Mateřská škola, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Mateřská škola Albrechtice


Bližší informace najdete na internetových stránkách mateřské školy:

www.msalbrechticek.cz

Kontakt: telefon: 59/6428439, mobil: 778093292
Ved. učitelka: p. Bronislava Struhálová

Adresa: Obecní 698, 735 43 Albrechtice
Představujeme vám zajímavou naučnou pomůcku pro děti, kterou se může pochlubit naše mateřská škola.
Podívejte se na toto v i d e o.

http://www.magbox.cz/cs/uvod

Školka hrou aneb "Létající koberec byl jen sen, MAGIC BOX je skutečnost!"

Představujeme Vám naši novinku vhodnou do heren školek. Děti naučí zábavnou formou pracovat s moderními technologiemi.
MAGIC BOX promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu školky ve strhující interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní plochou o velikosti 200 x 125 cm! Mobilní skřínka MAGIC BOX v sobě ukrývá špičkový interaktivní projektor, malý, ale výkonný počítač s Wifi a ozvučením! A k ní dostanete navíc i báječnou projekční plochu!

Jedná se o nenáročné mobilní zařízení bez nutnosti další instalace. Stačí připojit herní sestavu k el. zásuvce, zapnout ji a můžete začít dětem promítat na měkkou projekční podložku cokoli, co se jinak běžně promítá na plátno či tabuli. Tím, že se naše projekce pro děti odehrává v jejich nejpřirozenějším herním prostředí, tedy na zemi, je i dle zkušených učitelek MŠ tou nejvhodnější formou projekce právě pro naše nejmenší! Počítač se pak ovládá jednoduchým elektronickým perem či z klávesnice.

I velmi malé děti se díky MB mohou účastnit SW her, omalovánek, puzzle skládaček či jiných vzdělávacích aktivit, i když stojí, klečí nebo leží přímo na projekční ploše. Ta je pohodlná, teplá a pro děti velmi příjemná. Navíc může být celá i jako skládačka puzzle! Takže další aktivita pro Vaše děti, které si jí před použitím mohou celou složit.

A ptáte se, co tím vším získáte?
Pro děti je práce s MAGIC BOXEM opravdu velkou zábavou a vy, paní učitelky, je zcela nenásilnou formou připravujete krásně do školy!

Pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy:

Struhalová Bronislava - vedoucí učitelka MŠ
Jančarová Šárka - Učitelka MŠ
Brzozová Pavlína - Učitelka MŠ
Hájková Renata - Učitelka MŠ
Nogolová Helena - Učitelka MŠ
Nalewajková Jitka - Učitelka MŠ

Ostatní zaměstnanci mateřské školy:

Číslo
Příjmení Jméno
Kvalifikace
Zařazení
1 Kurková Jaroslava ano Uklízečka
2 Šataníková Helena ano Uklízečka
Školní řád mateřské školyVypracovala: Bronislava Struhalová, vedoucí učitelka MŠ
Schválil: Zdeněk Feber, ředitel školy

Od 1.9.2020 platí Novela Školského zákona o distanční výuce. Vloženo do školního řádu a ŠVP dne 23.8.2020. Ředitel Základní školy a Mateřské školy Albrechtice v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání, g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.
2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
Každé přijaté dítě má právo a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.
Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitel mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.
Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
3. Práva zákonných zástupců
Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
Zákonní zástupci dítěte mohou kdykoli hovořit s učitelkami jednotlivých tříd, je-li zajištěna bezpečnost dětí. Zákonní zástupci mají právo na diskrétnost informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života, delší rozhovor s učitelkou si mohou dohodnout v době, kdy učitelka není u dětí. Osobní jednání s vedoucí učitelkou MŠ je možné po předchozí domluvě, další formou informací jsou třídní schůzky, schůze KR ( klub rodičů ) a informační nástěnky v šatnách mateřské školy, internetové stránky:
www.msalbrechticek.wordpress.com
4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí
Zákonní zástupci dětí jsou povinni a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku), b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky), g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.
Povinnosti dětí při předškolním vzdělávání
Děti se řídí dohodnutými pravidly ve třídách.
Děti respektují pokyny zaměstnanců školy.
5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. května. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitel školy individuálně. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti. 4. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti od pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky: Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, to je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí: a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. V souladu s ustanovením § 34 a školského zákona je vždy přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto skutečnost písemně řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona). Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Jiné důležité údaje“ informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí. Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného, nebude dítě navštěvovat předškolní vzdělávání do doby, než mateřská škola asistenta získá. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání b) potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitel školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.
V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.
Rozhodnutí ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
6. Ukončení předškolního vzdělávání
Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
7. Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte
Ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy, doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy; školní vzdělávací program mateřské školy.
Ředitel stanoví dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření. Ředitel školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.
Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona). Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců
Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
8. Docházka a způsob vzdělávání
Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 souvislé hodiny denně začátek povinné doby vzdělávání bude od začátku školního roku 2021/2022 stanoven od 8.00 hodin a ukončení ve 12.00 hodin
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Označeno v docházce. Po delší nepřítomnosti /1 týden/ po návratu dítěte zpět do školy písemně v omluvném listě s uvedením důvodů absence.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
9. Přebírání/ předávání dětí
Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou nebo v individuálně dohodnuté době.
Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.
Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škola a pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, dále informuje telefonicky ředitele školy a postupuje podle jeho pokynů:
kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
případně se obrátí na Policii ČR.
Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.
10. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: - příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy a tato skutečnost je ihned oznámena zákonnému zástupci; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce a příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy, odvede ho zpět domů, - příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem školu. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
11. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávaly součástí jedné skupiny. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem formou on-line či off-line
- úkoly budou zasílány e-mailem zákonným zástupcům dětí,
- úkoly budou předány písemně osobně zákonným zástupcům,
- budou umístěny na webových stránkách školy:
www.msalbrechticek.wordsress.com
- po individuální domluvě předány do schránky.

II. Provoz a mateřské školy
Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
Mateřská škola Albrechtice je zařízení s celodenním provozem.
Provoz mateřské školy začíná od 6.00 hodin do 16. 30 hodin.
Děti se scházejí do 8.00 hodin, výjimečně je možná individuální dohoda o pozdějším příchodu – nahlásit je nutné předem.
Děti, které přicházejí do MŠ před sedmou hodinou, se scházejí v 1. třídě, po příchodu učitelek 2. a 3. třídy odcházejí do svých tříd v 1. patře. Děti, které opouštějí MŠ později rozchází se rovněž z 1. třídy.
Po obědě si zákonný zástupce může dítě vyzvednout po předchozí domluvě s učitelkou, odpolední svačinku si vezme s sebou (tj. nejdříve ve 12.15 hod.).
Zákonný zástupce je povinen své dítě vyzvednout a opustit areál školy do skončení provozu mateřské školy (tj. do 16. 30 hodin)
V měsících červenci a srpnu může ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit či přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitel mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.
Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů; pouze však první den nepřítomnosti.

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.


Vnitřní denní režim v mateřské škole

Režim dne v 1. 2. a 3. třídě:

6.00 – 7.00
- scházení dětí v 1. třídě ( červená) přízemí– hry podle vlastního výběru
- rozcházení do jednotlivých tříd

7.00 – 8.45
- spontánní činnosti
námětové, smyslové, didaktické, konstruktivní
grafická cvičení
- tělovýchovné chvilky
- didakticky zacílené činnosti (individuální, skupinové, řízené )
- relaxační cvičení
- ranní komunitní kruh

8.45 – 9.15 -osobní hygiena, svačinka
9.15 – 9.45
- řízené činnosti - výchovně vzdělávací činnosti, (frontální, skupinová, individuální)

9.45 – 11.45
- osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku- procházka nebo činnosti na školní zahradě,
případně náhradní činnost

11.45 – 12.15 - hygiena, oběd , příprava na odpočinek
12.15 - 12.45
- ukládání k odpočinku

12.45 - 14.15
- odpočinek, podle potřeb dětí, případně individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku a dětmi s odloženou školní docházkou

14.15 - 14.45 - hygiena, úklid lůžkovin, svačinka
14.45 - 16.30 - spontánní činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry
- individuální činnosti a cílené hry
- v létě pohybové aktivity na školní zahradě do odchodu dětí…


Časový harmonogram je pouze orientační, činnosti se zpravidla přizpůsobují přirozeným vývojovým a individuálním potřebám dětí. V průběhu dne jsou dětem nabízeny různé aktivity, které vycházejí ze ŠVP mateřské školy a týdenních plánů.

O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.
Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole osobně nebo telefonicky učitelce mateřské školy.

Nepřítomnost pro onemocnění nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, písemně či telefonicky.

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Dítě je automaticky přihlášeno k dennímu stravování při docházce do MŠ. Je zapsáno do evidence docházky a tím i zároveň ke stravování. Děti, které odchází po obědě se zapíší do evidence – odchody dětí po obědě /v šatně na nástěnce/ nebo to nahlásí učitelce dané třídy. Změny ve stravování lze nahlásit též telefonicky.
Pokud rodič žádá úlevu o prominutí úplaty musí donést doklad o hmotné nouzi potvrzený úřadem práce a vyplnit žádost o prominutí úplaty. Tu předloží řediteli MŠ, který poté vydá rozhodnutí o prominutí úplaty.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě..

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech (například sportovních činnostech) nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi.
Řídí se ust. § 7 odst. 3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá: povinnost zajistit třídu dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.
Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona,
"vyloučit" dítě ze vzdělání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník přijmout dítě do mateřské školy pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění či parazitárního napadení.
a) Za akutní infekční onemocnění se považuje:
- virová rýma(tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez
zvýšené tělesné teploty
- bakteriální rýma (tj. zabavená - zelená, žlutá, hnědá, rýma, která vytéká dítěti
z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty
- intenzívní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez
zvýšené tělesné teploty
- onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži - plané neštovice, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo - průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací.
Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě které nemá realimentovaný
trávicí trakt na běžnou stravu,nemůže školu navštěvovat.
- zánět spojivek
- zvýšená teplota, nebo horečka
Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě které nemá realimentovaný
trávicí trakt na běžnou stravu,nemůže školu navštěvovat.

Za parazitní onemocnění se považuje:
- pedikulóza (veš dětská) Dítě může škola přijmout až tehdy, je-li zcela
odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.
- roub dětský
- svrab

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího
léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné nebo má parazitární onemocnění.
Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění
u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:
- Plané neštovice.
- Spála.
- Impetigo.
- Průjem a zvracení.
- 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa.
- Zánět spojivek.
- Pedikulóza (veš dětská).
- Roupi.
- Svrab.
Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní
rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění.
Oznámení o tom probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě,

Chronická onemocnění u dítěte.
Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická
rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře
specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě
považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení.
Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je
považována za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení.
Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je:
- Epilepsie
- Astma bronchiale.

Podávání léku a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.
Mateřská škola nemá povinnost dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a
léčivé přípravky.
Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má
k tomu oprávnění.
V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je
nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnou zprávu od lékaře.
V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat
na místě "Protokol o podání léků" s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě
neodkladné situace, dítěti podají.
Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech
záchrannou službu.
Pokud mateřská škola žádost rodiče o podání léků zamítne, je rodič povinen zajistit
podání léků sám.

Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
Zaměstnanci i rodiče odkládají osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.
V. Poskytování informací zákonným zástupcům
Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.
Zákonní zástupci dítěte mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.
Ředitel mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě). Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku, právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů - GDPR. Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.
V. Pravidla vzájemných vztahů
Zaměstnanec školy je povinen vystupovat vůči dětem vždy v jejich zájmu. Vztahy mezi zaměstnanci, zákonnými zástupci a dětmi vycházejí ze vzájemného respektu, úcty a důstojnosti, při komunikaci dodržují společenská pravidla, pravidla slušné konverzace. Zaměstnanci školy vystupují tak, aby pozitivně reprezentovali školu na veřejnosti, napomáhali posilovat kladné vztahy mezi školou a veřejností, školou a zákonnými zástupci dětí.
VI. Závěrečná ustanovení
Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021. Mgr. Feber Zdeněk, ředitel ZŠ a MŠ Albrechtice
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 15320x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací