Školní řád, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Školní řád

Školní řádŽák má právo (Práva žáků vycházejí z § 21 Školského zákona).


Podrobnosti k výkonu práv žáků:

Sdělovat své názory, obhajovat své skutky.

Od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz.

Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, a to v průběhu celého školního roku.

Dostávat úkoly přiměřeně náročné, tvořivé a takové, kterým rozumí.

Na poskytnutí včasné a účelné rady v různých otázkách vzdělávání.

Být hodnocen individuálně tak, aby svému hodnocení rozuměl.

V případě nezbytné potřeby zatelefonovat svým rodičům z kanceláře školy.

Vyjádřit se k činnosti školy za předpokladu dodržení zásad slušného chování.

Ke svému samostudiu využívat školní knihovnu, sbírky školy, počítačovou učebnu včetně internetu.

Žáci mohou pracovat a podílet se na životě školy prostřednictvím školní rady.


Žák je povinen: (Povinnosti žáků vycházejí z § 22 Školského zákona).


Podrobnosti k výkonu povinností žáků:

Do školy přijít včas a v šatně se přezout. Za pozdní příchod žáka se považuje příchod po zvonění v 7,45 hod.

Být přítomen na začátku každé vyučovací hodiny, na vyučování být řádně připraven a být vybaven potřebnými pomůckami včetně žákovské knížky.

Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin a laboratorních prací. Povinná je i účast po přihlášení v nepovinných předmětech, zájmových kroužcích a ostatních akcích, které škola organizuje v době výuky.

Nenarušovat průběh vyučovací hodiny, o slovo se hlásí zvednutím paže.

Plnit své školní povinnosti

Respektovat pokyny pracovníků školy.

Dodržovat pravidla slušného chování, slušně pozdravit všechny dospělé, se kterými se potká.

Nedonášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví jeho samotného nebo zdraví spolužáků, způsobit úraz nebo by ohrožovaly jeho mravní výchovu. Do školy žák nepřináší žádné cenné předměty (mobilní telefony, MP3, MP 4, apod.), škola nenese za jejich případnou ztrátu zodpovědnost).


Rodič (zákonný zástupce) má právo: (Práva rodičů (zákonných zástupců) vycházejí z § 21 Školského zákona).


Podrobnosti k výkonu práv rodičů (zákonných zástupců):

Dostat na škole potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se s výročními zprávami i další dokumentací školy.

Jednat s kompetentními zaměstnanci školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním, chováním, hodnocením a dalšími činnostmi svého dítěte.

Být zvolen zástupcem třídy do občanského sdružení rodičů „Rodina a škola“ při ZŠ a MŠ AlbrechticeRodič (zákonný zástupce žáka) je povinen: (Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) vycházejí z § 22 Školského zákona).


Podrobnosti k výkonu povinností rodičů (zákonných zástupců žáka):

Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.

Omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování (telefonicky, elektronickou poštou, osobně nebo písemně), a to nejpozději do 48 hodin od začátku absence, po návratu do školy nepřítomnost omluvit písemně v žákovské knížce, případně, je-li tak domluveno, i omluvenkou id lékaře.

Prokazatelně informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Při předem známé absenci požádat o uvolnění třídního učitele, má-li být nepřítomnost delší než dva dny, požádat písemně ředitele školy.

Na vyzvání ředitele nebo učitele se dostavit do školy k projednání záležitosti týkající se jeho dítěte.

Svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře.

Odstranit nebo finančně uhradit škodu na majetku školy, kterou zavinilo jeho dítě.

Oznamovat škola údaje k vedení školské dokumentace a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změnách v těchto údajích.

Dodržovat tento řád.


Průběh vyučování:


Pro vstup do školy používají žáci hlavní vchod, který se otevírá v 7,30 hod. Stanoví-li rozvrh jiný začátek výuky nebo při odpoledním vyučování, čekají žáci v prostorách šaten a vstupují do učeben až v přítomnosti příslušného učitele.

Pokud žák výjimečně potřebuje odejít během vyučování (včetně přestávek) ze školy, musí písemnou omluvenku rodičů (zákonných zástupců) předložit předem třídnímu učiteli nebo vedení školy. Bez takové omluvenky nesmí během vyučování školu opustit.

Žáci se přezouvají v šatnách do domácí obuvi, v kapsách odložených svršků nezanechávají peníze ani jiné cenné předměty.

Do školy chodí žák ve vhodném a přiměřeném oblečení.

Šatnu uzamyká šatnář, který po dobu vyučování má u sebe klíče, na konci vyučování je odloží na určené místo.

Žáci nenosí do školy cenné předměty a velké finanční částky. V případě nutnosti související s výchovně vzdělávací činností školy, finanční částku uloží před vyučováním u třídního učitele nebo u vedení školy. Peněženky, průkazky nenechávají o přestávkách bez dohledu v aktovkách a na lavicích. Během tělesné výchovy ukládají tyto předměty u vyučujícího TV v Kabinetě TV.

Žáci, kteří do školy přijíždějí na jízdním kole, ho uzamknou v určeném stojanu u bočního vchodu do školy (pavilon tělocvičen).

Žáci nenarušují průběh vyučování, o slovo se hlásí zvednutím paže, plní své povinnosti i povinnosti třídní služby.

Nepřijde-li vyučující do 5 minut po zazvonění, hlásí to služba vedení školy.

Jestliže se žák nemohl ze závažných důvodů připravit na vyučování, omlouvá se na začátku hodiny.

V tělocvičně žáci používají obuv nezanechávající černé stopy, při cvičení na školním hřišti používají obuv k tomu určenou. Do tělesné výchovy mají žáci cvičební úbor.

Do odborných učeben a tělocvičen odcházejí žáci až ke konci přestávky, vstupovat do nich mohou za přítomnosti učitele, uvnitř se řídí řádem učebny.Vyučovací hodiny a přestávky:

Hod. 7,45 – 8,30

Hod. 8,40 – 9,25

Hod. 9,45 – 10,30

Hod. 10,40 – 11,25

Hod. 11,35 – 12,20

Hod. 12,30 – 13,15

Hod. 13,25 – 14,10

Hod. 14,15 – 15,00

Hod. 15,05 – 15,50Vstup do kanceláří a kabinetů je žákům povolen po předchozím dovolení, žák zaklepe a čeká na vyzvání.

Po ukončení vyučování udělají žáci pořádek ne svém pracovišti, uklidí si pomůcky a učebnice z lavice i z pod lavice, smažou tabuli, zamknou třídu a do šatny odcházejí společně za doprovodu učitele.

Po ukončení vyučování se žák bez vědomí učitele nezdržuje v prostorách školy.


Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství a násilí:


Každý má právo na ochranu své osoby zejména před projevy rasismu, xenofobie a šikanování.

Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.

Při zjištění porušení výše uvedených pravidel bude postupováno podle metodických pokynů MŠMT č.j. : 24 246/2008 - 6 – šikana, č.j.14 423/99 – 22 – rasismus, a MP MŠMT č.j. : 14 514/00-51. Ti, kteří poruší tato pravidla budou potrestáni podle „Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků“.

Každý, kdo zjistí porušení výše uvedených práv nebo bude cítit, že jeho či kohokoliv jiného práva jsou ohrožená, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, metodikovi prevence, výchovnému poradci, řediteli školy, zástupci ředitele školy nebo kterémukoli pedagogickému pracovníku školy.

Oznámit tuto skutečnost může každý osobně nebo prostřednictvím schránky důvěry.

O přestávkách se žáci chovají ukázněně, aby svým neuváženým běháním nezpůsobili úraz sobě ani svým spolužákům.

Okna otevírají žáci jen na výslovný pokyn vyučujícího, s velkými okny žáci nemanipulují. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno sedat na zábradlí před radiátory ani na parapet.

Žák je povinen i sebemenší úraz, který utrpí při vyučování nebo o přestávce, nahlásit vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli.

Pracovník školy újmu na zdraví nahlásí řediteli školy.


Podmínky pro zacházení s majetkem školy:

Žáci jsou povinni zacházet šetrně s učebnicemi, pomůckami a s veškerým vybavením školy.

Žáci se chovají tak, aby nedocházelo ke škodám na vybavení budovy školy včetně malby.

Zásady šetrného nakládání platí i pro venkovní areál školy včetně školního hřiště.

Pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou žák nebo žáci zavinili, musí ji rodiče nebo zákonní zástupci odstranit či finančně uhradit jeho opravu.


Nedílnou součástí školního řádu jsou:


Klasifikační řád

Hodnocení a klasifikace

Hodnocení a klasifikace žáků s SVP

Celkové hodnocení

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

Komisionální přezkoušení

Opravné zkoušky

Klasifikace chování

Pravidla pro udělování výchovných opatření

Řád školní družiny

Řád školní jídelny


V Albrechticích dne 2.9.2014 Mgr. Pavla Martinková

Ředitel školy


Klasifikační řád


Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.

Obecné zásady:

při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi

při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

podklady pro klasifikaci učitel získává:

soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy

písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem (nejméně jeden týden) a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy

na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období

v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě


HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

I. v předmětech s převahou naukového zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky a správně. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně chápe vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů kolektivu.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů kolektivu.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák se v uplatňování poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a ostatních členů kolektivu.

Stupeň 4 (dostatečný)

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů kolektivu je schopen málokdy.

Stupeň 5 (nedostatečný)

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení, V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů kolektivu není schopen.2. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy. Jeho projev je málo působivý, dopouští s v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se zančnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je značně neuspokojivý. Materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat v praxi. Neprojevuje zájem o práci.


HODNOCENÍ A KLASIFIKACE žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. v předmětech s převahou naukového zaměření

Stupeň 1 (výborný)

ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

myšlení je pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně

je schopen samostatně studovat vhodné texty

pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je vždy přínosné

je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně

používá kompenzační pomůcky

pracuje spolehlivě s upraveným textem

po zadání práce pracuje samostatně


Stupeň 2 (chvalitebný)

v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky

myslí logicky správně

je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty

pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné

je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů

vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně

dovede požít kompenzační prostředky

pracuje spolehlivě s upraveným textem

po zadání práce učitelem pracuje s jistotou


Stupeň 3 (dobrý)

má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby

je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele

pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné

je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele

vyjadřuje se obtížně a nepřesně

dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele

pracuje s upraveným textem

nepřesnosti a chyby dovede s pomocí učitele korigovat


Stupeň 4 (dostatečný)

má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a poznatků

v myšlení se vyskytují závažné chyby

je nesamostatný v práci s vhodnými texty

práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné

málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu

jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami

má velké obtíže při práci s upraveným textem

závažné chyby dokáže s pomocí učitele opravit


Stupeň 5 (nedostatečný)

požadované poznatky si neosvojil

neprojevuje samostatnost v myšlení

je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani za pomoci učitele

žák nepracuje pro tým

správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů v týmu není schopen

jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti

kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele

s upraveným textem nedovede pracovat

chyby nedovede upravit ani s pomocí učitele


2. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení


Stupeň 1 (výborný)

v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí

jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný

osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě


Stupeň 2 (chvalitebný)

v činnostech je aktivní, převážně samostatný

úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady

projev je estetický působivý, originální a má jen menší nedostatky

osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost


Stupeň 3 (dobrý

v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní

nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu

jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb

jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele

nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost


Stupeň 4 (dostatečný)

v činnostech je málo tvořivý, často pasivní

rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé

úkoly řeší s častými chybami

dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele

projevuje velmi malý zájem a snahu


Stupeň 5 (nedostatečný)

v činnostech je skoro vždy pasivní

rozvoj schopností je neuspokojivý

jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu

minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat

neprojevuje zájem o práci


CELKOVÉ HODNOCENÍ


Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:

Prospěl(a) s vyznamenáním

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst.1písm. e)

Prospěl(a)

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Neprospěl(a)

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.


Způsob získávání podkladů pro hodnocení:


Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:

soustavným diagnostickým pozorováním žáků

sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)

kontrolními písemnými pracemi

analýzou výsledků různých činností žáků

konzultacemi s ostatními vyučujícími

konzultacemi s odbornými pracovníky PPP, SPC (dle potřeby)

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

Vyučující zajistí zapsání známek také do žákovských knížek a dbá o úplnost zápisů. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Po dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

Případné zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje rodiče vyučující daného předmětu nebo třídní učitel bezprostředně nebo prokazatelným způsobem.

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučeními psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.Komisionální přezkoušení

§ 52 Školského zákona č. 561/2004 Sb


1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.


2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický

pracovník školy

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,

popřípadě jiný vyučující daného předmětu

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání


3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.


4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.


6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním

vzdělávacím programem.


7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.Opravné zkoušky:

§ 53 Školského zákona č. 561/2004 Sb.


1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.


2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.


3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.


4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky

a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského

úřadu účastní školní inspektor.


5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím

daného předmětu jmenuje komisi krajský úřad.


6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický

pracovník školy

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,

popřípadě jiný vyučující daného předmětu

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání


7. Výsledek opravné zkoušky již nelze napadnout. Výsledek opravné zkoušky stanoví

komise hlasováním. Výsledek opravné zkoušky se vyjádří slovním hodnocením nebo

stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek opravné zkoušky prokazatelným

způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.


8. O opravné zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.


9. Žák může v jednom dni vykonat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu. Není-li

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán

jmenující komisi náhradní termín opravné zkoušky.


10. Konkrétní obsah a rozsah opravné zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním

vzdělávacím programem.Klasifikace chování


Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a

s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Pokud

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování daných školním

řádem během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a

rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy,

jestliže tato opatření byla neúčinná.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:


Stupeň 1 (velmi dobré)


· žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu

· méně závažných přestupků se dopouští ojediněle

· žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit


Stupeň 2 (uspokojivé)· chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu

· žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního

řádu

· opakovaně se dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního

učitele

· dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy

· ohrozí bezpečnost a zdraví vlastní nebo jiných osob


Stupeň 3 (neuspokojivé)· chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování

· žák se dopustí takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že

je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob

· záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se

přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.


Pravidla pro udělování výchovných opatření:Postup školy při zjištění šikany ve škole:Opakované slovní napadání žáka: důtka třídního učitele

Fyzické napadání a následné ublížení na zdraví žáka: důtka ředitele školy

Opakované slovní i fyzické napadání žáka 2. stupeň z chováníPostup školy při záškoláctví:Do součtu 10 hodin neomluvené nepřítomnosti žáka: důtka ředitele školy

Nad 10 hodin neomluvené nepřítomnosti žáka: 2. stupeň z chování

Nad 25 hodin neomluvené nepřítomnosti žáka: 2. stupeň z chování

Výskyt opakované neomluvené nepřítomnosti žáka 2. stupeň z chování + oznámení

Během školního roku: PČR + magistrát města HavířovaPostup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření z užití omamné látky žákem:U žáka se najde omamná látka: důtka ředitele školy

Distribuce omamné látky: 2. – 3. stupeň z chování

Důvodné podezření na požití omamné látky ve škole: 2 – 3. stupeň z chování

Důvodné podezření, že žák je pod vlivem omamné látky: 2. – 3. stupeň z chováníVe všech výše uvedených případech se situace řeší ve spolupráci s PČR, žák může být podroben testu na požití omamných látek (vyšetření slin) a v zájmu bezpečnosti žáků je přivolána rychlá záchranná službaPostup školy při výskytu projevů proti rasismu, xenofobii a intoleranci u žáka:Projevy rasismu v areálu školy: důtka ředitele školy

Rasistické nadávky spolužákům: důtka ředitele školy – 2. stupeň

z chování

fyzické napadnutí spolužáka jiné etnické skupiny: důtka ředitele školy – 2. stupeň

z chováníVýše jmenovaná výchovná opatření vycházejí z metodických pokynů MŠMT:

Z č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,

Alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonůMP č.j. 24 246/2008 – 6 MP MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeníMP č.j. 14 423/99 – 22 MP MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intoleranceMP č.j. 10 194/2002 – 14 MP MŠMT o uvolňování a omlouvání žáků, prevence a postih záškoláctvíDodatek ke školnímu řádu,

vydanému dne 22.9.2009 (schválen školskou radou)Článek II Žák je povinen:

Povinnosti žáků vycházejí z § 22 Školského zákona č. 561/2004 Sb.3. Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin a laboratorních prací. Povinná je i účast po přihlášení v nepovinných předmětech, zájmových kroužcích a ostatních akcích, které škola organizuje. Zamešká-li žák v jednom pololetí 150 vyučovacích hodin a více, bude konat komisionální zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy. Ředitel školy rovněž stanoví složení zkušební komise.


Článek IV. Rodič (zákonný zástupce žáka) je povinen:

Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) vycházejí z § 22 Školského zákona

č. 561/2004 Sb.2. Omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování (telefonicky, elektronickou poštou, v elektronické ŽK, osobně nebo písemně) a to nejpozději do 3 dnů od začátku absence, po návratu do školy nepřítomnost omluvit písemně do 3 dnů v žákovské knížce.Článek V. Průběh vyučování:2. Pokud žák výjimečně potřebuje odejít během vyučování (včetně přestávek) ze školy, musí písemnou omluvenku rodičů (zákonných zástupců) předložit předem třídnímu učiteli nebo vedení školy. Bez propustky nesmí žák během vyučování opustit školy. (formulář propustky se nachází na webových stránkách školy, nebo si jej žák vyzvedne předem u třídního učitele).7. Žáci, kteří do školy přijíždějí na jízdním kole, uzamknou kolo v určeném stojanu na nádvoří školy. Do školy je zakázáno přijíždět na kolečkových bruslích a skateboardech.13. Vyučovací hodiny a přestávky:

1. hodina 7,45 – 8,30

2. hodina 8,40 – 9,25

3. hodina 9,45 – 10,30

4. hodina 10,40 – 11,25

5. hodina 11,35 – 12,20

6. hodina 12,30 – 13,15

7. hodina 13,45 – 14,30

8. hodina 14,35 – 15,20

Přestávky v dopoledním vyučování trvají 10 minut, po 2. vyučovací hodině následuje 20 minutová, velká přestávka. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 2. stupni trvá 30 minut. Přestávky mezi vyučovacími hodinami v odpoledním vyučování jsou 5 minut. Výuku odpoledního vyučování je možno spojovat do vyučovacích bloků.Ruší se povinnost (na základě novelizace zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona), vystavovat žákům výstupní hodnocení v 1. pololetí školního roku, v němž žák splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení se rovněž nevydává žákům pátého a sedmého ročníku, přestože se hlásí ke vzdělávání na víceletém gymnáziu.Dodatek ke školnímu řádu byl projednán na pedagogické radě 31.8.2012 a pedagogická rada jej schválila.
V Albrechticích dne 31.8.2015

Mgr. Zdeněk Feber

Ředitel ZŠ a MŠ AlbrechticeIng. Albín Budjač

předseda školské rady
 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 4492x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací