Výroční zpráva, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání


Výroční zpráva za školní rok 2015/2016:
 
 
 

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber

Obsah

Základní údaje o škole 
Charakteristika základního vzdělávání 
Počty tříd a počty žáků 
Školská rada 
Školní družina    
Zájmové kroužky a doučovací skupiny
Přehled oborů vzdělávání 
Integrovaní žáci 
Personální zabezpečení školy 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
Umístění vycházejících žáků 
Zaměření školy a hlavní úkoly     
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 
Partneři při plnění úkolů ve vzdělávání 
Výsledky našich žáků a umístění 
                                      Základní údaje o hospodaření školy                                       
Výroční zpráva MŠ 


Základní údaje o škole


Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43
Ředitelka Mgr. Pavla Martinková

Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace 48004286 600135896 1. 9. 2005

Odloučená pracoviště školy:

Název IZO Adresa
Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice
Mateřská škola 107 623 005 Školní 20, Obecní 698 Albrechtice
Mateřská škola 4. oddělení Školní 20, Albrechtice
Školní jídelna - výdejna 119 700 301 Školní 20, Albrechtice

Charakteristika základního vzdělávání

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
2.1 Povinnost školní docházky
Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb.
2.2 Organizace základního vzdělávání
Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona. č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání
Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb.

Pojetí a cíle základního vzdělávání

Pojetí základního vzdělávání
Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních.
Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů.
Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy.
Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.
V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti.
Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Počty tříd a počty žáků k 3. 9. 2014

I. stupeň
6 tříd, počet žáků 158
II. stupeň
5 tříd, počet žáků 114
Celkem
11 tříd, počet žáků 272, chlapců 154, děvčat 118

Školní družina
počet oddělení počet žáků počet oddělení 2 počet žáků 50

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví zároveň počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Při naší škole pracuje devítičlenná školská rada. Tři zástupci jsou voleni za obec, tři za zákonné zástupce našich žáků a tři jsou voleni z řad pedagogů.

Dne 18. 11. 2014 proběhly volby do Školské rady při Základní škole a Mateřské škole v Albrechticích. Byli voleni zástupci z řad pedagogů a za zákonné zástupce žáků naší školy. Za obec již byli zvoleni také tři zástupci, protože školská rada je devítičlenná.

Rada obce Albrechtice na svém zasedání dne 18. 9. 2014 jmenovala tyto členy:
1) p. Moniku Palowskou
2) Ing. Albína Budjače
3) p. Bernadettu Sikorovou

Za zákonné zástupce žáků naší školy byli zvoleni:
1) p. Jiří Hajdu
2) p. Ivan Polák
3) Ing. Růžena Recmanová

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
1) Mgr. Irena Ruhswurmová
2) Mgr. Zdeněk Feber
3) p. Květuše Fusíková

Zahajovací schůze
Dne 16 12. 2014 proběhla zahajovací schůze školské rady. Zúčastnili se všichni zvolení členové. Jako hlavní bod programu byla volba předsedy Školské rady. Stal se jím Ing. Albín Budjač. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve funkci.

Doplňující volby do Školské rady
V úterý 9. 6. 2015 proběhly na škole v době informačních pohovorů doplňující volby členů do Školské rady za zákonné zástupce žáků naší školy. Rodiče svou volbou nahradili dva odcházející členy pana Hajdu a pana Poláka. Po sečtení všech hlasů se na prvním místě umístila paní Kateřina Melišová a pan Aleš Molinek.
Gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v práci Školské rady.

Doplňující volby do Školské rady
V pátek 26. 6. 2015 proběhly doplňující volby do Školské rady za pedagogické zástupce. Protože Mgr. Zdeněk Feber byl jmenován od 1. 7. 2015 ředitelem školy, nemůže být současně členem Školské rady. Po sečtení všech hlasů se na prvním místě umístila Mgr. Ingrid Demelová.
Gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů v práci Školské rady.

Současní členové Školské rady

Rada obce Albrechtice jmenovala tyto členy:

1) p. Moniku Palowskou
2) Ing. Albína Budjače
3) p. Bernadettu Sikorovou

Za zákonné zástupce dětí a žáků naší školy byli zvoleni:

1) p. Kateřina Melišová
2) Ing. Aleš Molinek
3) Ing. Růžena Recmanová

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

1) Mgr. Irena Ruhswurmová
2) Mgr. Ingrid Demelová
3) p. Květuše Fusíková

Předsedou školské rady zůstává Ing. Albín Budjač. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve funkci předsedy školské rady.

Školní družina

Počet oddělení 2 Počet dětí 50
Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42

Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina využívá 2 prostorné učebny, tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. Také pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do soutěží – výtvarných, sportovních.
Stravování dětí probíhá ve školní jídelně.

Zájmové kroužky a doučovací skupiny

Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou odpoledne pedagogičtí zaměstnanci školy. Kromě toho také je na škole pravidelná výuka uměleckých škol – výuka hraní na klavír, flétnu, kytaru atd. Výhodou je, že žáci nemusejí dojíždět do uměleckých škol do Těšína a Havířova.
Dále sportovní kroužky – Tauch Rugby, fotbal, taneční kroužek, které vedou trenéři, rodiče, sportovci, tanečníci.

Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin školy

Tai-chi - protahovací a uvolňovací cvičení Přívratská
Kroužek - sportovní hry a dovednosti Reichenbachová
Pěvecký kroužek Kozlová
Výtvarný kroužek T. Pawerová
Příprava žáků k přijímacím zkouškám ČJ T. Pawerová
Doučování z matematiky 7. A M. Charvátová
Doučování z matematiky 8. A M. Charvátová
Debrujáři M. Charvátová
Kroužek GLOBE I.Ruhswurmová
Počítačový kroužek I.Ruhswurmová
Kroužek stepaerobiku I.Ruhswurmová
Příprava žáků k přijímacím zkouškám M I.Ruhswurmová
Doučování z matematiky 6. A I.Ruhswurmová
Taneční kroužek Lentilky D. Uvírová
Dramatický kroužek D. Uvírová
Neteradiční výtvarné techniky I. Demelová
Logopedie B. Sýkorová
Volejbalový kroužek S. Habboudji
ZUŠ Leoše Janáčka B. Palowski
HV ZUŠ P. Kalety J. Marek
H. Febrová
J. Polakovič
Křesťanský kroužek E.Nierostková
Fotbalový kroužek p.Grabowský
Touch Rugby p. Kloda
Taneční kroužek KYPUS J Kajfosz
Volejbalový kroužek M. Klívar


Přehled oborů vzdělávání

Ročník 1. – 9. ročník
Název oboru Základní škola
Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007

Výuka cizích jazyků:

Povinný předmět Anglický jazyk 1.- 9. ročník
Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník

Nabídka volitelných předmětů:

Ve školním roce 2014/2015 byly žákům nabízeny předměty:
- Práce s laboratorní technikou
- Domácnost
- Příprava pokrmů
- Práce s technickými materiály
- Sportovní hry

Integrovaní žáci

ZŠ – 1. stupeň

Celkem: 8 žáků (7 chlapců + 1 dívek)

6 zdravotní postižení (LMR/ VŘ/ 2x VPU /1x VPCH, 1x VPU + VPCH)
2 zdravotní znevýhodnění (ADHD + centrální hypotonický syndrom)
5 individuální plán
7 zvýšené výdaje
2 péče nad rámec výuky (á 1 hod.)
2 asistent
1 podpůrná opatření

ZŠ – 2. stupeň

Celkem: 18 žáků (11 chlapců a 7 dívek)

16 zdravotní postižení (z toho 2 žáci ZZ i ZP)
4 zdravotní znevýhodnění (z toho 2 žáci ZZ i ZP)
14 VPU (z toho 3 žáci VPU i VPCH)
5 VPCH (z toho 2 pouze znevýhodnění; z toho 3 žáci VPU i VPCH)
6 individuální plán
13 zvýšené výdaje
1 péče nad rámec výuky
13 podpůrná opatření

Péče o integrované žáky je zajišťována ve spolupráci s PPP a SPC. Evidenci integrovaných žáků zajišťuje výchovná poradkyně PaedDr. Taťána Pawerová, která rovněž spolupracuje s třídními učiteli při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů a rovněž zajišťuje spolupráci s PPP a SPC.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Nepedagogičtí zaměstnanci

Ve školním roce 2014/2015 pracuje v základní škole celkem 7 nepedagogických zaměstnanců. Z toho 1 technickoadministrativní a 6 provozních pracovníků.
Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 6 kuchařek a pracovnic provozu školní jídelny.
Pedagogičtí pracovníci školy a přidělení třídnictví

Vedení školy:
1) Mgr. Pavla Martinková – ředitel školy
2) Mgr. Zdeněk Feber – zástupce ředitele školy
1. stupeň:
3) Mgr. Denisa Přívratská - třídní učitel ve třídě 1. A
4) Mgr. Marie Reichenbachová – třídní učitel ve třídě 1. B
5) Mgr. Jiřina Kowalczyková – třídní učitel ve třídě 2. A
6) Mgr. Ingrid Demelová – třídní učitel ve třídě 3. A
7) Bc. Božena Sýkorová – třídní učitel ve třídě 4. A
8) Mgr. Dagmar Uvírová - třídní učitel ve třídě 5. A
2. stupeň:
9) Mgr. Barbora Kajfošová – třídní učitel ve třídě 6. A
10) Mgr. Miriam Charvátová – třídní učitel ve třídě 7. A
11) Mgr. Radka Kozlová – třídní učitel ve třídě 8. A
12) Mgr. Irena Ruhswurmová – třídní učitel ve třídě 9. A
13) Mgr. Milena Zálešáková – třídní učitel ve třídě 9. B

Netřídní učitelé:
14) PaedDr. Taťána Pawerová
15) Prof. Said Habboudji
16) Mgr. Soňa Mikulová
17) Mgr. Jarmila Stoklasová
Školní družina
18) Bc. Božena Sýkorová – vychovatelka
19) Kristina Szwedová – vychovatelka
20) Chybová Lucie – asistent pedagoga
21) Mgr. Bystřická Dana – asistent pedagoga

4. oddělení Mateřské školy
22) Lukeszová Taťána – učitel MŠ

Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení


K zápisu do 1. tříd se dostavilo 43 žáků.

- Počet dětí s odloženou školní docházkou: 8
(doloženo potvrzením od lékaře a vyjádřením pedagogicko – psychologické poradny)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Tabulka prospěchu a absence – 1. pololetí školního roku 2014/2015


Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2014/15

třída žáků z toho hodnoceni
V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence žáka třídní učitel
1. A 17 17 - - - - 1,00 17,65 Mgr. Přívratská Denisa
1. B 17 17 - - - - 1,03 21,41 Mgr. Reichenbachová Marie
2. A 33 25 5 - - - 1,15 23,12 Mgr. Kowalczyková Jiřina
3. A 29 21 8 - - - 1,33 28,15 Mgr. Demelová Ingrid
4. A 31 17 14 - - - 1,50 20,65 Bc. Sýkorová Božena
5. A 26 17 9 - - - 1,41 37,78 Mgr. Uvírová Dagmar
6. A 31 14 15 2 - - 1,83 47,58 Mgr. Kajfošová Barbora
7. A 25 7 17 1 - - 1,73 39,52 Mgr. Charvátová Miriam
8. A 17 7 9 1 - 1 2,01 43,41 Mgr. Kozlová Radka
9. A 18 3 14 1 - - 2,06 49,50 Mgr. Ruhswurmová Irena
9. B 22 13 9 - - - 1,63 44,27 Mgr. Zálešáková Milena

V prospěl s vyznamenáním
P prospěl
5 neprospěl
N nehodnocen
Celkové údaje za školu 1. pololetí

Počet – 266, 151 chlapců, 115 dívek, s vyznamenáním 161, prospělo 100, neprospěl 5,
57% 43% 61% 37,8% 1,2%

Průměr za školu v 1. pololetí šk. roku 2014/2015 - 1,52
Absence za školu v 1. pololetí šk. roku 2014/2015 – 8930 hodin, průměr na žáka – 33,57.
Chování za školu v 1. pololetí šk. roku 2014/2015 – 261 velmi dobré, 1 neuspokojivé.

Tabulka prospěchu a absence – 2. pololetí školního roku 2014/2015

Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14

třída žáků z toho hodnoceni
V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence žáka třídní učitel
1. A 17 17 - - - - 1,00 29,41 Mgr. Přívratská Denisa
1. B 17 16 1 - - - 1,06 22,59 Mgr. Reichenbachová Marie
2. A 33 27 4 2 - - 1,28 45,33 Mgr. Kowalczyková Jiřina
3. A 29 21 8 - - - 1,34 45,62 Mgr. Demelová Ingrid
4. A 31 13 17 1 - - 1,61 33,00 Bc. Sýkorová Božena
5. A 26 18 8 - - - 1,37 49,58 Mgr. Uvírová Dagmar
6. A 31 10 21 - - - 1,94 47,20 Mgr. Kajfošová Barbota
7. A 25 7 18 - - 1 1,78 33,88 Mgr. Charvátová Miriam
8. A 17 6 11 - - - 2,10 61,35 Mgr. Kozlová Radka
9. A 18 2 15 1 - - 2,12 92,28 Mgr. Ruhswurmová Irena
9. B 22 4 18 - - - 1,86 59,45 Mgr. Zálešáková Milena

V prospěl s vyznamenáním, P – prospěl, 5 –neprospěl, N - nehodnocen

Celkové údaje za školu

Počet – 266, 151 chlapců, 115 dívek, s vyznamenáním 141, prospělo 121, neprospěl 4,
57% 43% 53% 45% 2%

Průměr za školu v 2. pololetí šk. roku 2014/2015 - 1,59
Absence za školu v 2. pololetí šk. roku 2014/2015 – 12487 hodin, průměr na žáka – 46,94.
Chování za školu v 2. pololetí šk. roku 2014/2015 – 256 velmi dobré, 9 uspokojivé, 1 neuspokojivé.

Umístění žáků 9. třídy na SŠ 2014/2015

Maturitní obory Gymnázia 1
Střední školy umělecká 1
zdravotní 3
stavební 1
chemická 1
zahradnická 1
zemědělská 1
pedagogické 2
polygrafie 1
Průmyslová škola - elektrotechnická 6
Obchodní akademie 3
Hotelnictví a turismus 1
Obchodní akademie 3
Bezpečnostně právní činnost 2
Požární ochrana 2
Střední školy
Nematuritní obory Zemědělec farmář 2
Strojník 1
Karosář 2
Rekondiční a sportovní masér 1
Kadeřník, kosmetické služby 2
Automechanik 2
Instalatér 1

Umístění žáků 5. třídy na SŠ 2014/2015

Maturitní obor Víceleté gymnázium 3

Hlavní úkoly a zaměření školy

1) Zaměření školy

V tomto školním roce probíhá výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu „Cesta k sobě“.

Škola je zaměřena:
a) na výuku výpočetní techniky
b) na výuku výtvarné výchovy a estetizaci školy
c) na integraci zdravotně znevýhodněných žáků do vyučovacího procesu základní školy

2) Hlavní úkoly

Během prázdnin bude provedena rekonstrukce šaten na 2. stupni, rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole a vybudování zahrady pro děti v MŠ.
Zahájení školního roku 2014/2015 v pondělí 1. září 2014. Během přípravného týdne od 25.8.do 29.8.2014 budou připraveny třídy, odborné učebny, kabinety, školní jídelna a kuchyň k provozu.
Zodpovědní: pedagogičtí a správní zaměstnanci školy a zaměstnanci školní jídelny
Příprava úvazků učitelů dle upravených učebních plánů pro vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007 s platností od 1. září 2014. Rozdělení třídnictví, funkcí, příprava plánů práce, termíny ped. rad, provedeno školení BOZP a PO pracovníků školy.
Zodpovědní: ZŘŠ a Mgr. Ruhswurmová
Dle ŠVP vypracovat tematické plány pro školní rok 2014/2015, tematické plány budou zpracovány v souladu s novelizovaným RVP pro ZV, do tematických plánů budou v jednotlivých předmětech zapracovány všechny změny vyplývající z RVP pro ZV. K ŠVP „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007, je vypracován dodatek, který odpovídá změnám dle RVP pro ZV s platností od 1.9.2013.
Termín: do 30.9.2014
Zodpovědní: všichni vyučující

Výuka informatiky.
Na škole jsou dvě učebny informatiky zapojené v síti, připojené na internet, obě učebny jsou ozvučeny a vybaveny interaktivními tabulemi s dataprojektory. V 5. – 9. ročníku dle ŠVP je výuka předmětu informatika povinná.

Výuka praktických činností
V 7. ročníku se žáci vzdělávají v předmětu práce s technickými materiály a v předmětu příprava pokrmů. V 8. a 9. ročníku je vyučován předmět „Svět práce“.
Jako volitelný předmět je zaveden pro 8. ročník předmět „Domácnost“, v 7. ročníku „Výchova ke zdraví“ a „Sportovní hry“.
Termín: úkol stálý
Zodpovědní: ICT koordinátor Mgr. Ruhswurmová a Mgr. Feber a vyučující, Mgr. Mikulová, Mgr. Charvátová, PaedDr. Pawerová.
Správcové počítačových učeben Mgr. Ruhswurmová a Mgr. Feber


Počítačové učebny je možno využívat ve všech předmětech na prvním i na druhém stupni.
Nadále využíváme výpočetní techniku v administrativní práci v kancelářích a v práci třídního učitele - práce s programy „Evidence“ a „Vysvědčení“, pokračování v inventarizaci majetku přes počítače s programem „Evidence majetku“ .
Správce počítačové učebny č. 1. - Mgr. Irena Ruhswurmová, která má snížený úvazek o 3 hodiny jako ICT koordinátor, správce učebny č. 2 - Mgr. Feber Zdeněk.
Všichni vyučující byli vybaveni notebooky, které využívají především pro přípravu na vyučování, tvorbu didaktických materiálů, prezentací, webnotes, pro komunikaci s vedením školy, s rodiči, se žáky, atd.
Škola se zapojila do Projektu „UČITELÉ ONLINE“, r. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Po přeškolení dostanou učitelé do ruky další pomůcku – dotykové tablety pro svou práci.
Termín: úkol stálý
Zodpovědní: Mgr. Feber, Mgr. Irena Ruhswurmová, vyučující informatiky, vyučující 1. a 2. stupně
Školní družina - 2 oddělní - v prvním týdnu budou zjištěny počty zájemců a proveden nábor dětí do ŠD. Zajištění dvou oddělení – kapacita 50 dětí.
Termín: přípravný týden, měsíc září, provoz od září
Zodpovědní: vychovatelka paní Kristina Szwedová a Bc. Božena Sýkorová
Výuka cizího jazyka – jazyk anglický od 3. ročníku - 3 hodiny týdně.
Cizí jazyk budou vyučovat: Mgr. Kozlová, Mgr. Stoklasová, Prof. Habboudji a Mgr. Zálešáková
Kabinet cizích jazyků vede p. učitelka Stoklasová, učebny anglického jazyka p. učitelka Kozlová, Zálešáková a Mgr. Stoklasová.
Vedoucí předmětové komise cizích jazyků je Mgr. Radka Kozlová, členy jsou všichni vyučující cizích jazyků.
Výuka druhého cizího jazyka:
škola nabízí žákům od osmého ročníku výuku druhého cizího jazyka, žákům je nabízen ruský a německý jazyk. Ve školním roce 2014/2015 bude v osmém i devátém ročníku vyučován ruský jazyk.
Termín: úkol stálý
Zodpovědní:
Mgr. Kozlová, Mgr. Zálešáková, Mgr. Stoklasová, Prof. Habboudji
Na 2. stupni využívat předmět výchova k občanství k rozvoji osobnosti, zaměřit se na rodinu a sociální prostředí, péči o zdraví, osobní hygienu a režim dne, zdravou výživu a pohybovou aktivitu, sexuální výchovu a prevenci zneužívání návykových látek, kouření, alkoholu, toxikománie. Témata – droga, šikana, postavení jedince, psychika, strach, sexuální výchova, AIDS, kolektiv, láska a přátelství – zařadit i do hodin českého jazyka, přírodopisu, výtvarné výchovy na 2. stupni. Výchovný poradce PaedDr. Taťána Pawerová působí na škole i jako školní metodik prevence (ŠMP) a zabezpečuje plnění minimálního preventivního programu školy. Zajišťuje rovněž prevenci sociálně patologických jevů, akce a besedy k těmto tématům, dále programy uplatněné k výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům, spolupracuje s rodiči, zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s odborem sociální péče o dítě, obecní policií a obecním úřadem. V předmětu „Svět práce“ se zaměřuje na volbu povolání, provádí exkurze, spolupracuje s úřadem práce, organizuje nábory pro žáky i pro rodiče vycházejících žáků.
V předmětu Výchova ke zdraví vkládat tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. Využít
i prakticky formou podzimních branných cvičení.
V 7. ročníku učit dle RVP jako povinný předmět „Výchova ke zdraví „ – Mgr. Kajfošová.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: výchovný poradce – PaedDr. Pawerová, třídní učitelé a vyučující předmětu „Výchova ke zdraví“ – Mgr. Charvátová, vedoucí branného cvičení Mgr. Stoklasová
Práce s talentovanými žáky - zapojovat žáky do soutěží a olympiád. Využívat zájmové kroužky, mimoškolní činnost žáků - navázat na úspěchy dosažené v minulých ročnících. Využít vybavení školy, odborných učeben, dílen, výpočetní techniky. Navázat na mimoškolní činnost, kde jsme měli v loňském roce 20 kroužků, zájmových činností a doučovacích skupin.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující
Pokračovat v tradici sportovního vyžití pro naše žáky. Zúčastňovat se sportovních akcí a soutěží. Stejně jako v minulých letech zavést pro žáky kroužky se sportovním zaměřením. Spolupracovat se sportovními organizacemi v obci a se sekcí vesnických škol. Navázat na dosažené úspěchy ve všech sportovních disciplínách, starat se o sportovní talenty. Pokračovat v tradici volejbalového sportu na škole, snažit se
o udržení statutu „Partnerská škola ČVS“ – patříme mezi 2 školy v Moravskoslezském kraji z celkového počtu 14 v rámci celé ČR. Výsledky obhájení titulu mistrů republiky ve volejbalu hovoří samy za sebe.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vedoucí předmětové komise tělesné výchovy Prof. Habboudji, vyučující tělesné výchovy
2. stupně a vedoucí předmětové komise Tv 1. stupně Mgr. Kowalczyková s učiteli 1. st.
Do učebních dokumentů pro ZŠ zařadit tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. TU mohou toto téma využívat v hodinách tělesné výchovy, v prvouce a přírodovědě na 1. stupni, na branných dnech pořádaných pro žáky školy. Ostatní dovednosti – přesuny, únik ze školy, evakuace v případě ohrožení školy - je taktéž součástí plánu PO a provádí se vždy jedenkrát ročně při provedení požárního poplachu. Provádět dopravní výchovu formou soutěží, testů a závodů. Organizovat dopravní soutěže na 1. stupni. Připomenout žákům dle nových silničních pravidel nutnost používání ochranné přilby na kolo pro všechny cyklisty do 18-ti let věku.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující
Pokračovat ve výzdobě školy. Obnovit výzdobu chodeb. Nyní možnost využít pro výstavy místo v přízemí bývalé šatny 2. stupně. Pořádat zde výstavy prací, projektů, různých „Dnů“ a akcí
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vedení školy, na 1. stupni vyučující – Mgr. Demelová, na 2. stupni PaedDr. Pawerová ve spolupráci s ostatními vyučujícími.
V hodinách přírodopisu, dějepisu a zeměpisu začlenit do výuky region, obec. Pokračovat v projektu GLOBE –zkoumat život v řece Stonávce, přehrada Těrlicko a okolí apod. Výsledky práce žáků v rámci projektu „GLOBE“
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: vyučující Př, D, Z, Mgr. I. Ruhswurmová
Ve všech předmětech se snažit o zlepšení grafické a estetické úrovně sešitů, kontrolovat gramatické chyby nejen v předmětu jazyk český. Dbát na estetizaci tříd. Vést žáky k péči o třídu, dodržování pořádku a čistoty, společné práci na výzdobě tříd - nástěnky, písemné a grafické práce, vystavovat dosažené úspěchy žáků a tím motivovat třídu, zlepšit květinovou výzdobu. Estetická komise v rámci žákovské rady by měla sledovat výzdobu jednotlivých tříd. Žáky motivovat soutěžemi o nejpěknější třídy.
Zlepšit dohled nad žáky, aby si vážili svěřeného majetku, šetřili ho a chránili. Přísně kontrolovat, aby žáci úmyslně neničili lavice a židle, nečmárali po nich, šetřili výzdobu a zařízení školy, neopírali se nohama o stěny, vysvětlit cenu a hodnotu lidské práce.
Vysvětlit následky vandalství – ochrana nových šaten, poučit žáky, hlídání kamerovým systémem, za poničení výchovné opatření, zaplacení poničených věcí.
Týká se i vandalství v obci – ničení autobusových zastávek a majetku obce. Řešení těchto činů je v kompetenci Policie ČR.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující
Připravit žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy, především v matematice a českém jazyce. Vysvětlit žákům 9. tříd systém psaní přihlášek, zápisových lístků.
Termín: září 2013 - květen 2014
Zodpovědný: vyučující M a Čj v 9. třídě – PaedDr. Pawerová, Mgr. Ruhswurmová, Mgr. Kozlová
Využívat audiovizuální techniku v hodinách, sledovat a zaměřit se na vzdělávací pořady vysílané v televizi. Škola je vybavena barevnými LCD a plazmovými televizory, videomagnetofony, DVD přehrávači dataprojektory. Vše se dá využívat v hodinách hlavně předmětů zaměřených na zeměpis, přírodopis, dějepis, estetickou výchovu a při výuce cizích jazyků.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

Zkvalitnit práci předmětových komisí a metodických sdružení. Činnost by neměla být formální, tedy pouze zápisy do sešitů PK a MS. Na každém jednání by měly být stanoveny úkoly a opatření, jejich plnění, za které budou odpovědni konkrétní učitelé. Rozebírat na PK a MS písemné práce - zjistit a odstranit chyby a nedostatky, provádět společnou klasifikaci, provádět porovnání v ročnících, sjednotit klasifikaci, apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: předsedové PK a MS, členové PK a MS
Zavedení úředních hodin výchovného poradce a jejich zveřejnění na webových stránkách školy a v žákovských knížkách. Pokračovat ve spolupráci s PPP a SPC. Nadále pracovat s kartotékou sledovaných žáků s problémy kázeňskými, sociálními, vzdělávacími. Zaměření na tyto žáky ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči, sociální komisí obce a odborem sociálně – právní ochrany dětí. Řešení kázeňských a výchovných problémů při porušování školního řádu.
Řízení výchovné komise a spolupráce s rodiči žáků. Výchovné komise uskutečňovat za přítomnosti žáka. Zaměřit se na problematiku volby povolání v 9. ročníku s využitím předmětu „Svět práce“. Pokračovat v práci žákovské rady školy, složenou ze zástupců všech tříd, konzultovat s nimi plány, akce, soutěže, výzdoby tříd, zavést a využít pravidelné rozhlasové vysílání pro žáky, které by si připravovala školní rada, sledovat negativní jevy na škole, nalézat dobré nápady, jak vylepšit stav, vzhled a možnosti školy. Pořádat pravidelné schůzky, vést nástěnku s aktuálními informacemi - přizvat na schůzky vedení školy – ZŘŠ a ŘŠ.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: výchovný poradce – PaedDr. Pawerová
Aktualizovat webové stránky naší školy. Během školního roku zavést nové profesionální stránky, postupně zaučit kantory, kteří by mohli přidávat jednotlivé příspěvky, články, informace. Je zavedena rubrika „Úřední deska“ – je zveřejněn školní řád, formuláře pro uvolňování žáků z vyučování, aktuální informace pro rodiče a žáky. Zveřejňovat na webových stránkách informace o aktuálním dění ve škole – soutěže, olympiády, akce, úspěchy žáků, apod.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: ZŘŠ Feber, Mgr. Ruhswurmová
Zvyšovat počítačovou gramotnost učitelů, využívat internet, využívat e-mailovou poštu, získávat informace z internetu – především z webu RVP, DUM, apod., pokračovat ve využívání elektronické žákovské knížky. Pomocí projektu „Učitelé on-line“ proškolit ped. pracovníky s dotykovou technikou pomocí tabletu, které budou potom přiděleny učitelům a budou sloužit jako další pomůcka k výuce.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: ZŘŠ Feber a všichni vyučující
Pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím místního tisku „Albrechtické listy“ – přispívat články, výsledky soutěží, dosaženými úspěchy, pracemi grafickými i literárními, fotografiemi. Pokračovat ve vedení kroniky školy.
Termín: úkol stálý
Zodpovědný: všichni vyučující, Mgr. Reichenbachová - kronikář
S integrovanými žáky pracovat na základě vypracovaných IVP, které jsou zpracovány v souladu se závěry a doporučeními SPC a PPP. Výchovná poradkyně ve spolupráci s TU seznámí ostatní vyučující jednotlivých žáků s problémy, které tito žáci mají a dohodnou se na stylu a způsobu výuky, způsobu získávání podkladů pro hodnocení žáků. Je nutné respektovat všechny závěry SPC a PPP, zohlednit je při vzdělávání všech zdravotně znevýhodněných žáků a nepřetěžovat je.
Termín: stálý, informační schůzka VP, TU + ostatní vyučující – září 2014
Zodpovědný: VP + všichni vyučující ve třídách s integrovanými žáky
Dle §24, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů mají pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.
Zpracování osobních plánů DVPP. Každý pedagogický pracovník zpracuje vlastní plán DVPP. Školní systém DVPP prioritně podporuje realizaci ŠVP.
Termín: stálý, plány DVPP odevzdat do 30. 9. 2014
Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Pokračovat ve polupráci s organizací „Rodina a škola“, zapojit se a účastnit se akcí, pomáhat této organizaci, která je zde pro naše žáky.
Spolupracovat s organizací Školská rada složenou z řad rodičů, učitelů a představitelů obce.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci a členové školské rady
Příprava pravidelné výuky plavání ve 2. a 3. ročníku.
Termín: stálý
Zodpovědný: ŘŠ + TU 2 . A, 3. A
Zorganizovat pro žáky 7. ročníku LVVZ, domluvit a zapojit i žáky z 8. ročníků, kteří vlivem špatných sněhových podmínek na minulém LVVZ nelyžovali.
Termín: 31. 10. 2014
Zodpovědný: ZŘŠ a TU 7. a 8. ročníků

Spolupracovat s odborovou organizací naší školy.
Termín: od září 2014
Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS – Mgr. Uvírová

Kontrolovat dodržování zákazu kouření ve škole – škola je nekuřáckým pracovištěm, zaměřit se na kontrolu požívání alkoholu v pracovní době - namátkové kontroly, provádění kontrolování dodržování pracovní doby – včasné nástupy do hodin a dodržování stanoveného rozvrhu hodin. Zaměřit se na kontrolu dozorů a tím dbát na bezpečnost a výchovu žáků.
Termín: stálý
Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS Mgr. Uvírová

Je povinností informovat rodiče o dosažených učebních výsledcích žáka i o jeho chování, přestupcích apod. Zapisovat všechny informace žákům do žákovských knížek, pravidelně 1x za 14 dnů ŽK kontrolovat, podepisovat a vyžadovat i 1x týdně podepsanou kontrolu od rodičů. Všechny přestupky zaznamenávat a tím mít podklady pro udělování kázeňských opatření. Sledovat absenci, ihned zjišťovat proč žák chybí, při následující absenci kontaktovat rodiče, při problémech obracet se na Obec, sociální komise a kurátory, policii.
Termín: stálý
Zodpovědný: všichni vyučující

V Albrechticích dne 29. srpna 2014 Mgr. Zdeněk Feber, zástupce ředitele školy


Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojená s prací na interaktivní tabuli, s databázi vyučovacích programů na internetu.

Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích, dokladem o absolvování
Průběžného vzdělávání a osvědčení.

Všichni pedagogičtí pracovníci zpracovali individuální plán DVPP.

V rámci projektu „Učitelé ON-LINE“ všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali 6 typů školení a jeden typ Webináře. Všichni získali osvědčení na tato školení. Školení probíhala po celou dobu projektu na naší škole a byla součástí splnění k získání a ukončení projetu „ Učitelé ON-LINE“.

DVPP peadogických pracovníků
DVVP název akce, datum, místo konání, osvědčení…. vyučující

1 Webinář - Finanční gramotnost na ZŠ a SŠ, 17. 9. 2014, ano Charvátová
2 Webinář - Rozpočet domácnosti, 15. 10. 2014, ano Charvátová
3 Webinář - Dluhová past, 19. 11. 2014, ano Charvátová
4 Webinář - Hry k rozvíjení finanční gramotnosti, 10. 12. 2014, ano Charvátová
5 Webinář - Investice, 28. 1. 2015, ano Charvátová
6 Webinář - Finanční poradenství, 11. 2. 2015, ano Charvátová
7 Webinář - Výpočty ve financích, 25. 3. 2015, ano Charvátová
8 Webinář - Bankovní svět, 22. 4. 2015, ano Charvátová
9 Webinář - Dlouhodobý finanční plán, 19. 5. 2015, 22. 4. 2015, ano Charvátová
10 Webinář - Knihy k rozvoji finanční gramotnosti, 15. 6. 2015, ano Charvátová
11 Pokus a pozorování ve výuce fyziky, 16. 10. 2014, KVIC Ostrava, ano Charvátová
12 Jak komunikovat přírodní vědy, 6. 11. 2014, KVIC Ostrava, ano Charvátová
13 Škola badatelské výuky, 27. 11. 2014, KVIC Ostrava, ano Charvátová
14 Badatelství, ukázková hodina, Karviná, ne Charvátová
15 Přírodovědný INSPIROMAT, 3. 2. 2015, Ostrava, ne Charvátová
16 Celostátní seminář vedoucích AMD ČR, 20. 3. - 22. 3. 2015, ano Charvátová
17 Svět techniky pro učitele, 25. 3. 2015, ne Charvátová
18 Stáž centra pro vědu a výzkum ČHMÚ, 7. 5. 2015, Ostrava, ano Charvátová
19 Konference Poznej tajemství vědy, 28. 5. 2015, Ostrava, ne Charvátová
20 Tablety 18. 2., 19. 3., 28. 4., 19. 5, 26. 5., 2. 6. 2015 Charvátová
21 Tablety 18. 2., 19. 3, 28. 4., 19. 5, 26. 5., 2. 6. 2015 Přívratská
22 Tablety 18. 2., 19. 3, 28. 4., 19. 5, 26. 5., 2. 6. 2015 Raichenbachová
23 Tablety 18. 2., 19. 3, 28. 4., 19. 5, 26. 5., 2. 6. 2015 Stoklasová
24 Dramatické prvky ve výuce angličtiny 20. 11. 2014 Stoklasová
25 Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií, KVIC Ostrava, ano Kajfošová
26 Dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání, ano Kajfošová
27 Tajemství správných prezentací, ano Kajfošová
28 Konference INF, Ostrava, VŠ podnikání, 14. 10. 2014 Ruhswurmová
29 Technologie zítřka v dnešní škole, krajská konference, Ostrava, hotel Akord, 5. 11. 2014 Ruhswurmová
30 Projekt Učitelé On-line, Dakol Havířov, 12. 11. 2014 Ruhswurmová
31 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 15. 12. 2014 Ruhswurmová
32 Roadshow, Vzděláváme pro budoucnost, Seminární Centrum Akademie, Ostrava, 5. 5. 2015 Ruhswurmová
33 Projekt Učitelé On-line, webinář, ZŠ a MŠ Albrechtice, 16. 2. 2015 Ruhswurmová
34 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 18. 2. 2015 Ruhswurmová
35 Webinář pro zadavatele, ZŠ a MŠ Albrechtice, 19. 2. 2015 Ruhswurmová
36 Webinář pro zadavatele, ZŠ a MŠ Albrechtice, 16. 3. 2015 Ruhswurmová
37 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 18. 3. 2015 Ruhswurmová
38 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 28. 4. 2015 Ruhswurmová
39 Projekt Učitelé On-line, webinář, ZŠ a MŠ Albrechtice, 19. 5. 2015 Ruhswurmová
40 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 26. 5. 2015 Ruhswurmová
41 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 2. 6. 2015 Ruhswurmová
42 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 26. 5. 2015 Kozlová
43 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 2. 6. 2015 Kozlová
44 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 26. 5. 2015 Zálešáková
45 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 2. 6. 2015 Zálešáková
46 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 26. 5. 2015 Pawerová
47 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 2. 6. 2015 Pawerová
48 Letní divadelní škola pro pedagogy, 26. - 27. 8. 2014 Pawerová
49 7. konference školních metodiků prevence, Malenovice, 7. - 8. 10. 2014 Pawerová
50 Projekt Učitelé On-line, webinář, ZŠ a MŠ Albrechtice, 16. 2. 2015 Pawerová
51 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 18. 2. 2015 Pawerová
52 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 18. 3. 2015 Pawerová
53 Projekt Učitelé On-line, ZŠ a MŠ Albrechtice, 28. 4. 2015 Pawerová
54 Projekt Učitelé On-line, webinář, ZŠ a MŠ Albrechtice, 19. 5. 2015 Pawerová

Údaje o aktivitách a prezentaci školy

VLAŠTOVKY OPĚT LÉTALY

Ve středu 25. září se na hřišti základní školy sešlo 39 žáků z 2. stupně. Proč? Konal se zde 8. ročník albrechtického mistrovství v házení papírových vlaštovek.
Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka Jakubu Gabrhelovi z 8. A, a to 26,6 m a tím se velmi přiblížil rekordu 29 m, jehož držitelem je stále Radek Konderla z roku 2007. Druhý byl Filip Hrachovec ze 6. A s hodem rovných 22 m a na třetím místě skončil Honza Motyka z 9. A, který hodil 17,7 m. Čtvrtý byl Patrik Chromik ze 7. A, pátý Lukáš Němeček z 9. A.
Z dívek doletěla nejdále vlaštovka Báře Olšarové z 9. A to 13m. Druhá se umístila Sára Ruhswurmová ze 6. A s 11,7m a třetí byla Denisa Bystroňová ze 7. A s hodem 10,6 m. Čtvrtá skončila Katka Kahánková z 9. A a pátá Natálka Macurová ze 6. A.
Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, se mezi chlapci na 1. místě umístil Kryštof Wlosok ze 7. A, jehož vlaštovka přistála přesně na cílové čáře. Na 2. místě byl Jakub Gabrhel z 8. A. Třetí místo obsadil Vojta Haščák z 8. A, čtvrtý byl Patrik Calda ze 7. A, pátý byl Lukáš Němeček z 9. A a další bodované místo obsadil Honza Motyka z 9. A.
Mezi dívkami zvítězila Barbora Štajnerová ze 7. A, druhá byla Dominika Brzosková ze 7. A, na třetím místě se umístila Sára Ruhswurmová ze 6. A, čtvrtá byla Katka Hřivnáčová ze 7. A, pátá Denisa Bystroňová ze 7. A a body pro svoji třídu získala i Veronika Ševčíková z 9. A.
Soutěž tříd do celoškolní soutěže dopadla takto:
5. místo s 0 body 9. B
4. místo s 16 body 6. A
3. místo se 17 body 8. A
2. místo s 18 body 9. A
a vítězem s velkým náskokem se stala třída 7. A s 33 body.
Organizátor Mgr. Miriam Charvátová

Hra se zážitky - otevřeno!
Žáci 7. A podnikli 15. října 2014 exkurzi. Kam?
V Ostravě v areálu Dolních Vítkovic 26.9.2014 otevřeli Svět techniky - Science and Technology Centrum, místo, kde je věda hrou a má sloužit pro popularizaci vědy a techniky.
Návštěvníkům nabízí stovky zábavných atrakcí, které vás pobaví a poučí v nejrůznějších oblastech života, přírodních i technických vědách.
Na ploše 14 000 metrů čtverečních na návštěvníky čekají celkem čtyři "světy"- nové expozice: Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody, v nich stovky interaktivních a zábavných exponátů. Uvnitř nového centra naleznete i 3D kino a Divadlo vědy.
Společným jmenovatelem všech světů je poznání prostřednictvím zábavy a hry. U všech badatelů rozpozná detektor nálady, jak jsou dnes naladěni a jestli se dobře baví.
My jsme se bavili moc dobře. Například, zkoušeli jsme se projet na kole rychlostí světla, závodili jsme ve spalování energie z jednoho burského oříšku, prohlédli jsme si planetu Zemi očima kosmonautů. Exkurze se všem líbila a odjížděli jsme se spoustou nových zážitků.
Mgr. Miriam Charvátová

ALBRECHTIČTÍ DEBRUJÁŘI ZVÍTĚZILI
Naše škola zaznamenala další úspěch. Tentokrát debrujáři postoupili do finále soutěže Věda a malí debrujáři, které se konalo v hezkém prostředí v penzionu Sluníčko na Ostravici ve dnech 22. - 23. 11. 2014. Setkali jsme se zde s dalšími debrujáry Moravskoslezského kraje.
pohádky s prvky fyzikálních pokusů. Přišel i čert s andělem a Mikulášem a všem přinesli nadílku. Nejvíce se nám líbila úžasná magie kouzel-325 triků. Druhý den se každá ze skupinek pochlubila několika kouzelnickými triky.
Našlo se dost odvážlivců, kteří si vyzkoušeli, jaké to je, nechat sebou protékat elektrický proud. Vzájemně jsme si předvedli spoustu zajímavých pokusů včetně těch s ohněm pod noční oblohou.
Nemůžeme opomenout ani využití wellness služeb hotelu s bazénem s vodními atrakcemi a taky dobré jídlo a pokoje s odemykáním na kartu, které debrujáry zaujaly .
Plnili jsme také zajímavé úkoly. A jak finále soutěže Věda a malí debrujáři dopadlo? Nejlepším klubem Moravskoslezského kraje se stal klub Hvězdičky z Albrechtic . Všichni dostali hezké ceny a netradiční skleněné diplomy. Plni skvělých zážitků jsme se obdarováni novými debrujárskými tričky, vydali na cestu domů.
Mgr. Miriam Charvátová

DEBRUJÁŘI V PRAZE
Ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2015 se 18 debrujárů naší školy vydalo v rámci akce Ledová Praha poznávat krásy a zajímavosti našeho hlavního města.
Náš první výlet po Praze vedl na Vyšehrad, kde se nám objevily krásné výhledy na panorama hlavního města. Navštívili jsme Cihelnou věž, prošli se kasematy, kde jsou nyní k vidění originály soch z Karlova mostu. Prohlédli jsme si Slavín.
Potom jsme sešli k Vltavě a navštívili Muzeum Bedřicha Smetany. Prošli jsme Karlův most. Sešli jsme se na Kampu k uměle vytvořené strouze Čertovka. Viděli jsme plastiky 3 obřích batolat, žluté tučňáky u Sovových mlýnů, prošli se po Mostě zamilovaných s množstvím připevněných zámků, kolem Lennonovy zdi. V kostele Panny Marie Vítězné byla k vidění soška Pražského jezulátka i jeho vzácný šatníček. Poté jsme zamířili do Muzea Lega. Užili jsme si spoustu legrace v Zrcadlovém labyrintu a kaleidoskopickém kině Na Můstku. V podvečer nás na Anenském náměstí čekalo strašidlo, které nás provedlo uličkami Starého Města, a vyslechli jsme spoustu strašidelných historek. Cestou jsme narazili na dvě další strašidla. Prohlídka skončila na osvětleném Staroměstském náměstí u Týnského chrámu. Viděli jsme orloj, na kterém se objevilo 12 apoštolů. Vydali jsme se Celetnou ulicí k Prašné bráně. Před Obecním domem jsme si poslechli umělce hrajícího na skleničky s vodou.
Druhý den jsme zamířili k Národnímu muzeu a soše Svatého Václava. Prošli jsme Václavské náměstí a na Národní třídě nastoupili na tramvaj. Navštívili jsme Strahovskou knihovnu a kolem Černínského paláce, Lorety jsme zašli na Hradčanské náměstí a na Pražský hrad. Prohlédli jsme si chrám sv.Víta,Václava a Vojtěcha, potom starý královský palác s gotickým Vladislavským sálem, nejstarší kostel na Pražském hradě Baziliku sv. Jiří a malé domky ve Zlaté uličce. Z Pražského hradu jsme sešli po Zámeckých schodech. Z Újezdu, kde jsme si prohlédli Hladovou zeď, jsme vyjeli lanovkou na Petřín, kde nás čekala 63,5 m vysoká Petřínská rozhledna. Zdolat 299 schodů nahoru nebyl pro nás problém. Z vyhlídkové galerie byl nádherný výhled na Prahu. Poté jsme zamířili do Království železnic, kde je největší modelová železnice ve střední Evropě. Zájemci navštívili Muzeum voskových figurín.
Poslední den jsme se za nádherného počasí prošli po nábřeží Vltavy a krmili racky. Vydali jsme se na plavbu po Vltavě. Prohlédli si Muzeum Karlova mostu. V poledne jsme zhlédli Staroměstský orloj, pražský poledník a jeli jsme na Žižkov do Armádního muzea.
Plni dojmů a zážitků jsme mířili zpátky domů.
Ledová Praha se nám vydařila a rádi na ni budeme vzpomínat. Mgr. Miriam Charvátová

Astronomická olympiáda
Výsledková listina školního kola 12. ročníku 2014/15
Základní škola a Mateřská škola Albrechtice, Školní 20, Albrechtice, 735 43, okres Karviná
Úspěšní řešitelé postup do krajského kola
Kategorie EF (8.-9.roč.)
1. Marek Budjač 9. B 30 b
2. Natalie Jurčová 9. B 26 b
3. Pavel Sedláček 9. A 20 b
4. Michal Danel 8. A 19 b
Kategorie GH (6.-7.roč.)
1. - 2. Barbora Štajnerová 7. A 21 b
1. - 2. Roman Szymutko 7. A 21 b
Všem gratulujeme. Mgr. Miriam Charvátová

EXKURZE DO PLANETÁRIA
Žáci 9. tříd naší školy dne 25.5.2014 navštívili nově zrekonstruované Planetárium Ostrava. Pořad Spanilá jízda Sluneční soustavou se nám líbil. Navštívili jsme také nově otevřené Experimentárium. Tvoří jej interaktivní exponáty určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů. Například jsme si vyzkoušeli, jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu. Viděli jsme sami sebe v infračerveném světle. Řídili jsme vozítko na Marsu.
Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Irena Ruhswurmová

ZATMĚNÍ SLUNCE PŘES CEDNÍK
V pátek 20. března pozorovali žáci naší školy zatmění Slunce.
Vyrobili jsme několik brýlí pro bezpečné pozorování, sehnali svářečské filtry. Hlavně jsme se zaměřili na projekční metody, při kterých mohlo pozorovat zatmění více žáků současně.
Zrcátkem jsme promítali obraz Slunce na zeď školy, zaparkované auto nebo bílý výkres.
U druhé metody jsme promítali Slunce pomocí cedníku. Na stínítku se objevily obrazy zastíněného Slunce, které vypadaly jako spousta měsíčků.
Bylo to hodně zajímavé a netradiční pozorování.
Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Irena Ruhswurmová

DEBRUJÁŘI NA BAMBIFESTU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Debrujáři naší školy reprezentovali naši školu a tím i Albrechtice na Bambifestu, který se konal v sobotu 23.5. 2015 na náměstí v Českém Těšíně. Jedná se o celostátní akci, zaměřenou na prezentaci dětských sdružení a subjektů, které organizují volný čas dětí a mládeže.
V celém Moravskoslezském kraji působí jen 12 klubů debrujárů. Z toho jsou dva na naší škole v Albrechticích.
Stánek debrujárů měl, stejně jako před rokem, velký úspěch.
Přivezli jsme 20 zajímavých pokusů. Například magnetické dráhy, otisky prstů, měření kapacity plic, potápěče na dálkové ovládání, střílení z vyrobeného katapultu.
Pochvala patří všem debrujárům naší školy, kteří strávili spoustu času přípravou pokusů a v sobotu věnovali 12 hodin svého volného času této akci.
Vedoucí klubů AMD ČR Mgr. Miriam Charvátová

MARSHMALLOW VÝZVA – CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ
Žáci 2. stupně zdejší školy se zúčastnili konstruktérské soutěže zvané Marshmallow výzva. Jde o jednoduchou myšlenku. Čtyřčlenné skupiny mají postavit za 18 minut nejvyšší samostatně stojící konstrukci z dvaceti suchých špaget, metru lepicí pásky, metru provázku a jednoho marshmallow. Marshmallow musí být umístěno na vrcholu. A i když to vypadá poměrně jednoduše, je to vlastně fuška. Je nutné, aby stavitelé spolu velmi rychle spolupracovali a realizovali své nápady.
Přišlo si zasoutěžit 11 čtyřčlenných týmů. Všichni se s nadšením pustili do plánování a realizace stavby. Bylo to napínavé. A jak to dopadlo? Některé věže se pod tíhou marshmallow zřítily. Šest staveb po uplynutí 18 minut stálo. Nejvyšší stavba dosáhla výšky 67cm, druhé místo obsadily hned dva týmy oba se shodnou výškou rovných 50cm. A 44,5cm stačilo na třetí místo. Čtvrtá věž měřila 43 cm a nejnižší stojící stavba měřila 7cm. Její členové pohotově zareagovali po tom, co jim jen pár sekund před koncem věž spadla, položili marshmallow na zbylé špagety, a bylo co měřit.
Byla to zajímavá akce, která prověřila spoustu dovedností a schopností účastníků a všechny zaujala.

Výsledky Marshmallow výzvy:

1. místo : 9. B Jurčová Natálie, Mikešová Alexandra, Otipková Jana, Szczygielová Karolína
2. místo: 6. A Folwarczná Anna, Janik Stanislav, Macurová Natálie, Ruhswurmová Sára
8. A Danel Michal, Delong Lukáš, Gabrhel Jakub, Hawlasek Erik
3. místo: 7. A Kožuszniková Lenka,Mihalcová Klára, Štajnerová Barbora, Waclawková Klára
Mgr. Miriam Charvátová

Svět vynálezů

Výsledky:
1. Anna FOLWARCZNÁ
Simona KRUPINSKÁ
2. Magda DROBNÁ
Barbora ŠTAJNEROVÁ
Lucie GALUSZKOVÁ
Kateřina PIPREKOVÁ

3. Klára ŠIPULOVÁ
Klára ŠKUTOVÁ

6. a 7. třida

1. Aleš Hackenberg 7. A
2. Denisa Holbová 6. A
3. Barbora Štajnerová 7. A

8. a 9.třída

1. Karolína Šataníková 8. A
2. Michaela Chnuriková 9. A
3. Petr Sedláček 9. A

Mgr. Miriam Charvátová

DEBRUJÁŘI – klub Asociace malých debrujárů ČR

V celém Moravskoslezském kraji působí jen 12 klubů debrujárů. Z toho jsou dva na naší škole v Albrechticích.
Na naší škole působí osmým rokem dva kluby malých debrujárů - Absolutní termodynamické nuly a Hvězdičky, které vede p. uč. Mgr. Miriam Charvátová.
V letošním školním roce se 26 zvídavých dětí od 5. do 8. třídy pravidelně scházelo každý týden ve středu 13:30 – 15:00 a ve čtvrtek 13:30 – 15:00.
Bádají, objevují, vytváří hypotézy, navrhují pokusy, nedělají z vědy vědu, je to pro ně zábava. Reprezentují školu i AMD ČR také na veřejnosti.

Ve školním roce 2014 -2015 kluby uskutečnily tyto akce:

25. 9. 2014 Vlaštovky opět létaly- 8. ročník
15. 10. 2014 Hra se zážitky - Svět techniky- exkurze v areálu Dolních Vítkovic pro debrujáry a žáky 7.A
22. - 23. 11. 2014 Věda a debrujáři v Moravskoslezském kraji – finálové setkání řešitelů soutěže Věda a debrujáři na Ostravici - klub Hvězdičky z Albrechtic získal 1. místo
13. -15. 12. 2014 účast vedoucí klubu na celorepublikovém Valném shromáždění v Praze a workshopu vedoucích AMD ČR z celé republiky
30. 1. – 1. 2. 2015 Ledová Praha – třídenní návštěva hlavního města, prohlídka spousty muzeí a památek
4. - 5. 2. 2015 Debrujáři na zápise dědí do 1. třídy
20. 3. - 22. 3. 2015 Celostátní seminář vedoucích AMD ČR Luhačovice
3. 4. 2015 Pozorování světelného znečištění v rámci mezinárodního projektu Globe right
23. 5. 2015 Bambifest v Českém Těšíně – prezentace dětských sdružení a subjektů, které organizují volný čas dětí a mládeže - reprezentace debrujárů i ZŠ Albrechtice na veřejnosti - předvádění pokusů, které si mohli všichni vyzkoušet
30. 5. 2015 Radovánky v Albrechticích – zajímavé pokusy, které si děti samy vyzkoušely

Badatelsky orientované vyučování (BOV)

Do výuky na naší škole je zařazováno činností učení, kdy jsou žáci aktivně zapojeni do výuky a sami si vyzkouší nové znalosti a dovednosti.
Na 2. stupni v přírodovědných předmětech (fyzika, přírodopis, chemie a matematika) jsou žáci seznamováni i s novou moderní metodou BOV – badatelsky orientované vyučování. Učitelé přírodovědných předmětů se o tuto metodu zajímali i v předešlých letech, vzdělávali se, absolvovali školení i ukázkové hodiny a vzájemně si předávali informace, materiály, zkušenosti a zařazovali ji do výuky.
BOV využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).
BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.
Metoda BOV je přínosná nejen pro učitele, ale hlavně pro žáky.
- Podněcuje chuť žáků zkoumat a učit se.
- Rozvíjí kritické myšlení.
- Podporuje dobré vztahy a spolupráci ve třídě.
- Rozvíjí důležité dovednosti využitelné v dospělosti.
Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.
Cílem této metody je pěstovat v žácích přirozenou zvídavost
Mgr. Miriam Charvátová, Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Barbora Kajfošová

Branný den

První říjnový pátek byl na naší škole věnován prověření znalostí dětí v rámci branného dne. Žáci z 2. stupně si zopakovali své vědomosti z první pomoci, dopravní výchovy, obecná pravidla a zásady chování při vzniku mimořádných událostí, vyzkoušeli si, jak jsou na tom s informacemi o obci Albrechtice a celkové zkušenosti prozkoumali v testu všeobecných znalostí.
Naše děti na tom musely být dobře také fyzicky, protože zvládnutí devítikilometrové trasy nebylo pro žádné bábovky. Všichni jsme zdárně došli k cíli – Památníku dvou letců. Procházka to byla opravdu hezká, počasí nám přálo a ti, kteří byli u tohoto památníku poprvé, mohli obdivovat velkou sochu, která představuje postavu letce, jenž drží v pravé ruce ratolest vítězství a levou rukou se opírá o vrtuli letounu.
Z informačních tabulí jsme se mohli dozvědět o neobyčejně sehrané posádce letců Žwirka a Wigury, kteří vystartovali několik minut po šesté hodině ranní 11. září 1932 z varšavského letiště. Bohužel, v okolí Těrlicka je překvapila prudká bouře. Vichřice ulomila obě křídla a mrštila letadlem na dva stromy v nedalekém lese. Oba letci na místě zahynuli. V roce 1999 u příležitosti 770. výročí založení obce Těrlicko a 67. výročí leteckého neštěstí na kosteleckém kopci byl na Žwirkowisku vztyčen a posvěcen žulový kříž – symbol pokory, odpuštění a naděje.
A jak vědomostní zápolení mezi třídami dopadlo?
Na 1. místě se umístila třída 9. A se 49 body. 2. místo obsadila 8. A se 47 body a těsně za nimi skončila na 3. místě 9. B se 46 body.
Poděkování ale patří všem dětem a vyučujícím a také organizátorům branného dne p. uč. Zálešákové a Ruhswurmové za hezky strávený den a už se těšíme na další branné cvičení v příštím roce.
Mgr. Irena Ruhswurmová
Mgr. Milena Zálešáková

STÁLE POKOUŠÍME MOZEK V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

V letošním roce jsme se už poněkolikáté zúčastnili Logické olympiády pořádané seskupením MENSA.
Je to soutěž založená na logických úlohách určená pro žáky prvního stupně základních škol. Do soutěže se zapojují děti, které se nebojí používat vlastní hlavu. Nerozhodují u nich naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
A že takové děti u nás ve škole máme, se opět ukázalo v letošním ročníku. Do nominačního kola se zapojili žáci 2. stupně z šestých až devátých ročníků. A dopadli velmi hezky, většina se probojovala do první čtvrtiny nejlepších žáků, to znamená, že patří mezi 75 % nejlepších řešitelů.
Do soutěže se letos zapojilo 18 409 řešitelů, z toho v našem kraji 2184.
Všechny třídy měly stejně obtížné zadání, takže šesťáci byli trochu znevýhodněni, ale to jim vůbec nevadilo.
Zde je umístění našich žáků v kraji.

317. Folwarczná Anna 6. A
457. Ruhswurmová Sára 6. A
557. Jurčová Natalie 9. B
814. Gála Lukáš 7. A
1098. Dopiráková Markéta 9. B
1467. Brzósková Dominika 7.A
Galuszková Lucie 6. A

Děkuji a přeji hodně nadšení a sil do dalšího matematického klání - třeba v podobě matematické olympiády.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Lovili jsme bobříky
A ne jen tak ledajaké – byli to BOBŘÍCI INFORMATIKY.
Vůbec nám nevadilo, že to letos byla naše premiéra a účastnili jsme se soutěže poprvé, skočili jsme do toho rovnýma nohama a hned jsme jich ulovili 5!!!
BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství. Zúčastňují se jí bystří studenti se zájmem o svět technologií. Letos proběhl 7. ročník této mezinárodní soutěže a naši žáci vyplňovali online test, v němž odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Ve třech kategoriích se zúčastnilo celkem 40 našich dětí, je vidět, že máme opravdu šikovné žáky, kterým není lhostejný bleskový rozvoj informačních technologií a že drží krok s dobou.
A jde jim to opravdu skvěle, pět našich žáků si s testem poradilo více než dobře a stali se úspěšnými řešiteli národního kola. Zde jsou jejich jména:

Barbora Olšarová z 9. A
Klára Dujavová z 8. A
Michal Danel z 8. A
Sára Ruhswurmová z 6. A
Klaudie Branikovičová z 6. A
Velká gratulace a poděkování patří všem, kteří se soutěže zúčastnili a doufejme, že v příštím - osmém ročníku soutěže ulovíme ještě více bobříků než letos.
Mgr. Irena Ruhswurmová

NET OFFICE
Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili počítačové soutěže na Střední odborné škole
Net Office se zaměřením na informační technologie.
Soutěžili jsme již tradičně ve třech kategoriích:
1. Prezentace: Na téma " Chraňme si svá data!" (prezentace je možná v libovolném prezentačním programu)
V této kategorii nás reprezentoval Pavel Sedláček z 9. A., David Nastulczyk z 9. B a Naty Jurčová s Kájou Szczygielovou také z 9. B. S prezentací na toto těžké téma si poradili opravdu skvěle a v letošní velké konkurenci se nám podařilo obsadit 2. místo. Zasloužil se o to David Nastulczyk, všechny poutavé prezentace si můžete prohlédnout, jsou zde přiloženy jako soubory nebo odkazy.
2. Word a excel: Vytvoření 2 dokumentů v daném časovém limitu pomocí úpravy připraveného textu a tabulky podle předlohy s využitím aplikací Microsoft Office (Word, Excel).
Zde si lámala hlavu Katka Kahánková a v těžké konkurenci nás reprezentovala také výborně, na stupínky vítězů to zatím ale nestačilo.
3. Trackmania: Nejoblíbenější kategorií je zápolení ve známé hře Trackmania. 4členná družstva se utkají mezi sebou systémem deseti kol za každou stranu. Vítězem je družstvo, které vyhraje jako první 11 kol.
Naši kluci si vedli skvěle, vlastně nejlépe, jak mohli. Michal Danel z 8. A obsadil místo nejvyšší -první, Jakub Gabrhel také z 8. A v těsném závěsu bodoval na druhém místě. I kluci z 9. B - Jakub Kačmarčík a Dominik Nekoranec si vedli statečně, na "bednu" to ale nestačilo.
Všem zúčastněným moc děkuji a přeji i další úspěchy i v jiném přátelském zápolení.

JAK PROBĚHLO ŠKOLNÍ KOLO TRACKMANIE?

Za jeho organizaci děkuji Sašovi Bílkovi a Matěji Kardošovi, kteří to zvládli dokonale.
Ze 14 soutěžících se probojovali do soutěže v Orlové 4 nejlepší. Jsou to:

Jakub GABRHEL
Michal DANEL
Dominik NEKORANEC
Jakub KAČMARČÍK

Doufejme, že v Orlové zabodují a umístí se mezi nejlepšími, držím pěsti!!!
Odkaz na stránky pořádající školy: http://www.nosch.cz/
Mgr. Irena Ruhswurmová
Počítačová soutěž s názvem IT - SLOT
(systém logických otázek)

Této soutěže jsme se letos účastnili už podruhé. Sedm „AJŤÁKŮ“ z osmých a devátých ročníků si nepočínalo vůbec špatně.
Do prvního kola soutěže IT-SLOT se zaregistrovalo 118 základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily 2820 žáků, z nichž 2417 odehrálo první kolo soutěže. První kolo proběhlo v úterý 27. - 28. listopadu 20124 na naší škole v počítačové učebně. Každý žák měl vygenerovaný test se sadou soutěžních otázek z oblasti matematiky a informačních technologií. Z naší školy se soutěže zúčastnili tito žáci: Hawlasek Erik, Novák Martin z 8. A, Ševčíková Veronika, Kahánková Kateřina, Olšarová Barbora z 9. A, Jurčová Natalie a Dopiráková Markéta z 9. B.
Největší úspěch měl Erik Hawlasek z 8. A, který skončil na 52. místě v celé České republice a jen o 7 míst mu proklouzl postup do finálového kola.
Mgr. Irena Ruhswurmová

V pátek byl u nás Mikuláš!!!
5. 12. 2014

Oslava Mikuláše je jedním z nejočekávanějších předvánočních svátků. Jako každoročně i letos prošla školou výprava strašidelných čertů, křehkých andělů a moudrých Mikulášů, která obdarovala všechny naše žáky. Někteří dostali perníčky, jiní skončili v pytli a museli, jak už to bývá, prosit, škemrat a žadonit.
Dobrá zpráva – zachránili se všichni!
Kostýmy těchto „bytostí“ si na sebe oblékli žáci třídy 9. A. a 9. B. Všichni zapojení žáci 9. ročníků se ujali svého úkolu zodpovědně a za to jim patří dík od všech žáků.
M. Zálešáková a I. Ruhswurmová, třídní 9. ročník

Jsme GLOBE škola!

Poznáváme prostředí v okolí naší školy a přispíváme ke zlepšení jeho kvality.
GLOBE at Night opět v Albrechticích
Poznáte souhvězdí na obrázku? Díváte se rádi na hvězdy? My ano, proto jsme se připojili k celosvětovému sledování světelného znečištění noční oblohy.
V pátek 10. dubna 2015 jsme se zapojili do celosvětové kampaně na sledování světelného znečišťování ovzduší. Tentokrát jsme pozorovali souhvězdí Lva.
Kampaň GLOBE at night probíhá každoročně již od roku 2006 a připojit se může opravdu každý. Na severní polokouli sledujeme viditelnost hvězd v souhvězdí Orion, Lva a nově i Labutě, Herkula, Pegasa nebo Persea.
GLOBE at Night má upozorňuje na problematiku světelného znečištění, správného používání osvětlení, na plývání energií a ovlivnění životního prostředí nadbytečným osvětlením.
A proč pozorujeme světelné znečišťování?
Tak třeba proto, že:
Ušetříme elektřinu na zbytečné svícení, dosáhneme větší bezpečnosti na silnicích i na chodnících, přejeme klidný spánek pro lidi a klidnější, méně rušený život pro noční živočichy a nad našimi hlavami se bude opět klenout temnější obloha plná hvězd.
Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Miriam Charvátová

GLOBE GAMES po osmnácté tentokrát v Praze!

Každoročním vyvrcholením programu GLOBE je celorepublikové čtyřdenní setkání žáků, učitelů, spolupracujících vědců, GLOBE veteránů a organizátorů z TEREZY - GLOBE Games. Setkání nabízí učitelům i žákům mimořádnou příležitost potkat se s ostatními "GLOUBÁKY" z celé republiky, sdílet své úspěchy i nové zážitky, inspirovat se a motivovat pro další práci i objevovat nová místa netradičním způsobem. Významnou součástí akce je GLOBE konference, na které týmy představují své projekty. Akce se každoročně účastní čtyřčlenné žákovské týmy v doprovodu 1-2 učitelů z cca 30 škol.
Letos byly GG výjimečné už tím, že slavily 20 let od svého vzniku. A oslavili jsme to opravdu pořádně. Naši velkou zeměkouli jsme dokouleli ze Staroměstského náměstí na Václavské náměstí, pak jsme slavnostně zahájili letošní hry v Lucerně.
Celý pátek jsme prezentovali naše projekty na studentské konferenci, kde žáci představují formou prezentace a plakátů své GLOBE projekty. Naše děvčata prezentovala projekt s názvem „Škeble rybničná v Těrlické přehradě“, prezentace se jim moc povedla a naše dívky byly oceněny i porotou. A kdo nás v Praze reprezentoval? Byla to Anna Folwarczná, Natálie Macurová, Kateřina Pipreková a Sára Ruhswurmová z 6. A.
Program byl doplněný zajímavými dílnami a diskuzemi s vědci a dalšími odborníky. V sobotu jsme se zúčastnili terénní hry v údolí Kunratického potoka, který skrýval spoustu tajemství a přírodních zajímavostí. A na závěr ožil areál Základní školy v Kunraticích oslavami 20letého výročí programu GLOBE.
Děkuji děvčatům za celoroční práci a už nyní se těšíme na příští GLOBE Games, které se uskuteční skoro za rohem – v Karviné.
Mgr. Irena Ruhswurmová

KVĚTINKOVÝ DEN V ALBRECHTICÍCH

Je až neskutečné, jak krátká doba je jeden rok. Alespoň to tak připadá s každoročním konáním Dne proti rakovině – květinkovým dnem. A opět tuto akci podpořilo mnoho občanů Albrechtic.
Přispěla k tomu i naše děvčata z 9. ročníků, která se stala ve středu 13. května členkami tisícihlavého týmu dobrovolníků z celé ČR. Tito dobrovolníci vybírali příspěvky pro sbírku Českého dne proti rakovině. Symbolem sbírky byl žlutý kvítek měsíčku lékařského se stříbrnou stužkou.

„Minimální příspěvek je dvacet korun a můžete věnovat i více. Za něj obdržíte symbolický žlutý kvítek," to jste mohli slyšet od Veroniky Ševčíkové, Natálie Bořutové, Michaely Chnúrikové a Karolíny Szczygielové, pokud jste je ve středu v Albrechticích potkali.


Upřímně děkujeme všem ochotným dárcům, kteří ve středu 13. května za slunečného počasí sbírku podpořili a ozdobili se tak žlutým kvítkem a vyjádřili svou solidaritu s nemocnými rakovinou a také samozřejmě děvčatům, které tuto sbírku v Albrechticích pořádaly.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Matematická olympiádaMATEMATIKOU

Zajímá Tě matematika? Rád řešíš zvláštní úlohy? Je pro tebe hledání a objevování nových řešení výzvou?
To jsou otázky, které si kladou naši žáci, kteří pravidelně pokoušejí štěstí v matematických soutěžích.
Matematická soutěž Pangea umožňuje porovnat síly s ostatními žáky z celé České republiky.
Také jsme soutěžili v matematické olympiádě v Karviné. Do 1. kola této soutěže se z naší školy přihlásila děvčata z 6. A a postoupila rovnou do okresního kola. Jsou to:
Anička Folwarczná a Sára Ruhswurmová
Dále jsme bojovali v matematických soutěžích „Matematický Klokan“ a „Pythagoriáda“.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Testování žáků na naší škole

Pilotní sběr dat PISA 2015

Naše škola byla vybrána pro pilotní sběr dat již pátého cyklu mezinárodního projektu OECD PISA.
Vybraní patnáctiletí žáci se 10. dubna 2014 zúčastnili počítačového testování, zaměřeného především na přírodovědnou gramotnost a schopnosti žáků řešit mezipředmětové problémové úkoly.
Šetření jsme se zúčastnili spolu s dalšími 358 školami z celé České republiky. V současné době se projektu účastní žáci z více než 70 zemí celého světa.
Výsledky testování pomohou ČŠI připravit ostré testování PISA 2015 a slouží k porovnávání schopností patnáctiletých žáků.
Více informací o projektu PISA naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz
Testování se v naší škole uskutečnilo v průběhu jednoho dne. Celková doba testování byla přibližně 4 hodiny.
V naší škole bylo testováno 16 žáků, kteří byli vybráni na základě jednotného mezinárodního kritéria, kterým je věk žáka.
Testování bylo realizováno v „zelené“ počítačové učebně.
Žáci vyplnili test, na který měli 120 minut, a žákovský dotazník, pro který byla stanovena délka 30 minut.
Elektronické dotazníky vyplňovali i učitelé testovaných žáků a ředitelé škol.
Počítačový test zadávali Mgr. Zdeněk Feber a Mgr. Irena Ruhswurmová, kteří byli proškoleni pracovníky národního centra.

TAKÉ ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE OPĚT ZJIŠŤOVALA VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 9. ročníků základních škol, a to v oblasti společenskovědních předmětů a přírodovědných předmětů.
Do testování bylo zařazeno cca 2 300 škol. Každý z obou ověřovacích testů o délce 75 minut zahrnoval úlohy tří vzdělávacích oblastí (chemie, fyzika, přírodopis v případě testu přírodovědného přehledu, dějepis, výchova k občanství, zeměpis v případě společenskovědního přehledu).
Výsledky byly žákům a školám zpřístupněny bezprostředně po ukončení, souhrnně pak budou k dispozici v průběhu června 2015. Výsledky poskytnou objektivizovanou informaci o tom, do jaké míry žák dosahuje očekávaných výstupů příslušného rámcového vzdělávacího programu v oblastech, které jsou do testů zahrnuty, v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. Informace bude podrobná a bude poskytovat jak údaje souhrnné, tak údaje týkající se výsledků v jednotlivých částech testu.
Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Zdeněk Feber

EXKURZE DO PLANETÁRIA

Žáci 9. tříd naší školy dne 25. 5. 2015 navštívili nově zrekonstruované Planetárium Ostrava. Pořad Spanilá jízda Sluneční soustavou se nám líbil. Navštívili jsme také nově otevřené Experimentárium. Tvoří jej interaktivní exponáty určené ke hravému poznávání přírodních zákonů a dějů. Například jsme si vyzkoušeli, jaké to je vyskočit si na měsíčním povrchu. Viděli jsme sami sebe v infračerveném světle. Řídili jsme vozítko na Marsu.
Možná by to mohl být tip na rodinný výlet.
Mgr. Irena Ruhswurmová,
Mgr. Miriam Charvátová

Valentýnská diskotéka

Dne 12. 2. 2015 se jako každoročně v tělocvičně naší školy pořádala Valentýnská diskotéka. Všechny přípravy si na starosti vzaly třídy 9. A a 9. B pod vedením třídních učitelek p. Zálešákové a Ruhswurmové. Holky a kluci z devítek krásně vyzdobili tělocvičnu, postarali se o služby u vchodu, šaten a občerstvení, za což jim samozřejmě patří velký dík. Diskotékou prováděl náš známý Jarda Šenkyřík a
o počáteční program se pak postarali zástupci všech zúčastněných tříd. Za 6. A vystoupila děvčata se skladbami na flétny, 7. A nás pobavila efektním tanečkem, kluci z 8. A vyprávěli vtipy a deváťáci nám zazpívali. Pak už se jen tančilo, všichni vypadali spokojeně a nikomu se v osm nechtělo domů. Naši diskotéku zakončilo tango, pak už se jen uklízelo a spěchalo domů. Byla to moc vydařená akce. Příští rok se opět těšíme.
Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Milena Zálešáková

Den tradic

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice pořádala ve čtvrtek 11. prosince 2014 tradiční vánoční koncert v unikátním dřevěném kostele v Albrechticích a posléze jarmark konaný v areálu školy.
Opět jsme Vám nabídli výrobky vytvořené dětmi naší školy v rámci projektu Workshop aneb Cesta ke spolupráci, kterou spolufinancuje naše obec.
Akce byla moc vydařená, děkujeme všem, kteří přišli a podpořili naše žáky, na fotky se můžete podívat
v kompletní galerii naší školy na stránkách:
Mgr. Irena Ruhswurmová

ON-LINE nástroj pro výuku žáků
TŘÍDA - DUMY je nástroj určený pro přímou i nepřímou výuku žáků. Učitel může
v modulu TŘÍDA zadávat žákům jak úkoly a testy přímo v hodině, tak krátkodobé i dlouhodobé domácí úkoly a projekty. Mimo to může žákům v jednotlivých třídách psát vzkazy, zprávy a informace, vyvolávat diskuze a brainstormingy.
Výhody a přínosy TŘÍDY, které oceníte
1. Záznam všech interakcí a postupů při výuce a v komunikaci se žáky.
2. Jako trvalý a nesmazatelný zápisník úkolů a projektů, ke kterému mají přístup žáci i učitelé.
Výhoda, kterou ocení učitelé i rodiče žáků. Rodiče mají jistotu, že dítě nezapomnělo na žádný s úkolů. Žáci se už nemohou vymlouvat, že nedostali zadání, nebo je ztratili. Modul je přístupný vždy a odkudkoliv, kde je dostupný internet PC, z tabletu i telefonu s datovým připojením.
3. Kvalitní doučovací nástroj, kde může učitel zadávat materiály k doučení konkrétní látky konkrétním žákům.
Velmi snadno zde mohou učitelé zadat a i kontrolovat doučování žáků. Stejně tak mají možnost rodiče
o doučování skrze tento nástroj požádat.
4. Vzdělávání krátkodobě i dlouhodobě nemocných žáků a žáků s individuální vzdělávacím plánem.

Žák má možnost kdykoliv se připojit a vypracovat jakýkoliv úkol. Může sledovat a vyhotovovat aktuální úkoly, které plní jeho třída, a nezameškat příliš velké množství látky. Mimo to jej může učitel i testovat a tak ověřovat, zda danou látku při samostudiu zvládl.
Předměty využívající "Třída dumy"

Tento modul najdete na stránkách:
trida.dumy.cz/
Mgr. Irena Ruhswurmová

Kroužek GLOBE

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, který podporuje u žáků zájem o přírodu a přírodní vědy a rozvíjí metody badatelsky orientovaného vyučování.
Žáci pozorují a zkoumají životní prostředí pomocí praktických postupů a využívají výsledky svého bádání k identifikaci a řešení environmentálních problémů v okolí své školy. V okolí své školy sledujeme vývoj počasí a podnebí, měříme kvalitu vody v tocích a nádržích, zkoumáme vlastnosti půdy, mapujeme druhy lesních porostů a pozorujeme změny v přírodě v průběhu roku. Získaná data vyhodnocujeme a odesíláme do celosvětové internetové databáze na www.globe.gov , kde jejich další odborné zpracování garantuje NASA.
Data naměřená žáky slouží vědcům k ověřování hypotéz a modelů a prostřednictvím mezinárodní databáze jsou k dispozici i široké veřejnosti. Do programu je zapojeno 112 zemí ze všech kontinentů.
Výsledky mají žáci k dispozici pro další využití ve výuce či pro osvětu veřejnosti. Výzkumné metody a výsledky vlastního bádání žáci dále využívají k vyhledávání a aktivnímu řešení problémů životního prostředí ve svém okolí. Tak se stávají skutečnými znalci životního prostředí ve svém okolí a přispívají ke zlepšení jeho kvality.

Odkaz na stránky GLOBE: globe.terezanet.cz
Mgr. Irena Ruhswurmová

Počítačový kroužek

Počítačový kroužek v tomto roce probíhal ve čtvrtek od 13.30 - 14.30 v zelené učebně pod vedením
p. uč. Ruhswurmové.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Kroužek Stepaerobiku

Kroužek stepaerobiku v tomto roce probíhalo v úterý od 13.30 - 14. 30 pod vedením p. uč. Ruhswurmové v malé tělocvičně naší školy.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky v tomto roce probíhalo v každou středu od 13.30 - 14.30 pod vedením p. uč. Ruhswurmové.
Mgr. Irena Ruhswurmová

Doučování z matematiky pro 6. Ročník

Doučování z matematiky pro 6. ročník v tomto roce probíhalo ve středu od 7. 00 - 7.30 ve třídě 6. A pod vedením p. uč. Ruhswurmové.

Nové www stránky

Od 1. září jsou zprovozněny nové internetové stránky naší školy. Najdete zde úplně vše – základní informace, dokumenty, fotogalerii, akce školy, soutěže, informace k výuce, sportu, e-learningu, rozvrh, jídelníček, kroužky, aktuální kalendář, nejbližší plánované akce. Stránky jsou stále aktualizovány.
www.zsalbrechtice.cz
Mgr. Irena Ruhswurmová, Mgr. Zdeněk Feber

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka v tomto roce probíhala každý pátek od 13.30 - 14.30 pod vedením p. uč. Kozlové a Pawerové.
Mgr. Radka Kozlová

PĚVECKÁ SOUTĚŽ
V úterý 17. března proběhla na 2. stupni základní školy pěvecká soutěž. Zpěváků, kteří by chtěli poměřit své síly, se sice nenašlo dost, ale jejich pěvecké výkony byly moc hezké. V letošním roce měli soutěžící za úkol zazpívat dvě písně – jednu českou lidovou a jednu podle svého vlastního výběru.
Nejlépe, to znamená čistě, bez intonačních chyb a s náležitým výrazem zazpívala své písně Lenka Kožuszniková ze 7.A, od které jsme si vyslechli úvodní melodii z filmu Titanik – My heart will go on v české verzi a českou lidovou píseň Ó, řebíčku zahradnický.
Na druhém místě skončila Barbora Štajnerová ze 7.A s písněmi Už nejsem volná z repertoáru Petry Janů a českou lidovou Ej, lásko, lásko. Jediným zpěvákem a také jediným zástupcem 6.A byl Stanislav Janík, který se umístil na 3. místě s písněmi Když jsem já sloužil a Cesta od Tomáše Kluse a skupiny Kryštof.
Mgr. Radka Kozlová

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Dne 15. ledna se 24 žáků z devátých tříd a 8. A pokoušelo zdolat záludnosti našeho mateřského jazyka. Konalo se totiž školní kolo olympiády v českém jazyce. Řešitelé museli ukázat, že umí využít své teoretické znalosti a že mají bohatou slovní zásobu. Kromě jazykové části s šesti úkoly je čekalo vytvoření slohové práce na téma: Pohled z okna, kde využili hlavně popisného slohového postupu. Nejlepší řešitelkou školního kola byla Míša Chnúriková z 9. A, která naši školu reprezentovala v okresním kole.
Mgr. Radka Kozlová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Ve čtvrtek 27. listopadu se konala recitační soutěž pro žáky 6. – 9. tříd základní školy. Letošní ročník byl poměrně silně obsazen, sešlo se celkem 11 soutěžících. Největší zastoupení měla třída 9.B, za kterou soutěžili 4 žáci – Adam Kožušník, Natálie Jurčová, Karolina Szczygielová a Markéta Dopiráková. Třídu 9. A reprezentovala Kateřina Kahánková, za 8. A se zúčastnili Klára Dujavová a Michal Danel, 7. A reprezentovaly Barbora Štajnerová, Klára Mihalcová a Lenka Kožuszniková a za nejmladší žáky z 6. A soutěžila Sára Ruhswurmová.
Porota měla těžkou volbu, protože všichni žáci byli na soutěž velice dobře připraveni a rozhodování o tom, kdo byl nejlepší, tak nebylo vůbec jednoduché. První místo si vybojovala s básní Jaroslava Seiferta Pavučina Sára Ruhswurmová, na druhém místě skončila Lenka Kožuszniková, která recitovala báseň Prosinec od Zdeňka Svěráka a třetí místa byla udělena dvě, a to Barboře Štajnerová za recitaci básně Vánoční píseň od Jaroslava Seiferta a Kláře Dujavové za přednes básně Jiřího Žáčka Kráčel taškář.
Mgr. Radka Kozlová

KRAKOW – WIELICZKA

V pátek 15. května vyjeli žáci 9. B a 8. A na společnou exkurzi za krásami královského města Krakov a podzemních chodeb v solných dolech ve Wieliczce.
Nejdříve jsme navštívili hrad Wawel v Krakově, prohlédli jsme si nádvoří, kostel a viděli jsme draka, který chrlil oheň. Poté jsme se prošli po náměstí, kde jsme si vyslechli místní hudebníky a zhodnotili kvalitu zboží na místním tržišti.
Ve Wieliczce jsme nejdříve museli sejít po dřevěném schodišti do podzemí a tam už nám paní průvodkyně zasvěceně vysvětlila celou historii solných dolů i technologii dobývání soli. Asi největším zážitkem pak byla jízda důlním výtahem zpátky nahoru na povrch.
Ani na zpáteční cestě jsme se v autobusu nenudili, protože jsme dostali za úkol vyřešit logickou úlohu sestavenou samotným Einsteinem. A našli se borci, kteří nad tímto úkolem zvítězili! Všichni si pak kromě bohatých zážitků odváželi domů i drobné ceny za splněné úkoly.
Zde je několik postřehů od žáků:
- výlet byl úžasný, moc se mi líbilo v solných dolech, i když tam bylo moc schodů
- líbily se mi hry a odměny, nejlepší pocit mám z Einsteinova testu, který jsem vyřešil
- zajímavá byla cesta autobusem, neboť i v autobusu byl naplánovaný program
- líbilo se mi náměstí v Krakově, vystoupení kapely a jejich písničky
- v dolech se mi líbily komory a že tam byly anglické nápisy
- i když se nám dvakrát rozbil autobus, nám to náladu nezkazilo
- nejvíc se mi líbila cesta nahoru výtahem
- v Krakově si mi líbil hrad s drakem, který chrlil oheň a také kostel sv. Michala
- výlet byl parádní, mohla jsem se učit anglicky
- dobrá byla ranní autobusová káva, komentáře a informace o památkách
- zapamatoval jsem si Chopina
- byla sranda, určitě jsem se nenudil
- velice mi chutnala čokoláda s chilli
- s panem Horským byla sranda
Mgr. Radka Kozlová

JAZYKY HROU – ZŠ Mládežnická
Ve čtvrtek 14. května 2015 se konal na ZŠ Mládežnické v Havířově již 12. ročník regionální soutěže Jazyky hrou. Letos se jí zúčastnilo více než 160 soutěžících ze základních i středních škol celého regionu. Jako v minulých ročních plnili soutěžící deset úkolů v časovém limitu 3 minut.
Poprvé měli soutěžící možnost hovořit s rodilým mluvčím a vyzkoušet si tak své dovednosti v oblasti mluveného projevu. Rodilí mluvčí byli z Anglie, Německa, Francie a Ruska. Poprvé byla celá soutěž zaměřena na jedno téma. Tím bylo JÍDLO a vše s ním spojené. Soutěžící tak ověřovali slovní zásobu, poslechové dovednosti, gramatické jevy, své čtenářské dovednosti a další. Organizátoři soutěže využili také informační technologie, konkrétně práci s tablety při poslechové disciplíně.
Za naši školu se soutěže zúčastnili David Nastulczyk a Petr Hosťovecký z 9. B, kteří soutěžili v jazyce anglickém. Přestože se neumístili na předních příčkách, určitě to pro ně byla zajímavá zkušenost a možnost ověřit si své jazykové schopnosti.
Mgr. Radka Kozlová

Dějepisná olympiáda
Dne 25.11. se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 10 žáků. Na prvním místě se umístil Michal Danel z 8.A , na 2.místě Petr Hosťovecký z 9.B a na třetím místě Petra Nováková z 9.A. Okresní kolo Dějepisné olympiády se konalo 28.1.2015. Naší školu reprezentoval Michal Danel z 8.A Mezi 34 soutěžícími obsadil 27.místo.
Mgr.Soňa Mikulová

Dějepisné exkurze
U příležitosti 70.let, které uplynuly o ukončení bojů 2.světové války, byly zorganizovány pro žáky osmého a devátého ročníku dvě exkurze. Dne 1.6.2015 navštívili žáci 8.A Životické muzeum – expozici Zvířata ve válce. Dne 18.3.2015 navštívili žáci 9.B expozici Životická tragédie.
Mgr.Soňa Mikulová

Klub vojenské historie
Dne 21.1.2015 navštívili školu členové Klubu vojenské historie Chotěbuz. Žáci se seznámili s výstavbou a typy opevnění, jejich výzbrojí a úkoly, které plnily jejich posádky v období od mobilizace v r.1938 až po vypuknutí 2.světové války. Členové klubu přišli v dobových uniformách a přinesli s sebou i zbraně, které tvořily výzbroj opevnění a jejich posádky. Po skončení prezentace si žáci mohli zbraně prohlédnout, vyzkoušet si uniformy a zjistit, jaké to je pochodovat s „plnou polní“.
Mgr.Soňa Mikulová

Zeměpisná olympiáda
Dne 13.1.2015 se žáci 7.-9.ročníku zúčastnili školního kola Zeměpisné olympiády. Z 18 žáků se na 1.místě umístil Michal Danel z 8.A, na 2.místě Petra Nováková z 9.A a o třetí místo se podělili Roman Szymutko z 7.A a David Nastulczyk z 9.B. Dne 17.2.2015 se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Michal Danel z 8.A se mezi 28 soutěžícími umístil na 21.místě.
Mgr.Jarmila Stoklasová

Zeměpisná soutěž RISKUJ
Dne 25.3.2015 se konalo školní kolo tradiční zeměpisné soutěže RISKUJ, ve které si žáci formou kvízu vyzkoušeli své zeměpisné znalosti.
V I.kategorii – žáci 6. a 7.ročníku bylo pořadí následující:
1.místo Roman Szymutko + Patrik Calda 7.A
2.místo Klára šipulová + Anna Folwarczná 6.A
3.místo Bára Štajnerová + Dominika Brzosková 7.A
V II.kategorii – žáci 8. a 9.ročníku bylo toto pořadí:
1.místo Petr Hosťovecký + David Nastulczyk 9.B
2.místo Petra Nováková + Pavel Sedláček 9.A
3.místo Michal Danel + Roman Lysek 8.A
Mgr.Jarmila Stoklasová

Zeměpisná soutěž
Dne 17.6.2015 se uskutečnila tradiční soutěž "Tref své hlavní město", která je určena pro žáky 7.ročníku. Cílem této hry je "zasáhnout" co nejpřesněji polohu hlavních měst jednotlivých evropských států. Vítězem letošního ročníku se stala Petra Kornasová, na druhém místě skončil Aleš Hackenberg a na třetím Bára Štajnerová.

Evropský den
1.dubna 2015 proběhl na naší škole Evropský den. V letošním roce jsme si připomínali jubilea některých významných osobností nebo událostí. Žáci v průběhu dopoledne absolvovali sedm stanovišť , na kterých se seznámili se životem a tvorbou P.I.Čajkovského, B.Němcové, A.Muchy, F.Chopina, A.Einsteina nebo A.Christie. Na závěr vytvořili výstupy formou koláží, kde prezentovali informace, které během dopoledne získali.
Mgr.Jarmila Stoklasová

JAZYKY HROU
V pondělí 8. června se v odpoledních hodinách sešli příznivci anglického jazyka, aby předvedli, že je jazyk baví a svými soutěžními příspěvky ukázali, že učení se cizímu jazyku se může stát hrou. Všichni soutěžící ukázali, že to, co se naučili v hodinách anglického jazyka, umí využít v praktických situacích a připravili si hezké rozhovory a scénky na různá témata.
Zhlédli jsme například krátké divadelní představení inspirované filmem o Harrym Potterovi, podívali jsme se do televizního studia, kde právě probíhalo soutěžní klání ve vaření mezi Halinou Pawlovskou a Luckou Vondráčkovou, dostalo se nám poučení o tom, jak se zachovat správně v různých životních situacích. Pro ty, kdo by chtěli jít studovat lékařství, bylo určitě užitečné si zopakovat označení částí lidského těla. Dále jsme se podívali na krátké video o tom, jak může dopadnout nevinná vyjížďka na koni, a vyslechli jsme si rozhovor mezi dvěma kamarádkami.
V letošním ročníku soutěže bylo možno soutěžní příspěvky natočit předem a této možnosti využilo hned několik soutěžních týmů. Byl to určitě nový prvek, který vnesl do soutěže osvěžení a nápaditost, vždyť žijeme v moderní době a spojení moderní techniky a jazyka se přímo nabízí. Soutěžící si tak vyzkoušeli nejen, jaké je to být herci, ale museli se chopit i rolí režiséra, kameramana, střihače.
A kdo se soutěže zúčastnil?
Za 9.A Michaela Chnúriková s Natálií Bořutovou a Veronika Ševčíková s Petrou Novákovou, za 7.A – Magda Drobná s Petrou Kornasovou.
Svým výkonem nejvíce zaujaly porotu tyto týmy:
6.A – Denisa Holbová, Klára Šipulová, Dominik Kamienski, Julie Kožuszniková, David Seman, Anna Folwarczná + technický tým ve složení Kateřina Pipreková, Klára Škutová, Dalibor Ryš
7.A – Dominika Brzosková, Kateřina Hřivnáčová, Barbora Štajnerová, Filip Kotula + technický tým ve složení Lukáš Gala, Martin Kožusznik, Klára Waclavková, Petr Stodůlka,
8.A – Michal Danel, Jakub Gabrhel, Erik Hawlasek, Martin Novák, Lukáš Delong
Mgr,Radka Kozlová, Mgr.Jarmila Stoklasová

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Soutěž je určena žákům a žákyním 9. tříd základních škol
Druhé kolo
Dne 10. 12. 2014 se v prostorách Střední průmyslové školy chemické akad. Heyrovského a Gymnázia Ostrava konalo 2. kolo soutěže. V tomto kole naši školu reprezentovali tito žáci: Motyka Jan, Vondrus Daniel, Sedláček Pavel, Nováková Petra, Dopiráková Markéta, Kardoš Matěj, Kožušník Adam.
Regionální finále
V tomto kole nás reprezentoval Adam Kožušník z 9.B, kde předvedl své schopnosti v laboratoři.
Slavnostní vyhlášení
Dne 18. března se konalo slavnostní vyhlášení soutěže. Tato akce se konala v hotelu Harmony v Ostravě, kde proběhlo ocenění všech 32 žáků, kteří se probojovali až do regionálního kola. Jak již víme, mezi ně patřil i náš Adam Kožušník z 9. B. Nejprve jsme si vyslechli pár vřelých slov od hostů a proběhl krátký kulturní program. Poté již proběhlo samotné vyhlášení. Navštívili jsme také BorsodChem, který byl hlavním sponzorem. Zde proběhla exkurze a krátké povídání o této firmě.
Gratulujeme Adamovi za tento krásný výsledek, protože soutěže se celkem zúčastnilo přes 1000 žáků!

Vánoční turnaj
Dne 16. prosince 2014 se konal tradiční Vánoční turnaj ve vybíjené. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení Kožuszniková Julie, Pipreková Kateřina, Škaroupková Kristýna, Nováková Petra, Otipková Jana. Druhé skončily dívky Holbová Denisa, Šipulová Klára, Kaděrová Anna, Zajícová Sylvie, Jurčová Natálie. Třetí místo obsadily Kačmarčíková Petra, Folwarczná Anna, Bystroňová Denisa, Chnuríková Michaela, Olšarová Barbora. Všem dívkám gratulujeme.
Mgr. Barbora Kajfošová

Exkurze ČOV
Dne 13. 5. se žáci 8. třídy zúčastnili pod vedením p.uč.Kajfošové exkurze do místní čistírny odpadních vod. Byli jsme seznámeni s celým procesem od počátečního zbavování vody největších nečistot až po vypouštění do řeky Stonávky. Za odborný výklad a nové informace děkujeme p.Miechovi.
Mgr. Barbora Kajfošová

Den Země a Ekologické hry
Dne 20. 4. se konal Den Země, při kterém žáci uklízeli školní pozemek. V rámci tohoto dne se konaly i Ekologické hry. Žáci z každé třídy byli rozděleni do dvou skupin podle náhodného losu. Jejich úkolem bylo řešit otázky zaměřené na ekologii a ochranu přírody.
Nejlepšími řešiteli se stali žáci 6. třídy. První místo obsadila 6. A sk.1 ve složení Šipulová, Pipreková, Kožuszniková, Holbová, Folwarczná, Škutová, Krupinská, Divišová, Ryš, Kamienski, Delong, Hrachovec . Stejný počet bodů získali žáci z 6., 8. a 9. třídy a umístili se tak na společném druhém až čtvrtém místě. Mladým ekologům gratulujeme! Mgr. Barbora Kajfošová

Pevnost Moravská
Přestože byl pátek třináctého, pro nás to byl šťastný den. Vyhráli jsme totiž první místo v soutěži Pevnost Moravská J. Hra se konala na ZŠ Moravská a každý rok je jinak zaměřena. Letos bylo téma botanika – vše se tedy točilo kolem rostlin. Děti navštěvovaly stanoviště a za splnění získávaly body ve formě stříbrných ořechů. Pět ořechů mohly vyměnit za zlaté vejce. Vyhráli jsme díky S. Ruhswurmové, A. Folwarczné, M. Danelovi, J. Gabrhelovi, E. Hawlaskovi, M. Novákovi, L. Delongovi a S. Bílkovi.
Hlavní cenou bylo semínko baobabu dovozené až z Afriky. Toto vzácné „miminko“ zasadíme a budeme se o něj pečlivě starat.
Mgr. Barbora Kajfošová

Výtvarná soutěž - M Ě S Í C V R O C E – 2014/2015
školní kolo výtvarné soutěže na téma „Měsíc v roce“ proběhlo v měsíci dubnu 2015

1. místo: Jakub GABRHEL 8. třída
2. místo: Veronika ŠEVČÍKOVÁ 9. třída
3. místo: Klára WACLAWKOVÁ 7. třída
Výsledky celoškolní soutěže 2014/2015
mimo- školní sport školní úklid výzdoba celkem umístění vyučující
6. A 6 214 26 246 2. B. Kajfošová
7. A 2 202 43 247 1. M. Charvátová
8. A 3 124 39 166 4. R. Kozlová
9. A 1 148 26 175 3. I. Ruhswurmová
9. B 4 101 46 151 5. M. Zálešáková

Techniáda 2014
Na začátku prosince - 11. 12. 2014 jsme navštívili Střední školu na Sýkorové ulici v Havířově. Žáci dvou devátých tříd ze ZŠ v Albrechticích v doprovodu paní učitelky Táni Pawerové si jeli prohlédnout tamější střední školu a současně zasoutěžit v technických oborech. Naše žáky stejně jako
i žáky z ostatních havířovských a mimohavířovských škol nejdříve přivítal pan ředitel SŠ Ing. Vladislav Walach, poté se žáci rozdělili do menších skupinek po osmi, ze kterých se v závěru soutěže vybíral ten nejlepší a získal odměnu. Ke skupinkám byl přidělen průvodce, aby žáci ve škole nebloudili. V první disciplíně soutěže rozpoznávaly děti počítačové komponenty, jako je např RAM, procesor, zvuková karta nebo pevný disk. Druhou disciplínou soutěže byla hra na způsob známé stolní hry Aktivity. Třetí byla sportovní, kdo nejrychleji napádluje sto metrů na trenažéru. Čtvrtou soutěží se zjišťovala manuální zručnost. Tu naši žáci bravurně zvládali, tato činnost se jim zdála lehká. Museli nasadit šroubky do správných otvorů podle plánku. Dále se soutěžilo na počítači, kde žáci spojovali co nejrychleji elektrický obvod tak, aby se rozsvítila žárovka. V poslední soutěži se projevily znalosti z fyziky. V závěru celé akce došlo k vyhlášení vítěze týmu z každé skupinky, ten pak byl odměněn technickou výhrou.
Z naší školy vyhrála Eva Hrachovcová, Jakub Janík a Adam Kožusznik.
Cílem této akce bylo seznámení žáků základních škol se střední školou, jejími prostory a obory studia, nalákat nové žáky a přesvědčit je o kvalitách Střední školy na Sýkorové ulici v Havířově, nabídnout jim pro příští školní rok studium v prvních ročnících. Děti si celé akce užily, zasoutěžily si, pobavily se.
PaedDr. Taťána Pawerová

Divadelní představení Kytice
V deváté třídě už všichni žáci vědí, že autorem sbírky balad Kytice je český básník Karel jaromír Erben. A nejen s touto vědomostí o Erbenových baladách se vypravila 9. A třída společně s vyučující českého jazyka paní učitelkou Táňou Pawerovou do Národního divadla moravskoslezského Jiřího Myrona do Ostravy v půlce listopadu. V úvodu divadelního představení zazněla zhudebněná báseň Matka, která byla divadelně zpracována. Do představení se zapojilo i samotné publikum. V dalších hrách jsme si připomněli balady Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile. Ve všech jsme obdivovali živý hudební doprovod, který se objevil přímo na jevišti divadla. A co nás nejvíce překvapilo? Propojení hereckých a nehereckých výstupů v jednotlivých dějstvích. Unikátní jednoduché kostýmy a zastoupení dětských rolí v kontrastu se starší a nejstarší generaci. Všichni zúčastnění – herci i neherci odvedli nádhernou práci a díky nim nabralo celé představení dechberoucí dojem.
Škoda jen, že se Základní školou v Albrechticích už nenavštívíme další divadelní představení. Snad budeme v této krásné kulturní tradici pokračovat na námi zvolených středních školách.
9. A + p. uč. T. Pawerová

ŘEČNICKÁ SOUTĚŽ - 2014/2015

„Mladý Démosthenés“ - 10. února 2015
1. místo: Chnúriková Míša
9. A
2. místo: Ruhswurmová Sára
6. A
3. místo: Štajnerová Bára
7. A
Danel Michal
8. A
p. uč. T. Pawerová

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Modernizace výuky na základních školách
Učebna fyziky

ROP MSK 2.1.1. – výzva 30

Identifikace operačního programu
CZ.1.10
Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko
Číslo operačního programu: 10.2
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu
Číslo oblasti podpory: 10.2.1
Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb 10.2.1.1
Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo výzvy: 30
Název výzvy: Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách

Škola se zapojila do projektu ROP pro modernizaci učebny fyziky.
Předmětem žádosti z projektu ROP MSK 2.1.1.- výzva 30 je snaha o modernizaci výuky fyziky na Základní škole a Mateřské škole v Albrechticích. Tato škola byla uvedena do provozu v roce 1986 a vybavení učebny fyziky od té doby nebylo modernizováno, pouze byly dokupovány nejnutnější učební pomůcky (stavebnice 2 ks, čidlo pro měření teploty, magnety, počítačové programy).

Projektový záměr vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta k sobě“, z koncepce rozvoje školy pro následující období a z požadavků trhu práce. Ve svém ŠVP klademe důraz na inovativní prvky výuky, moderní formy vyučování a efektivní využívání nových informačních a komunikačních technologií, což se mimo jiné projevuje ve vysoké úspěšnosti přijetí žáků školy na gymnázia a střední školy s technickým zaměřením. Realizací projektu chceme ještě více zvýšit motivaci žáků a kvalitu výuky přírodovědných a technických předmětů a poskytnout absolventům školy potřebné kompetence odpovídající požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Především klademe důraz na rozvíjení kompetencí důležitých pro budoucnost našich žáků. U žáků se snažíme probouzet rovněž zájem o další sebevzdělávání, podporujeme získávání a posilování zdravého sebevědomí, snažíme se u žáků rozvíjet kritické myšlení a učíme žáky schopnosti sebehodnocení. Moderní vyučovací metody pro praktické a teoretické vyučování se v současné době jen stěží obejdou bez moderního zařízení. Předmětem projektu je vybavení odborné učebny fyziky pro 194 žáků Základní školy a Mateřské školy
v Albrechticích. Učebna je využívána i k výuce jiných předmětů (např. chemie, k výuce volitelného předmětu „Práce s laboratorní technikou“). Přínos nové učebny fyziky spatřujeme také ve využití jejího technického vybavení mimo výuku v zájmovém vzdělávání žáků.
Součástí projektu bude úprava rozvodů plynu. Důvodem úprav je rekonstrukce zastaralého nábytku a lavic v učebně fyziky. Bude zrušen přívod plynu k lavicím č. 1 -7 a 20. Potrubí bude odřezáno a zaslepeno tak, aby nevyčnívalo z podlahy. U ostatních lavic bude výstup plynovodního potrubí zachován, pouze přívod ke kahanům bude přizpůsoben novým lavicím. Veškeré práce na domovním plynovodu budou probíhat s co nejmenším zásahem do stavebních konstrukcí. Nebudou prováděny kanálky, prostupy, atd.) Pouze v místě zaslepení stávajících větví bude část podlahy okolo trubky vybourána, aby mohlo být potrubí zaslepeno a schováno pod úrovní podlahy.
Co nás vedlo k zapojení se do tohoto projektu:
Stávající stav učebny fyziky

Učebna je v původním stavu od roku 1986. Od postavení školy neprošla žádnou modernizací ani rekonstrukcí.
Je vybavena plynovými a elektrickými rozvody, rozvodem vody.
Žákovské pracoviště tvoří jen lavice s pevnou instalací v nevyhovujícím stavu, jsou silně poškozené.
Demonstrační učitelský stůl je zastaralý, neuzamykatelný, absolutně nesplňuje požadavky současné experimentální výuky, je v polorozpadlém stavu se špatnou krycí deskou.
Úložné prostory se nacházejí jen ve třech malých skříňkách, neuzamykatelných, posazených provizorně na školních lavicích.
Učebna je bez jakékoliv techniky.

Hlavní nedostatky
 naprostá absence multimediální techniky, učebna je bez počítače, dataprojektoru, interaktivní tabule, vizualizéru, ozvučení, atd.
 nevyhovující zatemnění
 zastaralé a poškozené pracoviště pro žáky neodpovídající současnému trendu vzdělávání, nutná výměna lavic a židlí
 absence úložných prostorů, vitrín, uzamykatelných skříní s nástavcem
 zastaralá katedra, nutná výměna z bezpečnostních důvodů – rozpadá se
 chybí bezprašná tabule
 V učebně chybí dostatečné prostory pro uložení a vystavení učebních pomůcek. Taktéž pracoviště jednotlivých žáků jsou ve špatném provozním stavu. Stoly a židle v učebně nejsou stavitelné, neumožňují pohodlné sezení žáků ve vyučování. Učitelský stůl určený k demonstračním pokusům již neodpovídá potřebám vyučujících. Z didaktické techniky zde zcela chybí moderní informační a komunikační technologie – počítač s připojením k internetu pro učitele, dataprojektor, vizualizér, interaktivní tabule a ozvučení učebny, které by zcela určitě zvýšily motivaci žáků učit se přírodním vědám. V učebně postrádáme moderní digitální měřicí přístroje, které pomáhají žákům získávat nové poznatky objevováním, počítače s připojením k internetu, určené k získávání a zpracování informací a k prezentaci výsledků žákovských prací. K tvorbě žákovského portfolia a tisku laboratorních protokolů je v učebně nutná kvalitní barevná tiskárna. V odborné učebně žákům však tyto moderní technologie, které zvyšují zájem o fyziku, přírodní vědy a o studium technických oborů na středních školách, chybí.

Hlavní využití je samozřejmé pro výuku předmětů v rámci povinné školní docházky – jedná se o předměty – fyzika, chemie, přírodověda, matematika, informatika. Kromě těchto povinných hodin uvádíme i využití učebny mimo vlastní výuku.
Využití učebny fyziky mimo vlastní výuku

DEBRUJÁŘI
Na naší škole pracují šestým rokem dva kluby Asociace malých Debrujárů České republiky, organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží.
Asociace malých Debrujárů České republiky vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo do České republiky.
Předmět činnosti
Umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení schopností a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie
Při činnosti respektovat a využívat dětskou představivost a hravost.
Při činnosti využívat zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utvářejí nové cesty k poznání a tvořivosti.
Nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež.
Navazovat mezinárodní kontakty a spolupracovat s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.
Naše kluby se zúčastnily v minulých letech celostátního setkání nejlepších klubů AMDČR v Praze.
V letošním roce se naše kluby zúčastnily Setkání klubů malých Debrujárů Moravskoslezského regionu, kde prezentovaly svoji činnost prostřednictvím různorodých fyzikálních pokusů. Dále naši debrujáři spolupracují s oddělením družiny naší školy a s MŠ, pro které připravují zábavné a zajímavé pokusy, které si mohou ostatní děti samy vyzkoušet. Přihlásili jsme se k účasti na mezinárodní soutěži Pohár vědy 2014- Kvark.
Vedoucí klubu Mgr. Miriam Charvátová je učitelkou fyziky na naší škole a účastnila se tří mezinárodních delegací Asociace malých debrujárů České republiky ve Velké Británii a dvou ve Francii, kde načerpala spoustu zkušeností pro další práci s debrujáry, ale i inspiraci do výuky fyziky.
Činnost klubu na naší škole se bude i nadále rozvíjet. Nová učebna fyziky i s jejím vybavením by byla v odpoledních hodinách využívána ke schůzkám klubu Debrujárů a výrazným způsobem by podpořila jejich badatelskou činnost. Dále by učebna sloužila k prezentování činnosti (předvádění pokusů) před veřejností – rodiče žáků a před dětmi z družiny a dětmi z MŠ.

GLOBE
Další příležitostí využití učebny je zapojení do činnosti GLOBE. GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce.
V okolí své školy žáci sledují vývoj počasí a podnebí, měří kvalitu vody v tocích a nádržích, zkoumají vlastnosti půdy, mapují druhy lesních porostů a pozorují změny v přírodě v průběhu roku. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze nawww.globe.gov , kde jejich další odborné zpracování garantuje NASA. Výsledky mají žáci k dispozici pro další využití ve výuce či pro osvětu veřejnosti. Výzkumné metody a výsledky vlastního bádání žáci dále využívají k vyhledávání a aktivnímu řešení problémů životního prostředí ve svém okolí. Tak se stávají skutečnými znalci životního prostředí ve svém okolí a přispívají ke zlepšení jeho kvality.
Náročnost programu si škola určuje sama volbou vhodných měření a činností ze sady připravených protokolů.
V rámci odpoledních sezení a kroužků využíváme protokoly GLOBE k měření teploty, srážek, oblačnosti, meteorologickou budku máme na školní zahradě. Naměřená data zpracováváme v hodinách. Aby byli informování i ostatní žáci o tom, co se v programu děje, vytvořili jsme školní nástěnky a vše zapisujeme do výroční zprávy školy. Nově vybavena učebna by v mnohém našim „Globákům“ pomohla. Měli by mnohem větší možnosti v záznamu dat a pozorování. Vedoucí kroužku GLOBE je Mgr. Irena Ruhswurmová, s aprobací M – F – INF.

Matematika
Na naší škole se snažíme nejen podchytit a rozvíjet talentovanou mládež v matematice, ale taky zvýšit popularitu a atraktivnost tohoto oboru, a tím zvýšit taky motivaci studentů ke studiu matematiky. Práce s matematickým SW u studentů zvyšuje nejen míru jejich abstraktního myšlení, ale dává jim taky určitý nadhled na probíranou tématiku.
Pořádáme matematické soutěže (vědomostní matematická soutěž pro žáky 2. stupně), logické soutěže, přípravy na přijímací zkoušky z matematiky (SCIO, CERMAT a jiná testování) a tuto činnost chceme i nadále rozvíjet.

Přírodovědný kroužek
V odpoledních hodinách probíhá na naší škole přírodovědný kroužek pod vedením p. uč. Kajfošové. Děti jej navštěvují velmi rády a pomocí nových pomůcek a senzorů by se atraktivita a motivace pro děti výrazně zvětšila. V našem přírodovědném kroužku by se bohatě dalo využít všech nabízených možností.

Informační gramotnost
V odpoledních hodinách můžeme nabídnout učebnu k pořádání kurzů pro širokou veřejnost. Kurzy mohou směřovat k získávání dovedností při práci s PC, tablety a s Internetem. V minulém roce už takovéto kurzy proběhly a měly široký ohlas. Uskutečnili jsme 3 kurzy pro seniory ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Albrechtice. Lektorkou byla Mgr. Irena Ruhswurmová, ICT lídr na naší škole.
Vzhledem k velkému zájmu pedagogů o nové trendy v počítačové gramotnosti mohou být uskutečněna i školení pedagogů (k tématům např. e-learning, wordpress, virtuální úložiště atd.)
Harmonogram realizace projektu:

Přípravná fáze:
- 1. 11. 2013 – 23. 1. 2014
- definování projektového záměru na základě potřeb cílových skupin, příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci, předložení žádosti o dotaci
Oznámení výsledků výběrového procesu – dle výzvy uvedeno 04-05/2014
Realizační fáze:
1. 5. 2014 – 30. 6. 2014 - Příprava zadávací dokumentace a výzvy k podání cenových nabídek pro realizaci výběrového řízení vč. následné realizace a vyhodnocení výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo.
1. 7. 2014 – 31. 8. 2014 – realizace dodávek, předání předmětu plnění.
1. 9. 2014 – 30. 9. 2014 – vyúčtování a příprava podkladů pro předložení závěrečné zprávy s žádostí o platbu. Instalace pamětní desky, která bude umístěna bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu nebo nejpozději do doby podání Závěrečné monitorovací zprávy projektu, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu.
30. 09. 2014 – ukončení projektu, předložení závěrečné žádosti o platbu.
1. 5. 2014 – 30. 9. 2014 – finanční řízení projektu, realizace publicity
Provozní fáze:
1. 10. 2014 a dále
Pravidelné roční předkládání zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Součinnost při provádění kontroly pracovníky odboru udržitelnosti.

Zdroje krytí vlastního podílu ve výši 15% způsobilých výdajů

Dne 10. 12. 2013 přijalo zastupitelstvo obce Albrechtice následující usnesení:

Zastupitelstvo obce Albrechtice
1. Vzalo na vědomí
Informaci o možnosti poskytnout účelovou investiční dotaci v rámci projektu ROP MSK 2.1.1. – výzva 30, na modernizaci výuky a vybavení učebny fyziky v Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, ul. Školní 20

2. Rozhodlo
Schválit zajištění financování 15% podílu způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů v projektu ROP MSK 2.1.1. – výzva 30, na modernizaci výuky a vybavení učebny fyziky v Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, ul. Školní 20, z rezervy rozpočtu obce

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola i v letošním roce pokračuje v projektu „Sbíráme s panem Popelou“. Jedná se o ekologickou soutěž pro školy, která by měla provádět současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u mladé generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností.
Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.


Naše škola se zapojila do projektu „Učitelé ONLINE“

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0014
Název projektu: UČITELÉ ONLINE
Název veřejné zakázky: „Nákup ICT – mobilní (dotyková) zařízení - partner č. 3“
Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Dodávka
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 28. 11. 2014
Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: 735 43 Albrechtice, okres Karviná
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Mgr. Feber Zdeněk
E-mail: feber@volny.cz
Tel: 596428447, 773240460
IČ zadavatele: 48004286
DIČ zadavatele: CZ48004286
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa): Kontaktní osoba zadavatele:
Jedlinská Libuše, ekonom školy
Tel. 596428447
E-mail: jedlinska.libuse@seznam.cz
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Zahájení příjmu nabídek: 28. 11. 2014
Ukončení příjmu nabídek: 12. 12. 2014, 14:00 hod.
Místo pro dodání nabídky:
Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice, okres Karviná
Popis předmětu veřejné zakázky: „Nákup ICT – mobilní (dotyková) zařízení – partner č. 3“
- 16 ks - tablet
Podrobný popis předmětu plnění a technická specifikace je součástí Přílohy č. 1 výzvy k podání nabídek: Technická specifikace předmětu plnění.
Servis, záruka a doprava
Servis – zajištění bezplatného záručního servisu (po dobu záruky) do následujícího pracovního dne od nahlášení poruchy.
Záruka – požadovaná záruka je uvedena v Příloze č. 1 v technické specifikaci předmětu plnění.
Doprava – v nabídkové ceně musí být zahrnuta doprava předmětu zakázky do sídla zadavatele.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč:
185.124 Kč bez DPH (224.000 Kč včetně DPH)
Předpokládaná hodnota včetně DPH je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena.
Typ veřejné zakázky Nejedná o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zakázka malého rozsahu.
Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky
Lhůta pro podání nabídek: 12. 12. 2014, 14:00 hod.
Lhůta pro dodání předmětu plnění: do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy.
Místa dodání/převzetí plnění: Místo dodání předmětu plnění:
Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice, okres Karviná
Hodnotící kritéria:
Nabídková cena – 100 %.
Jediným kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH při splnění všech požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky.
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Uchazeč ve své nabídce předloží čestné prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče, o splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden jako Příloha č. 3 této výzvy.
Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, analogicky dle § 54 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento výpis nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů ke dni lhůty pro podání nabídek.
Uchazeč ve své nabídce předloží prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci, analogicky dle § 54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
V případě, že uchazeč nesplní výše uvedené požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů, bude nabídka uchazeče vyloučena ze zadávacího řízení.
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (v příloze č. 2 Základní identifikační údaje uchazeče).
Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem):
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka uchazeče bude formou návrhu kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí bude vyplněná příloha „Technická specifikace a cenová kalkulace“ (viz Příloha č. 5 výzvy).
Zadavatel nepřipouští elektronické podání nabídky.
Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Nabídka musí obsahovat:
1) Základní identifikační údaje uchazeče – vyplněná příloha č. 2 Základní identifikační údaje uchazeče a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče – viz Příloha č. 3 výzvy.
3) „Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě výběrového řízení“ – viz Příloha č. 4 výzvy.
4) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů - kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 kalendářních dní či jiný obdobný doklad a kopie dokladu k oprávnění podnikání - živnostenský list.
5) Návrh smlouvy včetně přílohy „Technická specifikace a cenová kalkulace“
Pro zpracování návrhu smlouvy použijte Přílohu č. 5 výzvy k podání nabídky.
Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy uvedena v rozlišení:
- cena za ks u jednotlivých položek dodávky (v příloze č. 1 návrhu smlouvy),
- celková cena bez DPH (v článku II. návrhu smlouvy a v příloze č. 1 návrhu smlouvy),
- výše DPH (v článku II. návrhu smlouvy a v příloze č. 1 návrhu smlouvy),
- celková cena včetně DPH (v článku II. návrhu smlouvy a v příloze č. 1 návrhu smlouvy).
Nabídka musí obsahovat identifikaci nabízeného zboží se všemi požadovanými parametry (v příloze návrhu smlouvy).
6) Výpis z internetových stránek benchmark testu CPU Passmark: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php dokládající skutečnou hodnotu testu benchmark CPU Passmark dle požadavku technické specifikace předmětu plnění (viz technická specifikace v Příloze č. 1 výzvy).
Nabídka musí být dodána v zalepené obálce s označením: „Nákup ICT – mobilní (dotyková) zařízení – partner č. 3“ - NEOTVÍRAT, označená adresou zadavatele a adresou uchazeče.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:
Smlouva s vybraným dodavatelem bude dodavatele zavazovat, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Další podmínky pro plnění veřejné zakázky: Nabídka musí být podána v českém jazyce.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Předpokládaná hodnota včetně DPH je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena.
Nabídka musí obsahovat identifikaci nabízeného zboží se všemi požadovanými parametry.
V souvislosti s výběrovým řízením zadavatel stanovuje lhůtu 90 dnů, po kterou jsou dodavatelé vázáni svými nabídkami. Tato lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.
Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob podepsána uchazečem a u právnických osob statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii.
Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. Zadavatel vyloučí uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení v případě, že uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení do doby uzavření smlouvy zrušit.
Zadavatel nehradí náklady za účast ve výběrovém řízení.
Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě a důkladně prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a doklady, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení takové nabídky a následné vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení.
Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Přílohy výzvy k podání nabídek lze získat na vyžádání u zadavatele:
Mgr. Feber Zdeněk, tel: 596428447
E-mail: feber@volny.cz
Příloha č. 1: „Technická specifikace předmětu plnění“
Příloha č. 2: „Základní identifikační údaje uchazeče“
Příloha č. 3: „Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů“
Příloha č. 4: „Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě výběrového řízení“
Příloha č. 5: „Návrh smlouvy vč. přílohy Technická specifikace a cenová kalkulace“
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově:

• Zřizovatel Obec Albrechtice
• Česká školní inspekce
a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku
• Pedagogicko – psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov
a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních
b) Spolupráce na úseku primární prevence
• Sociální odbor OÚ Albrechtice
• Odbor sociálně – právní ochrany dětí Karviná, Havířov
• SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek
• RaŠ – sdružení „Rodina a škola“ , které pomáhá zajišťovat výchovně-vzdělávací akce na naší škole, (např. karneval, Valentýnská diskotéka, dětské radovánky, Mikulášská nadílka, Malování na chodníku, apod.). Taktéž finančně sdružení přispívá na provoz zájmových kroužků, LVVZ, Školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy, apod.)
• Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice
a) Besedy pro žáky
b) Výtvarná soutěž
c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy
• Policie ČR
• Obecní policie
a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD
b) Asistence při přecházení přechodů
• Obecní knihovna
a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky
b) Organizace Hlasité čtení herci divadel pro žáky
c) Pasování prvňáčků na čtenáře
• TJ Baník Albrechtice
• ASPV Albrechtice
a) Organizace sportovních soutěží
b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy
• Dům dětí a mládeže Juventus Karviná
a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy
• Dům s pečovatelskou službou
a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce)
• SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti)
a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci
• Honební společenstvo Albrechtice
a) Sběr kaštanů a žaludů
b) Besedy a přednášky pro žáky
• Divadlo Český Těšín
• Moravskoslezské divadlo Ostrava
• Sidus
• Nadace „Život dětěte“

Výsledky ze soutěží

Název akce Umístění a místo konání Třídy a žáci Vyučující
Dopravní soutěž, ZŠ Albrechtice 1. A -1. Patricie Molišová, 2 .Lucie Jursová 3. Michaela Drobná 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A Přívratská
1. B - 1. Grabowská Denisa. 2. Adam Pietrowski, 3. Tobias Gerlich
2. A - 1. Tereza Krucinová, 2. Jiří Folwarczny 3. Danek Mrowiec
3. A - 1. Ondřej Mihalco. 2. Michaela Hrbáčová, 3. Petr Prokeš
4. A - 1. Kubica, 2. Brodová Nicol, 3. Jan Čurda
5. A - 1. Natálie Štajneorvá. 2. Michael Baron , 3.Daniela Hřebáčková
Šikulka, ZŠ Albrechtice 1. A - 1. Buchta Radim 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A Raichenbachová
1. B - 2. Grabowská Denisa. 3. Tereza Molinková
2. A -1. Wojkowská Monika, 2. Zwyrtek Adam 3. Skotnica Filip
3. A -1. Jakub Szeliga 2. Michaela Hrbáčová, 3. Zuzana Mojžíšová
4. A - 1. Michaela Zaleská, 2. Magdaléna Melišová, 3. David Berka
5. A - 1. Klára Szurmanová 2. Agáta Charvátová , 3. Adam Hackenberg
Pevnost Moravská 1. místo, ZŠ Moravská S. Ruhswurmová, A. Folwarczná, M. Danel, J. Gabrhel, E. Hawlasek, M. Novák, L. Delong, S. Bílek Kajfošová
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - školní kolo, ZŠ Albrechtice Motyka Jan, Vondrus Daniel, Sedláček Pavel, Nováková Petra, Dopiráková Markéta, Kardoš Matěj, Kožušník Adam. žáci 9. tříd Kajfošová
Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - regionílní finále, SPŠCHG Ostrava 30. místo - Kožušník Adam Kajfošová
Vánoční turnaj 1. místoKožuszniková Julie, Pipreková Kateřina, Škaroupková Kristýna, Nováková Petra, Otipková Jana 2. místo Holbová Denisa, Šipulová Klára, Kaděrová Anna, Zajícová Sylvie, Jurčová Natálie 3. místo Kačmarčíková Petra, Folwarczná Anna, Bystroňová Denisa, Chnuríková Michaela, Olšarová Barbora. vybrané žákyně 2. stupně Kajfošová
Ekologické hry 1. místo Šipulová, Pipreková, Kožuszniková, Holbová, Folwarczná, Škutová, Krupinská, Divišová, Ryš, Kamienski, Delong, Hrachovec 2. - 4 místo Olšarová, Nováková, Bořutová, Dziedziec, Kotlář, Němeček, Motyka, Hruška, Janík 2. - 4 místo Branikovičová, Galuszková, Macurová, Vavruša, Ruhswurmová, Kačmarčíková, Studník, Harakovský, Dědík, Janik, Jurča, Kratochvíl, Kvapil, Mokroš, Mikeš, Starzyczny,2.-4 místo Danel, Lysek, Delong, Haščák, Ferkovič,
Dujavová, Konya, Wojnar žáci 2. stupně Kajfošová
Velikonoční turnaj 1. místo Kahánková, Zajícová, Kožuszniková L., Branikovičová, Holbová 2. místo Olšarová, Szczygielová, Prokešová, Galuszková, Folwarczná 3. místo Ševčíková, Jurčová, Štajnerová, Mihalcová, Kožuszniková J. vybrané žákyně 2. stupně Kajfošová
Zeměpisná olympiáda 1. místo Michal Danel 8. A, 2. místo Petra Nováková 9. A, 3. místo Roman Szymutko 7. A + David Nastulczyk 9.B žáci 7. - 9. ročníku Stoklasová
Zeměpisná soutěž RISKUJ I. kategorie: 1. místo Roman Szymutko + Patrik Calda 7. A, 2. místo Klára Šipulová + Anna Folwarczna 6. A, 3. místo Bára Štajnerová + Dominika Brzosková 7. A, II. kategorie: 1. místo Petr Hosťovecký + David Nastulczyk 9. B, 2. místo Petra Nováková + Pavel Sedláček 9. A, 3. místo Michal Danel + Roman Lysek 8. A žáci 2. stupně Stoklasová
Zeměpisná soutěž Tref své hlavní město 1. místo Petra Kornasová, 2. místo Aleš Hackenberg, 3. místo Bára Štajnerová žáci 7. ročníku Stoklasová
Logická olympiáda - nominační kolo ZŠ a MŠ Albrechtice, 10. 10. 2014 317.-337.Folwarczná Anna 6.A
457.-478.. Ruhswurmová Sára 6.A
557.-580. Jurčová Natalie 9.B 814.-839.Gála Lukáš 7.A
1098.-1124. Dopiráková, Markéta 9.B
1467.-1503.Brzósková, Dominika 7.A umístění v kraji Ruhswurmová
IT Slot - soutěž mezi školami celé ČR ZŠ a MŠ Albrechtice, 27. 11. 2014 52. v ČR Hawlasek Erik účast: Ševčíková Veronika
Kahánková Kateřina
Jurčová Natalie
Novák Martin
Olšarová Barbora
Dopiráková Markéta Ruhswurmová
Soutěž nejen v informatice Net Office Orlová, 28. 11. 2014 1. místo Michal Danel, 2. místo Jakub Gabrhel - Trackmanie 2. místo David Nastulczyk - prezentace Ruhswurmová
Škola hrou GY Studentská, Havířov, listopad 2015 - únor 2015, korespondenční soutěž 1. místo: Pavel Sedláček, Petra Nováková - 9. A Ruhswurmová
Matematický Klokan ZŠ a MŠ Albrechtice, 20. 3. 2015 Mladší žáci:
1. Branikovičová Klaudie 6. A
2. Ruhswurmová Sára 6. A
3. - 4. Macurová Natálie 6. A
3. - 4. Mokroš Jiří 6. A
Starší žáci:
1. Kvapil Michal 9. B
2. Chnúriková Michaela 9. A
3. Bořutová Natálie 9. A Ruhswurmová, Charvátová
Pythagoriáda ZŠ a MŠ Albrechtice, 25. 3. 2015 Účast ve školním kole Ruhswurmová, Charvátová
MO - školní kolo ZŠ a MŠ Albrechtice, 1. 10. - 19. 3. 2014 1. - 2. místo: Folwarczná Anna, Ruhswurmová Sára - 6. A Ruhswurmová
MO - okresní kolo Juventus Karviná, 8. 4. 2015 Folwarczná Anna, Ruhswurmová Sára - 6. A - účast Ruhswurmová
Pěvecká soutěž ZŠ a MŠ Albrechtice, 17. 3. 2015 1. Kožušniková Lenka, 2. Štajnerová Barbora, 3. Janík Stanislav Kozlová
Olympiáda z českého jazyka ZŠ a MŠ Albrechtice, 15. 1. 2015 1. Michaela Chnúriková, celkem 24 žáků z 8. a 9. tříd Kozlová, Pawerová
Olympiáda z českého jazyka - okresní kolo Juventus Karviná, 5. 2. 2015 Michaela Chnúriková - účast Pawerová
Recitační soutěž ZŠ a MŠ Albrechtice, 27. 11. 2014 1. Sára Ruhswurmová, 2. Lenka Kožuszniková, 3. Barbora Štajnerová, KláraDujavová, celkem 11 soutěžících z 2. stupně Kozlová
Jazyky hrou ZŠ Mládežnická Havířov, 14. 5. 2015 David Nastulczyk Petr Hosťovecký9.B Kozlová
Jazyky hrou ZŠ a MŠ Albrechtice, 8. 6. 2015 6.A – Denisa Holbová, Klára Šipulová, Dominik Kamienski, Julie Kožuszniková, David Seman, Anna Folwarczná Kozlová
7.A – Dominika Brzosková, Kateřina Hřivnáčová, Barbora Štajnerová, Filip Kotula
8.A – Michal Danel, Jakub Gabrhel, Erik Hawlasek, Martin Novák, Lukáš Delong + žáci 9. tříd
Výtvarná soutěž - 1. stupeň ZŠ a MŠ Albrechtice, 15. 6. 2015 Demelová
1. tř: 1. Jana Kornasová, 2. Tereza Molinková, 3. Julie Gajdaczová Demelová
2. tř.: 1. Monika Wojkowská, 2. Tereza Závodníková,3. Jakub Hlavač Demelová
3. tř.: 1. Nikola Mihalcová, 2. Michaela Hrbáčová, 3. Karolína Branikovičová Demelová
4. tř.: 1. Irena Recmanová, 2. Magda Melišová,3. Nicol Brodová Demelová
5. tř.: 1. Hana Kotlářová, 2. Michael Baron,3. Agáta Charvátová Demelová
Výtvarná soutěž "Měsíc v roce" - 2. stupeň ZŠ a MŠ Albrechtice, květen 2015 T. Pawerová
1. místo: Jakub Gabrhel / 8. A T. Pawerová
2. místo: Veronika Ševčíková / 9. A T. Pawerová
3. místo: Klára Wáclawková / 7. A T. Pawerová
Řečnická soutěž "Mladý Démosthenes" - 2. stupeň ZŠ a MŠ Albrechtice, květen 2015 T. Pawerová
1. místo: Chnúriková Míša / 9. A T. Pawerová
2. místo: Ruhswurmová Sára / 6. A T. Pawerová
3. místo: Štajnerová Bára / 7. A T. Pawerová
3. místo: Danel Michal / 8. A T. Pawerová
Celoškolní soutěž 2014/2015 1. místo: 7. A T. Pawerová
2. místo: 6. A T. Pawerová
3. místo: 9. A T. Pawerová
Albrechtické mistrovství ve vlaštovkách - 8. ročník ZŠ a MŠ Albrechtice 25. 9.2014 1. Gabrhel 8.A, Olšarová 9.A, 2. Hrachovec 6.A, Ruhswurmová 6.A 3. Motyka 9.A, Bystroňová 7.A M. Charvátová
Věda a malí debrujáři postup do krajského kola ZŠ a MŠ Albrechtice září- listopad 2014 žáci 2. stupně M. Charvátová
Věda a malí debrujáři- krajské kolo 1. místo v Moravskoslezském kraji,
Ostravice 22. – 23. 11. 2014 Charvátová Agáta 5.A, Suhswurmová Sára 6.A, Mihalcová Klára 7.A, Kožuszniková Lenka7.A M. Charvátová
Astronomická olympiáda kategorie EF1. Budjač Marek 9. B, 2. Jurčová Natalie 9. B, Sedláček Pavel 9. A kategorie GH 1. Štajnerová Barbora 7. A, 2. Szymutko Roman 7. A - všech 5 postoupilo do krajského kola M. Charvátová
Marshmallow výzva - celoškolní soutěž ZŠ a MŠ Albrechtice červen 2015 1. Místo: 9. B Jurčová Natálie, Mikešová Alexandra, Otipková Jana, Szczygielová Karolína 2. místo: 6. A Folwarczná Anna, Janik Stanislav, Macurová Natálie, Ruhswurmová Sára
8. A Danel Michal, Delong Lukáš, Gabrhel Jakub, Hawlasek Erik
3. místo: 7. A Kožuszniková Lenka,Mihalcová Klára, Štajnerová Barbora, Waclawková Klára M. Charvátová
Mistr odhadu- celoškolní soutěž ZŠ a MŠ Albrechtice červen 2015 6. - 7. třída 1. Aleš Hackenberg 7. A, 2. Denisa Holbová 6. A,
3. Barbora Štajnerová 7. A 8. a 9. třída
1. Karolína Šataníková 8. A
2. Michaela Chnuriková 9. A
3. Petr Sedláček 9. A M. Charvátová
Svět vynálezů - celoškolní soutěž ZŠ a MŠ Albrechtice říjen-červen 2015
1. Anna FOLWARCZNÁ
Simona KRUPINSKÁ
2. Magda DROBNÁ
Barbora ŠTAJNEROVÁ
Lucie GALUSZKOVÁ
Kateřina PIPREKOVÁ
3. Klára ŠIPULOVÁ
Klára ŠKUTOVÁ M. Charvátová
Běh přátelství - Stonava, 6.5.2015 1. třídy - 1. m. Grabowská Denisa, 2. m. Drobná Michaela J.Kowalczyková
2. třídy - 1. m. Foltynová Tereza, 2. m. Býčková Michaela,
3. m. Waclawková Adéla, 2. m. Valošek Vít, 3. m. Šlampiak Petr
3. třídy - 2. m. Struhárová Barbara
4. třídy - 2. m. Škaroupková Dominika, 3. m. Čurda Jan
5. třídy - 2. m Glogarová martina, 2. m. Gabrhel Vojtěch
7. - 8. třídy - 3. m. Hosťovecký Petr
Pěvecká soutěž - ZŠ Albrechtice, 1.stupeň 1. třídy - 1. m. Jursová Lucie, 2. m. Borusíková Markéta, J.Kowalczyková
- květen 2015 3. m Pietrovská Barbora
2. třídy - 1. m. Šimarová Tereza, 2. m. Zaleská Ester
3. m. Závodníková Tereza
3. třídy - 1. m. Struhárová Barbara, 2. m. Mihalco Ondřej
3. m. Kawuloková Nela
4. třídy - 1. m. Zaleská Michaela, 2.m Čurda Jan,
3. m. Brodová Nikol
5. třídy - 1. m Kotlářová Hana, 2. m. Š tajnerová Natálie
3. m. Hřebáčková Daniela

Základní údaje o hospodaření školy

Zpráva o činnosti školy a výsledcích hospodaření za rok 2014

Výnosy:
zřizovatel 4 958 369,00
KÚ 14 556 150,00
EU 122 493,40
Učitelé online 271 257,00
ROP 53 607,80
prodej služeb 1 390 826,01
školné 173 400,00
HČ 805 286,61
fondy 85 027,00
ost. výnosy z činnosti 29 688,00
finanční výnosy 11,74
celkem 22 446 116,56
Náklady:
náklady z hospod. čin. 737 175,90
mzdy 10 830 451,00
zákonné SP 3 647 043,00
jiné SP 32 340,00
zák. soc. nákl. 158 777,01
materiál 1 764 329,02
energie 1 384 351,82
opravy 497 757,80
ost. služby a náklady 1 108 219,50
DDHM 1 022 176,29
odpisy 884 283,00
celkem 22 066 904,34
Kladný VH: 379 212,22
Zpracovala: M. TuroňováVýroční zpráva Mateřské školy
Obecní 698, 735 43 Albrechtice - školní rok 2014/2015

Obsah: A/ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
PRACOVNÍCI ŠKOLY

B/ STRUČNÉ HODNOCENÍ
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

C/ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

D/ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

E/ PŘEHLED AKCÍ

F/ PŘEHLED DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Zpracovala: Květuše Fusiková - ved. učitelka Mateřské školy v Albrechticích, dne 9. 7. 2015

A/ Charakteristika školy
V tomto školním roce byly děti zařazeny do čtyř tříd. Věkové složení všech tříd bylo heterogenní. Vzdělávaly se zde děti ve věku od 3-7 let. Ve všech třídách byly zařazeny i děti s odkladem školní docházky. Jejich výsledky se během roku znatelně zlepšily. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 89 dětí, které byly přijaty na základě písemného rozhodnutí ředitele právního subjektu. Tento počet se během roku měnil. Do nově zrekonstruované 4. třídy - v přízemí hlavní budovy ZŠ, která byla otevřena od 1. ledna 2013, docházelo letos pouze 13 celodenních dětí. Protože došlo ke snížení počtu dětí, pracovala zde pouze jedna učitelka - Taťána Lukeszová, s upravenou pracovní dobou a režimem. Rodiče si vyzvedávali děti po odpoledním odpočinku. Paní učitelka pokračovala ve vybavování třídy, byl zde zakoupený paraván do ložnice, tímto se rozdělil prostor mezi lehátky a lůžkovinami. Nadále probíhala estetizace prostředí třídy výtvarnými pracemi a výrobky dětí. Byl zakoupen přehrávač DVD a televize.
Letos jsme druhým rokem pracovaly podle ŠVP (Školně vzdělávacího programu) s názvem „Každou vteřinou objevujeme svět“, ve kterém klademe důraz na mezilidské vztahy, podporujeme kamarádství, pěkné vztahy mezi dětmi, děti jsou systematicky připravovány na vstup do základní školy. ŠVP je zpracován v 6 tematických celcích. Ve třídách si volíme jednotlivá podtémata, která zařazujeme a rozpracováváme v TVP (třídně vzdělávacích programech) a výsledky práce pravidelně hodnotíme. V příštím školním roce budeme pokračovat v daném ŠVP, který budeme průběžně dotvářet v praxi a na pedagogických radách.
Pracovníci školy: vedoucí učitelka - Květa Fusiková
učitelky: 1. tř. Šárka Jančarová, Helena Nogolová
2. tř. Pavlína Brzozová, Renata Hájková
3. tř. Květa Fusiková, Broňa Struhalová
4. tř. Taťána Lukeszová,
Všechny pracovnice jsou plně kvalifikované a splňují požadované vzdělání.
Provozní pracovnice: školnice - Helena Šataníková
uklízečka - Jaroslava Kurková
pomocná kuchařka - Martina Šataníková

B/ Stručné hodnocení výchovné práce

V jednotlivých činnostech – pohybových, výtvarných, hudebních a rozumových se děti postupně individuálně rozvíjely. Prostřednictvím vhodné motivace jsme dětem přiblížily jednotlivá podtémata, která vycházela z ročního období, z různých výročí, ale i potřeb a požadavků dětí. Velký důraz jsme kladly na různé formy her. Pracovaly jsme střídavě - ve frontálních a skupinových činnostech a maximálně jsme využívaly prožitkové učení. Náš školní vzdělávací program je zpracován do šesti tematických celků. Vycházíme z toho, že mateřská škola je pro děti, a proto je program maximálně přizpůsoben potřebám a požadavkům dětí. Nikdo nebyl k ničemu nucen, přihlíželi jsme k individuálním schopnostem a možnostem každého dítěte. Dbali jsme, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. Zpětnou vazbou bylo pozorovat děti při aktivitách, kde bohatě využívaly získané poznatky, byly spokojené a nadšené. Děti s odloženou školní docházkou se vzdělávaly v 1. tř. - 3 děti, a 2. tř. - 1 dítě a 3. třídě - 2 děti. Učitelky na jednotlivých třídách si tvoří své třídní vzdělávací programy, které zapisují do plánovacích bloků v podobě nabízených činností. Materiály k těmto činnostem si vedou ve svých vlastních zásobnících. Hodnocení provádí podle potřeby (téměř denně) a zapisují je k jednotlivým činnostem (zpravidla ke každé činnosti). Toto hodnocení nám slouží k celoroční evaluaci, z níž se vychází při zpracování výroční zprávy. Výsledky jednotlivých dětí jsou značeny do záznamových listů, které zapisujeme také v průběhu roku. Předškolní děti byly podrobně hodnoceny ze všech výstupů v listech časopisu Kuliferda, který pravidelně využíváme ve své práci. Ve všech činnostech, které děti provázely, jsme sledovaly rámcové cíle a kladly jsme si tyto základní otázky:
• Co se dítě učí a poznává? (komunikovat, praktické dovednosti, vědomosti....)
• S jakou hodnotou se dítě setkává? (spoluúčast, chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, tolerance k odlišnostem kamarádů, spolupráce.....)
• Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí ? (možnost prožít radost ze zvládnuté činnosti....)
Ve své práci jsme se snažily:
• napomáhat dětem v chápání okolního světa a přibližovat jim normy chování a morální hodnoty
• preferovat dobré vztahy mezi dětmi, jako prevenci ubližování a šikany, klást důraz na činnosti, ve kterých spolu děti spolupracují, mají společné prožitky, kolektivně tvoří a pomáhají si
• připravit děti pro vstup do základní školy a naučit je základním dovednostem důležitým pro celý další život - na základě jejich individuálních dispozic

Během výchovně-vzdělávacího procesu jsme kladly důraz na přípravu nejstarších dětí pro vstup do základní školy. Do ZŠ letos nastoupí 33 dětí a v mateřské škole zůstává po odkladu školní docházky osm dětí. V 1. třídě - Nikola Barchanská, Veronika Bužková, Lukáš Kajura a Tomáš Kolatek. Ve 2. třídě - Matěj Brabec a Klára Pospíšilová, ve 3. třídě - Ondřej Hrbáč a ve 4. třídě - Patrik Nieszporek. Ke zkvalitnění přípravy nejstarších dětí do ZŠ jsme již druhým rokem využívali časopis „ Kuliferda“, který je velmi vhodně vypracovaný a zahrnuje všechny výchozí kompetence. Dále jsme čerpali ze zásobníků pracovních listů pro děti předškolního věku z internetu i jiných zdrojů. Tímto se děti zdokonalovaly nejen v grafickém projevu, ale i v rozvoji poznání. Na začátku školního roku jsme děti ve všech třídách seznámily s „Pravidly soužití “, která jsou viditelně umístěná na dosah dětí. Tato pravidla jsme tvořily společně s dětmi a upravily jejich znění tak, aby je děti chápaly. I v příštím roce se zaměříme na jejich lepší vnímání a budeme očekávat důsledné dodržování. Ve všech 4 třídách se měly děti možnost setkat v komunitním kruhu, kde se zdokonalovaly v řečovém projevu, učily se hodnotit své vlastní jednání i chování ostatních dětí, popř. navrhnout nápravu. Děti se mohou (nebo nemusí) svobodně vyjadřovat k danému tématu, či si navrhnout téma vlastní. Často se nám stávalo, že děti samy chtěly některé oblasti témat podrobněji poznat a prohloubit si tím své znalosti. Ke každé činnost děti vhodně motivujeme a tím dosahujeme lepších výsledků. Zařazujeme také prožitkové učení, které je pro děti přirozené a proto velmi oblíbené. Vždy přihlížíme k věkovým a individuálním potřebám dětí. Dbáme, aby měly děti dostatek pohybu během celého dne. Pokud to bylo možné, využívali jsme pro kvalitní pohyb dětí venku i v tělocvičně (letos to bylo o něco méně) tělovýchovné přenosné náčiní a pomůcky.
Ve třetí třídě byla vzdělávací témata doplněna prací s legem, které nabízí spoustu možností, rozvíjí dětskou zručnost, jemnou motoriku, představivost, fantazii, kolektivní cítění, samostatnost a další vlastnosti. Učitelky na této třídě pracují podle ročního plánu, který je součástí příloh ŠVP. Děti v letošním roce projevovaly o tuto stavebnici větší zájem než loni. Vznikaly zajímavé projekty, které si děti volily převážně samy.

C/ Materiální podmínky
Naše mateřská škola je již všech třídách, vybavena novým dětským nábytkem se skříňkami na hračky. Tímto je vyřešen volný přístup dětí ke hračkám, děti jsou vedeny k větší samostatnosti při hrách i během uklízení. Také rekonstrukce umýváren, WC a sprchovacího koutu proběhla průběžně a o hlavních prázdninách 2014 byla zrekonstruována poslední koupelna a WC 1. třídy. Mateřská škola je vybavena dostatkem pomůcek k rozumovému, smyslovému, tělesnému, hudebnímu a výtvarnému vzdělávání. Výtvarné pomůcky a dětské knížky jsou v mateřské škole průběžně doplňovány. Ve středové chodbě v patře se nachází velmi dobře zařízená dětská a učitelská knihovna, kterou využíváme k pravidelnému čtení dětem před spaním a k samostudiu. Každá třída je vybavena přehrávači DVD i CD. Ve třetí třídě byla zakoupena plazmová TV, která je využívána dětmi zřídka, pouze v případě dlouhodobě špatného počasí. Plazmovými televizemi byly vybaveny i 1. a 3. třída. Ve 2. třídě byl využitý sponzorský dar na zakoupení hracího stolku pro děti a pomůcek pro badatelskou činnost.

Místo plánované interaktivní tabule nám byla zakoupena nová pomůcka MAGIC BOX, která promění podlahu třídy ve strhující interaktivní svět pro malé předškoláky s plochou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skřínka MAGIC BOX v sobě skrývá interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s Wifi a ozvučením.
Jedná se o nenáročné mobilní zařízení bez nutnosti další instalace. Stačí připojit herní sestavu k elektrické zásuvce, zapnout a můžeme začít dětem promítat na měkkou projekční podložku cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tabuli. Tím, že se naše projekce pro děti odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy na zemi, je i dle zkušených učitelek MŠ tou nejvhodnější formou projekce. Počítač se pak ovládá jednoduchým elektronickým perem či klávesnicí. Zde mohou plnit děti různé úkoly, které jsou pro ně zajímavé a mají možnost zpětné vazby. Protože tuto pomůcku nemáme dlouho, nebyla zatím učitelkami dost využívaná.

D/ Návrhy na zlepšení práce
• změříme se na pravidla soužití ve třídách, aby byla dětmi vnímána a důsledně dodržována
• budeme zařazovat více činností s prožitkovým učením a kolektivních činností /ve dvojicích/, řešení problémů, zařazování pokusů - zakoupíme pomůcky do badatelského koutku (mikroskop, lupy, apod.)
• budeme podle možností využívat nově zrekonstruovanou „Přírodní zahradu“ a venkovní učebnu
• podle rozvrhu ZŠ zařadíme pro děti mateřské školy častější cvičení v tělocvičně - na nářadí
• zaměříme se důrazněji na řečový projev dětí (ve spolupráci s logopedkou p. Poulíčkovou)
• budeme maximálně využívat novou interaktivní pomůcku MAGIC BOX ve skupinové práci - rozdělení dětí (2 učitelky)
• budeme se snažit zapojit aktivnější rodiče do spolupráce /nové rodiče do Klubu rodičů/
• nadále budeme povzbuzovat děti a rodiče při sběru kaštanů a žaludů, pomerančové a citronové kůry a starého papíru, pokusíme se zapojit do sběru papíru i širší veřejnost (letáčky na vývěskách)
• zajistíme pro děti besedu s myslivcem, která je u dětí velmi oblíbená
• navštívíme s dětmi farmu drobného zvířectva „Farma u Jozefa“
• pokusíme se o zajištění barelu s pitou vodou na letní měsíce
• rozšíříme spolupráci se ZŠ o společně dohodnuté akce (divadélka, vánoční jarmark, návštěva 1. třídy, soutěže apod.)
• znovu rodičům nabídneme: taneční kroužek s Hopsalínem, angličtinu hrou, veselé pískání na flétničky, plavecký kurz
• vysvětlíme rodičům význam internetových stránek a možnosti účastnit se diskusního fóra, zajistíme anketu pro rodiče
• zajistíme dílny: Perličkovaní „Andílci“ (p. Kubíčková – spolupráce s rodiči)

• nabídneme rodičům předplatné na příští školní rok 2015/2016 na divadelní představení loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně
• pro předškoláky nabídneme rodičům časopis „ Kuliferda“
• rozšíříme účast pedagogických pracovnic na DVPP, viz. aktuální nabídka

E/ Přehled nejdůležitějších akcí ve školním roce 2014 /2015:
Cíle, které jsme si stanovili, jsme plnili různými akcemi, aktivitami a hlavně prožitkovým učením:
° včelařská výstava v Dělnickém domě Albrechtice, kde se děti seznámily se životem včel a různými druhy medu s ochutnávkou.
° sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimě, s vyhodnocením nejlepších sběračů třídy a školky, předání sběru myslivcům.
° podle počasí děti navštěvovaly ranč Pohoda, kde jezdily na konících a měly možnost si prohlédnou i jiná domácí zvířata.
° beseda s „ myslivcem“ - zde se děti dověděly různé zajímavosti o zvířatech žijících v našich lesích a prohlédly si rekvizity, které myslivci donesli. Dověděly se také, jak je důležitá i jejich pomoc sběrem kaštanů a žaludů. Seznámily se s loveckým psem, který dětem ukázal, jak umí poslouchat svého pána. Dětem se beseda velice líbila.
° vycházka ke krmelci.
° Mikulášskou nadílku jsme letos měli v Dělnickém domě, úspěšně ji vedl p. Riedl.
° „Perličkování“ ve 3. třídě, děti si vyráběly z perliček hvězdičky na stromeček.
° Vánoční posezení u stromečku - s dětmi jsme připravily a nacvičily pásmo zaměřené na zimu a Vánoce. Pak je navštívil Ježíšek, který dětem nadělil dárečky. Děti měly hodně citových prožitků i zážitků.
° sběr pomerančové a citrónové kůry - finanční částku 2 000 Kč ze sběru jsme věnovali žirafám v ZOO Ostrava. Nasbírali jsme celkem 179,2 kg pomerančové a 28,5 kg citronové kůry - za 3 575 Kč. První místa ve sběru pomerančové i citrónové kůry obsadila 3. třída.
° karneval v tělocvičně ZŠ - děti předvedly pohybové dovednosti.
° Vánoční jarmark v ZŠ, výroba vánočních dárků na charitativní činnost.
° starší děti shlédly výchovný koncert , který připravily děti ze ZUČ v Č. Těšíně
° nejstarší děti shlédly a vyzkoušely si ukázku 1. pomoci s členy Červeného kříže.
° vynášení Morény k řece Stonávka, seznámily s lidovými zvyky a tradicemi.
° besda o výcviku vodícího psa s názornou ukázkou pana Ladislava Holby a prodej textilních hraček rodičům , výtěžek z prodeje pro hendikepované.
° výlet do ZOO za žirafou - děti předaly sponzorský dar (2 000Kč), který získaly sběrem pomeranč. a citr. kůry. Měly možnost si prohlédnout žirafy z blízka, a nejen ty, v krásných nových pavilónech.
° návštěva 1. třídy ZŠ - seznámily se s p. učitelkou, podívaly se, co všechno se naučili jejich kamarádi, prohlédly si třídy.
° Den dětí jsme oslavili: - návštěvou Jojoparku v Ostravě, kde si děti prověřily hlavně pohybovou zdatnost. Akce se vydařila, spokojenost jak dětí, tak učitelek.
° sportovním dopoledne na hřišti ZŠ, kde si děti prověřovaly svoji obratnost a rychlost na 7 stanovištích
° divadelní představení - v mat. škole divadélko společnosti Beruška:
Medvídkova pohádka
O vodníčkovi
Princezna a drak
Kubík a Terezka
společnost Silesia: Byla jednou koťata
O koblížkovi
° kouzelnické vystoupení p. Krejčího: Kouzla nejsou žádné čáry
° předplatné v loutkovém divadle Bajka v Č.Těšíně: Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Obušku z pytle ven
Otesánek
° v loutkovém divadle Ostrava: Královna koloběžka První
Děti jsme vedly ke slušnému a kulturnímu chování, z každého představení si odnášely pěkné zážitky a mravní ponaučení z pohádek.

° rozloučení s předškoláky na obecním úřadě za přítomností rodičů, ředitele školy, učitelky 1. třídy a starosty.
° třídní zakončení školního roku připravovali rodiče dětí, které odcházejí po prázdninách do školy. Konalo se po jednotlivých třídách, v různých termínech a místech. Uskutečnilo se zde „Pasování školáků,“ soutěžilo se a opékaly se párky.
F/ Přehled účasti na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Brzozová Pavlína
• Seminář EU HELLO - „Jak zvládat konfliktní situace ve třídě“
• VČ centrum Fabule - „Anglicky hrou“
___________________________________________________________________________
Fusiková Květuše
• projekt Moderní školka: Kurz osobnostního rozvoje
-Mgr. Jiří Halda – Barvy života. Co jsou oprávněné požadavky rodičů v zájmu dětí, co spíše vrtochy a rodičovská pohodlnost?
-Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. – Reflexe profesní komunikace a chování učitelek mateřských škol – obnova a nalézání zdrojů kongruentních postojů
-Mgr. Věra Kapsová – Jak vyhrát boj proti prokrastinaci- (sebe)řízení a (sebe)disciplína
• Kongres pedagogů k polytechnické výchově v ČR a v zahraničí
-Školka nové generace – předškolní výchova a vzdělání 21.století
___________________________________________________________________________
Hájková Renata *
___________________________________________________________________________
Jančárová Šárka *

Lukoszová Táňa
  • Pohybové a taneční činnosti pro předškolní děti
_________________________________________________________________________
Nogolová Helena *
___________________________________________________________________________
Struhalová Bronislava
• projekt Moderní škola: PhDr. Lenka Kolajová – Jak nevyhořet
• projekt Moderní školka: Kurz osobnostního rozvoje
-Mgr. Jiří Halda – Barvy života. Co jsou oprávněné požadavky rodičů v zájmu dětí, co spíše vrtochy a rodičovská pohodlnost?
-Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D. – Reflexe profesní komunikace a chování učitelek mateřských škol – obnova a nalézání zdrojů kongruentních postojů
-Mgr. Věra Kapsová – Jak vyhrát boj proti prokrastinaci- (sebe)řízení a (sebe)disciplína
• Kongres pedagogů k polytechnické výchově v ČR a v zahraničí
-Školka nové generace – předškolní výchova a vzdělání 21.století
___________________________________________________________________________

Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice se zúčastnily přednášky v naší MŠ na téma
• Mgr. Jiří Halda - Řešení výchovných problémů v předškolním věku

zpracovala: Květa FusikováRada školy byla seznámena s výroční zprávou
Základní školy a Mateřské školy Albrechtice
za školní rok 2014/2015.

Předseda Školské rady Ing. Albín Budjač


Výroční zpráva
za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice Školní 20, 735 43 Albrechtice
Zpracoval Mgr. Zdeněk Feber
Obsah
1. Základní údaje o škole
2. Počty tříd a počty žáků
3. Školská rada
4. Školní družina
5. Zájmové kroužky a doučovací skupiny
6. Přehled oborů vzdělávání
7. Integrovaní žáci
8. Personální zabezpečení školy
9. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
10. Umístění vycházejících žáků
11. Hlavní úkoly a zaměření školy
12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
14. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
15. Partneři při plnění úkolů ve vzdělávání
16. Základní údaje o hospodaření školy
17. Výroční zpráva MŠ

Základní údaje o škole
Název školy Základní škola a Mateřská škola Albrechtice Sídlo školy Školní 20, Albrechtice, 735 43 Ředitelka Mgr. Pavla Martinková
Právní norma IČO IZO Datum zařazení do sítě škol Příspěvková organizace 48004286 600135896 1.9.2005 Odloučená pracoviště školy: Název IZO Adresa Školní družina 119 700 891 Školní 20, Albrechtice Školní jídelna 102 892 261 Školní 20, Albrechtice Mateřská škola 107 623 005 Školní 20, Obecní 698, Albrechtice Mateřská škola 4. oddělení Školní 20, Albrechtice Školní jídelna - výdejna 119 700 301 Školní 20, Albrechtice
Zaměření školy
V tomto školním roce probíhá výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu „Cesta k sobě“. Charakteristika základního vzdělávání Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně základní vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní škola. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2.1 Povinnost školní docházky Základní vzdělávání je spojeno s povinností školní docházky. Plnění povinnosti školní docházky se řídí § 36 až § 43 zákona č. 561/2004 Sb. 2.2 Organizace základního vzdělávání Organizaci základního vzdělávání včetně možnosti zřízení přípravných tříd základní školy upravuje § 46 a § 47 zákona. č. 561/2004 Sb. Průběh základního vzdělávání se řídí § 49 a § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí § 51 až § 53 zákona č. 561/2004 Sb. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 2.4 Získání stupně vzdělání a ukončení základního vzdělávání Získání stupně vzdělání se řídí § 45 a ukončení základního vzdělávání § 54 a § 55 zákona č. 561/2004 Sb. Pojetí a cíle základního vzdělávání Pojetí základního vzdělávání Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, organizačně a didakticky navazujících stupních. Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Základní vzdělávání na 2. stupni pomáhá žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. Pojetí základního vzdělávání na 2. stupni je budováno na širokém rozvoji zájmů žáků, na vyšších učebních možnostech žáků a na provázanosti vzdělávání a života školy se životem mimo školu. To umožňuje využít náročnější metody práce i nové zdroje a způsoby poznávání, zadávat komplexnější a dlouhodobější úkoly či projekty a přenášet na žáky větší odpovědnost ve vzdělávání i v organizaci života školy. Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. V průběhu základního vzdělávání žáci postupně získávají takové kvality osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně podílet na životě společnosti. Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Počty tříd a počty žáků k 30. 9. 2013 I. stupeň II. stupeň Celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků 6 152 5 108 11 260 Školní družina Školní klub počet oddělení počet žáků počet oddělení 2 počet žáků 50
Školská rada
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví zároveň počet jejích členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Školská rada naší školy má tyto členy: Za pedagogy: Mgr. Ingrid Demelová Mgr. Radka Kozlová Mgr. Jiřina Kowalczyková Za zákonné zástupce: Radim Harakovský Karin Machaczková Šárka Jančarová Za zřizovatele: Ing. Albín Budjač Monika Palowská Bernadetta Sikorová Předsedou školské rady je Ing. Albín Budjač.
Školní družina
Počet oddělení 2 Počet dětí 50 Počet vychovatelek 2 Úvazek 1,42 Školní družina je v provozu od 6,30 hodin do 16,30 hodin. Zaměřuje se zejména na odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. Družina využívá 2 prostorné učebny, tělocvičny a venkovní hřiště v areálu školy. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Také pomáhá žákům k přípravě na vyučování, psaní domácích úkolů, zapojuje se do soutěží – výtvarných, sportovních.
Zájmové kroužky a doučovací skupiny
Na škole pracuje mnoho zájmových kroužků a doučovacích skupin. Kromě toho také je na škole pravidelná výuka Uměleckých škol – výuka hraní na klavír, flétnu, kytaru. Dále sportovní kroužky – Tauch Rugby, fotbal, taneční kroužek, které vedou trenéři, rodiče, sportovci, tanečníci. Přehled zájmových kroužků a doučovacích skupin, které vedou pedagogičtí zaměstnanci školy Č. Zaměření kroužku Počet dětí Vedoucí 1 Přírodovědný kroužek 7 Mgr. Kajfošová 2 Felinoterapie 4 Mgr. Přívratská 3 Dramatický kroužek 12 Mgr. Uvírová 4 Tai Chi 11 Mgr. Přívratská 5 Filmový klub 15 Mgr. Kajfošová 6 Výtvarný kroužek 8 PaedDr. Pawerová 7 Netradiční výtvarné techniky 15 Mgr. Demelová 8 Pěvecký kroužek 30 Mgr. Kozlová 9 Country tance 12 Mgr. Kozlová 10 Školní sbor - pěvecký 34 Mgr. Kozlová 11 Globe 10 Mgr. Ruhswurmová 12 Stepaerobic 16 Mgr. Ruhswurmová 13 Počítačový kroužek 9 Mgr. Ruhswurmová 14 Sportovní kroužek - 1. stupeň 13 Mgr. Kowalczyková 15 Sportovní kroužek - 1. stupeň 8 Mgr. Reichenbachová 16 Volejbal 16 Prof. Habboudji 17 Logopedie 4 Bc. Sýkorová 18 Doučování z matematiky 16 Mgr. Ruhswurmová 19 Příprava na přijímací zkoušky - M 9 Mgr. Ruhswurmová 20 Doučování z českého jazyka 5 Mgr. Kozlová 21 Příprava na přijímací zkoušky - Čj 24 PaedDr. Pawerová
Přehled oborů vzdělávání
Ročník 1. – 9. ročník Název oboru Základní škola Název učebního plánu Školní vzdělávací program „Cesta k sobě“, č.j. 1/2007 Výuka cizích jazyků: Povinný předmět Anglický jazyk 1.- 9. ročník Volitelný předmět Ruský jazyk 8.- 9. ročník Jako volitelný předmět ZŠ a MŠ Albrechtice nabízí výuku německého jazyka, žáci a jejich zákonní zástupci dávají přednost jazyku ruskému. Nabídka volitelných předmětů: Volitelné předměty 2. stupeň: Ve školním roce 2013/2014 byly žákům nabízeny předměty: - Práce s laboratorní technikou - Domácnost - Příprava pokrmů - Práce s technickými materiály - Jazyk ruský
Integrovaní žáci
ZŠ – 1. stupeň 152 žáků Celkem: 7 žáků ( 6 chlapců + 1 dívka) 0 tělesné postižení 2 zdravotní postižení - vada řeči (1x těžká) 1 Lehká mentální retardace x zdravotní znevýhodnění 2 VPU 3 VPCH (1x hyperkinetická PCH) 2 ADHD (hyperaktivita, porucha koncentrace) 5 indiv. plán 3 zvýšené výdaje 3 péče nad rámec výuky 2 asistent ZŠ – 2. stupeň 108 žáků Celkem: 12 žáků ( 7 chlapců a 5 dívek) 3 zdravotní znevýhodnění (ADD; VPCH (ADHD) ; VPU +VPCH) 9 VPU 3 VPCH (ADHD) – z toho 2 pouze znevýhodnění 6 individuální plán 5 zvýšené výdaje 2 péče nad rámec výuky 1 více vad Péče o integrované žáky je zajišťována ve spolupráci s PPP a SPC. Evidenci integrovaných žáků zajišťuje výchovná poradkyně PaedDr. Taťána Pawerová, která rovněž spolupracuje s třídními učiteli při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů a rovněž zajišťuje spolupráci s PPP a SPC.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Nepedagogičtí zaměstnanci
Ve školním roce 2013/2014 pracuje v základní škole celkem 7 nepedagogických zaměstnanců. Z toho 1 technickoadministrativní a 6 provozních pracovníků. V mateřské škole jsou zaměstnány 3 provozní pracovnice. Ve školní jídelně pracuje vedoucí školní jídelny a 6 kuchařek
Pedagogičtí zaměstnanci
Na základní škole pracuje ve školním roce 2013/2014 celkem 8 pedagogů na I. stupni (6 učitelek a 2 asistentky pedagoga) a 10 pedagogů na II. stupni. V mateřské škole pracuje 8 učitelek mateřské školy. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky.
Údaje k zápisu o povinné školní docházce a o přijímacím řízení
K zápisu do 1. tříd se dostavilo 41 žáků. - Počet dětí s odloženou školní docházkou: 7 (doloženo potvrzením od lékaře a s vyjádřením pedagogicko – psychologické poradny)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu a absence – 1. pololetí školního roku 2013/2014 počty žáků jsou uvedeny k 30.1.2014 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2013/14 třída žáků z toho hodnoceni V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence žáka třídní učitel 1. A 15 15 - - - - 1,02 20,20 Mgr. Kowalczyková Jiřina 1. B 17 17 - - - - 1,03 15,82 Mgr. Reichenbachová Marie 2. A 31 26 5 - - - 1,20 27,94 Mgr. Demelová Ingrid 3. A 30 20 9 - - - 1,29 25,60 Bc. Sýkorová Božena 4. A 27 20 7 - - - 1,30 27,74 Mgr. Uvírová Dagmar 5. A 30 17 13 - - - 1,37 25,97 Mgr. Denisa Přívratská 6. A 28 10 18 - - - 1,69 41,46 Mgr. Charvátová Miriam 7. A 16 6 10 - - - 1,68 31,50 Mgr. Kozlová Radka 8. A 18 4 14 - - 1 1,92 37,72 Mgr. Ruhswurmová Irena 8. B 22 10 12 - - - 1,58 39,77 Mgr. Zálešáková Milena 9. A 24 8 16 - - - 1,72 45,88 Mgr. Stoklasová Jarmila V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N nehodnocen Celkové údaje za školu Počet – 258, 149 chlapců, 109 dívek, s vyznamenáním 154, prospělo 104, neprospěl 0, 58% 42% 60% 40% 0% Průměr za školu v 1. pololetí šk. roku 2013/2014 - 1,44 Absence za školu v 1. pololetí šk. roku 2013/2014 – 732 hodin, průměr na žáka – 31,22. Chování za školu v 1. pololetí šk. roku 2013/2014 – 256 velmi dobré, 2 uspokojivé Tabulka prospěchu a absence – 2. pololetí školního roku 2013/2014 počty žáků jsou uvedeny k 30.6.2014 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 třída žáků z toho hodnoceni V P 5 N snížená známka Ch průměrný prospěch absence žáka třídní učitel 1. A 15 13 2 - - - 1,10 24,73 Mgr. Kowalczyková Jiřina 1. B 17 15 2 - - - 1,14 25,12 Mgr. Reichenbachová Marie 2. A 31 26 5 - - - 1,22 32,35 Mgr. Demelová Ingrid 3. A 30 20 10 - - - 1,32 27,10 Bc. Sýkorová Božena 4. A 27 17 10 - - - 1,44 42,93 Mgr. Uvírová Dagmar 5. A 30 17 13 - - - 1,39 37,87 Mgr. Denisa Přívratská 6. A 28 8 20 - - - 1,87 38,11 Mgr. Charvátová Miriam 7. A 16 5 11 - - - 1,84 33,88 Mgr. Kozlová Radka 8. A 18 2 16 - - - 2,00 53,78 Mgr. Ruhswurmová Irena 8. B 22 3 19 - - - 1,57 50,64 Mgr. Zálešáková Milena 9. A 24 7 17 - - 2 1,78 57,04 Mgr. Stoklasová Jarmila V prospěl s vyznamenáním P prospěl 5 neprospěl N nehodnocen Celkové údaje za školu Počet – 258, 149 chlapců, 109 dívek, s vyznamenáním 133, prospělo 125, neprospěl 0, 58% 42% 52% 48% 0% Průměr za školu v 2. pololetí šk. roku 2013/2014 - 1,52 Absence za školu v 2. pololetí šk. roku 2013/2014 – 906 hodin, průměr na žáka – 38,64. Chování za školu v 2. Pololetí šk. roku 2013/2014 – 257 velmi dobré, 1 uspokojivé.
Umístění žáků 9. třídy na SŠ 2013/2014
Maturitní obory Gymnázia 6 Střední školy umělecká 2 pedagogické 1 Průmyslová škola elektrotechnická 1 Obchodní akademie 1 Hotelnictví a turismus 2 Požární ochrana 2 Maturitní obory Aranžér 2 Maturitní obory Masér sportovní a rekondiční 1 Nematuritní 3-leté obory Automechanik, opravář zemědělských strojů, instalatér, elektrikář-silnoproud, kuchař-číšník, mechanik opravář motorových vozidel 6 Umístění žáků 5. třídy na SŠ 2013/2014 Maturitní obor Víceleté gymnázium
1 Hlavní úkoly a zaměření školy Základní škola Albrechtice vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta k sobě“, č.j.1/2007 Škola je zaměřena: a) na výuku výpočetní techniky b) na výuku výtvarné výchovy a estetizaci školy c) na integraci zdravotně znevýhodněných dětí do vyučovacího procesu základní školy Vzdělávací činnost Zahájení školního roku 2013/2014 v pondělí 2. září 2013. Během přípravného týdne od 26. 8. do 30. 8. 2013 budou připraveny třídy, odborné učebny, kabinety, školní jídelna a kuchyň k provozu. Zodpovědní: pedagogičtí a správní zaměstnanci školy a zaměstnanci školní jídelny Příprava úvazků učitelů dle upravených učebních plánů pro vzdělávací program „Cesta k sobě“, č. j. 1/2007 s platností od 1. září 2013. Rozdělení třídnictví, funkcí, příprava plánů práce, termíny ped. rad, provedeno školení BOZP a PO pracovníků školy. Zodpovědní: vedení školy Dle ŠVP vypracovat tematické plány pro školní rok 2013/2014, tematické plány budou zpracovány v souladu s novelizovaným RVP pro ZV, do tematických plánů budou v jednotlivých předmětech zapracovány všechny změny vyplývající z RVP pro ZV. K ŠVP „Cesta k sobě“, č. j. 1/2007, je vypracován dodatek, který odpovídá změnám dle RVP pro ZV s platností od 1. 9. 2013. Termín: do 30. 9. 2013 Zodpovědní: Koordinátor ŠVP – ŘŠ Mgr. Martinková + všichni vyučující Výuka informatiky. Na škole jsou dvě učebny informatiky zapojené v síti, připojené na internet, obě učebny jsou ozvučeny a vybaveny interaktivními tabulemi s dataprojektory. V 5. – 9. ročníku dle ŠVP je výuka předmětu informatika povinná. Výuka praktických činností. V 7. ročníku se žáci vzdělávají v předmětu práce s technickými materiály a v předmětu příprava pokrmů. V 8. a 9. ročníku je vyučován předmět „Svět práce“. Jako volitelný předmět je zaveden pro 8. ročník předmět „Práce s laboratorní technikou“ a „Domácnost“. Termín: úkol stálý Zodpovědní: ICT koordinátor Mgr. Ruhswurmová a Mgr. Feber a vyučující, Mgr. Kajfošová , Mgr. Charvátová, PaedDr. Pawerová. Správcové počítačových učeben Mgr. Ruhswurmová a Mgr. Feber Počítačové učebny je možno využívat ve všech předmětech na prvním i na druhém stupni. Nadále využíváme výpočetní techniku v administrativní práci v kancelářích a v práci třídního učitele - práce s programy „Evidence“ a „Vysvědčení“, pokračování v inventarizaci majetku přes počítače s programem „Evidence majetku“ . Správce počítačové učebny č. 1. - Mgr. Irena Ruhswurmová, která má snížený úvazek o 3 hodiny jako ICT koordinátor, správce učebny č. 2 - Mgr. Feber Zdeněk. Všichni vyučující byli vybaveni notebooky, které využívají především pro přípravu na vyučování, tvorbu didaktických materiálů, prezentací, webnotes, pro komunikaci s vedením školy, s rodiči, se žáky, atd. Termín: úkol stálý Zodpovědní: Mgr. I. Ruhswurmová, Mgr. Z. Feber, vyučující informatiky, vyučující 1. a 2. stupně Školní družina- 2 oddělní - v prvním týdnu budou zjištěny počty zájemců Zajištění dvou oddělení – kapacita 50dětí. Termín: přípravný týden, měsíc září, provoz od září Zodpovědní: Vychovatelka paní Kristina Szwedová a Bc. Božena Sýkorová Výuka cizího jazyka – jazyk anglický od 3. ročníku - 3 hodiny týdně. Cizí jazyk budou vyučovat, Mgr. Zálešáková, Mgr. Kozlová, Mgr. Stoklasová. Prof. Habboudji. Kabinet cizích jazyků vede p. učitelka Stoklasová, učebny anglického jazyka p. učitelka Kozlová a Zálešáková a Mgr. Stoklasová. Vedoucí předmětové komise cizích jazyků je Mgr. Radka Kozlová, členy jsou všichni vyučující cizích jazyků Výuka druhého cizího jazyka: Škola nabízí žákům od osmého ročníku výuku druhého cizího jazyka, žákům je nabízen ruský a německý jazyk. Ve školním roce 2013/2014 bude v osmém i devátém ročníku vyučován ruský jazyk. Termín: úkol stálý Zodpovědní: Mgr. Zálešáková, Mgr. Stoklasová Na 2. stupni využívat předmět výchova k občanství k rozvoji osobnosti, zaměřit se na rodinu a sociální prostředí, péči o zdraví, osobní hygienu a režim dne, zdravou výživu a pohybovou aktivitu, sexuální výchovu a prevenci zneužívání návykových látek, kouření, alkoholu, toxikománie. Témata – droga, šikana, postavení jedince, psychika, strach, sexuální výchova, AIDS, kolektiv, láska a přátelství – zařadit i do hodin českého jazyka, přírodopisu, výtvarné výchovy na 2. stupni. Výchovný poradce PaedDr. Taťána Pawerová působí na škole i jako školní metodik prevence ( ŠMP) a zabezpečuje plnění minimálního preventivního programu školy. Zajišťuje rovněž prevenci sociálně patologických jevů, akce a besedy k těmto tématům, dále programy uplatněné k výchovně problémovým a sociálně handicapovaným jedincům, spolupracuje s rodiči, zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, s odborem sociální péče o dítě, obecní policií a obecním úřadem. V předmětu „Svět práce“ se zaměřuje na volbu povolání, provádí exkurze, spolupracuje s úřadem práce, organizuje nábory pro žáky i pro rodiče vycházejících žáků. V předmětu Výchova ke zdraví vkládat tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. Využít i prakticky formou podzimních branných cvičení. V 7. ročníku učit dle RVP jako povinný předmět „Výchova ke zdraví „ Mgr. Kajfošová. Termín: úkol stálý Zodpovědný: výchovný poradce – PaedDr. Pawerová, třídní učitelé a vyučující předmětu „Výchova ke zdraví“ – Mgr. Kajfošová, Vedoucí branného cvičení - TU IX.A – Mgr. Stoklasová Práce s talentovanými žáky - zapojovat žáky do soutěží a olympiád. Využívat zájmové kroužky, mimoškolní činnost žáků - navázat na úspěchy dosažené v minulých ročnících. Využít vybavení školy, odborných učeben, dílen, výpočetní techniky. Navázat na mimoškolní činnost, kde jsme měli v loňském roce 20 kroužků, zájmových činností a doučovacích skupin. Termín: úkol stálý Zodpovědný: všichni vyučující Pokračovat v tradici sportovního vyžití pro naše žáky. Zúčastňovat se sportovních akcí a soutěží. Stejně jako v minulých letech zavést pro žáky kroužky se sportovním zaměřením. Spolupracovat se sportovními organizacemi v obci a se sekcí vesnických škol. Navázat na dosažené úspěchy ve všech sportovních disciplínách, starat se o sportovní talenty. Pokračovat v tradici volejbalového sportu na škole, snažit se o udržení statutu „Partnerská škola ČVS“ – patříme mezi 2 školy v Moravskoslezském kraji z celkového počtu 14 v rámci celé ČR. Termín: úkol stálý Zodpovědný: vedoucí předmětové komise Tv Prof. Habboudji, vyučující tělesné výchovy 2. stupně a vedoucí předmětové komise Tv 1. stupně Mgr. Kowalczyková s učiteli 1. st. Do učebních dokumentů pro ZŠ zařadit tematiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin v každém ročníku. TU mohou toto téma využívat v hodinách tělesné výchově, v prvouce a přírodovědě na 1. stupni, na branných dnech pořádaných pro žáky školy. Ostatní dovednosti – přesuny, únik ze školy, evakuace v případě ohrožení školy - je taktéž součástí plánu PO a provádí se vždy jedenkrát ročně při provedení požárního poplachu. Provádět dopravní výchovu formou soutěží, testů a závodů. Organizovat dopravní soutěže na 1. stupni. Připomenout žákům dle nových silničních pravidel o nutnosti používání ochranné přilby na kolo pro všechny cyklisty do 18-ti let věku. Termín: úkol stálý Zodpovědný: všichni vyučující Pokračovat ve výzdobě školy. Obnovit výzdobu chodeb. V přízemí na 1. stupni vybudovat „Galerii úspěchů“. Termín: úkol stálý Zodpovědný:vedení školy, na 1. stupni vyučující – Mgr. Demelová, na 2. stupni PaedDr. Pawerová ve spolupráci s ostatními vyučujícími. V hodinách přírodopisu, dějepisu a zeměpisu začlenit do výuky region, obec. Pokračovat k projektu GLOBE – zkoumat život v řece Stonávce, přehrada Těrlicko a okolí apod. Výsledky práce žáků v rámci projektu „GLOBE“ prezentovat v clipartech v přízemí školy na 2. stupni. - Mgr. I. Ruhswurmová Termín: úkol stálý Zodpovědný: vyučující Př, D, Z Ve všech předmětech se snažit o zlepšení grafické a estetické úrovně sešitů, kontrolovat gramatické chyby nejen v předmětu jazyk český. Dbát na estetizaci tříd. Vést žáky k péči o třídu, dodržování pořádku a čistoty, společné práci na výzdobě tříd - nástěnky, písemné a grafické práce, vystavovat dosažené úspěchy žáků a tím motivovat třídu, zlepšit květinovou výzdobu. Estetická komise v rámci žákovské rady by měla sledovat výzdobu jednotlivých tříd. Žáky motivovat soutěžemi o nejpěknější třídy. Zlepšit dohled nad žáky, aby si vážili svěřeného majetku, šetřili ho a chránili. Přísně kontrolovat, aby žáci úmyslně neničili lavice a židle, nečmárali po nich, šetřili výzdobu a zařízení školy, neopírali se nohama o stěny, vysvětlit cenu a hodnotu lidské práce. Vysvětlit následky vandalství – ničení fasád a nátěrů školy, školního hřiště a čerpací stanice u školy. Týká se i vandalství v obci – ničení autobusových zastávek a majetku obce. Řešení těchto činů je v kompetenci Policie ČR. Termín: úkol stálý Zodpovědný: všichni vyučující Připravit žáky 9. ročníku k přijímacím zkouškám na střední školy, především v matematice a českém jazyce. Vysvětlit žákům 9. tříd systém psaní přihlášek. Termín: září 2013- květen 2014 Zodpovědný: vyučující M a Čj v 9. třídě – PaedDr. Pawerová, Mgr. Ruhswurmová. Využívat audiovizuální techniku v hodinách, sledovat a zaměřit se na vzdělávací pořady vysílané v televizi. Škola je vybavena barevnými LCD a plazmovými televizory, videomagnetofony, DVD přehrávači dataprojektory. Vše se dá využívat v hodinách hlavně předmětů zaměřených na zeměpis, přírodopis, dějepis, estetickou výchovu a při výuce cizích jazyků. Termín: úkol stálý Zodpovědný: všichni vyučující Zkvalitnit práci předmětových komisí a metodických sdružení. Činnost by neměla být formální, tedy pouze zápisy do sešitů PK a MS. Na každém jednání by měly být stanoveny úkoly a opatření, jejich plnění, za které budou odpovědni konkrétní učitelé. Rozebírat na PK a MS písemné práce - zjistit a odstranit chyby a nedostatky, provádět společnou klasifikaci, provádět porovnání v ročnících, sjednotit klasifikaci, apod. Termín: úkol stálý Zodpovědný: předsedové PK a MS, členové PK a MS Zavedení úředních hodin výchovného poradce a jejich zveřejnění na webových stránkách školy a v žákovských knížkách.. Pokračovat ve spolupráci s PPP a SPC. Nadále pracovat s kartotékou sledovaných žáků s problémy kázeňskými, sociálními, vzdělávacími. Zaměření na tyto žáky ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči, sociální komisí obce a odborem sociálně – právní ochrany dětí. Řešení kázeňských a výchovných problémů při porušování školního řádu. Řízení výchovné komise a spolupráce s rodiči žáků. Výchovné komise uskutečňovat za přítomnosti žáka. Zaměřit se na problematiku volby povolání v 9. ročníku s využitím předmětu „Svět práce“. Pokračovat v práci žákovské rady školy, složenou ze zástupců všech tříd, konzultovat s nimi plány, akce, soutěže, výzdoby tříd, zavést a využít pravidelné rozhlasové vysílání pro žáky, které by si připravovala školní rada, sledovat negativní jevy na škole, nalézat dobré nápady, jak vylepšit stav, vzhled a možnosti školy. Pořádat pravidelné schůzky, vést nástěnku s aktuálními informacemi - přizvat na schůzky vedení školy – ZŘŠ a ŘŠ. Termín: úkol stálý Zodpovědný: výchovný poradce – PaedDr. Pawerová Aktualizovat webové stránky naší školy. Doplnit aktuálními informacemi týkající se školního roku 2013/2014. Doplnit odkazy na stránky našich žáků, tříd a skupin, které si žáci sami připravili, nebo byly připraveny v hodinách informatiky. Je zavedena rubrika „Úřední deska“ – je zveřejněn školní řád, formuláře pro uvolňování žáků z vyučování, aktuální informace pro rodiče a žáky. Zveřejňovat na webových stránkách informace o aktuálním dění ve škole – soutěže, olympiády, akce, úspěchy žáků, apod. Termín: úkol stálý Zodpovědný: ZŘŠ Feber , Mgr. Ruhswurmová Zvyšovat počítačovou gramotnost učitelů, využívat internet, využívat e-mailovou poštu, získávat informace z internetu – především z webu RVP, DUM, apod., pokračovat ve využívání elektronické žákovské knížky. Termín: úkol stálý Zodpovědný: ZŘŠ Feber a všichni vyučující Pravidelně informovat o dění ve škole prostřednictvím místního tisku „Albrechtické listy“ – přispívat články, výsledky soutěží, dosaženými úspěchy, pracemi grafickými i literárními, fotografiemi. Pokračovat ve vedení kroniky školy. Termín: úkol stálý Zodpovědný: všichni vyučující, Mgr. Reichenbachová -kronikář S integrovanými žáky pracovat na základě vypracovaných IVP, které jsou zpracovány v souladu se závěry a doporučeními SPC a PPP. Výchovná poradkyně ve spolupráci s TU seznámí ostatní vyučující jednotlivých žáků s problémy, které tito žáci mají a dohodnou se na stylu a způsobu výuky, způsobu získávání podkladů pro hodnocení žáků. Je nutné respektovat všechny závěry SPC a PPP, zohlednit je při vzdělávání všech zdravotně znevýhodněných žáků a nepřetěžovat je. Termín: stálý, informační schůzka VP, TU + ostatní vyučující – září 2013 Zodpovědný: VP +všichni vyučující ve třídách s integrovanými žáky Dle §24, odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů mají pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Zpracování osobních plánů DVPP. Každý pedagogický pracovník zpracuje vlastní plán DVPP . Školní systém DVPP prioritně podporuje realizaci ŠVP Termín: stálý, plány DVPP odevzdat do 30. 9. 2013 Zodpovědný: Všichni pedagogičtí pracovníci Pokračovat ve spolupráci s organizací „Rodina a škola“, zapojit se a účastnit se akcí, pomáhat této organizaci, která je zde pro naše žáky. Spolupracovat s organizací Školská rada složenou z řad rodičů, učitelů a představitelů obce. Termín: stálý Zodpovědný: všichni pedagogičtí pracovníci a členové školské rady Příprava pravidelné výuky plavání ve 2. a 3. ročníku. Termín: stálý Zodpovědný: ŘŠ + TU 2.A, 3.A Zorganizovat pro žáky 1. stupně „Školu v přírodě“ Termín: 29.9. - 4.10.2013, RS Javor Řeka Zodpovědný: ŘŠ + vedoucí ŠVP Mgr. Demelová Zorganizovat pro žáky 7. ročníku LVVZ Termín: 19.1. –24.1.2014, RS Polanka, Písek u Jablunkova Zodpovědný: ŘŠ Spolupracovat s odborovou organizací naší školy. Termín: od září 2012 Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS – Mgr. Uvírová Kontrolovat dodržování zákazu kouření ve škole – škola je nekuřáckým pracovištěm, zaměřit se na kontrolu požívání alkoholu v pracovní době - namátkové kontroly, provádění kontrolování dodržování pracovní doby – včasné nástupy do hodin a dodržování stanoveného rozvrhu hodin. Zaměřit se na kontrolu dozorů a tím dbát na bezpečnost a výchovu žáků. Termín: stálý Zodpovědný: vedení školy a předsedkyně ZO ČMOS Mgr. Uvírová Je povinností informovat rodiče o dosažených učebních výsledcích žáka i o jeho chování, přestupcích apod. Zapisovat všechny informace žákům do žákovských knížek, pravidelně 1x za 14 dnů ŽK kontrolovat, podepisovat a vyžadovat i 1x týdně podepsanou kontrolu od rodičů. Všechny přestupky zaznamenávat a tím mít podklady pro udělování kázeňských opatření. Termín: stálý Zodpovědný: všichni vyučující V Albrechticích dne 30. srpna 2013 Mgr. Pavla Martinková, ředitelka školy
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Na základě doporučení metodického sdružení a předmětové komise se studium k prohlubování odborné kvalifikace zaměřovalo zejména na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně-patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví a jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, dále jsme se zaměřili na školení zaměstnanců v rámci ICT techniky, zejména pak na školení spojená s prací na interaktivní tabuli, s databázi vyučovacích programů na internetu. Formou průběžného vzdělávání byla zejména účast na kurzech a seminářích, dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení. Všichni pedagogičtí pracovníci zpracovali individuální plán DVPP. DVPP peadogických pracovníků Č. Název akce - školení DVPP Organizátor, místo a datum konání Předmět Vyučující 1 Výrobky z přírodních materiálů - Nové Vánoce Kvic Karviná,Karviná, 16.10.2013 Pracovní činnosti J.Kowalczyková 2 Změny v právních předpisech Ostrava Školská legislativa P. Martinková 3 BIOPRAXIS aneb biologie v praxi KVIC, Frýdek-Místek, 8.11.2013 Přírodopis B.Kajfošová 4 Školení výchovných poradců SPC Karviná, 15.10.2013 Intergrace žáka s MP J.Kowalczyková 5 Geometrie z provázku a překládaného papíru KVIC - Nový Jičín, Ostrava, 21.10.13 Matematika - geometrie J.Kowalczyková 6 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka NIDV Ostrava, 7.10.2013 Anglický jazyk R. Kozlová 7 Reálie anglicky mluvících zemí KVIC Ostrava, 15.10.2013 Anglický jazyk R. Kozlová 8 Konverzační kurz anglického jazyka KVIC, Kravaře, 8.-9.11.2013 Anglický jazyk R. Kozlová 9 Metody a způsoby hodnocení v hodinách Aj (2.st.) KVIC, Frýdek-Místek, 28.11.2013 Anglický jazyk R. Kozlová 10 Použití RWCT v hodinách matematiky KVIC Opava, 16.10.2013 matematika M. Charvátová 11 Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil KVIC Opava, 27.11.2013 pedagogika M. Charvátová 12 Jak uchopit zajímavě výuku občanské výchovy Fraus, Ostrava, 7.10.2013 výchova k občanství M. Charvátová 13 Elixír života , Frýdek-Místek, 17.10.2013 fyzika M. Charvátová 14 Školení-Datakabinet ZŠ a MŠ Albrechtice, 5.11.2013 informační technologie M. Charvátová 15 Digitální fotografie Nicom, Ostrava,27.2.2014 informační technologie M. Charvátová 16 Fyzika činnostně Tvořivá škola, Ostrava, 8.4.2014 fyzika M. Charvátová 17 Školní systemické konstelace II. Autorita Tvořivá škola, Ostrava, 11.3.2014 osobnostní rozvoj M. Charvátová 18 Školní systemické konstelace III. Prosperita Tvořivá škola, Ostrava, 16.4.2014 osobnostní rozvoj M. Charvátová 19 Školní systemické konstelace IV. Sebeúcta Tvořivá škola, Ostrava, 13.5.2014 osobnostní rozvoj M. Charvátová 20 Badatelská výuka Sdružení Tereza, Brno, 17.4.2014 přírodovědné předměty M. Charvátová 21 Celostátní seminář vedoucích klubů AMD ČR AMD ČR, Luhačovice, 28.3.-30.3.2014 debrujáři M. Charvátová 22 Spolupracujeme s žáky on-line Klub moderních učitelů, Havířov, 4.3.2014 informační technologie M. Charvátová 23 Minikonference - aktivní formy učení KVIC, Karviná, 20.3.2014 pedagogika M. Charvátová 24 Metodická poradna pro ved. vychovatelky ŠD KVIC,Karviná, 26.11.2013 pedagogika K. Szwedová 25 Hudebku mám nejraději KVIC Ostrava, 6.5.2014 hudební výchova R. Kozlová 26 Školení-Datakabinet ZŠ a MŠ Albrechtice, 5.11.2013 pedagogika M. Reichenbachová 27 Kurz jazyka anglického - CELTA Pygmalion, Český Těšín 19.-30.8.2013 jazyk anglický J.Stoklasová 28 Gramatika v kostce KVIC Ostrava 11.10.2013 jazyk anglický J.Stoklasová 29 Angličtina pro ty, kteří se ji nechtějí učit KVIC Frýdek-Místek 26.11.2013 jazyk anglický J.Stoklasová 30 Svět peněz prakticky - základní pojmy finančního světa KVIC Ostrava 11.10.2013 výchova k občanství M. Zálešáková 31 Konverzační kurz ruského jazyka KVIC Kravaře 8. - 9. 11. 2013 ruský jazyk M. Zálešáková 32 Jak to mám říct aneb Co je správně KVIC Ostrava 11.4.2014 ruský jazyk M. Zálešáková 33 Letní divadelní škola -(studium k prohlubování odborné kvalifikace dle §1 vyhl. č. 317/2005 Sb.) NDM J. Myrona a NDM A. Dvořáka v Ostravě; 27. srpna 2013 český jazyk T. Pawerová 34 6. Konference Školních metodiků prevence Malenovice; 7. - 8. října 2013 ŠMP T. Pawerová 35 Webové stránky snadno a rychle aneb "A je tu web" Centrum CŽV, PřF OU, Ostrava, 10. 9. 2013 informační technologie Ruhswurmová 36 Powerpoint 2010 21. 10. SPŠS Havířov informační technologie Ruhswurmová 37 ICT konference 26. 11. SŠ Dopravní, Ostrava informační technologie Ruhswurmová 38 Seminář Google 4. 12. 2013, Chrjukinova 12, Ostrava informační technologie Ruhswurmová 39 Školení-Datakabinet ZŠ a MŠ Albrechtice, 5.11.2013 informační technologie Ruhswurmová 40 Digitální fotografie Nicom, Ostrava,27.2.2014 informační technologie Ruhswurmová 41 Spolupracujeme s žáky on-line Klub moderních učitelů, Havířov, 4.3.2014 informační technologie Ruhswurmová 42 ECDL - evropský řidičák na PC Ostrava, Hello informační technologie Feber 15 Digitální fotografie Nicom, Ostrava informační technologie Feber
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se v letošním školním roce zapojila do programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Recyklohraní si klade za cíl realizaci zpětného odběru odpadů spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady v České republice. Hra probíhá pod záštitou MŠMT České republiky. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT, EKOLAMP a ELEKTROWIN, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. V rámci projektu je škola vybavena sběrnou nádobou na použité baterie a dále také boxem, který je určený ke sběru použitého drobného elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač), použité baterie a akumulátory. Naši žáci také plní řadu úkolů. V období od 2. 9. do 3.10 zadání znělo „Inventura“. Děti spolu s rodiči a sourozenci prozkoumali každý koutek bytu nebo domu, každý šuplík, skříňku nebo poličku a pokusili se vyplnit údaje z dotazníku. Tyto údaje byly dále zpracovány a vytvořen seznam všech spotřebičů, ve kterých se nacházely baterie. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a za splněné úkoly získává škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou k dispozici na www.recyklohrani.cz. Do Recyklohraní se můžete zapojit všichni! Stačí jen dětem věnovat vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Zajistíte tak jejich recyklaci a pomůžete získat body na nákup odměn, z kterých budou mít jistě vaše děti velkou radost. Mgr. Barbora Kajfošová Najde se Mladý chemik? V listopadu se naše škola zapojila do soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol. Jedná se o soutěž, která je největší oborovou soutěží svého druhu, svým záběrem a významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. Soutěž je pořádána především proto, aby žákům představila chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je i zajímavým a lukrativním studijním oborem. Pořadatel SPŠCHG doufá, že soutěž nenásilnou a hravou formou představí žákům chemii jako zajímavý vědní obor, který má svou budoucnost, protože nabízí široké možnosti uplatnění. Nejlepšími řešiteli se stali K.Wlosoková, T.Janulková, V. Koziel z 9.A a M.Kvapil z 8.B. Všichni postupují do druhého kola, které proběhne na půdě SPŠCHG do 10.12.2013. Mladým chemikům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole. Mgr. Barbora Kajfošová Exkurze ČOV Dne 7.5. se žáci 8.třídy (pod vedením p.uč.Kajfošové a p.uč.Ruhswurmové) zúčastnili exkurze do místní čistírny odpadních vod. Byli jsme seznámeni s celým procesem - od počátečního zbavování vody největších nečistot až po vypouštění do řeky Stonávky. Za odborný výklad a nové informace děkujeme p.Miechovi Mgr.Barbora Kajfošová Den Země a Ekologické hry Dne 30.4. nám přálo počasí, proto se mohl konat Den Země, při kterém žáci uklízeli školní pozemek. V rámci tohoto dne se konaly i Ekologické hry. Žáci z každé třídy byli rozděleni do dvou skupin podle náhodného losu. Jejich úkolem bylo řešit otázky zaměřené na ekologii a ochranu přírody. Nejlepšími řešiteli se stali žáci 7. a 8. třídy. První místo obsadila 7.A sk.1 ve složení Dujavová, Haščák, Hawlasek, Konya, Ferenc, Kurková, Cygonek, Delong. Na druhém místě se umístila taktéž 7. třída a to ve složení Zamarská, Šataníková, Danel, Gabrhel, Wojnar, Lysek, Kara, Szeliga . Třetí místo patří 8. třídě se žáky Sedláček, Kotlář, Motyka, Janík, Hruška, Ševčíková, Zońová, Olšarová, Juranek . Mladým ekologům gratulujeme! Mgr. Barbora Kajfošová Vánoční turnaj – vybíjená dívky 1.MÍSTO: Rustlerová, Kurková, Olšarová, Zahrajová, Holbová 2.MÍSTO: Sedlmajerová, Nováková, Otipková, Jurčová, Hamroziová 3.MÍSTO: Brzósková, Zamarská, Zajícová, Mikešová, Harakovská Mgr. Barbora Kajfošová Vlaštovky opět létaly Ve středu 2. října 2013 se na hřišti základní školy sešlo 28 žáků z 2. stupně. Proč? Konal se zde 7. ročník albrechtického mistrovství v házení papírových vlaštovek. Kolik tak může uletět papírová vlaštovka? Letos doletěla nejdále vlaštovka, kterou hodil Jakub Gabrhel a překonala vzdálenost 22 m. Druhý byl Lukáš Keller s hodem 15 m a na třetím místě skončil Michal Danel, jehož vlaštovka uletěla14,23m. Čtvrtý se umístil Petr Stodůlka a pátý Honza Motyka.Z dívek doletěla nejdále vlaštovka Katce Sedlmajerové, uletěla 14,2 m. Za ní se umístila Bára Olšarová a třetí byla Kristýna Holbová. Čtvrtá skončila Katka Miechová a pátá Nikola Harakovská.Ve druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl, na 1. místě skončil Lukáš Keller, jehož vlaštovka přistála 1cm od cílové čáry. Stejně přistála vlaštovka i Kristýně Holbové a rozhodoval až druhý hod. Natálie Bořutová obsadila třetí místo. Těsně za ní se umístil Jakub Gabrhel a další bodované místo obsadila Katka Miechová.Soutěž tříd dopadla takto: Na 3. místě se umístila 8.A s 8 body. Druhé místo získala 7.A s 10 body.Vítězem se stala třída 9.A s 20 body. Všem gratulujeme! Rekord 29 m z roku 2009, jehož držitelem je Radek Konderla letos nebyl překonán. Tak snad v příštím ročníku, na který se už těšíme. Mgr. Miriam Charvátová Debrujáři chodili po žhavém uhlí Několik týdnů se 20 debrujárů naší školy připravovalo na SETKÁNÍ DEBRUJÁRŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO REGIONU, které se konalo 8. – 9.11.2013 v Dolním Benešově. A co jsme vlastně zažili? Procházku malebným městečkem a pohled na zapadající Slunce u rybníka. Slavnostní zahájení v tělocvičně. Opékání kmínových klobás. Pak bylo na řadě předvádění pokusů. My si zatroubili z brček, stříleli vyrobené raketky, rozezpívali balonek. PET lahve a starou ponožku jsme využili k bublinohraní. Skleněnou láhev jsme zvedli, aniž bychom se ji dotkli rukou. Ovládali jsme potápěče na mnoho způsobů. Využili jsme k pokusu s vodou žárovku. Důvtip a znalosti z fyziky jsme si vyzkoušeli i na dalších zajímavých úkolech a pokusech. Nakonec jsme odhalili vzkaz napsaný tajným písmem. Naše pokusy sklidily velký úspěch. Poté přišla na řadu chůze po žhavém uhlí. Z našeho klubu se odvážně prošli Roman Szymutko, Otta Kampas a Petr Cygonek. Ostatní s obdivem přihlíželi. To byla vzrušující atmosféra! Večer jsme relaxovali u filmu v tělocvičně. V sobotu nás čekala návštěva kostela a městského úřadu, vždy se zajímavým výkladem. Po návratu jsme si vyrobili létající talíře a hurá na soutěžení. Ve velké konkurenci jsme se neztratili. Sára Ruhswurmová získala bronzovou medaili. Po dobrém obědě nás už čekala cesta domů. Odvezli jsme si kromě sbírky pokusů i spoustu hezkých zážitků. Těšíme se na další podobné akce. Mgr. Miriam Charvátová, vedoucí klubu debrujárů Astronomická olympiáda Ve školním roce 2013/2014 probíhá 11. ročník Astronomické olympiády. Je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Na naší škole se školního kola zúčastnilo 12 žáků 2. stupně. A jak to dopadlo? V kategorii 6. a 7. tř. vyhrál Erik Hawlasek, na 2. místě se umístil Roman Lysek a na 3. místě skončil Michal Danel. Všichni tři postoupili do krajského kola. V kategorii 8. a 9. tř. se na 1. -2. místě umístila Markéta Dopiráková a Lukas Potysz se stejným počtem bodů. A oba postoupili do krajského kola. Na 3. místě skončila Kateřina Miechová. Všem gratulujeme a držíme palce v krajském kole. Mgr. Miriam Charvátová Planetárium ve škole První mobilní kino v České republice, které promítá atraktivní vzdělávací filmy, dorazilo do naší školy. Tělocvična se proměnila v mobilní planetárium. Pro všechny to nebylo úplně něco nového. Velký "stan" jsme ve škole měli už v loňském školním roce. Do planetária jsme chodili po skupinách, vešlo se tam vždy asi 20 dětí. Pohodlně jsme si lehli a promítání mohlo začít. Děti 1. stupně viděly pořad ASTRONOMIE PRO DĚTI. Povídaní a pohádkové cestování Sluneční soustavou, seznámení s nám nejbližšími nebeskými tělesy. Jak velké je Slunce? Jak je daleko? Jak vypadají planety Sluneční soustavy zblízka? Žáci 2. stupně viděli film DVĚ SKLÍČKA, ve kterém potkali dva studenty, kteří se věnují amatérskému pozorování oblohy dalekohledem a tím si rozšiřují své znalosti o vesmíru a o tom, jaké místo v něm zaujímá Země. Povídají si se svým učitelem - astronomem, který jim přibližuje historii dalekohledu, princip jeho fungování i jiné veliké objevy, ke kterým došlo díky tomuto přístroji. Při pohledu Galileovým dalekohledem spolu s diváky studují planetu Jupiter, prstence Saturnu i spirální strukturu galaxie. Dozvědí se nejen o objevech Galilea, ale také Newtona, Huygense, Hubblea a dalších. Film přiblíží divákům historii hvězdářského dalekohledu, slavné vědce, kteří s ním pracovali i historii objevů, které tento přístroj umožnil a mimo jiné zavede diváky také do největší observatoře světa. Akce se nám líbila a těšíme se na nové pořady mobilního planetária. Mgr. Miriam Charvátová Debrujáři na hradě V lednu se kluby debrujárů naší školy vypravily do Havířova na interaktivní výstavu DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ. V kulisách hradních zdí, věží a rozvalin byly pro návštěvníky připraveny deskové a prostorové hlavolamy, labyrinty, solitéry, hry a logické hádanky s různou obtížností pro zkušené luštitele i pro začátečníky. Skvělá příležitost, jak si zábavně procvičit postřeh, trpělivost, logické myšlení, kombinační schopnosti nebo týmovou spolupráci. Vydali jsme se po stopách jednotlivých hlavolamů a her a zažili jsme mnoho dobrodružství. Provedli jsme poutníka bludištěm, jako rytíři jsme prošli cestu k hradu, skládali jsme barevnou dlažbu, vytvářeli erby, luštili hádanky, v okovech jsme skládali obraz hradu, abychom se zachránili z vězení a plnili jsme spoustu další zajímavých úkolů. Všem se nám akce líbila. Mgr. Miriam Charvátová Halloween In the dark, dark wood, there was a dark, dark house, And in that dark, dark house, there was a dark, dark room, And in that dark, dark room, there was a dark, dark cupboard, And in that dark, dark cupboard, there was a dark, dark shelf, And in that dark, dark shelf, there was a dark, dark box, And in that dark, dark box, there was a GHOST. Touto „strašidelnou“ básničkou připomněli žáci 9. třídy v rámci hodiny anglického jazyka všem žákům ve škole, že se poslední říjnový den slaví v anglicky mluvících zemích Halloween. Protože se v naší škole učí angličtina od 3. třídy, připravili si „deváťáci“ kromě tradičních halloweenských kostýmů také obrázky k textu, aby mladší žáci na 1. stupni porozuměli, o čem básnička je. Přesto bylo někdy nutné jim pomoci s překladem, zato žáci na 2. stupni tuto pomoc většinou nepotřebovali a ti odvážnější ukázali, že mluvené angličtině rozumí. Všechny nakonec čekala sladká odměna za spolupráci s překladem, pozornost a „odvahu“. Mgr. Radka Kozlová Pevnost Moravská Již čtvrtým rokem se tým naší školy zúčastnil v Havířově meziškolní soutěže Pevnost Moravská. Letos ve složení: Roman Szymutko, Erik Hawlasek, Matyáš Kündel, Roman Lysek, Barbora Štajnerová, Lenka Kožuszniková. Lámali jsme si hlavu u různých hlavolamů, logických her a úkolů. Absolvovali jsme s nasazením 10 stanovišť, vždy v časovém limitu a získávali jsme místo zlaťáků knoflíky. Nejvíce se nám líbila stanoviště: potopení ponorky, cesta městem, letecká bitva, dioptrické kostkohraní. A jak to dopadlo? Bylo to velmi napínavé a po celkovém součtu zlaťáků se ukázalo, že jsme vybojovali 3.místo. Gratulujeme ! Mgr. Miriam Charvátová Debrujáři v lázních V dubnu 2014 se náš klub vydal na víkendové setkání debrujárů do Vratimova. V rámci programu jsme navštívili lázně Klimkovice, prošli jsme si kolonádu. Zašli jsme si do rehabilitačního bazénu, ve kterém si všichni pořádně zařádili. Poté jsme relaxovali v přiléhajícím lesoparku. Po návratu do DDM ve Vratimově jsme společně opékali. Vrcholem programu bylo předvádění doma připravených pokusů s vodou ostatním přítomným. Zjišťovali jsme kapacitu plic, bádali se spojenými nádobami, nafukovali balónky různými způsoby, převraceli sklenice s vodou bez vylití vody, propichovali mýdlové bubliny hřebíkem, zviditelňovali laserový paprsek. Pokusů bylo mnohem více a všechny zaujaly. Víte co je klepsydra? My jsme si takovou zlodějku času vyrobili. Večer jsme hráli zajímavé hry a druhý den jsme v hrách pokračovali až do odjezdu vlaku. Odjížděli jsme spokojeni se spoustou zážitků. Těšíme se na další akci debrujárů, kterou bude Bambiriáda v Českém Těšíně. vedoucí klubu Mgr. Miriam Charvátová Horské dráhy v Albrechticích Od 13. - 16.5. 2014 se v naší škole začaly stavět horské dráhy. Každá třída z 2. stupně měla svůj tým konstruktérů. Úkolem bylo z roliček od toaletních papírů, PET lahví, libovolné zátěže, lepící pásky postavit horskou dráhu, na které se co nejdéle povozí pasažéři (ložisková kulička). Nejrychleji postavili dráhu žáci 9.A, použili na stavbu 35 roliček. Měřil se ale čas kuličky na dráze, od startu do cíle. A jak to dopadlo? Časem 5,88 s zvítězili stavitelé z 9.A. Stavitelé ve složení: stavbyvedoucí : Kateřina Miechová, konstruktéři: David Machaczek, Denisa Caldová, Tereza Janulková, Lukáš Keller Těsně druhý byl tým 7.A s časem 5,50 s ve složení: Michal Danel, Jakub Gabrhel, Lukáš Delong, Dominik Ferenc, Erik Hawlasek, Nikolas Kara. Třetí místo obsadili konstruktéři 8.B s čase 3,83 s ve složení: Adam Kožušník, Natálie Jurčová, Markéta Dopiráková, Karolína Szczygielová, David Adamec. Čtvrtý čas 2,72 s jsme naměřili u dráhy 6.A a čas 2,49 s vynesl 8.A páté místo. Oceňuji snahu všech, kteří se soutěže zúčastnili, uplatnili zručnost, tvořivost a kreativitu. Týmová práce byla klíčovou součástí úspěchu. Nechcete si doma taky vyrobit horskou dráhu? vedoucí projektu Mgr. Miriam Charvátová Beseda s myslivci Páteční odpoledne 15. 11. 2013 bylo opět v duchu zábavy, ale i ponaučení. Ve školní družině jsme již podruhé přivítali zástupce mysliveckého sdružení „Sosny“ Albrechtice p. Febra V. a p. Krauzoviče J. Děti se velice těšily na tuto besedu. Myslivci zábavnou formou děti seznámili se zvířátky v lese, povídali si o jejich životě, o tom, jak se musí myslivci o zvířátka starat, i o tom, proč děti sbírají pro zvířátka žaludy a kaštany. Děti byly velice aktivní a zvídavé, nejvíce jich potěšila návštěva mysliveckých pejsků, které si mohly prohlédnout i pohladit. Děkujeme tímto za návštěvu ve ŠD a budeme se opět těšit na další setkání. vych. Kristina Szwedová Beseda s policisty Obecní policie Proběhla ve školní družině. Policisté vysvětlovali dětem základy dopravní bezpečnosti, ochranu zdraví, předvedli různé ukázky a pomůcky. vych. Kristina Szwedová Branný den Dne 3.10.2013 organizovali žáci 9.A třídy pod vedením Mgr. Jarmily Stoklasové branný den. Smíšená družstva absolvovala osm stanovišť , kde si žáci vyzkoušeli své znalosti kartografie, zdravovědy, dopravních předpisů nebo morseovky. Na trase je čekaly disciplíny jako hod granátem, střelba ze vzduchovky nebo balení evakuačního zavazadla. Mgr. Jarmila Stoklasová Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi Dne 22.11.2013 se konala exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Exkurze se zúčastnili žáci 8.A a 9.A třídy – 29 žáků a pedagogický doprovod Mgr. Irena Ruhswurmová a Mgr. Jarmila Stoklasová. V Osvětimi žáci navštívili pracovní a vyhlazovací tábor, odpoledne si prohlédli bunkr v Darkovičkách a seznámili se s historií a funkcí opevnění na území našeho regionu. Mgr. Jarmila Stoklasová Evropský den Dne 29.4.2014 žáci druhého stupně přišli do školy, aby zjistili, jaké překážky v běžném životě překonávají lidé se zrakovým postižením. Dočasně byli nuceni obejít se bez zraku a museli zapojit svůj hmat, čich, sluch, popř. chuť. Během dopoledne postupně prošli osm stanovišť. Na nich luštili slova napsaná Braillovým písmem, za pomocí přístroje Colourtest poznávali barvy, zkusili si připravit snídani, složit origami s brýlemi, které simulovaly určité zrakové postižení , prošli si trasu se slepeckou holí, museli vyhledat určitý předmět nebo provést trasou nevidomého člověka. Velmi děkujeme zaměstnancům ostravského Tyflocentra – společnosti, pomáhající nevidomým a slabozrakým, kteří nám věnovali svůj čas a pomohli nám s organizací celého dne. Mgr.Jarmila Stoklasová Zeměpisná soutěž RISKUJ Dne 17.3.2014 se konala školní soutěž RISKUJ, ve které si žáci zábavnou formou prověřili své znalosti ze zeměpisu. V I. kategorii – žáci 6. a 7.ročníku - bylo pořadí následující: 1.Michal Danel + Roman Lysek 7.A 2.Roman Szymutko + Patrik Calda 6.A 3.jakub Gabrhel + Erik Havlásek 7.A V II. kategorii – žáci 8. a 9. ročníku bylo toto pořadí: 1.Pavel Sedláček + Jakub Janík 8.A 2.Dominik Nekoranec + Michal Kvapil 8.B 3.Marcela Cieslarová + Dominik Schwachula 9.A Mgr. Jarmila Stoklasová Zeměpisná olympiáda dne 25.2.2014 se konalo Okresní kolo zeměpisné olympiády v Karviné. Za naší školu se soutěže zúčastnil Michal Danel z 7.A třídy. V konkurenci 23 žáků obsadil 8.místo. Mgr. Jarmila Stoklasová Víčkománie Žáci 9.ročníku zorganizovali sběr plastových víček. Z jejich prodeje firmě, která plast recykluje, získali peníze, které zaslali na konto nemocného Danečka. Do sběru se zapojili žáci 1.,2. stupně i MŠ. Za půl roku se podařilo nasbírat a roztřídit 128 kg víček. Hlavním organizátorem akce byl Lukáš Keller. Mgr. Jarmila Stoklasová Pěvecká soutěž Dne 10.3. 2014 se v odpoledních hodinách konala tradiční pěvecká soutěž pro žáky 2. stupně. Celkem se jí zúčastnilo devět soutěžících, a to ze třídy 6.A – L. Kožušníková, B. Štajnerová, K. Sedlmajerová, M. Drobná, D. Brzosková a F. Kotula, z 8.A K. Kahánková a ze 7. A M. Zamarská a K. Dujavová. Nejlépe se podařilo zazpívat píseň Cesta od T. Kluse Dominice Brzoskové, na druhém místě skončila Lenka Kožušníková s písničkou Říkej mi táto a třetí místo si odnesla Katka Kahánková s písní Třešně zrály. Mgr. Radka. Kozlová Country tance Kroužek country tanců v letošním roce navštěvovalo 11 tanečníků – Dorota a Karolína Szczygielovy, Natálie Jurčová, Kateřina Miechová, Iveta Kurková, Lukáš Wojnar, Lukáš Gala, Ota Kampas, Katka Sedlmajerová, Jennifer Rustlerová, Denisa Bystroňová, kteří se představili na školním plese a také na školních radovánkách. Mgr. Radka Kozlová Jazyky hrou Letošního ročníku soutěže v cizích jazycích na Zš Mládežnická v Havířově se zúčastnily dvě hlídky soutěžící v jazyce ruském – T. Kubica, K. Wlosoková a M. Kožusznik, T. Janulková, a jedna hlídka za jazyk anglický – A. Konyová, M. Hamroziová. V těžké konkurenci se jim bohužel nepodařilo navázat na úspěchy z minulých let a umístit se na předních příčkách, přesto jim děkujeme za účast v této nelehké soutěži a za reprezentaci naší školy. Mgr. Radka Kozlová Soutěž Šikulka Jako každým rokem i letos na jaře proběhla na naší škole soutěž Šikulka pro žáky 1. stupně od první do páté třídy. Byla to nyní soutěž o nejlepšího hráče hry-Pexeso. 1. ročník: 1. místo Ester Zaleská tř. I.B 2. místo Jirka Folwarczný tř. I.A 3. místo Monika Wojkowská tř. I.B 2. ročník: 1. místo Kristýna Kampasová tř. II.A 2. místo Petr Prokeš tř. II.A 3. místo Michaela Hrbáčová tř. II.A 3. ročník: 1. místo Michaela Zaleská tř. III.A 2. místo David Berka tř. III.A 3. místo Jakub Hošťovecký tř. III.A 4. ročník: 1. místo David Grabowski tř. IV.A 2. místo Agáta Charvátová tř. IV.A 3. místo Natálie Štajnerová tř. IV.A 5. ročník: 1. místo Anna Folwarczná tř. V.A 2. místo Natálie Gáborová tř. V.A 3. místo Hana Rusínová tř. V.A Mgr. Marie Reichenbachová Dopravní soutěž zjišťovala pomocí testů znalosti žáků. 1. ročník: 1. místo Honza Rusina 2. místo Vít Valošek 3. místo Tereza Krucinová 1. ročník: 1. místo Max Linhart 2. místo Míša Býčková 3. místo Tereza Foltýnová 2. ročník: 1. místo Dominik Folwarczny 2. místo Michaela Hrbáčová 3. místo Alex Hawlasek 3. ročník: 1. místo Natálie Zucková 2. místo Michal Poláček 3. místo Lucie Veselá 4. ročník: 1. místo Petr Sedláček 2. místo Marek Čajka 3. místo Hanka Kotlářová 5. ročník: 1. místo Anna Folwarczná 2. místo Natálie Macurová 3. místo Jiří Kvapil Mgr. Denisa Přívratská Soutěže Kvarteto na gymnáziu Porg se zúčastnili: Klaudie Branikovičová, Hana Rusinová, Sára Ruhswurmová, Anna Folwarczná. Děvčata obsadila krásné 9. místo. Mgr.Denisa Přívratská
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
ZŠ a MŠ Albrechtice se rovněž účastní Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola se již v roce 2011 zapojila operačního programu „Vzdělávaní pro konkurenceschopnost“ a v letošním školním roce 2013/2014 se tento projekt ukončil závěrečnou monitorovací zprávou. Název projektu: EU peníze do škol Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1441 Datum zahájení realizace: 1.9.2011 Datum ukončení realizace: 28.2.2014 Celková výše finanční podpory: 1.437.466,-Kč Číslo aktivity: II/2 Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Počet: 2 DUM: 72 Číslo aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počet: 30 DUM: 600 Financování: 1. etapa: 819.738,- Kč 2.etapa: 378.083,- Kč 3. etapa: 91.082,- Kč 4. etapa: 148.563,- Kč Hodnocení projektu Naše škola se zapojila do projektu EU Peníze do škol. Do práce se zařadil celý učitelský sbor, protože jsme měli v plánu si vylepšit pomocí tohoto projektu vybavení na naší škole. Proto všichni učitelé tvořili DUMy, vyučovali je a viděli výsledky, které jim projekt přinesl. Po poradě, co nám na škole chybí a na co projekt využít, jsme se shodli na následujících cílech. Potřebovali bychom vybudovat dvě nové učebny. Stará počítačová učebna již dosluhovala, počítače byly staré, hardware byl zastaralý a pomalý. Proto jsme se rozhodli pro novou počítačovou učebnu na jiném systému. Centrální server a 24 žákovských pracovišť pomocí tenkých klientů. Tak se do učebny dostala i velká třída a každý žák měl k dispozici vlastní počítač. Nad 25 žáků se hodiny dělily. Učebna je připojena k internetu. Monitory obsahují i reproduktory a učebna se již osvědčila pro centrální testování pro 5. a 9. třídy. Učebnu navštěvují žáci v hodinách informatiky od 5. do 9. ročníku. Dále je učebna využívána pro další předměty jako jsou hlavní předměty M a Čj a ostatní přírodovědné předměty jako Z, Př, Ch, Fyz. Zde se první velký cíl splnil. Dalším úkolem bylo vybudovat na škole moderní jazykovou učebnu. Taková nám ve škole chyběla. Vybavenou opět pro 24 žáků – celou třídu, doplněnou aparaturou, interaktivní tabulí, diaprojektorem, ozvučenou. Na každém žákovském pracovišti jsou sluchátka, s mikrofonem. Učitelé cizích jazyků jsou z učebny nadšeni. Ale využívají ji i jiní učitelé např. v hodinách českého jazyka a dalších. Učebna je připojena k internetu, má vybavení jako digitální pult s CD přehrávačem apod. Dále jsme vybavili učitelé notebooky, které jim ulehčují práci v hodinách. Pomocí sítě mají přístup k internetu. Dále jsme nakoupili hlavně pro vyučující cizích jazyků učebnice, zvukové nahrávky, CD a DVD. A jako poslední úkol – učitelé se zúčastnili DVPP – kde si odnesli nové poznatky pro výuku cizích jazyků a další pro práci s digitální technologií, což využívají a předávají svým žákům. Projekt všechny cíle splnil. Modernizace výuky na základních školách Učebna fyziky ROP MSK 2.1.1. – výzva 30 Identifikace operačního programu CZ.1.10 Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko Číslo operačního programu: 10.2 Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu Číslo oblasti podpory: 10.2.1 Název oblasti podpory: Infrastruktura veřejných služeb 10.2.1.1 Název podoblasti podpory: Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Číslo výzvy: 30 Název výzvy: Výzva č. 2.1-30 Modernizace výuky na základních školách Škola se zapojila do projektu ROP pro modernizaci učebny fyziky. Předmětem žádosti z projektu ROP MSK 2.1.1.- výzva 30 je snaha o modernizaci výuky fyziky na Základní škole a Mateřské škole v Albrechticích. Tato škola byla uvedena do provozu v roce 1986 a vybavení učebny fyziky od té doby nebylo modernizováno, pouze byly dokupovány nejnutnější učební pomůcky (stavebnice 2 ks, čidlo pro měření teploty, magnety, počítačové programy). Projektový záměr vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Cesta k sobě“, z koncepce rozvoje školy pro následující období a z požadavků trhu práce. Ve svém ŠVP klademe důraz na inovativní prvky výuky, moderní formy vyučování a efektivní využívání nových informačních a komunikačních technologií, což se mimo jiné projevuje ve vysoké úspěšnosti přijetí žáků školy na gymnázia a střední školy s technickým zaměřením. Realizací projektu chceme ještě více zvýšit motivaci žáků a kvalitu výuky přírodovědných a technických předmětů a poskytnout absolventům školy potřebné kompetence odpovídající požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Především klademe důraz na rozvíjení kompetencí, důležitých pro budoucnost našich žáků. U žáků se snažíme probouzet rovněž zájem o další sebevzdělávání, podporujeme získávání a posilování zdravého sebevědomí, snažíme se u žáků rozvíjet kritické myšlení a učíme žáky schopnosti sebehodnocení. Moderní vyučovací metody pro praktické a teoretické vyučování se v současné době jen stěží obejdou bez moderního zařízení. Předmětem projektu je vybavení odborné učebny fyziky pro 194 žáků Základní školy a Mateřské školy v Albrechticích. Učebna je využívána i k výuce jiných předmětů (např. chemie, k výuce volitelného předmětu „Práce s laboratorní technikou“). Přínos nové učebny fyziky spatřujeme také ve využití jejího technického vybavení mimo výuku v zájmovém vzdělávání žáků. Součástí projektu bude úprava rozvodů plynu. Důvodem úprav je rekonstrukce zastaralého nábytku a lavic v učebně fyziky. Bude zrušen přívod plynu k lavicím č. 1 -7 a 20. Potrubí bude odřezáno a zaslepeno tak, aby nevyčnívalo z podlahy. U ostatních lavic bude výstupu plynovodního potrubí zachován, pouze přívod ke kahanům bude přizpůsoben novým lavicím. Veškeré práce na domovním plynovodu budou probíhat s co nejmenším zásahem do stavebních konstrukcí. Nebudou prováděny kanálky, prostupy, atd.) Pouze v místě zaslepení stávajících větví bude část podlahy okolo trubky vybourána, aby mohlo být potrubí zaslepeno a schováno pod úrovní podlahy. Co nás vedlo k zapojení se do tohoto projektu: Stávající stav učebny fyziky Učebna je v původním stavu od roku 1986. Od postavení školy neprošla žádnou modernizací ani rekonstrukcí. Je vybavena plynovými a elektrickými rozvody, rozvodem vody. Žákovské pracoviště tvoří jen lavice s pevnou instalací v nevyhovujícím stavu, jsou silně poškozené. Demonstrační učitelský stůl je zastaralý, neuzamykatelný, absolutně nesplňuje požadavky současné experimentální výuky, je v polorozpadlém stavu se špatnou krycí deskou. Úložné prostory se nacházejí jen ve třech malých skříňkách, neuzamykatelných, posazených provizorně na školních lavicích. Učebna je bez jakékoliv techniky. Hlavní nedostatky  naprostá absence multimediální techniky, učebna je bez počítače, dataprojektoru, interaktivní tabule, vizualizéru, ozvučení, atd.  nevyhovující zatemnění  zastaralé a poškozené pracoviště pro žáky neodpovídající současnému trendu vzdělávání, nutná výměna lavic a židlí  absence úložných prostorů, vitrín, uzamykatelných skříní s nástavcem  zastaralá katedra, nutná výměna z bezpečnostních důvodů – rozpadá se  chybí bezprašná tabule  V učebně chybí dostatečné prostory pro uložení a vystavení učebních pomůcek. Taktéž pracoviště jednotlivých žáků jsou ve špatném provozním stavu. Stoly a židle v učebně nejsou stavitelné, neumožňují pohodlné sezení žáků ve vyučování. Učitelský stůl určený k demonstračním pokusům již neodpovídá potřebám vyučujících. Z didaktické techniky zde zcela chybí moderní informační a komunikační technologie – počítač s připojením k internetu pro učitele, dataprojektor, vizualizér, interaktivní tabule a ozvučení učebny, které by zcela určitě zvýšily motivaci žáků učit se přírodním vědám. V učebně postrádáme moderní digitální měřící přístroje, které pomáhají žákům získávat nové poznatky objevováním, počítače s připojením k internetu, určené k získávání a zpracování informací a k prezentaci výsledků žákovských prací. K tvorbě žákovského portfolia a tisku laboratorních protokolů je v učebně nutná kvalitní barevná tiskárna. V odborné učebně žákům však tyto moderní technologie, které zvyšují zájem o fyziku, přírodní vědy a o studium technických oborů na středních školách, chybí. Hlavní využití je samozřejmé pro výuku předmětů v rámci povinné školní docházky – jedná se o předměty – fyzika, chemie, přírodověda, matematika, informatika. Kromě těchto povinných hodin uvádíme i využití učebny mimo vlastní výuku: Využití učebny fyziky mimo vlastní výuku DEBRUJÁŘI Na naší škole pracují šestým rokem dva kluby Asociace malých Debrujárů České republiky, organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. Asociace malých Debrujárů České republiky vznikla na základě zkušeností z Kanady a přes Francii se hnutí dostalo do České republiky. Předmět činnosti Umožnit dětem a mladým lidem využívat volný čas k rozvíjení schopností a znalostí v oblasti vědy, techniky a ekologie Při činnosti respektovat a využívat dětskou představivost a hravost. Při činnosti využívat zejména zábavné pokusy s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie, které směřují k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utvářejí nové cesty k poznání a tvořivosti. Nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež. Navazovat mezinárodní kontakty a spolupracovat s partnerskými organizacemi a organizacemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí. Naše kluby se zúčastnily v minulých letech celostátního setkání nejlepších klubů AMDČR v Praze. V letošním roce se naše kluby zúčastnily Setkání klubů malých Debrujárů Moravskoslezského regionu, kde prezentovaly svoji činnost prostřednictvím různorodých fyzikálních pokusů. Dále naši debrujáři spolupracují s oddělením družiny naší školy a s MŠ, pro které připravují zábavné a zajímavé pokusy, které si mohou ostatní děti samy vyzkoušet. Přihlásili jsme se k účasti na mezinárodní soutěži Pohár vědy 2014- Kvark. Vedoucí klubu Mgr. Miriam Charvátová je učitelkou fyziky na naší škole a účastnila se tří mezinárodních delegací Asociace malých debrujárů České republiky ve Velké Británii a dvou ve Francii, kde načerpala spoustu zkušeností pro další práci s debrujáry, ale i inspiraci do výuky fyziky. Činnost klubu na naší škole se bude i nadále rozvíjet. Nová učebna fyziky i s jejím vybavením by byla v odpoledních hodinách využívána ke schůzkám klubu Debrujárů a výrazným způsobem by podpořila jejich badatelskou činnost. Dále by učebna sloužila k prezentování činnosti (předvádění pokusů) před veřejností – rodiče žáků a před dětmi z družiny a dětmi z MŠ. GLOBE Další příležitostí využití učebny je zapojení do činnosti GLOBE. GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich badatelské dovednosti a trénuje vědecké postupy práce. V okolí své školy žáci sledují vývoj počasí a podnebí, měří kvalitu vody v tocích a nádržích, zkoumají vlastnosti půdy, mapují druhy lesních porostů a pozorují změny v přírodě v průběhu roku. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze nawww.globe.gov , kde jejich další odborné zpracování garantuje NASA. Výsledky mají žáci k dispozici pro další využití ve výuce či pro osvětu veřejnosti. Výzkumné metody a výsledky vlastního bádání žáci dále využívají k vyhledávání a aktivnímu řešení problémů životního prostředí ve svém okolí. Tak se stávají skutečnými znalci životního prostředí ve svém okolí a přispívají ke zlepšení jeho kvality. Náročnost programu si škola určuje sama volbou vhodných měření a činností ze sady připravených protokolů. V rámci odpoledních sezení a kroužků využíváme protokoly GLOBE k měření teploty, srážek, oblačnosti, meteorologickou budku máme na školní zahradě. Naměřená data zpracováváme v hodinách. Aby byli informování i ostatní žáci o tom, co se v programu děje, vytvořili jsme školní nástěnky a vše zapisujeme do výroční zprávy školy. Nově vybavena učebna by v mnohém našim „Globákům“ pomohla. Měli by mnohem větší možnosti v záznamu dat a pozorování. Vedoucí kroužku GLOBE je Mgr. Irena Ruhswurmová, s aprobací M –F –INF. Matematika Na naší škole se snažíme nejen podchytit a rozvíjet talentovanou mládež v matematice, ale taky zvýšit popularitu a atraktivnost tohoto oboru, a tím zvýšit taky motivaci studentů ke studiu matematiky. Práce s matematickým SW u studentů zvyšuje nejen míru jejich abstraktního myšlení, ale dává jim taky určitý nadhled na probíranou tématiku. Pořádáme matematické soutěže (vědomostní matematická soutěž pro žáky 2. stupně), logické soutěže, přípravy na přijímací zkoušky z matematiky (SCIO, CERMAT a jiná testování) a tuto činnost chceme i nadále rozvíjet. Přírodovědný kroužek V odpoledních hodinách probíhá na naší škole přírodovědný kroužek pod vedením p. uč. Kajfošové. Děti jej navštěvují velmi rády a pomocí nových pomůcek a senzorů by se atraktivita a motivace pro děti výrazně zvětšila. V našem přírodovědném kroužku by se bohatě dalo využít všech nabízených možností. Informační gramotnost V odpoledních hodinách můžeme nabídnout učebnu k pořádání kurzů pro širokou veřejnost. Kurzy mohou směřovat k získávání dovedností při práci s PC, tablety a s Internetem. V minulém roce už takovéto kurzy proběhly a měly široký ohlas. Uskutečnili jsme 3 kurzy pro seniory ve spolupráci se zřizovatelem – obcí Albrechtice. Lektorkou byla Mgr. Irena Ruhswurmová, ICT lídr na naší škole. Vzhledem k velkému zájmu pedagogů o nové trendy v počítačové gramotnosti mohou být uskutečněna i školení pedagogů (k tématům např. e-learning, wordpress, virtuální úložiště atd.) Harmonogram realizace projektu: Přípravná fáze: - 1.11.2013 – 23.1.2014 - definování projektového záměru na základě potřeb cílových skupin, příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci, předložení žádosti o dotaci Oznámení výsledků výběrového procesu – dle výzvy uvedeno 04-05/2014 Realizační fáze: 1.5.2014 – 30.6.2014 - Příprava zadávací dokumentace a výzvy k podání cenových nabídek pro realizaci výběrového řízení vč. následné realizace a vyhodnocení výběrového řízení, uzavření smlouvy o dílo. 1.7.2014 – 31.8.2014 – realizace dodávek, předání předmětu plnění. 1.9.2014 – 30.09.2014 – vyúčtování a příprava podkladů pro předložení závěrečné zprávy s žádostí o platbu. Instalace pamětní desky, která bude umístěna bezprostředně po ukončení fyzické realizace projektu nebo nejpozději do doby podání Závěrečné monitorovací zprávy projektu, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu. 30. 09. 2014 – ukončení projektu, předložení závěrečné žádosti o platbu. 1.5.2014 – 30.09.2014 – finanční řízení projektu, realizace publicity Provozní fáze: 1.10.2014 a dále Pravidelné roční předkládání zpráv o zajištění udržitelnosti projektu. Součinnost při provádění kontroly pracovníky odboru udržitelnosti. Přehled financování projektu Celkové výdaje projektu: 1 852 545,- Kč Celkové způsobilé výdaje: 1 800 045,- Kč Celkové způsobilé investiční výdaje: 149 250,-Kč Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 1 650 795,-Kč Celkové nezpůsobilé výdaje: 52 500,-Kč Jiné peněžní příjmy projektu: 0,-Kč Příjmy projektu dle článku 55: 0,-Kč Způsobilé výdaje bez příjmů ( finanční mezera): 1 800 045,-Kč Křížové financování: 0,-Kč Vlastní podíl žadatele Veřejné prostředky: 270 006,75Kč Soukromé prostředky: 0,-Kč Dotace projektu Dotace z rozpočtu RR: 1 530 038,25Kč Z toho z EU: 1 530 038,25Kč Zdroje krytí vlastního podílu ve výši 15% způsobilých výdajů Dne 10.12.2013 přijalo zastupitelstvo obce Albrechtice následující usnesení: Zastupitelstvo obce Albrechtice 1. Vzalo na vědomí Informaci o možnosti poskytnout účelovou investiční dotaci v rámci projektu ROP MSK 2.1.1. – výzva 30, na modernizaci výuky a vybavení učebny fyziky v Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, ul. Školní 20 2. Rozhodlo Schválit zajištění financování 15% podílu způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů v projektu ROP MSK 2.1.1. – výzva 30, na modernizaci výuky a vybavení učebny fyziky v Základní škole a Mateřské škole Albrechtice, ul. Školní 20, z rezervy rozpočtu obce
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola i v letošním roce pokračuje v projektu „Sbíráme s panem Popelou“. Jedná se o ekologickou soutěž pro školy, která by měla provádět současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí. Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u mladé generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole pracuje základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Karviná. Ve školním roce 2013/2014 bylo odborově organizováno 8 pracovníků základní a mateřské školy. Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání a výchově: • Zřizovatel Obec Albrechtice • Česká školní inspekce a) Spolupráce při zajištění testování žáků v 5. a 9. ročníku • Pedagogicko – psychologická poradna Český Těšín, Karviná, Havířov a) Zjišťování poruch učení při vyšetřeních b) Spolupráce na úseku primární prevence • Sociální odbor OÚ Albrechtice • Odbor sociálně – právní ochrany dětí Karviná, Havířov • SPC Ostrava – Zábřeh, Karviná, Frýdek - Místek • RaŠ – sdružení „Rodina a škola“ , které pomáhá zajišťovat výchovně-vzdělávací akce na naší škole, (např. karneval, Valentýnská diskotéka, dětské radovánky, Mikulášská nadílka, Malování na chodníku, apod.). Taktéž finančně sdružení přispívá na provoz zájmových kroužků, LVVZ, Školu v přírodě, jízdné na turnaje a soutěže pro žáky, odměny pro nejlepší žáky školy, apod.) • Svaz dobrovolných hasičů Albrechtice a) Besedy pro žáky b) Výtvarná soutěž c) Likvidace přerostlých stromů v areálu školy • Policie ČR • Obecní policie a) Organizace besed pro žáky ZŠ a ŠD b) Asistence při přecházení přechodů • Obecní knihovna a) Knihovnické lekce pro jednotlivé ročníky b) Organizace Hlasité čtení herci divadel pro žáky c) Pasování prvňáčků na čtenáře • TJ Baník Albrechtice • ASPV Albrechtice a) Organizace sportovních soutěží b) Volnočasové aktivity pro žáky naší školy • Dům dětí a mládeže Juventus Karviná a) Organizace soutěží a olympiád pro žáky školy • Dům s pečovatelskou službou a) Zajištění kulturních vystoupení našich žáků pro seniory (Vánoce, Velikonoce) • SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) a) Vystoupení žáků – vítání občánků, kulturní akce v obci • Honební společenstvo Albrechtice a) Sběr kaštanů a žaludů b) Besedy a přednášky pro žáky • Divadlo Český Těšín • Moravskoslezské divadlo Ostrava • Sidus • Nadace „Život dětem
Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o činnosti školy a výsledcích hospodaření za rok 2013 Výnosy v Kč: • vybraných místních vládních institucí z transferů - od zřizovatele 4 898 369,- - od KÚ MsK 14 414 000,- - z EU 603 470,- • z prodeje a služeb 1 568 301,59 • z hospodářské činnosti 841 200,27 • čerpání fondů 58 752,- • ostatní výnosy z činnosti 326 330,73 • finanční výnosy 19,89 Výnosy celkem 22 710 443,48 Náklady v Kč: • mzdové náklady 10 827 789,- • zákonné sociální pojištění 3 629 201,- • jiné sociální pojištění 44 815,- • zákonné sociální náklady 159 323,71 • spotřeba materiálu 2 520 006,46 • spotřeba energie, tepla, vody 1 669 575,26 • opravy a udržování 695 314,06 • ostatní služby a náklady z činnosti 1 280 727,73 • náklady z drobného dlouhodobého majetku 909 188,39 • odpisy dlouhodobého majetku 898 369,- Náklady celkem 22 634 309,61 Kladný výsledek hospodaření ve výši 76 133,87 Kč Zpracovala: M. Turoňová
Výroční zpráva Mateřské školy
Obecní 698, 735 43 Albrechtice – školní rok 2013 /201
Obsah: A/ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVNÍCI ŠKOLY B/ STRUČNÉ HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE C/ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY D/ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ E/ PŘEHLED AKCÍ Zpracovala: Květuše Fusiková - ved. učitelka Mateřské školy v Albrechticích, dne 30.7.2014
A/ Charakteristika školy Od září tohoto školního roku byly děti zařazeny do čtyř tříd. Věkové složení všech tříd bylo heterogenní. Vzdělávaly se zde děti ve věku od 3-6 let. Ve dvou třídách byly i děti s odloženou školní docházkou. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 93 dětí, které byly přijaty na základě písemného rozhodnutí ředitele právního subjektu. Výjimka o zvýšení počtu dětí na 25 byla projednána se zřizovatelem již dříve a uplatnila se pouze v jedné třídě. Do nově zřízené třídy v přízemí hlavní budovy ZŠ, která byla otevřena od 1. ledna 2013, docházelo 20 celodenních dětí. Rodiče si je vyzvedávali po odpoledním odpočinku. Do této třídy byly nově přijaty dvě paní učitelky s dlouholetou praxí v oboru. Paní učitelky pohotově přiblížily tuto třídu dětem předškolního věku a nápaditě zde vytvořily hrací koutky pro různé námětové hry a činnosti. Výtvarný koutek s pomůckami k samostatnému tvoření apod. Rozdělily části třídy pro hru aktivnější i klidnější. Pro zlepšení hudební činnosti zařídily, společně s paní ředitelkou Martinkovou, odborné naladění staršího klavíru, který ještě výborně poslouží. Třídu rovněž vybavily záclonami a sítěmi s výtvarnými pracemi dětí a celý prostor třídy zútulnil. V tomto školním roce jsme začaly prvním rokem pracovat podle nově sestaveného ŠVP s názvem „Každou vteřinou objevujeme svět“, ve kterém se klade důraz na mezilidské vztahy, je podporováno přátelství, pěkné vztahy mezi dětmi, děti jsou systematicky připravovány na vstup do základní školy. ŠVP je zpracován v 6 tematických celcích. Ve třídách si volíme jednotlivá podtémata, která zařazujeme a rozpracováváme v TVP .V příštím školním roce budeme pokračovat v daném ŠVP, který budeme podle potřeby dotvářet v praxi a pedagogických radách. Pracovníci školy: vedoucí učitelka - Květa Fusiková učitelky: 1. tř. Šárka Jančarová, Helena Nogolová 2. tř. Pavlína Brzozová, Renata Hájková 3. tř. Květa Fusiková, Broňa Struhalová 4. tř. Táňa Lukeszová, Lenka Lupková Všechny pracovnice jsou plně kvalifikované a splňují požadované vzdělání. Provozní pracovnice: školnice - Helena Šataníková uklízečka - Jaroslava Kurková pomocná kuchařka - Martina Šataníková B/ Stručné hodnocení výchovné práce Prostřednictvím vhodné motivace jsme dětem celoročně přiblížily jednotlivá podtémata, která vycházela převážně z ročního období, ale i potřeb a požadavků dětí. V činnostech – pohybových, výtvarných, hudebních a rozumových se děti postupně rozvíjely. Velký důraz jsme kladly na různé formy her. Pracovaly jsme střídavě - ve frontálních a skupinových činnostech a maximálně jsme využívaly prožitkové učení. Ve své práci jsme se snažily: • preferovat dobré vztahy mezi dětmi, jako prevenci ubližování a šikany, proto klást důraz na činnosti, ve kterých spolu děti spolupracují, mají společné prožitky, kolektivně tvoří a pomáhají si • napomáhat dětem v chápání okolního světa a přibližovat jim normy chování a morální hodnoty společnosti • připravit děti pro vstup do základní školy a naučit je základním dovednostem důležitým pro celý další život - na základě jejich individuálních dispozic Náš nový školní vzdělávací program je zpracován do šesti tematických celků. Mateřská škola je pro děti, a proto je její program maximálně přizpůsoben potřebám a požadavkům dětí. Nikdo nebyl k ničemu nucen, přihlíželi jsme k individuálním schopnostem k možnostem a každého dítěte, dbali jsme, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. Děti s odloženou školní docházkou se vzdělávaly v 1. (2 děti ) a 2.třídě (1 dítě). Učitelky na jednotlivých třídách si tvoří své třídní vzdělávací programy, které zapisují do plánovacích bloků v podobě nabízených činností. Materiály k těmto činnostem si vedou ve svých vlastních zásobnících. Hodnocení provádí podle potřeby ( téměř denně ) a zapisují je k jednotlivým činnostem (zpravidla ke každé činnosti). Toto hodnocení nám slouží k celoroční evaluaci, z níž se vychází při zpracování výroční zprávy. Výsledky jednotlivých dětí jsou značeny do záznamových listů. Předškolní děti byly velmi podrobně hodnoceny ze všech výstupů časopisu Kuliferda, s kterým individuálně pracujeme. Ve všech činnostech, které děti provázely, jsme sledovaly rámcové cíle a kladly jsme si tyto základní otázky: • Co se dítě učí a poznává? (komunikovat, praktické dovednosti, vědomosti....) • S jakou hodnotou se dítě setkává? (spoluúčast, chápe nespravedlnost, ubližování, ponižování, tolerance k odlišnostem kamarádů, spolupráce.....) • Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí ? ( možnost prožít radost ze zvládnuté činnosti.. I v letošním roce byl kladen velký důraz na přípravu pro vstup nejstarších dětí do základní školy. Do základní školy letos nastoupí 28 dětí a v mateřské škole zůstávají po odkladu školní docházky čtyři děti - Adéla a Anežka Štajnerové, Arnošt Rzymanek a Marek Chnúrik - chlapec se zdravotními obtížemi (hypotonický syndrom), v logopedické péči (masivní dyslalie), zraková vada, opakovaně vyšetřen klinickým psychologem, proto má vlastní individuální program. Všechny činnosti v MŠ jsme prováděli tak, abychom vycházeli ze závazného dokumentu RVP pro předškolní vzdělávání (2004). Ke zkvalitnění přípravy nejstarších dětí do ZŠ jsme využili časopis „ Kuliferda“. Dále jsme čerpali ze zásobníků pracovních listů pro děti předškolního věku z internetu i jiných zdrojů. Tímto se děti zdokonalovaly v grafickém projevu a lépe plnily klíčové kompetence v různých oblastech. Na začátku školního roku jsme děti ve všech třídách seznámily s „Pravidly soužití “. Tato pravidla jsme poněkud přehodnotily a upravily jejich znění směrem k dětem. V příštím roce se zaměříme na jejich lepší pochopení dětmi, a tím čekáme větší dodržování, než tomu bylo doposud. Ve všech třídách měly děti možnost setkávání v komunitním kruhu, kde se zdokonalovaly v řečovém projevu, učily se hodnotit své vlastní jednání i chování ostatních dětí, popř. navrhnout nápravu. Děti se můžou ( nebo také nemusí ) svobodně vyjadřovat k danému tématu, nebo si navrhnout téma vlastní. Často se nám stávalo, že děti samy chtěly některé oblasti témat podrobněji poznat a prohloubit si tím své znalosti. Snažíme se dětem veškerou činnost vhodně motivovat a tím dosahujeme lepších výsledků. Zařazujeme také prožitkové učení, které je dětem přirozené a proto velmi oblíbené. Vždy přihlížíme k věkovým a individuálním potřebám dětí. Dbáme, aby měly děti dostatek pohybu během celého dne. Pokud to bylo možné, využívali jsme pro kvalitní pohyb dětí venku i v tělocvičně tělovýchovné přenosné náčiní a pomůcky Ve třetí třídě byla vzdělávací témata doplněna práci s legem, které skýtá spoustu možností, rozvíjí dětskou zručnost, představivost, fantazii, kolektivní cítění, samostatnost a další vlastnosti. Učitelky na této třídě pracují podle ročního plánu, který je součástí příloh ŠVP. C/ Materiální podmínky Mateřská škola je již kompletně, ve všech třídách, vybavena novým dětským nábytkem se skříňkami na hračky. Tímto je vyřešen volný přístup dětí ke hračkám, děti jsou vedeny k větší samostatnosti při hrách i během uklízení. Také rekonstrukce umýváren, WC a sprchovacího koutu proběhla průběžně a o letošních prázdninách bude zrekonstruována poslední koupelna a WC 1. třídy. Mateřská škola je vybavena dostatkem pomůcek k rozumovému, smyslovému, tělesnému, hudebnímu a výtvarnému vzdělávání. Výtvarné pomůcky a dětské knížky jsou v mateřské škole průběžně doplňovány. Ve středové chodbě v patře se nachází velmi dobře zařízená dětská a učitelská knihovna, kterou využíváme i k pravidelnému čtení dětem před spaním. Každá třída je vybavena přehrávači DVD i CD. Ve třetí třídě byla zakoupena plazmová TV, která je využívána dětmi velmi zřídka, pouze v případě dlouhodobě špatného počasí. Do budoucna bychom velmi uvítali interaktivní tabuli. D/ Návrhy na zlepšení práce • změříme se na pravidla soužití, aby byla dětmi vnímána a dodržována • budeme zařazovat více činností s prožitkovým učením, a kolektivních činnosti /ve dvojicích / řešení problémů • budeme maximálně využívat nově zrekonstruovanou „Přírodní zahradu“ a venkovní učebnu • zaměříme se důsledně na řečový projev dětí ( ve spolupráci s logopedkou p. Brázdilovou ) • budeme se snažit zapojit aktivnější rodiče do spolupráce / nové rodiče do Klubu rodičů • nadále budeme povzbuzovat děti a rodiče při sběru kaštanů a žaludů, pomerančové a citronové kůry a starého papíru, pokusíme se zapojit do sběru papíru i širší veřejnost (letáčky na vývěskách ) • zajistíme pro děti besedu s myslivcem, která je u dětí velmi oblíbená • pokusíme se zajištění barelu s pitou vodou na letní měsíce - zatím je pouze ve 3. třídě • rozšíříme spolupráci se ZŠ o společně dohodnuté akce (divadélka, vánoční jarmark, návštěva 1. třídy, soutěže ap.) • znovu rodičům nabídneme : taneční kroužek s Hopsalínem, angličtinu hrou, veselé pískání na flétničky, plavecký kurz • vysvětlíme rodičům význam internetových stránek a možnosti účastnit se diskusního fóra – přínos pro nápady • zajistíme dílny: Perličkování „Andílci“ (p. Kubíčková – spolupráce s rodiči) • nabídneme rodičům předplatné na příští školní rok 2014/2015 na divadelní představení loutkového divadla Bajka v Českém Těšíně • pro předškoláky nabídneme rodičům časopis „ Kuliferda“ E/ Přehled nejdůležitějších akcí ve školním roce 2013 /2014: Cíle, které jsme si stanovili, jsme plnili různými akcemi, aktivitami a hlavně prožitkovým učením: ° pohádkové kreslení s malířem A.Dudkem ° sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka v zimě, s vyhodnocením nejlepších sběračů třídy a školky,předání sběru myslivcům ° podle počasí děti navštěvovaly ranč Pohoda, kde jezdily na konících a měly možnost si prohlédnou i jiná domácí a cizokrajná zvířata ° dravci na hřišti, kde jsem spolu se ZŠ zábavnou formou shlédli lovy různých druhů dravců ° beseda s myslivcem ° vycházka ke krmelci ° Mikulášskou nadílku jsme letos měli v Dělnickém domě pod úspěšným vedení Hopsalína ° „Perličkování“ve 3. třídě, děti si vyráběly z perliček andílky na stromeček. ° Vánoční posezení u stromečku - Vánoční besídka pro rodiče s kulturním programem ° sběr pomerančové a citrónové kůry,výtěžek ze sběru jsme věnovali žirafám v ZOO Ostrava. ° karneval v tělocvičně ZŠ, kde se děti předvedly v pohybové dovednosti. • exkurze školy při výrobě upomínkových předmětů na jarmark ° Vánoční jarmark v ZŠ a účast na koncertě v dřevěném kostelíku ° starší děti shlédly výchovný koncert , který připravily děti ze ZUČ v Č.Těšíně - cesta vlakem ° nejstarší děti shlédly a vyzkoušely si ukázku 1. pomoci s členy Červeného kříže. ° nová tradice - vynášení Morény k řece Stonávce, seznámily s lidovými zvyky, písněmi ° honba za pokladem dětí 2. a 3.třídy, hledaly dopisy a splněnými úkoly nalezly poklad ° výlet do ZOO za žirafou - děti předaly sponzorský dar, který získaly sběrem pomeranč. a cirt. kůry, měly možnost se seznámit podrobně s životem žiraf odborným výkladem ošetřovatelkou zvířat. Nejstarší děti si vyslechly ve vzdělávacím centru přednášku o zajímavostech zvířat. ° návštěva 1. třídy ZŠ - seznámily se s p. učitelkou, podívaly se co všechno se naučili jejich kamarádi, prohlédly si třídu. ° Den dětí jsme oslavili návštěvou Jojoparku v Ostravě, kde si děti prověřily hlavně pohybou zdatnost. Akce se vydařila, spokojenost jak dětí, tak učitelek. ° divadelní představení - v mat. škole divadélko Beruška: Dobrodružství čertíka Bertíka O neposlušném Karlíkovi Lesní trpaslík Jak šla prasátka na výlet • interaktivní divadlo: „Pohádka nejpohádkovější“ • kouzelnické vystoupení p. Krejčího: Kouzla nejsou žádné čáry • v loutkovém divadle KDPB v Havířově: Šupinka vodníka Štístka Rákosníček a jeho rybník • miniteatro: Včelí královna • v loutkovém divadle Bajka v Č.Těšíně: Šípková Růženka Rumcajs • v Těšínském divadle muzikál : Ferda Mravenec • v loutkovém divadle Ostrava : Zlatovláska Děti jsme vedly ke slušnému a kulturnímu chování, z každého představení si odnášely pěkné zážitky a mravní ponaučení z pohádek. Až na KDPB v Havířově, kde se nám nelíbila organizace ani výběr divadelních představení. Proto jsme se rozhodly zaměřit se na divadelní repertoár v Českém Těšíně, zde byla spokojenost po všech stránkách. ° rozloučení s předškoláky na obecním úřadě za přítomností rodičů, zástupce ředitele školy, učitelky 1. třídy a starosty. ° třídní zakončení školního roku na Zámostí připravili rodiče dětí, které odcházejí po prázdninách do školy. Bylo provedeno „Pasování školáků“ rodiče připravili závodivé hry a soutěže o ceny..
Na základě hodnocení jednotlivých tříd zpracovala: Květa Fusiková
 
Rada školy byla seznámena s výroční zprávou Základní školy a Mateřské školy Albrechtice za školní rok 2013/2014
Předseda Rady školy Ing. Albín Budjač
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 4149x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2017 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací