Školní řád, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Školní řád

Školní řádÚvodní ustanovení

1. Školní řád je vydán na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon), ve znění platných předpisů a dalších předpisů prováděcích.
2. Školní řád je povinnou součástí dokumentace školy.
3. Školní řád patří mezi základní řídící a organizační normy Základní školy a Mateřské školy Albrechtice. Jeho ustanovení jsou bez výjimky platná pro všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce.
4. Zákonný zástupce žáka stvrdí svým podpisem, že byl seznámen s plnou verzí Školního řádu, který je vyvěšen na webových stránkách ZŠ a MŠ Albrechtice.

ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE:
- podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
- podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
- provoz a vnitřní režim školy
- podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
- podmínky zacházení žáků s majetkem školy
Tento školní řád byl schválen školskou radou dne 9. 6. 2020

1. Podrobnosti k výkonu
Práva a povinnosti žáků
(Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §21 a §22 ve znění pozdějších předpisů)

Žák má právo:

• Na vzdělání a účast ve výuce dle rozvrhu.
• Na odpočinek a volný čas.
• Sdělovat své názory, obhajovat své skutky.
• Od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz týkající se vzdělávání.
• Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, a to v průběhu celého školního roku.
• Dostávat úkoly přiměřeně náročné, tvořivé a takové, kterým rozumí.
• Na poskytnutí včasné a účelné rady v různých otázkách vzdělávání.
• Být hodnocen individuálně tak, aby svému hodnocení rozuměl.
• Vyjádřit vhodnou formou své názory a připomínky k dění ve škole za předpokladu dodržení zásad slušného chování.
• Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání.
• Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před šikanou ze strany spolužáků, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
• Ke svému samostudiu využívat školní knihovnu, sbírky školy, počítačovou učebnu včetně internetu.
• Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní.
• Žáci mohou pracovat a podílet se na životě školy prostřednictvím žákovské rady.

Žák je povinen:
• Do školy přijít včas a v šatně se přezout. Za pozdní příchod žáka se považuje příchod po zvonění v 7,40 hod. Do školy vstupovat určeným vchodem, ten také používat k odchodu. Po vstupu do školy se bez prodlení přezout v šatnách a u šatních skříněk do zdravotně vhodných čistých přezůvek s bílou podrážkou.
• Být přítomen na začátku každé vyučovací hodiny, na vyučování být řádně připraven a být vybaven potřebnými pomůckami včetně žákovské knížky. V případě, že pomůcky a žákovskou knížku zapomněl, je povinen se omluvit na začátku hodiny.
• Respektovat zákaz používání mobilních telefonů během vyučování, vyzvánění musí být vypnuto.
• Respektovat zákaz pořizovat ve škole videozáznamy, fotografie a zvukové záznamy, pokud se nejedná o činnost související s výukou a schválenou pedagogy.
• Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin a laboratorních prací. Povinná je i účast po přihlášení v nepovinných předmětech, zájmových kroužcích a ostatních akcích, které škola organizuje v době výuky. Zamešká-li žák v jednom pololetí 30 % vyučovacích hodin a více v daném předmětu nebo prokazatelně nesplní kritéria hodnocení stanovená vyučujícím, může konat komisionální zkoušky z předmětů, které stanoví ředitel školy. Ředitel školy rovněž stanoví složení zkušební komise.
• Nenarušovat průběh vyučovací hodiny, o slovo se žák hlásí zvednutím paže a hovoří jen tehdy, je-li vyvolán.
• Plnit své školní povinnosti.
• Respektovat pokyny pracovníků školy.
• Dodržovat přísný zákaz kouření v prostorách školy, a to i v jejím blízkém okolí, čímž se rozumí prostor kolem školy, zákaz se týká i elektronických cigaret.
• Dodržovat pravidla slušného chování, slušně pozdravit všechny dospělé, se kterými se potká.
• Snažit se vždy a všude reprezentovat naši školu.
• Respektovat nařízení týkající se pohybu žáků ve škole. Žáci se nenavštěvují ve třídách, nenavštěvují jiná podlaží školy, pokud to nevyžaduje výuka a vzdělávací potřeby žáků.
• Nedonášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví jeho samotného nebo zdraví spolužáků, způsobit úraz nebo by ohrožovaly jeho mravní výchovu. Do školy žák nepřináší žádné cenné předměty (techniku, drahé doplňky – šperky apod.), škola nenese za jejich případnou ztrátu zodpovědnost.
• Respektovat zákaz nosit dlouhé umělé nehty, piercing s ohledem na bezpečnost žáků.
• Respektovat zákaz pouštět si během přestávek nahlas hudbu, video, hry.
• Respektovat zákaz manipulace s okny a žaluziemi bez povolení vyučujícího.
• Chránit majetek školy a vypůjčené učebnice před poškozením, ztrátou nebo zničením a nést zodpovědnost za nadměrné poškození, ztrátu nebo zničení. V případech úmyslného poškození bude po zákonném zástupci žáka požadována náhrada vzniklé škody v plné výši.
• Respektovat zákaz nosit trička propagující rasovou nesnášenlivost, omamné látky a vulgární tématiku.
• Dodržovat zákaz opouštění školní budovy a areálu školy v době vyučování.
• Respektovat nařízení týkající se mimotřídní práce. V této době se žáci zdržují v budově jen tehdy, je-li zajištěn dohled vyučujícího nebo vedoucího kroužku.
• Zdržovat se projevů násilí a nepřátelství vůči spolužákům.
• Respektovat nařízení týkající se odpoledního vyučování. Před odpoledním vyučováním čekat v prostoru šaten (skříněk), kde je zajištěn dohled, nezdržovat se ve třídách.
Práva a povinnosti rodičů (zákonných zástupců)
(Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, §21 ve znění pozdějších předpisů)

Rodič (zákonný zástupce) má právo:
• Na svobodnou volbu školy pro své dítě.
• Dostat na škole potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se s výročními zprávami i další dokumentací školy. Dokumentace je přístupná pro zákonné zástupce žáka.
• Jednat s kompetentními zaměstnanci školy (vyučující, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce ředitele školy, ředitel školy) o záležitostech souvisejících se vzděláváním, chováním, hodnocením a dalšími činnostmi svého dítěte.
• Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
• Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
• Být zvolen zástupcem třídy do občanského sdružení rodičů „Rodina a škola“ při ZŠ a MŠ Albrechtice.
Rodič (zákonný zástupce žáka) je povinen:
• Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.
• Spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole.
• Omluvit nepřítomnost a doložit důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování (telefonicky, elektronickou poštou, osobně nebo písemně), a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku absence žáka, po návratu do školy nepřítomnost ihned omluvit písemně v žákovské knížce, případně, je-li tak domluveno, i omluvenkou od lékaře. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví tento školní řád.
• Kontrolovat žákovskou knížku a aspoň 1krát týdně ji podepsat.
• Při předem známé absenci požádat o uvolnění třídního učitele, má-li být nepřítomnost delší než dva dny, požádat písemně ředitele školy.
• Pokud bude zákonný zástupce žádat o uvolnění žáka z tělesné výchovy, musí podat písemnou žádost doloženou lékařským posudkem s formulací „UVOLNĚN“ z TV.
• Zajistit podávání léků svému dítěti, a to i v době vyučování, pokud je to nutné. Za podávání léků odpovídá zákonný zástupce žáka.
• Na vyzvání ředitele nebo učitele se dostavit do školy k projednání záležitosti týkající se jeho dítěte. Při nespolupráci rodiče se školou oznámí škola tuto skutečnost orgánům a institucím, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).
• Svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře.
• Odstranit nebo finančně uhradit škodu na majetku školy, kterou zavinilo jeho dítě.
• Respektovat zákaz vstupu rodičům do objektu školy (chození do tříd za svým dítětem, čekání na své dítě v šatnách apod.) pouze po předchozí domluvě s pedagogem nebo ze závažných důvodů.
• Oznamovat škole údaje k vedení školské dokumentace a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změnách v těchto údajích:
a) informovat školu nebo školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
b) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2
– jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
– údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
– datum zahájení vzdělávání ve škole
– údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk
– jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení a e-mailovou adresu
• Zákonný zástupce žáka je povinen neprodleně oznámit jakoukoliv změnu zanesenou v bodě c.
• Dodržovat tento řád.

2. Provoz a režim školy

Průběh vyučování:

• Provoz ve školní družině je zahájen v 6.30 hod., škola se otvírá pro žáky, kteří navštěvují ŠD v 6.20 hod.
• Vyučování začíná v 7.45 hod., pro vstup do školy používají žáci hlavní vchod, který se otevírá v 7,30 hod. Stanoví-li rozvrh jiný začátek výuky nebo při odpoledním vyučování, čekají žáci v prostorách šaten a šatních skříněk a vstupují do učeben až v přítomnosti příslušného učitele.
• Žáci se zdržují v šatnách a v prostoru šatních skříněk pouze při příchodu a odchodu ze školy, v průběhu vyučování je vstup žáků do šaten povolen jen se svolením vyučujícího, který má dohled.
• Boty a svrchní části oděvů, v nichž přišli žáci do školy, odkládají ve školní šatně nebo šatních skříňkách.
• Před odpoledním vyučováním čekají žáci v prostoru šaten (skříněk), kde je zajištěn dohled nad žáky, nezdržují se ve třídách.
• Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, musí třídnímu učiteli na začátku vyučování odevzdat propustku s podpisem zákonného zástupce a opouští školu podle instrukcí zákonných zástupců.
• V průběhu vyučování, ani v době přestávek nesmí žák opustit prostory školy.
• V době mimo vyučování není dovoleno zdržovat se před školou a jezdit na kolečkových bruslích a skateboardech.
• Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, oznámí tuto skutečnost písemně: TU v případě, že absence nebude delší než jeden den, ŘŠ, pokud bude absence delší než jeden den.
• Žáci se přezouvají v šatnách a v prostoru šatních skříněk do vhodné domácí obuvi, která nemá černou podrážku, v kapsách odložených svršků nezanechávají peníze ani jiné cenné předměty.
• Do školy chodí žák ve vhodném a přiměřeném oblečení.
• Šatnu uzamyká šatnář, který po dobu vyučování má u sebe klíče, na konci vyučování je odloží na určené místo.
• Žáci nenosí do školy cenné předměty, velké finanční částky a techniku.
• O přestávkách se žáci zbytečně nezdržují na WC a v prostorách schodišť.
• Na jízdním kole může žák dojíždět do školy pouze se svolením vedení školy a zákonných zástupců. Jízdní kolo si pak uzamkne do stojanu na dvoře školy. Musí používat ochrannou přilbu. Do školy je zakázáno přijíždět na kolečkových bruslích a skateboardech.
• Nepřijde-li vyučující do vyučovací hodiny do 5 minut po zazvonění, hlásí to služba vedení školy.
• Jestliže se žák nemohl ze závažných důvodů připravit na vyučování, omlouvá se na začátku hodiny.
• V tělesné výchově mají žáci sportovní úbor, dvojí sportovní obuv na sportování v tělocvičně (se světlou podrážkou) a venku, je zakázáno používat obuv, ve které žáci přišli do školy.
• Do odborných učeben a tělocvičen odcházejí žáci až ke konci přestávky, vstupovat do nich mohou za přítomnosti učitele, uvnitř se řídí řádem učebny.
• Používání mobilních telefonů a jiných dotykových zařízení ve škole:
Žákům na 1.stupni není dovoleno používat mobil, pokud ho ve škole mají. Mohou ho mít uschovaný v aktovce pro případ, že by je rodič musel ze závažných důvodů kontaktovat, a to pouze na vlastní zodpovědnost.
Žáci 2. stupně mohou nosit do školy mobilní telefony nebo jiná dotyková zařízení s vědomím, že škola nenese žádnou odpovědnost za jeho ztrátu nebo poškození.
Mobilními telefony lze telefonovat, přijímat hovory, posílat SMS, hrát hry a využívat jiné služby mobilních operátorů pouze o přestávkách. Během výuky je mobil vypnut a telefon nebo jiné dotykové zařízení je uschováno. Žáci mohou během výuky použít mobil jen na pokyn vyučujícího jako součást výuky.
Pořizování zvukových a obrazových záznamů je ve škole zakázáno.
Při nedodržení tohoto nařízení, budou rodiče informováni o jeho nevhodném chování a dohodnuta výchovná opatření.
• Vstup do prostoru jídelny je dovolen pouze žákům a strávníkům, kteří mají objednaný oběd, a osobám, které jdou platit nebo odhlašovat obědy. Ostatním je vstup do prostoru jídelny zakázán!
• Po skončení vyučování se žáci nezdržují v budově školy bez dozoru vyučujícího a po obědě ihned opouštějí školu, nečekají-li na odpolední vyučování.
• Žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky, vstupují do školy v doprovodu vyučujícího, na kterého čekají před školou nebo před tělocvičnou. Na kroužky navazující bezprostředně po ukončení vyučování, žáci čekají v prostorách šaten a šatních skříněk, kde je pedagogický dohled.
• Při přestupu žáka z jiné školy zjistí pedagogové naší školy rozdíly ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti ŠVP a doporučí zákonným zástupcům žáka metody a prostředky ke zdárnému zvládnutí rozdílu.
• Dojde-li ze závažných organizačních důvodů ke zkrácení výuky, budou o tom zákonní zástupci písemně předem informováni.
• V prostoru u družiny na 2. patře se žáci pohybují pouze se souhlasem zaměstnance školy.
• Ve škole je zřízena Žákovská rada, která je orgánem žáků školy, tvoří ji zástupci žáků 5. - 9. tříd. Úkolem Žákovské rady je podílet se na chodu školy (formou připomínek a postřehů ze strany žáků), aktivně se zapojovat do akcí naší školy a pomáhat s jejich organizací.

Vyučovací hodiny a přestávky:

1. hodina 7:45 – 8:30 hod přestávka 8:30 – 8:40 hod
2. hodina 8:40 – 9:25 hod přestávka 9:25 – 9:45 hod
3. hodina 9:45 -10:30 hod přestávka 10:30-10:40 hod
4. hodina 10:40-11:25 hod přestávka 11:25-11:35 hod
5. hodina 11:35-12:20 hod přestávka 12:20-12:30 hod
6. hodina 12:30-13:15 hod přestávka 13:15-13:45 hod
7. hodina 13:45-14:30 hod přestávka 14:30-14:35 hod
8. hodina 14:35-15:20 hod

Přestávky v dopoledním vyučování trvají 10 minut, po 2. vyučovací hodině následuje 20minutová, velká přestávka. Výjimku tvoří dvouhodiny pracovních činností, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a volitelných předmětů, které po dohodě s ředitelem školy mohou jejich vyučující v případě 5. a 6. hodiny spojit bez přestávky a ukončit v 13:05 hod. Vyučující těchto předmětů o této skutečnosti informují zákonné zástupce žáků. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 2. stupni trvá 30 minut. Přestávky mezi vyučovacími hodinami v odpoledním vyučování jsou 5 minut. Výuku odpoledního vyučování je možno spojovat do vyučovacích bloků.
• Vstup do kanceláří a kabinetů je žákům povolen po předchozím dovolení, žák zaklepe a čeká na vyzvání.
• Po ukončení vyučování udělají žáci pořádek na svém pracovišti, uklidí si pomůcky a učebnice z lavice i z pod lavice, smažou tabuli, zamknou třídu a odcházejí společně za doprovodu učitele.
• Po ukončení vyučování se žák bez vědomí učitele nezdržuje v prostorách školy.

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství a násilí:

• Všichni žáci se chovají tak, aby chránili zdraví své i všech ostatních, dodržují pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany ve škole. V případě zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby informují neprodleně učitele, který je přítomen, třídního učitele nebo výchovného poradce.
• Každý má právo na ochranu své osoby zejména před projevy rasismu, xenofobie a šikanování.
• Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
Při zjištění porušení výše uvedených pravidel bude postupováno podle metodických pokynů MŠMT č.j.: 24 246/2008–6 – šikana, č.j.14 423/99–22 – rasismus, a MP MŠMT č.j.: 14 514/00-51. Ti, kteří poruší tato pravidla, budou potrestáni podle „Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků“.
Každý, kdo zjistí porušení výše uvedených práv nebo bude cítit, že jeho či kohokoliv jiného práva jsou ohrožená, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, metodikovi prevence, výchovnému poradci, řediteli školy, zástupci ředitele školy nebo kterémukoli pedagogickému pracovníku školy.
Oznámit tuto skutečnost může každý osobně nebo prostřednictvím schránky důvěry, která je vyvěšena na webových stránkách školy v sekci poradenského pracoviště.
• Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a takové chování bude hodnoceno sníženou známkou z chování.
• O přestávkách se žáci chovají ukázněně, aby svým neuváženým běháním nezpůsobili úraz sobě ani svým spolužákům.
• Okna otevírají žáci jen na výslovný pokyn vyučujícího, s velkými okny žáci nemanipulují.
• Z bezpečnostních důvodů není dovoleno sedat na zábradlí před radiátory ani na parapet.
• Žák je povinen i sebemenší úraz, který utrpí při vyučování nebo o přestávce, nahlásit neprodleně vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli. Pokud nebude úraz neprodleně nahlášen, nevznikne nárok na odškodnění. Pracovník školy újmu na zdraví nahlásí řediteli školy.
• Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu a bude hodnoceno sníženou známkou z chování.
• Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné i psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvlášť hrubé porušení školního řádu, bude hodnoceno sníženou známkou z chování a předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
• Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona, bude hodnoceno sníženou známkou z chování a předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.
• Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu a bude hodnoceno sníženou známkou z chování.
• Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou – pedagogický pracovník, popř. zaměstnanec školy.

Podmínky pro zacházení s majetkem školy:

• Žáci jsou povinni zacházet šetrně s učebnicemi, pomůckami a s veškerým vybavením školy.
• Žáci se chovají tak, aby nedocházelo ke škodám na vybavení budovy školy včetně malby.
• Zásady šetrného nakládání platí i pro venkovní areál školy včetně školního hřiště.
• Ve své kmenové učebně i odborných učebnách udržují žáci v průběhu vyučování pořádek.
• Šetří veškeré zařízení a vybavení školy. Na každou závadu upozorní vyučujícího nebo třídního učitele. Za svévolné poškození, poškození nedbalým zacházením nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů nebo zaměstnanců školy bude od zákonných zástupců vyžadována odpovídající náhrada.
• Žákovská knížka je považována za úřední dokument, ztrátu musí žák ihned nahlásit třídnímu učiteli a zakoupit novou v kanceláři školy.

Nedílnou součástí školního řádu jsou:

Kritéria hodnocení klasifikace ZŠ Albrechtice – příloha č. 1
Celkové hodnocení
Komisionální přezkoušení
Opravné zkoušky
Klasifikace chování
Pravidla pro udělování výchovných opatření
Postup řešení neomluvené absence příloha č. 2
Řád školní družiny – příloha č. 3
Řád školní jídelny – příloha č. 4

CELKOVÉ HODNOCENÍ
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:

Prospěl(a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst.1 písm. e)

Prospěl(a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Neprospěl(a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Komisionální přezkoušení (§ 52 Školského zákona č. 561/2004 Sb.)
1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy.
V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický
pracovník školy
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.
Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Opravné zkoušky: (§ 53 Školského zákona č. 561/2004 Sb.)

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu jmenuje komisi krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
7. Výsledek opravné zkoušky již nelze napadnout. Výsledek opravné zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek opravné zkoušky se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek opravné zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.
8. O opravné zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9. Žák může v jednom dni vykonat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín opravné zkoušky.
10. Konkrétní obsah a rozsah opravné zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.

Klasifikace chování
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování daných školním řádem během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré)
· žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu
· méně závažných přestupků se dopouští ojediněle
· žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit

Stupeň 2 (uspokojivé)
· chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu
· žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu
· opakovaně se dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele, důtku ředitele
školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy
· ohrozí bezpečnost a zdraví vlastní nebo jiných osob

Stupeň 3 (neuspokojivé)
· chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování
· žák se dopustí takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob
· záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Pravidla pro udělování výchovných opatření:

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

• napomenutí třídního učitele
• důtku třídního učitele
• důtku ředitele školy
• snížený stupeň z chování

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel zejména:

• k závažnosti přestupku
• k četnosti a opakování přestupku
• k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky
• k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování.
• k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka
• za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně
Pozdní příchody:
Žáci jsou povinni být ve škole a na pracovišti dle školního řádu. Pokud žák přijde pozdě do jakékoliv hodiny, bude zapsán a upozorněn na následky tohoto jednání, při opakovaných pozdních příchodech (neomluvených) bude třídní učitel řešit tyto přestupky následujícím způsobem:
1–2 pozdní příchody ústní upozornění třídního učitele
3–5 pozdních příchodů – důtka třídního učitele
6–10 pozdních příchodů – důtka ředitele školy
11 pozdních příchodů a více – snížená známka z chování

Při opakovaných pozdních příchodech žáka bude škola informovat rodiče a může pozvat rodiče nebo jeho zákonné zástupce k jednání na výchovnou komisi s ředitelem školy a výchovnou poradkyní.

Za zvlášť závažné zaviněné porušení povinností stanovených ŠŘ se považuje:
• hrubé, nezdvořilé a agresivní slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy
• úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy
• velká míra neomluvené absence
• hrubé chování, fyzické a psychické násilí, šikanování a vydírání spolužáků
• porušení zákazu kouření ve vnitřních i vnějších prostorách školy nebo na školních akcích
• projevy rasismu a xenofobie
• krádeže, podvody a svévolné ničení a poškozování majetku školy a spolužáků
• zneužití, znehodnocení či falšování úředních školních dokumentů jako jsou vysvědčení, žákovská knížka a další
• požívání, držení a distribuce návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků ve škole, v areálu školy a na akcích pořádaných školou
• držení zbraní případně dalších předmětů ohrožujících zdraví a život
• soustavné zapomínání školních pomůcek nebo ŽK a opakovaná nepřipravenost na vyučování
• nespolupráce žáka se školou (např. při omlouvání absencí, plnění povinností, nápravě nevhodného chování apod.)
• svévolné opuštění školní budovy či prostoru stanoveného učitelem nebo osobou vykonávající pedagogický dohled v průběhu vyučování nebo mimoškolní akce pořádané školou
• vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken
• šikana, kyberšikana a napomáhání šikaně nebo kyberšikaně dle závažnosti
• fotografování a natáčení žáků a zaměstnanců na mobilní telefony a jiná optická zařízení a získané fotografie či videa dále zasílat e-mailem nebo vyvěšovat na webových stránkách a šířit na sociálních sítích s cílem zesměšnit nebo ponížit určitou osobu
• zasílání hanlivých a urážlivých zpráv prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu
• vytvářet webové stránky nebo blogy s cílem někoho zesměšnit
• zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím sociálních sítí
• hanlivé komentování příspěvků na sociálních sítích
• zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem

V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci (§ 7, odst.1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně) a je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně).
Postup školy při zjištění šikany ve škole:

Za šikanování je považováno každé úmyslné jednání, které je namířeno proti jinému subjektu a které útočí na jeho důstojnost, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, popřípadě skupinu žáků, učitele a ostatní zaměstnance školy. Spočívá zejména v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní, zejména v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování nebo sexuálního obtěžování až zneužívání. Zahrnuje také útoky pomocí prostředků elektronické komunikace, SMS zpráv, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. V nepřímé podobě zahrnuje demonstrativní přehlížení a ignorování.
Šikanování je zakázáno.
Při řešení šikany se postupuje podle metodického pokynu MŠMT.

Postup školy při záškoláctví:
Stanoví tabulka v příloze č. 2 - Postup řešení neomluvené absence.

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření z užití omamné látky žákem:

• Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to
bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání
těchto látek.
• Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně
stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem.
• Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené
výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení
takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho
včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.
• Výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, zprostředkování, šíření, propagace alkoholu,
omamných a psychotropních látek nebo přípravku určeného k jejich výrobě nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ve škole nebo na akcích pořádaných školou je zakázáno.
• Vstup do školy nebo na akce pořádané školou pod vlivem omamných nebo psychotropních látek a alkoholu
je zakázán
Školní řád stanovuje rovněž tyto sankce za porušení zákazu:
U žáka se najde omamná látka: důtka ředitele školy
Distribuce omamné látky: 2. – 3. stupeň z chování
Důvodné podezření na požití omamné látky ve škole: 2. – 3. stupeň z chování
Důvodné podezření, že žák je pod vlivem omamné látky: 2. – 3. stupeň z chování

Ve všech výše uvedených případech se situace řeší ve spolupráci s PČR, žák může být podroben testu na požití omamných látek (vyšetření slin) a v zájmu bezpečnosti žáků je přivolána rychlá záchranná služba.
Postup školy při výskytu projevů proti rasismu, xenofobii a intoleranci u žáka:
Projevy rasismu, xenofobie a intolerance se považují za zvlášť hrubé porušení povinností stanovených školním řádem.
Školní řád stanovuje rovněž tyto sankce za porušení zákazu:
Projevy rasismu v areálu školy: důtka ředitele školy
Rasistické nadávky spolužákům: důtka ředitele školy – 2. stupeň
z chování
fyzické napadnutí spolužáka jiné etnické skupiny: důtka ředitele školy – 2. stupeň
z chování

Výše jmenovaná výchovná opatření vycházejí z metodických pokynů MŠMT:

Z č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
Alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů

MP č.j. 24 246/2008–6 MP MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
MP č.j. 14 423/99 – 22 MP MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
MP č.j. 10 194/2002 – 14 MP MŠMT o uvolňování a omlouvání žáků, prevence a postih záškoláctví


Ruší se povinnost (na základě novelizace zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona), vystavovat žákům výstupní hodnocení v 1. pololetí školního roku, v němž žák splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení se rovněž nevydává žákům pátého a sedmého ročníku, přestože se hlásí ke vzdělávání na víceletém gymnáziu.

V Albrechticích dne 27. 8. 2020

Mgr. Zdeněk Feber
Ředitel ZŠ a MŠ Albrechtice
Ing. Aleš Molinek
předseda školské rady

 
Soubor ve formátu application/pdfMetodický_pokyn_2016 šikana MŠMT
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 688KB | Počet stažení: 283x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenPříloha 1 - Kritéria hodnocení klasifikace ZŠ Albrechtice
Typ souboru: file | Velikost souboru: 93KB | Počet stažení: 346x

Uložit soubor

Soubor ve formátu application/pdfPříloha 2 - Postup řešení neomluvené absence
Typ souboru: *.pdf | Velikost souboru: 112KB | Počet stažení: 956x

Uložit soubor

Formát souboru neurčenPříloha 3 - Řád školní družiny ZŠ Albrechtice
Typ souboru: file | Velikost souboru: 15KB | Počet stažení: 294x

Uložit soubor

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 6413x | Datum: 13.06.2014

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací