Výroční zpráva, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Výroční zpráva

Výroční zpráva
Za školní rok 2021/2022


Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, školní družině,
b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,
c) počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2021
d) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,
e) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce,
f) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy,
g) zájmové kroužky a doučovací skupiny,
h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
i) pedagogické rady – zahajovací, 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí, závěrečná,
j) kontroly provedené ve škole,
k) základní údaje o hospodaření školy,
l) soutěže, úspěchy a umístění žáků,
m) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery,
n) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,
o) výroční zpráva Mateřské školy Albrechtice,


Základní údaje o škole

Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43
Ředitel Mgr. Zdeněk Feber

Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace 48004286 600135896 1. 9. 2005

Odloučená pracoviště školy:

Název IZO Adresa
Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice
Mateřská škola 107 623 005 Školní 20, Obecní 698 Albrechtice

Školní jídelna – výdejna MŠ 119 700 301 Školní 20, Albrechtice


Charakteristika základního vzdělávání

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb.

Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.
Pojetí a cíle základního vzdělávání

Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení,
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů,
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,
• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Počty tříd a počty žáků k 1. 9. 2021

Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky
1. stupeň
Reichenbachová Marie 27 16 11
Přívratská Denisa 21 10 11
Kubiena Petr 24 11 13
Demelová Ingrid 20 15 5
Zálešáková Milena 27 18 9
CELKEM 1. STUPEŇ : 119 70 49
2. stupeň:
Charvátová Miriam 27 13 14
Kozlová Radka 28 11 17
Lalíková Světlana 19 11 8
Kajfošová Barbora 20 11 9
Charvátová Pavlína 29 16 13
CELKEM 2. STUPEŇ : 123 62 61
CELKEM: 242 132 110
Školská rada

Za Obecní úřad Albrechtice:
Mgr. Galina Struharová
Bc. Kateřina Melišová
Tomáš Wojtyna
Za zákonné zástupce nezletilých žáků:
Ing. Adéla Kudelová I
Ing. Eva Balatková
Eva Vahalová
Za pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Albrechtice:
Mgr. Irena Ruhswurmová
Bronislava Struhalová
Mgr. Ingrid Demelová

Ředitel školy svolává první – zahajovací schůzi školské rady (dále jen ŠR). Na ní má být provedena volba předsedy a místopředsedy školské rady.
Schůze se uskutečnila v úterý 21. září 2021 v 17.00 ve sborovně školy. Zúčastnilo se jí 7 členů. Omluvena Bc. Kateřina Melišová, nepřítomna Eva Vahalová.
Po seznámení se s členy ŠR, byli všichni členové informování o záležitostech týkající se ŠR – tj. pravomoce, zahajovací schůze, volby a části školského zákona o ŠR - § 167 a § 168.
Pak proběhla volba předsedy ŠR. Předsedkyní se stala Mgr. Irena Ruhswurmová. (Výsledky voleb: Tomáš Wojtyna - 1 hlas, Mgr. Galina Struhárová - 2 hlasy, Mgr. Irena Ruhswurmová - 4 hlasy.)

• ŘŠ školy Z. Feber upozornil na úkoly, které ŠR čekají – Schválení školního řádu, schválení výroční zprávy
• p. Balatková vznesla dotaz ohledně dotací a výzev k projektům, zda má škola určeného pracovníka, který se tímto problémem zabývá. Na dotaz odpověděl ŘŠ Z. Feber – takový pracovník na škole není, ale škola byla zapojena do projektu Šablony II, zaměření projektu bylo na IT techniku, notebooky se vybavila jak základní škola, tak mateřská škola. Jinak se stále škola účastní projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Také se ZŠ zapojila do projektu, ze kterého se čerpaly peníze na dopravu plavání. Do šablon III ZŠ zapojena není. Paní Balatková nabídla do budoucna svou pomoc při zpracování projektů a také navrhla, že se poohlédne po vyhlašování krajských a evropských dotací.
• ŘŠ Z. Feber informoval ŠR o otevření dopravního hřiště na nádvoří školy, které se uskutečnilo 27. 9. 2021. Byla pozvaná i mateřská škola. Akci přijela zdokumentovat i regionální televize Polar. Hřiště bude využíváno v rámci dopravní výchovy a budou jej moci využívat jak děti z mateřské školy, tak i děti z Polské školy. V rámci dopravního hřiště je zakoupeno i 10 elektrických autíček, 4 šlapací autíčka a 3 řiditelná. Bude zřízen i kamerový systém, který bude prostory hřiště monitorovat.
• P. Balatková vznesla dotaz, zda by hřiště mohlo být využíváno pro veřejnost – p. ředitel odpověděl, že bude záležet na domluvě. P. Balatková navrhla, že by s jinými rodiči děti na hřišti v době, kdy by měla přístup veřejnost, hlídali.
• Mgr. G. Struharová se zeptala na možnost venkovní učebny, o které se diskutovalo už v předchozích letech – p, ředitel odpověděl, že zatím se s venkovní učebnou nepočítá.
• Mgr. G. Struharová pochválila květinové záhony, které byly vysázeny před školou
• ŘŠ Z. Feber sdělil ŠR, že probíhá jednání s ČEZem ohledně solárních panelů, které by mohly být umístěny na střeše školy a tím by významně přispěly k úspoře elektrické energie. Za 15 let by nám byly odprodány za 1 Kč. Mgr. G. Struharová se zeptala na zafixování ceny elektřiny, p. ředitel odpověděl, že škola tuto možnost nemá.
• Ještě byl vznesen dotaz na realizaci Školy v přírodě – zatím nemáme informace, jak to bude vypadat s epidemiologickou situací, stejně tak s LVK.
• ŘŠ Z. Feber a B. Struhalová informovali ŠR, že pracují na inovaci zahrady ve školce.
• Další termín zasedání školské rady bude stanoven opět v termínu třídních schůzek nebo informačních pohovorů.

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.
Členové školské rady

Školská rada sestává ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů, pedagogických pracovníků školy, zřizovatele a dalších osob. Počet členů rady může být různý, rada má nejméně 3 členy a počet členů musí být dělitelný třemi. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů. Zbylé dvě třetiny volí studenti, zletilí žáci, případně zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci v rámci dané školy (§ 167 odst. 2). Členem rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období[

Funkční období člena rady je tříleté. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, úmrtím, vzdáním se funkce, odvoláním u členů jmenovaných zřizovatelem, jmenováním ředitelem školy či zvolením nového člena v předčasných volbách. Dále též funkce zaniká dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole, nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy. Pokud tak stanoví volební řád, zanikne též funkce v případě opakované neomluvené neúčasti.
Funkce a kompetence
Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která jsou nejméně dvakrát ročně. První zasedání svolává ředitel školy, všechna následující předseda rady. Na prvním zasedání musí být zvolen předseda a musí být stanoven jednací řád.
Pro přijetí jednacího řádu je nezbytně nutná nadpoloviční většina hlasů členů rady. Rada může zvolit také místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Hlasovací právo členů je rovné.
Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.
Jednací řád školské rady:
Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Čl. 2 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále dle potřeby. Termíny jednání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.
Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců žáků, členů školské rady, ředitele školy, zřizovatele.
Čl. 4 Zasedání školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Čl. 5 Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Čl. 6 Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Čl. 7 Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.
Čl. 8 Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Školní družina

Počet oddělení 2 Počet dětí 59
Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42

Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 7.30 hodin a od 11.30 hodin do 16.30 hodin.
Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina sídlí ve dvou prostorových učebnách vybavených novým nábytkem, audiovizuálním zařízením a díky projektu Šablony II je doplněna o deset tabletů se softwarem a stavebnicemi. Obě oddělení ŠD využívají ke své činnosti tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. ŠD pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do výtvarných i sportovních soutěží.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.
Činnost školní družiny byla omezena (z důvodu uzavření škol – epidemie Covid 19), následně byli žáci rozděleni do izolovaných skupin dle ročníků.
I. Pravidelná denní docházka do školní družiny k 31. 10. 2021
Číslo
řádku Pravidelná
denní
docházka z toho
dívky
a b 4 5
Oddělení 0101 2 X
z toho pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0101a 0 X
Týdenní rozsah provozu školní družiny 0101b 42,5 X
Zapsaní účastníci 0102 59 30
v tom z 1. stupně 0103 58 30
z 2. stupně 1) 0105 1 0
z přípravné třídy ZŠ 0105a 0 0
z přípravného stupně ZŠ speciální 0105b 0 0
z ř. 0102 ze ZŠ speciální 0106 0 0
ze ZŠ zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ 0107 0 0
z ř. 0102 v odd. pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 ŠZ 0107a 0 0
z ř. 0107a z 1. stupně 0107c 0 0

Zájmové kroužky a doučovací skupiny

Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou odpoledne pedagogičtí zaměstnanci školy, dále trenéři, učitelé ZUŠ i nadšení rodiče. Z důvodu Covid 19 byla většina kroužků ukončena, protože školy se zavíraly a přecházely od prezenční výuky k distanční výuce.
Jsou zde kroužky – Tauch Rugby, fotbal, které vedou trenéři, sportovci a rodiče žáků. Na škole pracuje ZUŠ z Českého Těšína a ZUŠ z Havířova, naši žáci nemusejí dojíždět do měst a mají hodiny přímo ve škole – výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, housle.
Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin školy

 Debrujáři
 GLOBE
 Pěvecký
 Hudebně dramatický
 Kroužek netradičních výtvarných technik
 Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka
 Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky
 Sportovní kroužek
 Touch Rugby
 Fotbal
 HV ZUŠ P. Kalety Český Těšín
 ZUŠ Leoše Janáčka Havířov

Přehled oborů vzdělávání

Ročník 1.– 9. ročník
Název oboru Základní škola
Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007

Výuka cizích jazyků:

Povinný předmět Anglický jazyk 3.- 9. ročník
Volitelný předmět Německý jazyk 8.- 9. ročník
Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník

Nabídka volitelných předmětů:

Ve školním roce 2021/2022 byly žákům nabízeny předměty:
- Práce s laboratorní technikou
- Domácnost
- Příprava pokrmů
- Práce s technickými materiály

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci školy a přidělení třídnictví
Vedení školy:
1) Mgr. Zdeněk Feber - ředitel školy
2) Mgr. Jiřina Kowalczyková - zástupce ředitele školy pro 1. stupeň
3) Mgr. Irena Ruhswurmová – zástupce ředitele školy pro 2. stupeň, výchovný poradce
4) Mgr. Jiří Bakončík – metodik prevence
1. stupeň:
5) Mgr. Marie Reichenbachová - třídní učitel ve třídě 1. A
6) Mgr. Denisa Přívratská – třídní učitel ve třídě 2. A
7) Mgr. Petr Kubiena – třídní učitel ve třídě 3. A
8) Mgr. Ingrid Demelová – třídní učitel ve třídě 4. A
9) Mgr. Milena Zálešáková - třídní učitel ve třídě 5. A

2. stupeň:
10) Mgr. Miriam Charvátová – třídní učitel ve třídě 6. A
11) Mgr. Radka Kozlová – třídní učitel 7. A
12) Mgr. Světlana Lalíková – třídní učitel 8. A
13) Mgr. Barbora Kajfošová – třídní učitel 8. B
14) Mgr. Pavlína Charvátová – třídní učitel ve třídě 9. A
Netřídní učitelé:
15) Mgr. Eliška Dordová
16) Mgr. Václav Vrubel
17) Mgr. Michal Řezníček
18) Mgr. Tomáš Hlavenka
Školní družina
19) Kristina Szwedová – vychovatelka,
20) Lucie Chybová – vychovatelka
Asistenti pedagoga
21) Lucie Chybová – asistent pedagoga
22) Veronika Brachaczková – asistent pedagoga
23) Sichová Martina – asistent pedagoga
24) Tylšarová Petra – asistent pedagoga

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ve školním roce 2021/2022 pracuje v základní škole celkem 6 nepedagogických zaměstnanců, z toho 1 technickoadministrativní, v mateřské škole 2 pracovnice.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 7 kuchařek a pracovnic provozu školní jídelny. Vedoucí školní jídelny je paní Eva Slonková.

Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení

Opatření k zápisům do 1. třídy – pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy.

Umístění vycházejících žáků


Umístění vycházejících žáků 9. a 8. třídy na SŠ a žáků 5. třídy na víceleté gymnázium

Jméno žáka Název školy Studijní obor Studium
Bařák Jáchym Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark Elektrikář silnoproud 3-leté
Býčková Michaela Obchodní akademie s.r.o., Karviná-Hranice Ekonomika a sport 4-leté s maturitou
Cieslová Monika Albrechtova střední škola, Český Těšín Polygrafie 4-leté s maturitou
Daňhel Matyáš Střední průmyslová škola stavební, Havířov Architektura a design 4-leté s maturitou
Drobná Veronika Střední průmyslová škola stavební, Havířov Architektura a design 4-leté s maturitou
Ďuriš Matěj SŠ-Centrum odborné přípravy technické, Uherský Brod Puškař 3-leté
Ferenc Tomáš Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark Automechanik 3-leté
Foltynová Tereza AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Folwarczný Jiří Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová Informační technologie 4-leté s maturitou
Havlová Tereza Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba Fotograf-multimediální technik 4-leté s maturitou
Jonášová Karolína Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark Zahradnické práce 3-leté
Kopel Ondřej Střední průmyslová škola stavební, Havířov Pozemní stavitelství 4-leté s maturitou
Krucinová Tereza Obchodní akademie s.r.o., Karviná-Hranice Ekonomika a sport 4-leté s maturitou
Kunčický Radim SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava Informační technologie 4-leté s maturitou
Linhart Maxim Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark Mechanik strojů a zařízení 4-leté s maturitou
Mrowiec Daniel Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark Automechanik 3-leté
Recman Václav Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov Elektrotechnika (Řídící systémy) 4-leté s maturitou
Rusina Jan SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava Elektrotechnika 4-leté s maturitou
Skotnica Filip Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov Informační technologie 4-leté s maturitou
Šimarová Tereza AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Škutová Veronika Obchodní akademie, Český Těšín Ekonomické lyceum 4-leté s maturitou
Šlampiak Petr Obchodní akademie s.r.o., Karviná-Hranice Ekonomika a sport 4-leté s maturitou
Tobola Patrik Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark Elektrikář silnoproud 3-leté
Waclawková Adéla AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Wojkowská Monika AGEL střední zdravotnická škola s.r.o., Český Těšín Praktická sestra 4-leté s maturitou
Wojnar Adam Střední zdravotnická škola, Karviná Praktická sestra 4-leté s maturitou
Zaleská Ester Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín Gymnázium 4-leté s maturitou
Závodníková Tereza Střední zdravotnická škola, Karviná Praktická sestra 4-leté s maturitou
Zwyrtek Adam Gymnázium, Komenského 2, Havířov-Město Gymnázium 4-leté s maturitou

V letošním školním roce dva žáci vyšli z 8. třídy a dva z pátého ročníku byli přijati na víceleté gymnázium.Prospěch školy za 1. a 2. pololetí
1. pololetí

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr
I.A 26 1 0 0 0 1,04
II.A 19 2 0 0 0 1,09
III.A 20 4 0 0 0 1,15
IV.A 13 7 0 0 0 1,39
V.A 19 8 0 0 0 1,41
VI.A 17 10 0 0 0 1,46
VII.A 16 11 1 0 0 1,47
VIII.A 7 12 0 0 0 1,56
VIII.B 14 6 0 0 0 1,29
IX.A 12 17 0 0 0 1,5
Celkem 163 78 0 0 0 1,34

2. pololetí

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Průměr
I.A 28 0 1 0 0 1,08
II.A 19 1 1 0 0 1,15
III.A 22 4 0 0 0 1,18
IV.A 12 7 0 0 0 1,37
V.A 22 4 0 0 0 1,28
VI.A 14 12 0 0 0 1,48
VII.A 20 10 0 0 0 1,36
VIII.A 9 12 0 0 0 1,56
VIII.B 13 7 0 0 0 1,3
IX.A 10 19 0 0 0 1,72
Celkem 169 76 2 0 0 1,35

Organizace školního roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2021.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
7. 2. - 13. 2. 2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14. 2. - 20. 2. 2022 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

21. 2. - 27. 2. 2022 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28. 2. - 6. 3. 2022 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7. 3. – 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14. 3. - 20. 3. 2022 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Pedagogické rady:
1. Pedagogická rada – 31. 8. 2021
2. Pedagogická rada – 23. 11. 2021
3. Pedagogická rada – 18. 1. 2022
4. Pedagogická rada – 19. 4. 2022
5. Pedagogická rada – 21. 6. 2022
Třídní schůzky:
1. Třídní schůzka - 21. 9. 2021
2. Třídní schůzka – 9. 11. 2021
3. Třídní schůzka – 5. 4. 2022
Informační pohovory:
1. Informační pohovory - 4. 1. 2022
2. Informační pohovory – 7. 6. 2022

Výcvik plavání – 2.A, 3.A.
Pedagogická rada přípravná školního roku 2021/2022 – 31. srpna 2021

I. Pedagogická rada projednala
1. Nové předpisy, změny v předpisech:
Vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu sociálních a kulturních potřeb
Změna reaguje na živelní pohromy v posledních týdnech. Bezúročné zápůjčky (§ 11) a dary lze poskytovat nově nejen v situacích a územích, kdy byl vyhlášen nouzový stav, ale i stav nebezpečí. Což je nedávný případ obcí zasažených tornádem.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Změny k 1.9.2021 se týkají výdejen lesních mateřských škol. A mění se finanční limity na nákup potravin.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Změna k 1.9.2021 doplňuje §1d a vkládá nový §1e: Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání
Od září 2021 se navyšuje se částka na bezplatně poskytované základní školní potřeby žákům prvních ročníků a dětem zařazených do přípravných tříd základní škol z 200 na 500 Kč. Mění se § 10 (Určená škola) a § 11 (Zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu), vkládají se nové § 11a a § 11b k organizaci jazykového vzdělávání žáků – cizinců.
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace pro školy – režim začátku školního roku 2021/2022. Materiál vydalo ministerstvo začátkem července, takže je možné, že k začátku školního roku bude ještě upřesněn. Obsahuje pokyny k testování žáků, úpravám vzdělávacího obsahu,
MŠMT zde slíbilo vydat v srpnu metodická doporučení, kde budou zohledněny všechny důležité otázky související s přípravou školního roku 2021/2022 včetně problematiky vzdělávacího obsahu a evidence příslušných změn. Není nutné provádět změny ihned ve formě úprav ŠVP, ale plně postačí promyslet a připravit interní evidenci změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovaných předmětů a ročníků.
Základním školám se doporučuje, aby se maximálně snažily zajistit povinnou výuku plavání pro všechny žáky, kteří se jí v důsledku pandemie nemohli zúčastnit. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a základní školy mohou výuku plavání uskutečnit v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na začátek 2. stupně ZŠ. Náklady na dopravu žáků do bazénu a zpět je možné nově hradit z prostředků ONIV, protože MŠMT zajistilo rozšíření jejich účelovosti v § 160 školského zákona i na výdaje školy na dopravu při akcích v rámci vzdělávání a zároveň zvýšilo normativ na žáka základní školy na přibližně dvojnásobek.

Podrobnosti na https://informace a FAQ | koronavirus.edu.cz
- Věstník č. 4/2021
- MŠMT vydalo dodatek k Rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K.
Národní pedagogický institut
Publikace volně ke stažení – náměty pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti – v předškolním vzdělávání, na prvním i druhém stupni ZŠ.
3. Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví, doporučení pro zahájení školního roku 2021/2022
Nejde ale o konečnou podobu, může dojít ke změnám podle okamžité situace k 1.9. I podle reakcí ředitelů škol, podle mnohých uvedená doporučení není možné dodržet.
3. ČŠI
ČŠI: Plán hlavních úkolů na školní rok 2021/2022
Ve specifických úkolech se nově objevilo velmi málo novinek:
Hodnocení podpory rozvoje přírodovědné gramotnosti v základních a středních školách.
Na základě požadavku vlády ČR a v dohodě s Ministerstvem financí byla ke sledování přidána také oblast finanční gramotnosti, která ve školním roce 2021/2022 doplní sledování gramotnosti přírodovědné.
Hodnocení podpory pohybových dovedností a aktivit žáků základních škol a středních škol včetně měření tělesné zdatnosti. Součástí realizace úkolu bude také měření tělesné zdatnosti žáků na úrovni 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol.
Podle vyjádření MŠMT nebude Česká školní inspekce ve školním roce 2021/2022 kontrolovat naplňování platného ŠVP, ani jeho soulad s příslušným rámcovým vzdělávacím programem).
Pokud inspekce zachová avizovaný cyklus 6 let mezi jednotlivými kontrolami, pak v tomto školním roce kontrolu ČŠI očekáváme.
5. Změna školního řádu školy (vnitřního řádu školského zařízení)
6. Změna školního vzdělávacího programu
7. Organizační záležitosti
7. 2 Přidělení tříd a úvazků na další školní rok, úkoly pro jednotlivé zaměstnance, přidělení funkcí.
Rozvržení pracovní doby (přímé i nepřímé).
Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti na školní rok (nebo pololetí) podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Všem zaměstnancům bylo předáno písemné rozvržení jejich pracovní doby, jak celkové čtyřicetihodinové pracovní doby podle zákoníku práce, tak rozsah a rozvržení přímé pedagogické činnosti pro školní rok.
Činnost zaměstnanců v době vedlejších prázdnin (samostudium, práce ve škole, práce doma…).
7. 3 Plán práce na přípravný týden.
7. 4 Rozvrh výuky, jeho projednání s odbory jako rozvržení pracovní doby pedagogů podle zákoníku práce.
7. 5 Změny v počtu pracovních míst, ve stavu zaměstnanců, stanovení uvádějících učitelů pro začínající učitele.
7. 6 Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021. Výroční zpráva bude předložena ke schválení školské radě, poté bude zaslána zřizovateli a zveřejněna.
7. 7 Projednání plánu práce pro školní rok 2021/2022, dlouhodobého plánu DVPP a plánu DVPP na školní rok. Plán porad, schůzí, hovorových hodin. Uvedené plány byly doplněny o závěry z hodnocení uplynulého školního roku, záměry dlouhodobého rozvoje školy a o záměry ČŠI v její kontrolní činnosti pro rok 2021/2022.
7. 8 Pracovně lékařské služby. Periodické preventivní prohlídky musí absolvovat do konce roku 2020 tito zaměstnanci:
Pro určení, jak často zaměstnanci musí prohlídku absolvovat a u kterého lékaře, je rozhodující vyjádření firmy, která pro školu zabezpečuje oblast BOZP, např.
„Prohlídky se provádějí v periodách, které jsou různé pro jednotlivé kategorie zaměstnanců.
Administrativní zaměstnanci, zařazení do první kategorie jednou za šest let, po padesátce jednou za 4 roky.
Pedagogové jsou zařazeni rovněž do první kategorie, ale protože jejich práce podle vyhlášky obsahuje rizika ohrožení zdraví, absolvují periodické prohlídky častěji, jednou za čtyři roky, po padesátce po dvou letech.
Uklízečky, školníci, kuchařky zařazení ve druhé kategorii absolvují periodické prohlídky jednou za čtyři roky, po padesátce po dvou letech.)
Administrativní pracovníci zařazení v první kategorii bez rizikových faktorů mohou absolvovat periodickou prohlídku u svého registrujícího lékaře.
Všichni ostatní musí prohlídku absolvovat u smluvního lékaře školy, jen ten může posoudit a potvrdit zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu povolání. K této prohlídce si zaměstnanci zajistí výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Náklady na provedení prohlídky hradí zaměstnavatel, včetně výpisu od registrujícího lékaře.)“
7. 9 Přítomnost pedagogů na pracovišti během přípravného týdne bude od 9:00 do 14:00.
Přehled činnosti je uveden v týdenním plánu práce - opravné zkoušky žáků, schůze předmětových komisí atd.
7. 10 Vstupní a periodické školení BOZP a PO zaměstnanců proběhne v pondělí od 9.00 ve velké sborovně.
7. 12 Informace podle § 279 zákoníku práce o ekonomické a finanční situaci školy, stav čerpání prostředků státního rozpočtu, výhled do konce roku, prostředky na DVPP. Čerpání příspěvku zřizovatele, zásady pro čerpání do konce roku.
7. 13 Podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání se žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100 Kč na žáka za jeden školní rok. Zajistí výchovná poradkyně, předá oproti podpisu žákům. Termín – do 30. 11. 2020.
(Pozn.: Poskytuje se jednou za rok, termín si určí škola)
7. 14 Plán čerpání dovolené. Zaměstnanci, kteří přerušili čerpání dovolené o prázdninách pro nemoc nebo úraz, budou čerpat tuto dovolenou o vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční), podle individuálního rozvržení zaměstnavatelem.
7. 15 Volno na samostudium činí pro pedagogické pracovníky 12 dnů za školní rok (při plném úvazku a při délce pracovního poměru po celý školní rok). Tyto dny budou čerpat ve dnech podzimních prázdnin (2 dny), vánočních (3 dny), pololetních (1 den), jarních (5 dnů) a velikonočních (1 den), pokud tomu nebudou bránit provozní důvody. Volno nemusí být poskytnuto, pokud v tom zaměstnavateli brání vážné provozní důvody. Nevyčerpané volno za uplynulý školní rok zaniklo, nepřevádí se do dalšího školního roku.
7. 16 V pololetí školního roku se žákům bude vydávat výpis z vysvědčení.
7. 18 Zájmové útvary
Nejsou součástí vzdělávací činnosti školy, nejsou obsaženy v ŠVP, nehodnotí se na vysvědčení a záznamy o činnosti se v dokumentaci školy nevedou, pokud nejsou součástí činnosti ŠD a ŠK.
7. 19 S odborovou organizací byly projednány všechny náležitosti podle zákoníku práce -sjednané nové pracovní poměry, výpovědi, rozvržení pracovní doby, zásadní otázky rozvoje školy atd.
7. 20 Pro školní rok 2021/2022 ředitel školy vydává upravená kritéria pro poskytování osobních příplatků a mimořádných odměn, kritéria jsou uvedena v příloze vnitřního platového předpisu. V souvislosti s touto změnou a po provedeném vyhodnocení kvality a rozsahu pracovních úkol jednotlivých zaměstnanců v končícím školním roce 2019/2020 bude/nebude k 1.9.2021 provedena úprava výše osobních příplatků. Nové platové výměry si zaměstnanci převezmou během přípravného týdne, nejpozději v úterý 31.8.2020.
Nadtarifní složky platu budou zaměstnancům poskytovány převážně formou mimořádných odměn tak, aby úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu bylo ohodnoceno okamžitě a motivovalo k dalším aktivitám.

7. 22 Aktuální informace k epidemiologické situaci a pokyny pro zahájení školního roku
(aktuální pokyny MŠMT, opatření Ministerstva zdravotnictví apod., která budou zřejmě vydána těsně před zahájením školního roku).


II. Ředitel školy ukládá
1. Všem zaměstnancům seznamovat se průběžně se všemi materiály k provozu škol a uplatňování preventivních a protiepidemických opatření ve školním roce 2021/2022. Ta budou zveřejňována na obvyklém místě (internet, sborovna apod). Seznámení potvrdí zaměstnanci vlastnoručním podpisem, nejpozději vždy do konce probíhajícího kalendářního týdne.
2. Třídním učitelům aktualizovat kontakty na žáky a jejich zákonné zástupce (e-maily, telefon), informovat je o stanovených hygienických pravidlech a postupu v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 a jejího potvrzení (karanténa, respirátory, distanční vzdělávání). S provozními pracovníky budou projednána hygienická pravidla a standard úklidu na provozní poradě.
3. Vyučujícím připravit na první zářijové týdny písemný plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy.
4. V souladu s doporučením MŠMT a ČŠI připravit přehled o obsahu vzdělávání ve druhém pololetí 2020/2021 – jaká témata byla realizována plně, jaká částečně, jaká se přesunula do nového školního roku a jaká témata byla vypuštěna.
5. Zpracovat náměty na obsahové úpravy učiva a změny ve způsobech hodnocení žáků, těmito návrhy se budou zabývat předmětové komise a metodická sdružení a další pedagogická rada.
6. Zaměstnancům ohlašovat zaměstnavateli změny v osobních údajích (bydliště, zdravotní pojišťovna…).
7. Předmětové komise projednají nabídku nepovinných a volitelných předmětů, i s ohledem na současná hygienická omezení při vytváření skupin žáků z různých tříd či ročníků.
8. Zaměstnanci se seznámí s textem dokumentů a právních předpisů uvedených v zápisu jednání pedagogické rady. Tyto texty jsou uloženy na místě v organizaci obvyklém, spolu s nejdůležitějšími právními předpisy a směrnicemi školy. Seznámení potvrdí podpisem na přiložené prezenční listině. Pracovníci nepřítomní na poradě budou s těmito dokumenty seznámeni dodatečně.
Pedagogická rada za první čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 23. 11. 2022

I. Pedagogická rada projednala

1. Údaje o změně počtu žáků k 1. 9. 2021 a dopad na rozpočet školy. Informace o ekonomické situaci školy, čerpání rozpočtu na rok 2021 (informace podle § 279 ZP – „Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o a) ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji…“). Stav čerpání prostředků státního rozpočtu, výhled do konce roku, prostředky na DVPP, platy, dohody, FKSP. Čerpání příspěvku zřizovatele, zásady pro čerpání do konce roku.

2. Rozpočtová opatření krajského úřadu – krácení (posílení) prostředků na platy, výhled do konce roku.

3. Změny v právních předpisech, informace:
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
Od příplatku za práce uvedené v I. a II. skupině se odděluje zvlášť příplatek za práci třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.
Zvláštní příplatek je nyní poskytován za
- dohled nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy, nebo za
- přímou pedagogickou činnost, diagnostickou činnost nebo sociální práci s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (tam, kde to nařízení vlády výslovně uvádí), nebo za
- práci třídního učitele.
Rozmezí příplatku za práci třídního učitele se mění z 500 – 1300 Kč na 1500 – 3000 Kč.
3.1 Informace MŠMT
Opatření ministra, kterým se mění RVP pro předškolní vzdělávání.
Do kapitoly 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se doplňuje nová podkapitola „8.4 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka.“
Mateřské školy uvedou svůj ŠVP do souladu s RVP, ke dni 1. září 2021
(Aktualizace č. 31)

MŠMT, jazyková příprava
Metodický materiál týkající se bezplatného poskytování jazykové přípravy v předškolním a základním školství dětem a žákům - cizincům.
(A 31)

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)
(A 33)

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022.
Termíny jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory a nástavbové studium 12. a 13. 4. 2022, ostatní 19. a 20. 4. 2022, náhradní termíny 10. a 11. 5. 2022.
Termíny maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 - 2.- 5. května 2022.
(A 34)

Výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020 (168 stran).
(A 36)

Seznamy učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání (k 1.4.2021).
(A38)

Pro školní rok 2021/2022 ministerstvo školství nevydalo obvyklý informační materiál Soubor pedagogicko organizačních informací MŠMT pro školní rok.

3. 2 Česká školní inspekce
Tematická zpráva – Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách.
(A 31)

Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení.
Mimo teoretické části (příčiny, prostředí, stres…) poskytuje doporučení, jak postupovat v kontaktu s rozrušeným dítětem, jaké postupy nejsou efektivní, jak vyhledávat ohrožené děti,
Zavádí pojem Individuální výchovný plán, který se liší od pojmu individuální výchovný program, jak jej zavedlo MŠMZ ve svém textu z roku 2013: „Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků“, č. j. MŠMT-43301/2013
(A 38)

ČŠI: Index personálního (ne)zabezpečení výuky. Informace o tom, jaká situace v okresech s ohledem na charakteristiky učitelů a jejich vzdělání
(A 39).

3. 3 Školská rada
Školská rada na svém jednání schválila:
- úpravu školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
- výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2021/2022.
Projednala
- návrh změny/ doplňku školního vzdělávacího programu,
- doplněk koncepčních záměrů rozvoje školy,
- návrh rozpočtu školy a návrh zřizovateli jeho navýšení.

3. 4 Jiné
Národní pedagogický institut: Nová vzdělávací nabídka všech středních a vyšších odborných škol pro rok 2022/23

Ministerstvo financí: Informace o výši prostředků, které obce získávají z rozpočtového určení daní na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ.
(A 39)

Do 28. února 2022 se žáci základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet.
(A 38)

4. Změna interních předpisů školy
S ohledem na změnu nařízení vlády o platových poměrech se mění vnitřní platový předpis, v části týkající se zvláštního příplatku (za třídnictví).

5. Inventarizace majetku školy proběhne podle směrnice k inventarizaci k termínu účetní závěrky, tedy k 31.12.2020. Návrhy na vyřazení nepotřebného majetku musí být řádně zdůvodněny, protože tento majetek navrhovaný na vyřazení musí být podle zákona nabídnut k využití zřizovateli a teprve pokud jej odmítne, lze s ním nakládat dál.
Ředitel školy určuje inventarizační komisi ve složení:
Ředitel školy určuje likvidační komisi ve složení:
Ředitel školy vydává podrobnosti k provedení inventarizace ve zvláštním pokynu.

6. Plán hospitační a kontrolní činnosti na druhé čtvrtletí školního roku. Vyhodnocení hospitační činnosti za první čtvrtletí. V následujícím období bude kontrolní činnost vedení školy zaměřena na oblasti:
- používání osobních ochranných pracovních prostředků,
- zajištění bezpečnosti budovy – zamezení vstupu neoprávněných osob,
- průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění budovy,
- žákovské knížky (úplnost zápisů, frekvence známek, sdělení rodičům…),
- kontrola dodržování hygienických opatření při školním stravování,
- kvalita úklidových prací s důrazem na dezinfekci povrchů a předmětů,

7. Kontrola plánu čerpání dovolené, samostudia a případně náhradního volna do konce roku. Pedagogičtí pracovníci, kteří pro překážky v práci nemohli čerpat o hlavních prázdninách dovolenou, ji budou čerpat o Vánočních prázdninách místo samostudia a v případném omezení provozu školy tak, aby dovolená byla dočerpána do konce roku 2021.

8. Školní poradenské pracoviště (výchovný poradce) seznámilo pedagogickou radu se zprávami o psychologických vyšetřeních žáků (dětí, studentů) se speciálními vzdělávacími potřebami a s doporučenými způsoby podpůrné péče.

9. Platnost kolektivní smlouvy končí k 31.12.2021, v současné době probíhá kolektivní vyjednávání pro rok 2022. Písemné návrhy na změny se podávají řediteli školy, nebo předsedovi výboru ZO ČMOS. Termín: do konce listopadu.

10. Lyžařský výcvikový kurz.
Přípravou a vedením je pověřen ………… Plán organizačního a personálního zajištění předloží s dostatečným předstihem, teprve po jeho schválení ředitelem školy zahájí přípravné práce.
Varianta:
Ve školním roce 2021/2022 se lyžařský kurz nebude konat.

11. Zprávy třídních učitelů o výsledcích vzdělávání žáků za první čtvrtletí školního roku, písemné zprávy třídních učitelů tvoří přílohu zápisu jednání pedagogické rady. Včetně udělení výchovných opatření: pochvala TU, pochvala ŘŠ, napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ.

12. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena školskou radou, poté byla zaslána zřizovateli a vyvěšena ve škole na veřejně přístupném místě, také na webových stránkách školy.

13. Předávání informací
Text všech zde zmíněných předpisů, směrnic a informací ředitele školy, informací o mimořádných opatřeních vlády, ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství, hygienických opatření apod. je v souladu s organizačním řádem školy umísťován na obvyklém místě – rozesíláno na e-mail vyučujícím, na nástěnce ve sborovně a také v počítačové síti. Všichni zaměstnanci jsou povinni toto místo průběžně sledovat, seznamovat se s vyvěšenými dokumenty, při výkonu práce na pracovišti vždy nejpozději do konce každého pracovního týdne.
Stanoveným způsobem potvrdí seznámení s dokumenty.

14. Úplata za vzdělávání
Úhrada úplaty za vzdělávání (předškolní, zájmové, základní umělecké aj.), její vyžadování, vracení či nevracení se řídí pokyny MŠMT a bude řešeno po ukončení přerušení provozu školy (družiny, klubu, domova mládeže).
Kromě toho ale ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

15. Fond kulturních a sociálních potřeb
Vzhledem k nemožnosti čerpat fond podle původních předpokladů (rekreace, společné akce zaměstnanců) se mění zásady čerpání fondu a rozpočet 2021.
Částku, kterou lze čerpat si zaměstnanci vyčerpají do konce roku, nelze převést do dalšího roku a připočíst k 2022 (viz výklad ČMOS PŠ a Ministerstva financí).

16. Periodické zdravotní prohlídky
Zaměstnancům, kteří měli v době nouzového stavu absolvovat periodickou zdravotní prohlídku, se termín k provedení odložil, prohlídky se provedou do konce listopadu.

17. Kontrola osobních spisů
Bude provedena kontrola osobních spisů zaměstnanců z hlediska úplnosti. Jednotliví zaměstnanci doplní chybějící spisy podle pokynů, do konce listopadu. Jde o chybějící osobní údaje. Zaměstnanci zkontrolují, jaká je ve spise uvedena jejich adresa, pro účely doručování poštovních zásilek, zkontrolují čísla na mobil a e-mailové adresy.

II. Ředitel školy ukládá:

1. Vedoucí vychovatelce školní družiny – zkontrolovat zaplacení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu za období září – prosinec 2021.
Termín: do 15.11.

2. Všem správcům sbírek a místností provést inventarizaci majetku školy ke stanovenému termínu.

3. Všem zaměstnancům včas ohlašovat změny osobních údajů, např. bydliště, OP, zdravotní pojišťovny, nabytí nároku na starobní důchod…

4. S ohledem na případ útoku ve škole na Příbramsku, kdy školák zranil spolužáky nožem, třídní učitelé připomenou žákům zákaz nošení jakýchkoli zbraní do školy. (A 38)
Termín: do konce listopadu

3. Pedagogickým pracovníkům seznámit se s materiálem ČŠI Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení.


Pedagogická rada za první pololetí 2021/2022 – 18. 1. 2022

I. Pedagogická rada projednala

1. Informace podle § 279 a 280 zákoníku práce
Čerpání státního rozpočtu v roce 2021. Ekonomická a finanční situace.

2. Rozbor úrazovosti (pracovní) za rok 2021. Na pracovišti nebyl žádný pracovní úraz.

3. Ředitel školy vydává tyto směrnice, nebo doplňky stávajících směrnic:
a) Směrnice k cestovním náhradám. Pro rok 2022 se vyhláškou mění výše stravného při tuzemských pracovních cestách. Mění se výše náhrad za použití osobního automobilu s ohledem na změnu cen PHM a změnu základní náhrady.
b) Vnitřní platový předpis
Od ledna 2022 minimální mzda činí 16200 Kč za měsíc, minimální hodinová mzda tedy vzrostla na 96,40 Kč. Zvýšila se i zaručená mzda pro jednotlivé platové třídy.
c) Zásady čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb 2022 a předběžný rozpočet FKSP. Zásady čerpání byly upraveny tak, aby příspěvky bylo možno poskytovat i při omezeních v nouzovém stavu. Rozpočet FKSP bude upřesněn po vyčlenění finančních prostředků škole ze státního rozpočtu.

4. Nové právní předpisy, změny od poslední porady:

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, novela k 1.1.2022.
Nařízení vlády bylo původně novelizováno v listopadu 2021, nové platové tabulky představovaly navýšení platu jak pro nepedagogické zaměstnance, tak pro pedagogické pracovníky (3 %). Nová vláda v prosinci nařízení vlády opět opravila, zrušila tabulky vydané v listopadu a vydala novou platovou tabulku pro pedagogické pracovníky, která jejich platy navýšila jen o 2 %. Provozním zaměstnancům platy zvýšeny nebyly, zůstávají na úrovni roku 2021.
(A 43, A 1/2022)

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
Minimální a zaručená mzda od 1. 1. 2022.
V důsledku každého zvýšení minimální mzdy se zvyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za toto umístění. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Za rok 2021 je to částka 15 200 Kč.
(Aktualizace č. 43)

Vyhláška č. 530/2021 Sb., které mění vyhlášku č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.
Novela k 1.1.2022 prodlužuje u maturit dobu pro didaktické testy z češtiny, cizího jazyka o 10 minut, z matematiky o 15 minut.
Zveřejnění výsledků didaktických textů nově: „Nejpozději následující pracovní den poté, co byly tyto výsledky zpřístupněny řediteli školy, zpřístupní je ředitel školy žákům formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka.“
(A 1)

Zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Podrobné informace např. na webu ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: Povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob. Mezi ně patří také osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě. Jinými slovy musí být očkováni také všichni žáci a studenti před nástupem na praxi konané v rámci vzdělávání, pokud se připravují na výkon odborné činnosti v sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb.

5. Informace a dokumenty vydané MŠMT
MŠMT – Digitální technologie jako učební pomůcka
Výklad tohoto pojmu z pohledu § 160 školského zákona, tedy jaký hardware či software je možné hradit ze státního rozpočtu.
(A 41)

Věstník č. 7/2021. Schválené učebnice.
(A 44)

Věstník č. 8/2021.
Seznam schválených učebních textů.
(A 47)

Postup při uzavření školy, pokud tak neučiní KHS. Na MŠMT lze podat „Žádost o odlišnou organizaci školního roku“. Postup – projednat se zřizovatelem, vyplnit on-line formulář, poslat přes datovou schránku na MŠMT. Žádosti jsou údajně vyřizovány obratem, max. do druhého dne.
(A 44)

MŠMT, Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací.
Aktualizace z roku 2021 reaguje na změny v katalogu prací, na vyčlenění zvláštního příplatku za výkon prací třídního učitele do samostatné skupiny zvláštních příplatků. Obsahuje určitá doporučení k hodnocení práce ředitelů.
(A 1)

Časový rozvrh písemných testů jednotné přijímací zkoušky 2022.
(A 2)

6. Informace a dokumenty vydané ČŠI
Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény.
(A 41)

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání v mateřské škole v době karantény.
(A 42)

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy
(A 42)

Čtenářství ve 21. století. Mezinárodní šetření PISA se věnuje tématu čtenářství s důrazem na čtení elektronických textů, při práci on-line, s důrazem na bezpečné chování na internetu a kritické myšlení.
Ze zjištění: Polovina českých chlapců považuje četbu za ztrátu času a okolo 60 % chlapců čte, jen když musí. Jen necelá třetina žáků dokáže rozlišit fakta od názorů autora předloženého textu. V České republice byla zjištěna třetí nejnižší podpora čtenářských aktivit ze strany učitele ze všech zemí OECD. Mezi žáky nematuritních oborů středních odborných škol je přibližně polovina žáků, kteří v testu PISA nedosáhli základní úrovně čtenářské gramotnosti.
(A 45)

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI 2020/2021
(A 47)
8. Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
Prohlídka bude provedena na základě písemné žádosti, kterou zaměstnanci vystaví vedení školy. Zaměstnanci si sami dohodnout termín prohlídky tak, aby byla provedena do stanoveného termínu (určeného podle termínu poslední prohlídky) a aby si zaměstnanec případně mohl včas zajistit výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Výdaje za provedení prohlídky i za pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace hradí škola.

9. Třídní učitelé zkontrolují splnění § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, tedy
- základní školní potřeby ve výši 100 Kč na 1 žáka základní školy se poskytnou žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, zda jde o žáka, jehož znevýhodnění odpovídá § 16 odst. 9 školského zákona, musí být jednoznačně uvedeno ve zprávě PPP/SPC,
- žákům prvních ročníků základního vzdělávání a dětem zařazeným do přípravných tříd základních škol se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 500 Kč na žáka za jeden školní rok.

10. Rozvrh čerpání dovolené 2022 (je vydán s předchozím souhlasem odborové organizace, § 217 ZP).

Upřesnění plánu čerpání volna na samostudium. Pedagogičtí pracovníci budou čerpat v období 1.1.2022 – 31.8.2022 volno na samostudium takto:
pololetní prázdniny (1 den)
jarní prázdniny (5 dnů)
velikonoční prázdniny (1 den)

Volno na samostudium se poskytuje na školní rok, dny mají již pedagogové vyčerpány v roce 2021 - podzimní prázdniny (2 dny) a vánoční prázdniny (3 dny). Volno se poskytuje jen tehdy, pokud tomu nebrání provozní důvody (např. přednost má čerpání nevyčerpané dovolené převedené z předchozího roku).
Termíny budou stanoveny individuálně, protože u některých zaměstnanců se nárok krátí.

Pedagogičtí zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou o hlavních prázdninách v době 1.7.2022 . Zbývající dny budou čerpat v době podzimních prázdnin.
Vedení školy čerpá dovolenou o hlavních prázdninách podle potřeb vyvolaných plánem oprav a součinnosti se zřizovatelem.

Provozní zaměstnanci čerpají dovolenou o hlavních prázdninách podle potřeb vyvolaných plánem oprav a generálním úklidem školy.

Zaměstnanci s nevyčerpanou dovolenou z roku 2021 ji budou čerpat podle individuálního rozpisu, zejména v době vedlejších prázdnin a v době uzavření školy z epidemiologických důvodů, tak, aby zbytek dovolené byl vyčerpán do 30.6.2022.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2022, kdy bude rozdán výpis vysvědčení.
(pokud bude možná osobní přítomnost žáků ve škole. Pokud budou školy v tento den uzavřeny, vysvědčení bude předáno nejpozději třetí vyučovací den poté, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve školách.)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.


13. Termíny jarních prázdnin (nehodící se vymažte):

Termín Okres nebo obvod hl. města Prahy
7. 2. - 13. 2. 2022 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
14. 2. - 20. 2. 2022 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
21. 2. - 27. 2. 2022 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
28. 2. - 6. 3. 2022 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
7. 3. – 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
14. 3. - 20. 3. 2022 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek – Místek

Náplň práce zaměstnanců v době prázdnin ředitel školy určuje následovně:
(volno na samostudium)

14. Předběžný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2022
(bude upřesňován podle možností a okamžité epidemiologické situace)

15. Platové postupy, životní a pracovní jubilea zaměstnanců v roce 2021.
Vedení školy má zpracován přehled těchto termínů, v souvislosti s možnostmi odměn podle zákoníku práce (vnitřního platového předpisu) a darů z FKSP. Pokud se zaměstnanec domnívá, že se jej tako oblast týká, měl by to konzultovat s vedením školy (hospodářkou apod.).

16. Platové výměry
Zaměstnanci organizace obdrželi k 1.1.2022 nové platové výměry, s ohledem na změny nařízení vlády o platových poměrech k tomuto datu.

17. Průkaz ITIC.
Průkaz ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času (Grada, Knihy Dobrovský (10%), Olympus (13%), Nordsee (15%), galerie, skiareály... Je platný ve 127 zemích. Objednat lze on-line. www.isic.cz/prukazy/
II. Pedagogická rada projednala
Zprávy třídních učitelů o prospěchu a chování žáků za první pololetí školního roku.

Pedagogická rada za třetí čtvrtletí školního roku 2021/2022 – 19. 4. 2022

Žákovské knížky
Testování – 5. třída
Informatika – změny v ŠVP – 2023
Zápisové lístky
Poděkovat za zápis do 1. tříd – 1. stupeň a ZŘŠ J. Kowalczyková
Vybrat peníze a zaplatit za fotografie – Velikonoce – odevzdala 3.A, 4.A, 1.A.
Poděkovat M. Zálešákové, při řešení přijímání žáků z Ukrajiny – koordinátor s Ukrajinou
Přijímací zkoušky – 9.A – TU. P. Charvátová
Pan Samuel Guňka – praxe na 1. stupni, náslech a hodina – dnes smlouva
Branný den – 5. května – informace Mgr. P. Charvátová
Revize RVP ZV – informatika, druhý cizí jazyk na ZŠ, materiál hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – verze pro připomínky – zaslat vyučujícím
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu. Co udělat s učitelem podporujícím Putina – zaslat učitelům dokumenty – zítra poslat
Za projevy podporující vojenskou akci Ruska proti Ukrajině můžeme uložit i jedno z výchovných opatření, tedy napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele či důtku ředitele školy, v případě žáků, kteří již ukončili povinnou školní docházku, i podmíněné vyloučení či vyloučení ze vzdělávání.

I. Pedagogická rada se seznámila:

2. Informace podle § 279 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, o ekonomické a finanční situaci školy, rozpisu rozpočtu od zřizovatele i státního rozpočtu na rok 2022, výhledu počtu pracovních míst. Schválený hospodářský výsledek, stav fondu odměn a FKSP.

4. Zásady čerpání rozpočtu FKSP v roce 2022 a rozpočet FKSP 2022 byly upraveny po oznámení rozpisu finančních prostředků ze státního rozpočtu.

6. Učitelé byli seznámeni s novými výsledky psychologických vyšetření žáků a doporučenými způsoby práce s těmito žáky, přehledem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření.

7. Pedagogická rada se seznámila s těmito novými právními předpisy a informacemi od poslední porady:

Sbírka zákonů
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem
Ruší se vše, co bylo do vyhlášky doplněno v prosinci, tedy pravidelné povinné očkování a zvláštní očkování proti covid-19.
(A 5)

Zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19
Ředitel školy má k dispozici 10 dní mimořádného ředitelského volna nebo 10 dní pro mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Základní školu, jedno pracoviště nebo třídu může uzavřít pouze KHS, nikoli ředitel, ten může jen vyhlásit ředitelské volno.
(A 6)

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Přijímání k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání, obsah vzdělávání, přijímání ke vzdělávání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole, přijímací řízení, výjimka z požadavku znalosti českého jazyka, výjimka z hygienických požadavků.
(A 12)

MŠMT

Informace ohledně zákona č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19.
(A 6)

Spuštěn nový portál, https://www.edu.cz/digitalizujeme ,který má školám pomáhat s jejich procesem digitalizace. Z obsahu - jaké digitální pomůcky může škola nakupovat a jaké ne. Příručka pro ředitele ke správě ICT – základní pojmy, možnosti financování. Možnost posílat dotazy.
(A 7)

Věstník č. 1/2022
Seznam schválených učebnic. Normativy 2022 pro soukromé školy a pro církevní školy. Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře na rok 2022. Jde o prostředky v rámci „prevence digitální propasti“ na pořízení mobilních technologií.
(A 7)

Nová část portálu edu.cz poskytuje přímou podporu, informace a metodické materiály ke vzdělávání dětí z Ukrajiny. Metodický výklad k zákonu Lex Ukrajina ve školství. Informace pro školská poradenská zařízení k poskytování služeb žákům z Ukrajiny. Dvojjazyčné vzory při přijímání do MŠ a ZŠ. Přehled vzdělávacího systému na Ukrajině v porovnání s českým systémem. Informace k probíhající distanční výuce.

Česká školní inspekce
Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy. Jak vzdělávání dětí ovlivňují příjmy jejich rodičů, jejich vzdělání, rozdíly mezi regiony…
(A 11)

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora. ČŠI bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a žáků.
(A 13)

Jiné
Od ledna 2022 mohou ženy používat příjmení v nepřechýleném tvaru.
(A 3)

BESIP vyhlašuje „Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022 – prezenční forma“. Školní kolo by mělo proběhnout do 20. dubna.
(A 9)

8. Organizační záležitosti

8. 1 Příprava roční prověrky bezpečnosti práce, její zápis – spolupráce s odbory, zhodnocení rizik, návrh na ozdravná opatření, návrh na opravy dotované obcí. Již zítra kontrola PO + hydrantů a ručních hasících přístrojů.
8. 3 Organizační zajištění zápisu ke vzdělávání – odklady – doplnění potvrzení z SPC nebo lékaře
8. 7 Zápis MŠ
- v období od 2. do 16. 5. 2022 platí pravidla pro zápis podle školského zákona, přihlášku nemůže podat cizinec s dočasnou ochranou,
- v období od 1. 6. do 15. 7. 2022 platí pravidla pro další zápis podle Lex Ukrajina, tzn. že přihlášku může podat jen cizinec s dočasnou ochranou,
- ředitelka MŠ se spádovým obvodem (tedy všechny obecní MŠ) má povinnost stanovit místo a dobu dalšího zápisu pro cizince s dočasnou ochranou (§ 2 odst. 5)
- přednostní přijetí cizinců s dočasnou ochranou, které k 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně 3. roku věku s místem pobytu ve školském spádovém obvodu MŠ (právo na místo ve spádové MŠ),
- Postup obecních MŠ v případě nepřijetí cizince s dočasnou ochranou nebo cizince s povinným PV mimo režimu zápisu, tj. během školního roku (po dobu platnosti LEX UKRAJINA): ředitelka informuje zřizovatele, ten bez zbytečného odkladu určí pro vzdělávání jinou jím zřizovanou MŠ, pokud to nelze, informuje KÚ
- pokud MŠ nemá dostatečnou kapacitu, zváží možnost uplatnění výjimky z hygienických požadavků na školy a školská zařízení (ve vztahu pouze k dalšímu zápisu, tj. cizinců s dočasnou ochranou)
- správní řízení a všechny písemnosti jsou vedeny jen v českém jazyce
9. Zprávy třídních učitelů

10. Diskuse o rozvoji kompetencí žáků

Upozornění
ČŠI v zápisech jednání pedagogické rady ověřuje, zda
- pedagogický sbor diskutuje o rozvoji kompetencí žáků,
- záznamy obsahují informace o tom, co a jak pomáhá lepšímu učení žáků, jejich vlastnímu osobnostnímu rozvoji a vnímání vlastní občanské sounáležitosti a odpovědnosti.
- byly zaznamenány informace o konkrétní podpoře žáků při řešení problémové situace (při učení, ve vztazích ve třídě), při zlepšování komunikační dovednosti (při výuce, při akcích školy, při řešení konfliktů),
- zda realita fungování školy odpovídá informacím zaznamenaným v zápisech z jednání pedagogické rady.

11. Ředitel školy vydává směrnici č. 75 o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)
(A 8)

II. Pedagogická rada projednala

III. Ředitel školy ukládá
1. Zaměstnancům denně sledovat neveřejnou webovou stránku školy určenou pro zaměstnance školy, kde budou uváděny pracovní pokyny, nabídky materiálů a zdrojů k on-line vzdělávání.
2. Třídním učitelům odstranit závady ve vedení dokumentace. Termín: do konce dubna.

Prezenční listina (předtisknout úplný seznam zaměstnanců, připojit podpisy, dodatečně i podpisy pedagogů, kteří se jednání z jakéhokoli důvodu nezúčastnili):

Pedagogická rada – závěrečná - školního roku 2021/2022 – 21. 6. 2022

Pedagogická rada projednala

1. Organizační opatření ředitele školy, které provádí ke dni 1. 9. 2022 - od září 2022 se počet tříd změní/nezmění.

1. Nové právní předpisy, změny v předpisech od poslední porady:
Metodiky k hodnocení žáků a studentů dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022.
A 21

Sbírka zákonů
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
Novela doplňuje dva nové významné dny ČR.
27. květen Den národního vzdoru
25. červen Den odchodu okupačních vojsk

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Drobná úprava definice, co se rozumí pravidelnou docházkou.

Vyhláška č. 116/2022 Sb.
Pro účely poskytování cestovních náhrad se vyhláškou ke 14. květnu zvyšuje průměrná cena benzínu o 20 %, nafty o 30 %.

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Změna k 1.9.2022 stanovuje termíny jarních prázdnin až do školního roku 2027/2028.

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Pravidla pro stanovení počtu zástupců ředitele /vedoucích učitelů pro odborný výcvik.

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
Drobná změna u územního obvodu diagnostického ústavu v Brně.
2. Organizace školního roku

2.1 Organizační opatření.
Počtu žáků k 1. 9. 2022 jsou přibližně stejné, odchází silný ročník 9.A, nastoupí slabší 1.A. Přihlašují se noví žáci do 6. Třídy.

2.2 Personální změny
Ke dni 30. 6. 2022 končí pracovní poměr na dobu určitou u Mgr. Jelínkové. Odcházející zaměstnanci předají svoji agendu, dokumentaci, záznamy o hodnocení žáků dne 28.6.2022, zároveň odevzdají AVT.

2.3 Přidělení tříd na nový školní rok.
Příloha

2.4 Organizace závěru školního roku
- vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022 slavnostním zakončením školního roku, za pěkného počasí v 8.00 na nádvoří školy, za deště ve třídách.
- vysvědčení – podepsané, orazítkované a zkontrolované - předložit řediteli k podpisu dne 28. 6.
- datum na vysvědčení bude 30. 6. 2022 u 1. i 2. pololetí stejné. V pololetí byl vydán výpis.
- vysvědčení bude vydáno v posledním dnu vyučování – tj. ve čtvrtek 30. 6. 2022
- termíny opravných zkoušek jsou stanoveny na 29. 8. a 30. 8.
- žákům, které nebylo možné v druhém pololetí hodnotit, stanovuji náhradní termín pro hodnocení na dny 30. 8. a 31. 8., konkrétní den a dobu stanoví vyučující jednotlivých předmětů,
- dostupnost pedagogů pro případné komisionální přezkoušení žáků, pokud rodiče požádají o přezkoumání výsledků hodnocení žáků za druhé pololetí,
- u žáků, u kterých bude hodnocení tak nepříznivé, že se dají očekávat žádosti rodičů o přezkoumání, zkontrolovat, zda žáci za klasifikační období získali dostatečný (školním řádem předepsaný) počet známek a zda byly rodičům sděleny v souladu s pravidly školního řádu,
- protokolární předání sbírek učebních pomůcek či místností při změně vyučujících,
- ochrana majetku školy, bezpečné uložení cenných předmětů a techniky,
- poučení žáků o bezpečnosti o prázdninách, zapsat do třídních knih. I když škola za chování žáků o prázdninách neodpovídá, je vhodné poučení žáků před odchodem na prázdniny, podle RVP má škola vést děti k bezrizikovému způsobu života, připravovat na situace v reálném životě. Jedná se i ohrožení života – v období letních prázdnin jako plavání, dopravní situace apod.

2.5 Organizační zajištění prázdninového provozu
– úřední dny a hodiny,
- vlajková výzdoba ve dnech státních svátků 5. a 6. července,
- zajištění majetku školy, péče o květiny během prázdnin,
- kontakty na zaměstnance během prázdnin,
- učební plán pro další školní rok, příprava podkladů pro rozvrh,
- uzavřít třídní knihy (včetně nepovinných předmětů), zkontrolovat úplnost záznamů,
- zaměstnanci budou čerpat dovolenou podle plánu čerpání dovolených (s případnými změnami, které nastaly v průběhu prvního pololetí),
- hodnocení žáků v náhradním termínu, opravné zkoušky – jména žáků, termíny

2.6 Výroční zpráva školy, MPP
Určení pedagogičtí pracovníci zpracují a odevzdají podklady pro výroční zprávu do 12. 9.
Metodik prevence vypracuje hodnocení plnění minimálního preventivního programu.

2.6.1 Zprávy třídních učitelů všech tříd o prospěchu a chování žáků.

2.7 Přípravný týden
Zaměstnanci školy čerpají v době prázdnin dovolenou, nebo volno na samostudium, nebo náhradní volno podle individuálně písemně stanovených termínů.
Práce v přípravném týdnu začínají ve 25. 8. Vedení školy 24. 8.
Na dobu od začátku přípravného týdne do konce září nebudou z provozních důvodů schvalovány žádné žádosti o dovolenou, náhradní, nebo neplacené volno.

Opravné zkoušky žáků, kteří v druhém pololetí neprospěli, se budou konat v pondělí 29. 8. a úterý 30. 8., pokud půjde o více předmětů, i v předchozím týdnu (žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku).

2.8 Různé
a) V posledních týdnech dochází ke skokovému zvyšování cen téměř všeho, od učebnic, kancelářského materiálu, školních potřeb, proto se nákupy pro zajištění provozu školy v novém školním roce co nejvíce uspíší. Návrhy předloží předmětové komise i jednotlivci co nejdříve.

b) Platové záležitosti
- ve výplatě za červen budou vyplaceny mimořádné odměny, za úspěšné splnění mimořádných, nebo zvlášť významných pracovních úkolů,
- příplatky za třídnictví byly dříve vázány na výkon přímé pedagogické činnosti, a proto bývaly na červenec a srpen odnímány. Toto omezení bylo zrušeno, příplatky zůstávají beze změn.

c) Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu nabízí učebnice češtiny jako cizího jazyka zdarma.
(A 24). Objednávka za školu byla uskutečněna.

Ředitel školy ukládá

1. Všem správcům sbírek a místností provést kontrolu majetku školy, shromáždit a zabezpečit všechny předměty rozpůjčené během roku. Odcházející učitelé odevzdat AVT techniku.
Termín: do pátku 24.6.2022

2. Vedoucí mimoškolních akcí zpracovat písemné hodnocení akce spolu s vyúčtováním, do konce školního roku s ním seznámí rodiče a vrátí rodičům nevyčerpané prostředky.

3. Zaměstnancům s pracovním poměrem na dobu určitou do 30. 6. 2022 předat veškerou agendu do 28. 6. zástupci ředitele školy.

4. Všem zaměstnancům školy ukládá povinnost informovat bez zbytečného odkladu vedení školy o všech zjištěných projevech rizikového chování u žáků školy.


Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojeném s prací na interaktivní tabuli, s databází vyučovacích programů na internetu.
Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích.


Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů


Projekt Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Cílem projektů je, aby žáci 1. i 2. Stupně obdrželi zdarma mléko a mléčné výrobky, ovoce, ovocné šťávy či zeleninu. Projekty jsou dále rozvíjeny i různými aktivitami, např. organizátoři těchto projektů do uspořádali pro žáky naší školy přednášky o zdraví, o nutnosti jíst ovoce a zeleninu. Projekty byly doplněny soutěžemi a kvízy, kterých se naše škola zúčastnila a žáci obdrželi pěkné ceny.
Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn., že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Přihlášením se k projektu „Ovoce do škol" plyne škole povinnost realizovat doprovodná opatření.

Shrnutí postupu pro školy:
k projektu „Ovoce do škol" se školy přihlašují schválenému žadateli, který bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do škol;
seznam schválených žadatelů bude aktuálně zveřejňován na internetových stránkách SZIF;
na výše uvedených internetových stránkách SZIF školy najdou formulář Ročního hlášení školy účastnící se projektu „Ovoce do škol";
v případě, že chce škola ukončit svou účast v projektu, vyplní formulář Prohlášení školy o ukončení účasti a neprodleně zašle žadateli (k jinému žadateli se může přihlásit od nového školního roku);
školy přihlášené k projektu „Ovoce do škol", mají povinnost realizovat doprovodná opatření (návrhy k realizaci doprovodných opatření viz níže - dokumenty ke stažení), zveřejnit informace o realizaci projektu na svých webových stránkách a na konci školního roku vyplnit hodnotící dotazník (bude zveřejněn na webových stránkách MŠMT).

Projekt Mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.
Tento projekt je určen žákům základních škol, jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň.
Všichni žáci naší školy dostávají neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA.


Soutěže, úspěchy a umístění žáků

Název akce Datum Místo Umístění, jména Vyučující
Recyklohraní 1.kolo září 2021 ZŠ Albrechtice 1.8.B, 2. 8.A, 3. 7.A B.Kajfošová
Recyklohraní 2.kolo červen 2022 ZŠ Albrechtice 1.8.B, 2. 6.A B.Kajfošová
Soutěž Šikulka březen 2022 ZŠ Albrechtice 1. - 5. ročník I.Demelová
Matematický klokan březen 2022 ZŠ Albrechtice Benjamin 1. místo JANÍK ŠTĚPÁN 7.A
2.místo BLONSKI MATYÁŠ 7.A
3.místo HUBERTOVÁ NATÁLIE 7.A M.Charvátová
Matematický klokan březen 2022 ZŠ Albrechtice Kadet 1. místo DRŠŤÁK MICHAEL 8.B, HRUŠKA VÍT 8.B, RUSUNA JAN 9.A
2.místo ČAJKA JAN 8.B
3.místo CYPRICH DAVID 8.A M.Charvátová
Albrechtické mistrovství v házení papírových vlaštovek květen 2022 ZŠ Albrechtice 1. místo Miczka Vojtěch 6.A, Miczková Valerie 6.A
2. místo Ferenc Tomáš 9.A, Hubertová Natálie 7.A
3. místo Kübl Jan 9.B, Stanichna Olena 8.A
M.Charvátová
Mistr odhadu červen 2022 ZŠ Albrechtice 1. místo 6.A Brachaczek Tomáš, 8.A Brachaczek Matěj
2. místo 7.A Recnamová, 8.A Štěrba Martin
3. místo 6.A Kurečková, 8.B Škovránková
M.Charvátová
Stavitelská výzva červen 2022 ZŠ Albrechtice 1. místo 7.A, 2. místo 8.A, 3. místo 8.B

M.Charvátová
Albrechtická stezka mládeže září 2021 Hřiště TJ Albrechtice J.Kowalczyková
Běh přátelství květen 2022 Hřiště TJ Stonava 6 věkových kategorií J.Kowalczyková
Pěvecká soutěž - 1.stupeň březen 2022 ZŠ Albrechtice 5 kategorií, vyhodnocena 1.-3. místa J.Kowalczyková
Recitační soutěž - 1.stupeň červen 2022 ZŠ Albrechtice 5 kategorií, vyhodnocena 1.-3. místa J.Kowalczyková
Sportovní soutěž - 1.stupeň červen 2022 ZŠ Albrechtice 5 kategorií, vyhodnocena 1.-3. místa P.Kubiena

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově:

• Zřizovatel Obec Albrechtice
• Česká školní inspekce
a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku, distanční výuka, výsledky přijímacích zkoušek, dotazníky pro ŘŠ a TU, inspekce on-line na škole,
• Pedagogicko-psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov
a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních
b) Spolupráce na úseku primární prevence
• Sociální oddělení OÚ Albrechtice
• Odbor sociálněprávní ochrany dětí Karviná, Havířov
• SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek
• RaŠ – sdružení „Rodina a škola“, který pomáhá zajišťovat různé akce na naší škole, (např. karneval, diskotéka, dětské radovánky, nadílka na Mikuláše, malování na chodníku apod.). Taktéž finančně spolek přispívá na provoz zájmových kroužků, LVK, školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy apod.)
• Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice
a) Besedy pro žáky
b) Výtvarná soutěž
c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy
• Policie ČR
• Obecní policie
a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD
b) Asistence při přecházení přechodů
• Obecní knihovna
a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky
b) Hlasité čtení herci divadel pro žáky
c) Pasování prvňáčků na čtenáře
• TJ Baník Albrechtice
• ASPV Albrechtice
a) Organizace sportovních soutěží
b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy
• Dům dětí a mládeže Juventus Karviná
a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy
• Dům s pečovatelskou službou
a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce)
• SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci
• Honební společenstvo Albrechtice
a) Sběr kaštanů a žaludů
b) Besedy a přednášky pro žáky
• Divadlo Český Těšín
• Moravskoslezské divadlo Ostrava
• Nadace „Život dětem

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021

Výnosy:
příspěvek na provoz 4 872 000,00
dotace na přímé výdaje na vzdělávání 24 637 253,00
časové rozlišení investičního transferu 60 574,06
šablony II 66 630,00
prodej služeb 894 016,13
úplata za vzdělávání 138 846,00
výnosy z hospodářské činnosti 877 251,72
čerpání fondů 37 282,00
ost. výnosy z činnosti 24 526,10
celkem 31 608 379,01


Náklady:
náklady z hospod. čin. 863 029,64
mzdové náklady 17 877 264,00
zákonné sociální pojištění 5 997 838,00
jiné sociální pojištění 72 227,00
zákonné sociální náklady 423 988,00
spotřeba materiálu 1 292 169,66
energie 994 446,48
opravy a udržování 1 132 610,68
cestovné 6 328,00
ostatní služby 792 415,67
ostatní náklady 309 193,47
DDHM 764 615,62
odpisy 989 070,20
celkem 31 515 196,42

Kladný výsledek hospodaření: 93 182,59

Zpracovala M. Turoňová


Kontroly provedené na škole

V tomto školním roce probíhaly pravidelné kontroly a revize, které jsou pro školu povinné. Na úvod dne 30. 8. 2021proběhlo školení a kontrola vedoucích zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. 30. 10. – proběhla periodická kontrola a revize hromosvodů a kontrola a revize elektrického zařízení. 28. 2. – proběhla prověrka dodržování k zajištění BOZP a PO – včetně revize, opatření a návrhů na opravy.
Firma ROTHN z Frenštátu pod Radhoštěm provedla dne 9. 6. - každoroční kontrolu tělovýchovného nářadí a tělocvičen, zkontrolovala stav venkovních hřišť u školy a zahrady v mateřské škole. Následně tato firma, provedla opravy zjištěných závad.
Krajská hygienická kontrola Ostrava provedla kontrolu školní jídelny.
Proběhla kontrola ve školní jídelně – bez závad.
Na škole byla provedena kontrola hospodaření a financí na ZŠ – audit u příspěvkové organizace – bez závad.
Ve dnech 2. 11. – až 5. 11. proběhla na škole inspekční činnost České školní inspekce. Oznámení o inspekční činnosti - dne 2. 11. 2021 ve škole Základní škole a Mateřské škole Albrechtice bude zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem inspekční činnosti bude: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Při hodnocení a kontrole využijí školní inspektoři a kontrolní pracovníci mj. dokumentaci školy podle § 28 odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dokumentaci pro hodnocení finančních podmínek školy. Soupis vybrané dokumentace, která může být vedena i v elektronické podobě. Inspekce proběhla, inspektoři navštívili hodiny všech pedagogických pracovníků na škole, proběhla kontrola pedagogické dokumentace, ŠVP, řádů školy, školky a jídelny, školní družiny.
Ve dnech 21. 3. proběhlo testování České školní inspekce na naší škole, kde byli testováni žáci 5. a 9. třídy. Z důvodu pandemie nakonec byla testována jen 5. třída a to z českého jazyka, matematiky a test dovednosti usnadňující učení. Vedení školy a vyučující v 5. ročníku museli vyplňovat dotazníky České školní inspekce.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy

Vybavení školního fondu učebnicemi anglického jazyka
V letošním školním roce se PK Cizích jazyků po několika letech podařilo vybavit a obnovit školní fond učebnicemi pro výuku anglického jazyka.
Staré učebnice PROJECT pro žáky 5. ročníku a 2. stupně jsme nahradili moderními učebnicemi BLOGGERS. Jedná se o novinku na trhu učebnic z nakladatelství KLETT. Učebnice mají kompletní online podporu, kdy každý žák zakoupením pracovního sešitu získává unikátní kód k registraci, která mu pak umožňuje pracovat s učebnicí v online prostředí i z domu. Učebnice jsou graficky i obsahově velmi atraktivní. Jejich obsah a zpracování plně odpovídá zájmům a životnímu stylu dětí 21. století.
Za obrovskou výhodu považujeme fakt, že nakladatelství KLETT v rámci pronikání na trh s učebnicemi dodal naší škole učebnice pro všechny ročníky (jedná se o 3 úrovně) zcela zdarma. Za to jim patří velký dík.
V příštím roce plánujeme podobným způsobem obnovit fond učebnic i pro žáky 1. stupně, kdy se na trh pomalu dostává učebnice FUNPARK, rovněž s online podporou od nakladatelství KLETT.

Mgr. Pavlína Charvátová
PK Cizích jazyků

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina připravila ve škol. roce 2021/22 pro děti několik výchovně vzdělávacích, zábavných a sportovních akcí.
9. 11. 2021 - halloweenské zábavné odpoledne
29. 11. 2021 - beseda ve školní knihovně
1. 12. 2021 - pěvecká soutěž „Lidová píseň“
16. 12. 2021 - výtvarná soutěž „Namaluj koledu“
28. 1. 2022 - výtvarná soutěž „Zimní sporty XXIV.ZOH“
18. 2. 2022 - družinová olympiáda XXIV. ZOH (v školní tělocvičně)
23. 3. 2022 - beseda v Obecní knihovně
1. 4. 2022 - beseda s myslivci
26. 4. 2022 - beseda s Obecní policií Albrechtice
20. 6. 2022 - výtvarná soutěž „Letní louka“

Vychovatelky: K. Szwedová, L. Chybová


Sběr s panem Popelou

Také ve školním roce 2021/22 se žáci společně se svými rodiči zúčastnili sběru papíru. S politováním však musím konstatovat, že to byl nejslabší sběrový rok od svého prvopočátku.
Nicméně mezi dětmi i rodiči jsou neustále tzv. stálice, které opravdu nezahálejí a poctivě papír sbírají. Výše uvedený fakt mě však přinutil oslovit náš obecní úřad o finanční sponzorský dar, aby snaživí sběrači nepřišli o tradiční výlet. Měli jsme štěstí, obecní úřad nás podpořil a 45 dětí se tak za odměnu odevzdání celkem 6 840 kg papíru mohlo vydat na výlet.
Za doprovodu p. uč. Kowalczykové, p. vych. Chybové a p. as. Sichové se parta šikovných dětí dostala do Muzea vagónky ve Studénce, prošli s bezpečnostními přilbami na hlavě břidlicový Flascharův důl a poté se proběhli kolem zříceniny hradu Starý Jičín.
Co dodat. Snad že příští ročník bude úspěšnější a na zajímavý výlet si zase vyděláme zcela sami.

Mgr. Ingrid Demelová, organizátorka výletu


Soutěž „Šikulka“
V březnu se ve všech ročnících 1. stupně uskutečnila pod vedením p. uč. Ingrid Demelové soutěž zručnosti „Šikulka“. Víme moc dobře, že na škole ne všechny děti zvládají všechno učivo na jedničku.
V soutěži „Šikulka“ mohly zabodovat právě děti, které jsou manuálně zručné. Pravda je, že mnozí byli velice překvapení, když zjistili, že provlékat tkaničky dírkami v kartónu, skládat rozstříhaný obrázek, spojovat a rozpojovat kancelářské sponky nebo rozpoznat to, co máme mnozí doma v kuchyni, není také vždy jednoduché a snadné. Nicméně na každém soutěžícím byla znát snaha, proto každý, kdo se zúčastnil, si cenu zasloužil.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

Stalo se již tradicí, že se ZŠ a MŠ Albrechtice zapojuje do sbírky Ligy proti rakovině.
V letošním školním roce se konala tradiční charitativní sbírka hned dvakrát. Akce byla v roce 2021 přesunuta kvůli covid19 z května na září. Tehdy jsme prodali 300 kytiček a vybrali 6 540Kč. V celé ČR lidé přispěli částkou téměř 16,5 milionů Kč.
Letos se „kytičkový den” uskutečnil v tradičním květnovém termínu. Žáci 9. třídy ve žlutých tričkách nabízeli kytičky s fialovou stužkou spolu s letáčky v oblasti prevence rakoviny.
Hlavní téma letošní sbírky: Prevence nádorů děložního čípku a varlat.
Prodali jsme všech 350 kytiček a vybrali jsme částku 8 064 Kč.
Peníze získané za kytičky jsou využity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických center.
Velké poděkování patří všem štědrým dárcům, kteří podpořili dobrou věc.

Mgr. Miriam Charvátová

MATEMATICKÝ KLOKAN
Třetí pátek v březnu zůstalo 30 žáků z 2. stupně ve škole po vyučování. Proč? Zúčastnili se mezinárodní soutěže Matematický klokan, která probíhá v ČR od roku 1995. A jak to dopadlo?
V kategorii Benjamin:
1. místo JANÍK ŠTĚPÁN 7.A
2.místo BLONSKI MATYÁŠ 7.A
3.místo HUBERTOVÁ NATÁLIE 7.A
V kategorii Kadet:

1. místo DRŠŤÁK MICHAEL 8.B, HRUŠKA VÍT 8.B, RUSUNA JAN 9.A
2.místo ČAJKA JAN 8.B
3.místo CYPRICH DAVID 8.A
Všem gratulujeme. Mgr. Miriam Charvátová


VÝLET ZA MINERÁLY
Na naší škole je hodně žáků, kteří se zajímají o nerosty a minerály. A tak p. uč. Miriam Charvátová jela s 14 žáky z 2. stupně v sobotu na výlet do Ostravy, kde se na VŠB konalo Mineralogické setkání 2022. Návštěvníci, kterých tentokrát dorazilo rekordních 1900, měli možnost si prohlédnou zajímavé minerály a fosilie z celého světa. Prohlédli jsme si i sbírky Geologického pavilonu prof. Pošepného. A každý
si i několik minerálů koupil. Akce se všem líbila a těšíme se na příští setkání, plánované na 8. října 2022.
Mgr. Miriam Charvátová

VLAŠTOVKY OPĚT LÉTALY
Na hřišti základní školy v Albrechticích se odpoledne sešli žáci z 2. stupně. Proč? Konal se zde již 13. ROČNÍK ALBRECHTICKÉHO MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH VLAŠTOVEK, kterého se zúčastnilo 32 žáků včetně všech tří děvčat z Ukrajiny.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka Vojtěcha Miczky z 6.A, která překonala vzdálenost 19,60 m. Druhé místo obsadil Tomáš Ferenc z 9.A a třetí se umístil Jan Kübl z 8.B.
Mezi dívkami zvítězila Valerie Miczková z 6.A, s hodem 15,40 m. Stříbrnou medaili vybojovala Natálie Hubertová ze 7.A a bronzová byla Olena Stanichna z 8.A.

Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, přistála vlaštovka jen 2 cm od cílové čáry Elle Tomašákové z 6.A a stala se tak vítězkou. Těsně na druhém místě se umístila Vojtěch Miczka z 6.A a třetí byla Denisa Grabowská z 8.B.
Všem gratulujeme.
Mgr. Miriam Charvátová

NOC VĚDY

V pátek 27. května ve čtyři hodiny odpoledne přišlo do školy 35 žáků 2. stupně a paní učitelky Miriam Charvátová a Barbora Kajfošová. PROČ? Konal se zde již 4. ročník NOCI VĚDY.
Co všechno jsme společně zažili? Rozlosovali jsme se do týmů a společně plnily různé úkoly, soutěžili a dělali pokusy. Např. jsme hodili syrové vajíčko z výšky 10m a ono se nerozbilo. Stavěli jsme „bez doteku“ pyramidy z kelímků. Z 2 648 plastových víček jsme vytvářeli mandaly. Programovali ozoboty pomocí barevných kódů. Hráli aktivity, které si připravili žáci - Kahoot, křížovka a kvíz z hlášek učitelů. Večer byla show se svítícími náramky, kterou si secvičil každý tým a také jsme si zasportovali při noční vybíjené. Zažili jsme spoustu zábavy.
A zde jsou některé postřehy samotných žáků:
- Jsem ráda, že jsem poznala hodně nových lidí. Bavila mě spolupráce s ostatními. Byla to zábava a bylo super spát ve škole.
- Byla to úžasná noc, kdy jsme se skamarádili s jinými třídami. Užila jsem si to naplno, naučila jsem se více pracovat v týmu. Líbili se mi roboti, hry a soutěže. Byli jsme dobrý kolektiv a zažili spoustu legrace.
- Moc mě bavilo to tančení se svítícími náramky a ozoboti. Seznámila jsem se s novými žáky. Škoda že bylo zataženo a nemohli jsme jít pozorovat hvězdy. Bylo to super, určitě přijdu i příští rok.
- Byl dobře nabitý program, pokusy, ozoboti a hry v týmech. Nejvíc se mi líbilo stavění pyramidy v kolektivu, poznal jsem při tom nové lidi. Celkově to byl super zážitek.
Přestože nám počasí nepřálo, všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští ročník.

Mgr.Barbora Kajfošová a Mgr. Miriam Charvátová


AKCE ŽÁKOVSKÉ RADY
Ačkoli je to u nás ve škole v letošním školním roce díky pandemii zase trochu omezené a nejisté, přece jen nezahálíme a snažíme se život ve škole zpestřit. Zpestřují si jej hlavně žáci sami, protože se aktivně zapojují do různých akcí.
Tak třeba koncem října 2021 naši deváťáci se svou třídní učitelkou P. Charvátovou zorganizovali veselé Halloweenské dopoledne pro spolužáky z 1. stupně. Děti se převlékly do kostýmů a soutěžily v různých halloweenských disciplínách, které pro ně starší kamarádi připravili. Takový slalom na koštěti, hod míčkem na duchy, halloweenský kvíz a hádanky, trefa koštětem na branku nebo slalom s okem na lžičce pro děti byly velkou zábavou a plnily je s nadšením a bravurou. Vítězný tým z každé třídy pak obdržel sladkou odměnu.

V listopadu jsme pak „prožili“ tzv. vlajkový den v duchu Velké Británie. Každá třída na 2. stupni, vč. 5. A, si v rámci celoškolní soutěže vyzdobila „britskou“třídu – nechyběly národní barvy, státní vlajky, portréty britské královny (i ručně kreslené!) a dokonce se v 8. B objevila i nefalšovaná britská telefonní budka v životní velikosti! No, prostě žáci pustili uzdu své fantazii! Paráda! Navíc, v tentýž den se soutěžilo ještě v jedné disciplíně – o největší počet žáků oblečených v národních barvách této země – takže se to modro-červeno-bílou ve škole jen hemžilo. Den se vydařil a děti si prohloubily znalosti o zemi, jejíž jazyk se všichni povinně učí.


V prosinci deváťáci opět nelenili! I přes všechna pandemická opatření „navštívila“ školu legendární trojice: Mikuláš – Anděl - Čert. Přinesli dětem balíčky s dobrůtkami a„zlobivce“ počmárali uhlíkem.
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 9077x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2023 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací