Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

haka-prvnacci-albrechtice0103baner.jpg P1310633.JPG 1.A.jpg IMG_2026.jpg IMG_5789.JPG

Uzavření základní školy ode dne 14. října 2020

13. října 2020

SDĚLENÍ K UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OD 14. 10. 2020 do 23.10.2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole. Osobní přítomnost žáků na vzdělávání je v souladu se školským zákonem nahrazena distanční výukou.

Mateřská škola
Nevztahuje se na provoz mateřské školy – nadále zůstává otevřená – provoz nepřerušen.

Po dobu distanční výuky platí:

• Distanční výuka je pro žáky dle platné legislativy povinná. Žáci jsou povinni se distanční výuky aktivně účastnit. V případě, že žák nebude mít možnost se distanční výuky účastnit on-line formou, nahlásí rodiče neprodleně tuto skutečnost třídnímu učiteli, se kterým si zároveň domluví způsob a četnost předávání úkolů a podkladů k výuce.
• Nemůže-li se žák účastnit distanční výuky ze zdravotních důvodů, omluví zákonný zástupce žáka u třídního učitele. Využít může DM systém, nebo komunikaci prostřednictvím telefonu či e-mailu školy.
• O formě distanční výuky, způsobu komunikace, zadávání učiva a případných časech on-line vzdělávání, budou žáci informováni vyučujícími jednotlivých předmětů. Informace budou předány buď osobně v době prezenční výuky, nebo budou předávány prostřednictvím komunikace přes DM systém (evidenční systém), nebo prostřednictvím e-mailu.
• Ve dnech vyhlášeného volna a prázdnin (26.10. až 30.10.2020) distanční výuka neprobíhá.


STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY

• Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
Stravování je zajištěno takto:
• Od středy 14.10. do pátku 16.10.2020 se mohou přihlášení žáci stravovat v níže uvedeném čase. Nemají-li stravující se žáci zájem o odebrání oběda v uvedených dnech, musí se řádně odhlásit u vedoucí jídelny podle standardních pravidel pro odhlašování stravy.
• Od pondělí 19.10. do pátku 23.10.2020 bude všem žákům školy odhlášen oběd, ale jídelna zůstává v provozu. Má-li zákonný zástupce žáka zájem o stravování žáka v týdnu od 19.10 do 23.10., musí nejpozději do pátku 16.10., do 14.00 hodin přihlásit žákovi obědy u vedoucí školní jídelny.
• Čas pro stravování žáků v době distanční výuky je omezen na dobu od 11:30 do 12:30 hod.
• Stravující se žáci musí dodržovat předepsané hygienické podmínky – roušky, rozestupy a zákaz shromažďování se před i ve škole a jídelně.
• Ve dnech volna a prázdnin (26. až 30. 10. 2020) stravování žáků neprobíhá, strava je odhlášena automaticky.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina nebude od 14.10. do 30.10.2020 v provozu.

• Prosíme rodiče, kteří se ještě nezaregistrovali do DM systému, aby registraci provedli co nejdříve. Usnadní nám to oboustrannou komunikaci.

V Albrechticích, dne 13. 10. 2020 Zdeněk Feber v.r. Ředitel školy


Sdělení k organizaci výuky od 12. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod., a krizového opatření ode dne 26. října 2020 od 0:00 hod. do dne 27. října 2020 do23:59 hod. rozhodl ředitel Základní školy a Mateřské školy Albrechtice takto:

Výuka žáků na 1. stupni ZŠ probíhá nadále prezenčně ve škole.

Výuka na 2. stupni je organizována takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020:

Třídy: 6.A, 7.A a 8.A výuka prezenčně ve škole dle rozvrhu hodin

Třídy: 7.B a 9.A distanční výuka

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020:

Třídy: 7.B a 9.A výuka prezenčně ve škole dle rozvrhu hodin

Třídy: 6.A, 7.A a 8.Adistanční výuka

Upozorňujeme, že distanční výuka je pro žáky povinná. O formě distanční výuky, způsobu komunikace, zadávání učiva a případných časech on-line vzdělávání, budou žáci informováni vyučujícími jednotlivých předmětů. Informace budou předány buď osobně v době prezenční výuky, nebo budou předávány prostřednictvím komunikace přes DM systém (evidenční systém), nebo prostřednictvím e-mailu.

MIMOŘÁDNÉ DNY VOLNA

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ MAJÍ V DANÉM OBDOBÍ DISTANČNÍ VÝUKU

Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd individuálně odebrat a sníst v prostorách jídelny, a to v době od 11:30 hod do 13:00 hod. Nemohou-li stravující se žáci oběd v době distanční výuky odebírat, musí se řádně odhlásit u vedoucí jídelny podle standardních pravidel pro odhlašování stravy. Ve dnech volna (26. a 27. 10. 2020) stravování žáků neprobíhá, strava je odhlášena automaticky.

V Albrechticích, dne 8. 10. 2020
V zastoupení Jiří Bakončík
Zástupce ředitele

Čistička vzduchu v každé třídě - ETA Puris 3569 90000

V současné době, abychom předešli nakažení žáků a učitelů, jsme zakoupili do každé třídy a do obou oddělení školní družiny čističky vzduchu ETA Puris 3569 90000. Ta je schopna zajistit svěží a čisté ovzduší i ve větších místnostech. Svým výkonem spolehlivě dokáže vyčistit vzduch i v prostorech do velikosti 80 m2, takže ji můžeme používat ve třídách. Navzdory vysoké efektivitě má nízkou hlučnost 64 dB a nebude rušit v době vyučování. Vynikající úroveň filtrace zajišťuje účinnost až 99,97 %. Dokáže zachytit prachové částice, bakterie, mikroorganismy, ale také zvířecí chlupy, a to díky kombinaci HEPA filtru, uhlíkového filtru a nylonového předfiltru.
Funkce ionizátoru
Mimo jiné můžeme čističku přepnout do režimu klasického ventilátoru, u kterého si lze vybrat hned ze čtyř přednastavených rychlostí. Při aktivaci ionizátoru se do ovzduší vypustí záporné ionty, které vzduch ještě lépe pročistí. Sám přístroj automaticky kontroluje čistotu ovzduší, a podle vyhodnocených informací automaticky upraví nastavení výkonu pro ty nejlepší výsledky.

Informace výchovného poradce:

Kontaktní adresa: vp.zsalbrechtice@seznam.cz

Konzultační hodiny :

pátek - od 11.30 do 13.30 hodin.

Konzultaci v jiné dny lze předem dohodnout.


Kontaktní adresa na zástupce ředitele školy

Mgr. Jiří Bakončík:

zr.zsalbrechtice@seznam.cz


 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

22. června 2020

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

zanedlouho Vaše dítě nastoupí do 1.třídy naší školy a nyní ještě zbývá čas je na tuto změnu připravit.

Co pro to můžete udělat?

Zdokonalit sebeobsluhu dítěte

Dbát na dodržování společenských návyků – zdravení, slůvka

děkuji, prosím, promiňte...

Zautomatizovat základní hygienické návyky

Dítě by mělo bez ostychu komunikovat s dospělými

Umět poslechnout pokyny dospělých

Dbát na správnou výslovnost

Držet správně tužku a nůžky

Umět se převléknout a obléknout

Udržovat pořádek na svém pracovním místě

Uložit si správně věci do aktovky

Motivujte, prosím, Vaše dítě na školu kladně tak, aby se do školy těšilo.

Nestrašte dítě školou.

Na konci prázdnin změňte, prosím, denní prázdninový režim tak,

aby byly děti ráno vyspané a aby se do školy vypravovaly v klidu a bez stresu.

Co Vaše dítě do 1. třídy potřebuje?

Aktovku, pouzdro, papuče nebo jiné přezůvky s plnou patou a s bílou podrážkou, ručník s poutkem, plátěný nebo plastový ubrousek na lavici na svačinu, cvičební úbor – tričko, kraťasy (v zimním období tepláky), cvičky s bílou podrážkou – vše v plátěném pytlíku, do výtv. výchovy – zástěrku nebo starší košili, igelitový ubrus na lavici, hadřík na utření lavice a výtv. pomůcek.
Dále pak pořiďte složky na sešity velikosti A4 a A5. Obaly na sešity a na učebnice zakoupíte podle potřeby a velikosti v průběhu prvního školního týdne. Veškeré věci, prosím, dětem podepište.

Velké množství pomůcek děti dostanou od ZŠ, sdružení RaŠ a SPOZu.

Jde o: pracovní sešity do 1.třídy, vodové barvy, trojhranné pastelky, voskovky, modelovací hmotu, 3 štětce a kelímek na vodu do VV,gumu, 2 tužky, nůžky, složku barevných papírů, lepidlo, skicák, tužku trojhrannou, pero Torpédo, bloček, sešit.
Na začátku šk. docházky pak p. uč. třídní Mgr. D. Přívratská zakoupí z třídního fondu všem kapsáře na pomůcky k zavěšení na lavici a mazací tabulku + fix pro nácvik psaní.
Veškeré další informace týkající se školní docházky dostanete i v písemné podobě první školní den.

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1.září 2020 v 8 hodin ve třídách.
Tento den nepotřebují děti žádné pomůcky ani aktovku. 
Žádáme rodiče prvňáčků, kteří jej budou 1. září doprovázet do 1. třídy, aby při vstupu do školy používali roušky. Děkujeme.
Připravte si pro p. uč. třídní informace o tom, jak a s kým bude Vaše dítě v prvním týdnu odcházet ze školy domů.
Vyučování prvňáčků bude totiž v prvním týdnu kvůli lepší adaptaci na školu zkrácené: úterý a středa – výuka do 9,25 hodin, čtvrtek a pátek do 10,30 hodin a další týden již do 11,25 hodin.
Pokud rodič pracuje, může být prvňáček v průběhu prvního šk. týdne se svým p. uč. třídním do 11,25 hodin ve třídě a pak přechází do školní družiny.
Po ukončení programu ve třídách dne 1.9. 2020 zájemci z řad rodičů ihned jdou přihlásit své dítě do školní družiny a do jídelny ke stravování.

Těšíme se na Vás 1. září v ZŠ a MŠ Albrechtice.
Mgr. Jiřina Kowalczyková
© 2014 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací