelny, školní družiny.
Ve dnech 21. 3. proběhlo testování České školní inspekce na naší škole, kde byli testováni žáci 5. a 9. třídy. Z důvodu pandemie nakonec byla testována jen 5. třída a to z českého jazyka, matematiky a test dovednosti usnadňující učení. Vedení školy a vyučující v 5. ročníku museli vyplňovat dotazníky České školní inspekce.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy

Vybavení školního fondu učebnicemi anglického jazyka
V letošním školním roce se PK Cizích jazyků po několika letech podařilo vybavit a obnovit školní fond učebnicemi pro výuku anglického jazyka.
Staré učebnice PROJECT pro žáky 5. ročníku a 2. stupně jsme nahradili moderními učebnicemi BLOGGERS. Jedná se o novinku na trhu učebnic z nakladatelství KLETT. Učebnice mají kompletní online podporu, kdy každý žák zakoupením pracovního sešitu získává unikátní kód k registraci, která mu pak umožňuje pracovat s učebnicí v online prostředí i z domu. Učebnice jsou graficky i obsahově velmi atraktivní. Jejich obsah a zpracování plně odpovídá zájmům a životnímu stylu dětí 21. století.
Za obrovskou výhodu považujeme fakt, že nakladatelství KLETT v rámci pronikání na trh s učebnicemi dodal naší škole učebnice pro všechny ročníky (jedná se o 3 úrovně) zcela zdarma. Za to jim patří velký dík.
V příštím roce plánujeme podobným způsobem obnovit fond učebnic i pro žáky 1. stupně, kdy se na trh pomalu dostává učebnice FUNPARK, rovněž s online podporou od nakladatelství KLETT.

Mgr. Pavlína Charvátová
PK Cizích jazyků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina připravila ve škol. roce 2021/22 pro děti několik výchovně vzdělávacích, zábavných a sportovních akcí.
9. 11. 2021 - halloweenské zábavné odpoledne
29. 11. 2021 - beseda ve školní knihovně
1. 12. 2021 - pěvecká soutěž „Lidová píseň“
16. 12. 2021 - výtvarná soutěž „Namaluj koledu“
28. 1. 2022 - výtvarná soutěž „Zimní sporty XXIV.ZOH“
18. 2. 2022 - družinová olympiáda XXIV. ZOH (v školní tělocvičně)
23. 3. 2022 - beseda v Obecní knihovně
1. 4. 2022 - beseda s myslivci
26. 4. 2022 - beseda s Obecní policií Albrechtice
20. 6. 2022 - výtvarná soutěž „Letní louka“

Vychovatelky: K. Szwedová, L. Chybová


Sběr s panem Popelou

Také ve školním roce 2021/22 se žáci společně se svými rodiči zúčastnili sběru papíru. S politováním však musím konstatovat, že to byl nejslabší sběrový rok od svého prvopočátku.
Nicméně mezi dětmi i rodiči jsou neustále tzv. stálice, které opravdu nezahálejí a poctivě papír sbírají. Výše uvedený fakt mě však přinutil oslovit náš obecní úřad o finanční sponzorský dar, aby snaživí sběrači nepřišli o tradiční výlet. Měli jsme štěstí, obecní úřad nás podpořil a 45 dětí se tak za odměnu odevzdání celkem 6 840 kg papíru mohlo vydat na výlet.
Za doprovodu p. uč. Kowalczykové, p. vych. Chybové a p. as. Sichové se parta šikovných dětí dostala do Muzea vagónky ve Studénce, prošli s bezpečnostními přilbami na hlavě břidlicový Flascharův důl a poté se proběhli kolem zříceniny hradu Starý Jičín.
Co dodat. Snad že příští ročník bude úspěšnější a na zajímavý výlet si zase vyděláme zcela sami.

Mgr. Ingrid Demelová, organizátorka výletu


Soutěž „Šikulka“
V březnu se ve všech ročnících 1. stupně uskutečnila pod vedením p. uč. Ingrid Demelové soutěž zručnosti „Šikulka“. Víme moc dobře, že na škole ne všechny děti zvládají všechno učivo na jedničku.
V soutěži „Šikulka“ mohly zabodovat právě děti, které jsou manuálně zručné. Pravda je, že mnozí byli velice překvapení, když zjistili, že provlékat tkaničky dírkami v kartónu, skládat rozstříhaný obrázek, spojovat a rozpojovat kancelářské sponky nebo rozpoznat to, co máme mnozí doma v kuchyni, není také vždy jednoduché a snadné. Nicméně na každém soutěžícím byla znát snaha, proto každý, kdo se zúčastnil, si cenu zasloužil.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Stalo se již tradicí, že se ZŠ a MŠ Albrechtice zapojuje do sbírky Ligy proti rakovině.
V letošním školním roce se konala tradiční charitativní sbírka hned dvakrát. Akce byla v roce 2021 přesunuta kvůli covid19 z května na září. Tehdy jsme prodali 300 kytiček a vybrali 6 540Kč. V celé ČR lidé přispěli částkou téměř 16,5 milionů Kč.
Letos se „kytičkový den” uskutečnil v tradičním květnovém termínu. Žáci 9. třídy ve žlutých tričkách nabízeli kytičky s fialovou stužkou spolu s letáčky v oblasti prevence rakoviny.
Hlavní téma letošní sbírky: Prevence nádorů děložního čípku a varlat.
Prodali jsme všech 350 kytiček a vybrali jsme částku 8 064 Kč.
Peníze získané za kytičky jsou využity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických center.
Velké poděkování patří všem štědrým dárcům, kteří podpořili dobrou věc.

Mgr. Miriam Charvátová

MATEMATICKÝ KLOKAN
Třetí pátek v březnu zůstalo 30 žáků z 2. stupně ve škole po vyučování. Proč? Zúčastnili se mezinárodní soutěže Matematický klokan, která probíhá v ČR od roku 1995. A jak to dopadlo?
V kategorii Benjamin:
1. místo JANÍK ŠTĚPÁN 7.A
2.místo BLONSKI MATYÁŠ 7.A
3.místo HUBERTOVÁ NATÁLIE 7.A
V kategorii Kadet:

1. místo DRŠŤÁK MICHAEL 8.B, HRUŠKA VÍT 8.B, RUSUNA JAN 9.A
2.místo ČAJKA JAN 8.B
3.místo CYPRICH DAVID 8.A
Všem gratulujeme. Mgr. Miriam Charvátová


VÝLET ZA MINERÁLY
Na naší škole je hodně žáků, kteří se zajímají o nerosty a minerály. A tak p. uč. Miriam Charvátová jela s 14 žáky z 2. stupně v sobotu na výlet do Ostravy, kde se na VŠB konalo Mineralogické setkání 2022. Návštěvníci, kterých tentokrát dorazilo rekordních 1900, měli možnost si prohlédnou zajímavé minerály a fosilie z celého světa. Prohlédli jsme si i sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného. A každý
si i několik minerálů koupil. Akce se všem líbila a těšíme se na příští setkání, plánované na 8. října 2022.
Mgr. Miriam Charvátová

VLAŠTOVKY OPĚT LÉTALY
Na hřišti základní školy v Albrechticích se odpoledne sešli žáci z 2. stupně. Proč? Konal se zde již 13. ROČNÍK ALBRECHTICKÉHO MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK, kterého se zúčastnilo 32 žáků včetně všech tří děvčat z Ukrajiny.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka Vojtěcha Miczky z 6.A, která překonala vzdálenost 19,60 m. Druhé místo obsadil Tomáš Ferenc z 9.A a třetí se umístil Jan Kübl z 8.B.
Mezi dívkami zvítězila Valerie Miczková z 6.A, s hodem 15,40 m. Stříbrnou medaili vybojovala Natálie Hubertová ze 7.A a bronzová byla Olena Stanichna z 8.A.

Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, přistála vlaštovka jen 2 cm od cílové čáry Elle Tomašákové z 6.A a stala se tak vítězkou. Těsně na druhém místě se umístila Vojtěch Miczka z 6.A a třetí byla Denisa Grabowská z 8.B.
Všem gratulujeme.
Mgr. Miriam Charvátová

NOC VĚDY

V pátek 27. května ve čtyři hodiny odpoledne přišlo do školy 35 žáků 2. stupně a paní učitelky Miriam Charvátová a Barbora Kajfošová. PROČ? Konal se zde již 4. ročník NOCI VĚDY.
Co všechno jsme společně zažili? Rozlosovali jsme se do týmů a společně plnily různé úkoly, soutěžili a dělali pokusy. Např. jsme hodili syrové vajíčko z výšky 10m a ono se nerozbilo. Stavěli jsme „bez doteku“ pyramidy z kelímků. Z 2 648 plastových víček jsme vytvářeli mandaly. Programovali ozoboty pomocí barevných kódů. Hráli aktivity, které si připravili žáci - Kahoot, křížovka a kvíz z hlášek učitelů. Večer byla show se svítícími náramky, kterou si secvičil každý tým a také jsme si zasportovali při noční vybíjené. Zažili jsme spoustu zábavy.
A zde jsou některé postřehy samotných žáků:
- Jsem ráda, že jsem poznala hodně nových lidí. Bavila mě spolupráce s ostatními. Byla to zábava a bylo super spát ve škole.
- Byla to úžasná noc, kdy jsme se skamarádili s jinými třídami. Užila jsem si to naplno, naučila jsem se více pracovat v týmu. Líbili se mi roboti, hry a soutěže. Byli jsme dobrý kolektiv a zažili spoustu legrace.
- Moc mě bavilo to tančení se svítícími náramky a ozoboti. Seznámila jsem se s novými žáky. Škoda že bylo zataženo a nemohli jsme jít pozorovat hvězdy. Bylo to super, určitě přijdu i příští rok.
- Byl dobře nabitý program, pokusy, ozoboti a hry v týmech. Nejvíc se mi líbilo stavění pyramidy v kolektivu, poznal jsem při tom nové lidi. Celkově to byl super zážitek.
Přestože nám počasí nepřálo, všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští ročník.

Mgr.Barbora Kajfošová a Mgr. Miriam Charvátová


AKCE ŽÁKOVSKÉ RADY
Ačkoli je to u nás ve škole v letošním školním roce díky pandemii zase trochu omezené a nejisté, přece jen nezahálíme a snažíme se život ve škole zpestřit. Zpestřují si jej hlavně žáci sami, protože se aktivně zapojují do různých akcí.
Tak třeba koncem října 2021 naši deváťáci se svou třídní učitelkou P. Charvátovou zorganizovali veselé Halloweenské dopoledne pro spolužáky z 1. stupně. Děti se převlékly do kostýmů a soutěžily v různých halloweenských disciplínách, které pro ně starší kamarádi připravili. Takový slalom na koštěti, hod míčkem na duchy, halloweenský kvíz a hádanky, trefa koštětem na branku nebo slalom s okem na lžičce pro děti byly velkou zábavou a plnily je s nadšením a bravurou. Vítězný tým z každé třídy pak obdržel sladkou odměnu.

V listopadu jsme pak „prožili“ tzv. vlajkový den v duchu Velké Británie. Každá třída na 2. stupni, vč. 5. A, si v rámci celoškolní soutěže vyzdobila „britskou“třídu – nechyběly národní barvy, státní vlajky, portréty britské královny (i ručně kreslené!) a dokonce se v 8. B objevila i nefalšovaná britská telefonní budka v životní velikosti! No, prostě žáci pustili uzdu své fantazii! Paráda! Navíc, v tentýž den se soutěžilo ještě v jedné disciplíně – o největší počet žáků oblečených v národních barvách této země – takže se to modro-červeno-bílou ve škole jen hemžilo. Den se vydařil a děti si prohloubily znalosti o zemi, jejíž jazyk se všichni povinně učí.


V prosinci deváťáci opět nelenili! I přes všechna pandemická opatření „navštívila“ školu legendární trojice: Mikuláš – Anděl - Čert. Přinesli dětem balíčky s dobrůtkami a„zlobivce“ počmárali uhlíkem.
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 9432x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací