Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání
Hlavní náplní práce výchovného poradce na I. i na II. stupni je spolupráce na řešení problémů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se jedná o specifické vývojové poruchy učení (zejména dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie).

Děti, jejichž výkony v některých předmětech neodpovídají vynaložené snaze, mohou být vyšetřeny v pedagogicko - psychologické poradně. Zjistí-li odborníci, že neúspěch ve školní práci je způsoben právě některou z poruch učení nebo jejich kombinací, má toto dítě právo na zohlednění poruchy, na práci se speciálními pomůckami nebo využití jiné formy práce než učitel zadá ostatním žákům ve třídě. V případě těžších forem specifických poruch učení nebo zdravotního postižení žáka přichází do školy z poradny písemné doporučení žáka k integraci. Při integraci je žák zařazen do běžné třídy základní školy, ve které je mu věnována zvláštní péče formou výuky podle individuálního vzdělávacího plánu. Ten opravňuje učitele, aby některé celky se žákem probral pouze informativně a zaměřil se na procvičení základního učiva, žák může v hodinách využívat různé kompenzační pomůcky (např. přehled mluvnice, kalkulátor), rodiče se s vyučujícími domluví na formě hodnocení (klasifikace známkami nebo slovně) a také na formě spolupráce se školou.

Specifické poruchy učení


- jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematického usuzování nebo počítání (Matějček, 1995).

Předpona dys- znamená rozpor, neúplně rozvinutou funkci.

Dyslexie - specifická porucha čtení - neschopnost naučit se číst běžnými metodami, postihuje rychlost, správnost čtení, porozumění čtenému textu.

Dysgrafie - specifická porucha grafického projevu - zahrnuje celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen.

Dysortografie - specifická porucha pravopisu - postihuje celkovou oblast gramatiky nebo jen určitých jevů.

Dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností - porucha se týká zvládání základních početních úkonů.

ADHD, ADD - vývojové poruchy pozornosti a chování.

Poruchy autistického spektra- vývojové neuropsychické onemocnění.

I vy, rodiče, můžete svým dětem pomoci, jak?

Pomoc dítěti ze strany rodičů
 • Akceptovat problém - rodič se učí, co dyslexie (i jiné poruchy) znamená, akceptují, že jejich dítě je dyslektik a jsou připraveni dítěti pomoci.
 • Vysvětlení dyslexie - rodiče dítěti vysvětlí, že dyslexie nemá nic společného s hloupostí, že s sebou přináší potíže ve čtení, psaní a v jiných předmětech, které lze společně překonat.
 • Při domácích úkolech dbát na uvolněnou atmosféru - dítě nesmí být pod tlakem, nenutit ho!! Pomoc rodičů musí být dítětem akceptována.
 • Motivace, sebedůvěra - u dítěte musí převládat pocit úspěchu, proto je vhodné dodržovat následující pravidla: začít tím, co dítě dobře ovládá, pomalu zvyšovat stupeň náročnosti, uznat píli a snahu (i při špatném výsledku), dítě neustále chválit - uznat i malé pokroky.
 • Povzbuzení - i při neúspěchu dítě povzbuzovat, společně probrat chyby, promyslet další postupy.
 • Dítě nepřetěžovat - úkoly rozdělit po malých částech, učební látku přehledně znázornit (barevně vyznačit), raději 5x týdně 10 -15 min, než 1x týdně 1 hodinu.
 • Stanovení jen krátkodobých cílů - dlouhodobé cíle a plány vzbuzují u dětí strach.
 • Zaměřit se na čtení - čtení je rozhodujícím základem pro všechny školní předměty.
 • Vícesmyslový přístup - zjistit, který smysl dítě při učení upřednostňuje, snaha o zapojení všech smyslů (zrak, sluch, hmat, pohyb, čich i chuť).
 • PC - programy - využití počítače je velmi motivující
 • Kontakt se školou - vést pravidelné hovory s učiteli, školním speciálním pedagogem: co dítě zvládá, v čem je slabší a co je třeba procvičovat, jaké metody zvolit...
 • Hry a sport- dát možnost vyniknout v jiných volnočasových aktivitách, umožnit dítěti volnou spontánní hru, dostatek pohybu, procvičit si slovní zásobu - scrabble, slovní kopaná, audiokazety aj.
 • Spoluúčast rodičů na různých činnostech
 • Učební techniky - vybrat vhodné psací náčiní: měkká tužka (zabránit drápovitému úchopu, tlačení na tužku, anatomický tvarovaný nástavec, pero Tornádo...),využití barev pro optickou podporu (pastelky, zvýrazňovače), zhotovení tabulky nejobtížnějších slov a viditelně pověsit na zeď, využití kartiček s obtížnými slovy atd.

Jak pomoci dítěti při čtení   
                                             
Čtení je důležité, je rozhodující základ pro všechny školní předměty.

Pravidelně číst denně 10 – 15 min.

Čtení po hláskách – obtížná slova číst hlásku po hlásce a za každou hláskou udělat krátkou pauzu.

Využití čtecího okénka, také záložka pomůže, aby dítě četlo správný řádek a nepřeskakovalo, čtecí okénko používat pod vedením dospělé osoby.

Vzbudit zájem o čtení, číst s dítětem obsahově zajímavé knihy psané velkým tiskacím písmem. Střídat se ve čtení - jednu větu (odstavec) dítě, druhou větu rodič. Použít "dublované čtení" - čte dítě a rodič společně.

Využít „komiksů“, hádanek a vtipů, jsou většinou krátké a motivují děti ke čtení.

Oprava chyb, neopravovat každé chybně přečtené slovo, zaměřit se hlavně na obsah čteného.

Porozumění obsahu, klást otázky k textu, vyprávění obsahu vlastními slovy.

Měření času, při čtení měřit dítěti čas (tajně), dítě nesmí být pod vnějším tlakem. Měření slouží pro zjištění tempa ve čtení.

Radost ze čtení, dělat vše pro to, aby dítě mělo ze čtení radost. Čtení musí být zajímavé a zábavnéJak pomoci dítěti při psaní       
                                 


Pokud dítě zpozoruje chybu již během psaní, škrtnout celé slovo a napsat znovu, neškrtat jen jednotlivá písmena.

Smysluplný opis - nejdříve nahlas číst po slabikách, později po slovech, po větách, poté napsat zpaměti a hlasitě, později potichu po slabikách (slovech, větách) předříkávat napsané slovo / větu / text přečíst a porovnat s originálem.

Nácvik diktátu - využít jen známý, procvičený materiál, při čtení textu dítě jen naslouchá a všímá si pohybů mluvidel, nenechat dítě během čtení psát!

Hledání chyb - musíme trénovat. Dítě pomalu čte napsaný text. Pokud přehlídne chybu, označíme mu nejprve jen řádek, ve kterém má chybně napsané slovo. Jestliže chybu nenajde, poukážeme přímo na chybné slovo.

Rozvoj sebeúcty dítěte

Je potřeba, abyste:
 • přijali přednosti dítěte
 • stanovili dosažitelné cíle
 • pomohli dítěti hodnotit jeho výsledky realisticky
 • naučili dítě nebýt k sobě příliš kritické
 • naučili dítě chválit samo sebe
 • měli rozdělené povinnosti v rodině, byli jednotní v požadavcích na dítě
 • dítě musí cítit, že je milováno, cítit, že někam patří
 • dítě potřebuje zažívat pocit, že se může samo rozhodnout
 • v některých případech (např.: poruchy pozornosti) zaveďte stálý denní režim s pevnými pravidly
                                                                                                 
                                                                                                               
 
NADANÍ A MIMOŘÁDNĚ NADANÍ ŽÁCI

Nadaný žák je podle vyhlášky 27/2016 sb. žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech již výše zmíněných.

V definici nadání se uvádí kromě vysokého intelektu a výborné paměti i tvořivost, výjimečnost a také motivace k dosažení určitých výsledků. Nadaní žáci mají velkou potřebu se učit, vyhledávat nové informace, ověřovat si poznatky. U nadaných dětí se často můžeme setkat s jistou vyspělostí v určité oblasti – v jiné mohou být opoždění. Například dítě, které od tří let čte, si v příslušném věku nedokáže zavázat tkaničky. Mají zvláštní způsob učení, tvořivě přistupují k řešení problémů, jsou velmi brzy schopni abstrakce, věci dávají do neobvyklých souvislostí a jsou velmi dobře vybaveni v oblasti verbálního projevu. Mívají specifický smysl pro humor. Nadaní jsou charakterizováni neobvyklými zájmy oproti svým vrstevníkům. Pokud se o něco zajímají, jsou silně motivováni pro činnosti v této oblasti. Někdy se projevují naopak negativně – odmítají práci, pracují nedbale, vyrušují, často proto, že se nudí. Mohou mít tendenci stát se třídními šašky. Na jedné straně mohou být přecitlivělí nebo naopak panovační, k sobě i okolí přehnaně kritičtí.

Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi bystrým a nadaným dítětem:

Bystré dítě
Nadané dítě
Umí odpovídat
Klade další otázky
 Zajímá se   Je zvědavé
 Má dobré nápady  Má neobvyklé nápady
 Odpovídá na otázky  Zajímají jej detaily, rozpracovává, dokončuje
 Je vůdcem skupiny  Je samostatné, často pracuje samo
 Jednoduše se učí Většinu už zná 
 Mezi vrstevníky je oblíbeno  Víc mu vyhovuje společnost starších dětí
 Chápe významy Dělá závěry 
 Přesně kopíruje zadaná řešení  Vytváří nová řešení
 Dobře se cítí ve škole, ve školce  Dobře se cítí, když se učí (něco nového)
 Přijímá informace Využívá informace 
Je vytrvalé při sledování    Sleduje pozorně
 Je spokojené s vlastním učením a výsledky Je velmi sebekritické 

                                               
Nadaným žákům je obvykle umožněno pracovat na vyšší úrovni nebo rychlejším tempem. Jedná se o rozšiřování, prohlubování učiva nad rámec běžných učebních plánů, za účelem další stimulace k hledání dalších originálních řešení, možných souvislostí v daném tématu. Při zadávání těchto úkolů se opíráme o zájmy dítěte.

Péče o nadané žáky:

Mensa České republiky

Centrum nadání

Centrum rozvoje nadaných dětí

Společnost pro talent a nadání

Talnet

 
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 2413x | Datum: 01.08.2018

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací