Hodnocení činnosti VP, Základní škola a Mateřská škola Albrechtice

Fulltextové vyhledávání

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce
Školní rok 2018/2019

Výchovný poradce: Mgr. Irena Ruhswurmová
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče:
pondělí 13.30 – 15:00 hodin a kdykoliv po individuální domluvě

Hodnocení bylo provedeno v těchto oblastech:
I. Práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
II. Kariérní poradenství
III. Metodická a informační činnost

I. Práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

• Školní rok 2018-19 začal přípravou tříd, stmelovacími aktivitami – hlavně ve třídě 6. A jejichž cílem byla adaptace na nové prostředí spojené s přechodem na 2. stupeň, začlenění nových žáků do třídního kolektivu, poznání nové třídní učitelky, učit žáky spolupracovat, rozvíjet jejich kreativitu a empatii, vést žáky ke vzájemnému poznání a sebepoznání a vyvolat pocit sounáležitosti ke třídě, posílit a stmelit stávající třídní kolektiv a vytvořit ve třídě dobré klima, v němž se bude žákům dobře pracovat.
• Byla průběžně prováděna odborná intervence u žáků se specifickými poruchami učení a chování, řešily se problémové situace. Byla vytvořena databáze žáků s výchovnými problémy a databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
• Všechny problémy byly probírány s třídními učiteli.
• Byly konzultovány případy individuálních vzdělávacích plánů, a to jak s PPP, tak s rodiči.
• Rovněž byly poskytnuty veškeré podklady pro vyšetření v PPP a SPC, a ve spolupráci s třídními učiteli bylo vytvořeno 8 IVP.
• U žáků byla poskytována podpůrná opatření, celkem se jednalo o 22 žáků.
• Všichni učitelé, kterých se to týká, byli s těmito podpůrnými opatřeními seznámeni. Plány byly průběžně hodnoceny a rovněž diskutovány s třídními učiteli a podle potřeby byly navrženy další postupy.
• Zajistili jsme zakoupení pomůcek, alternativních textů a učebnic pro žáky s IVP.
• Žáci se zhoršeným prospěchem, s výchovně vzdělávacími problémy (např. záškoláctví) byli sledováni a jejich případné problémy byly řešeny na výchovné komisi za přítomnosti zástupce školy, výchovného poradce, zákonného zástupce žáka a žáka samotného. Byly navrženy možné postupy řešení.
• Nebyl zaznamenán případ mimořádně nadaného žáka s potřebou úpravy učiva.
• Byl proveden sociometrický dotazník v 5. A – Klima třídy
• Činnost výchovného poradenství byla koordinována s činností ostatních pracovníků Školního poradenského pracoviště.
• Každý měsíc se konaly porady Školského poradenského týmu s MP J. Stoklasovou a p. ředitelem Mgr. Zdeňkem Febrem.

II. Kariérní poradenství

• Žákům byl poskytován informační servis v otázkách profesní orientace v souladu s jejich zájmy a předpoklady, s perspektivou na trhu práce, s podmínkami přijímacího řízení na VŠ (talentové zkoušky, výkonnostní limity, lékařské potvrzení).
• Bylo zajištěno kariérové poradenství pro 8. ročník ve spolupráci s PPP Český Těšín
• Podle požadavků byly poskytovány individuální konzultace pro žáky a rodiče a po celý rok byli všichni informováni o studijních možnostech (nástěnky, informační materiály, webové stránky jednotlivých škol).
• Rovněž byly rodičům poskytnuty základní informace na třídních schůzkách.
• Byla poskytnuta pomoc žákům, kteří ukončovali školní docházku v 8. ročníku.
• Zveřejnění seznamu „Dnů otevřených dveří“ na středních školách v našem regionu.
• Organizace setkání se zástupci středních škol – volba povolání.
• S žáky jsme se zúčastnili vyplňování testů k volbě povolání (Pro školy, Infoabsolvent)
• Žáci 9. ročníků se zúčastnili Burzy škol v Havířově a exkurzí na SŠ (SPŠ Vítkovice, Techniáda)
• Byla zajištěna návštěva nového střediska IPS v Havířově
• Byla poskytnuta pomoc při vyplňování přihlášek na školy (tištěných i internetových), v 9. a 5. ročnících.
• Vypracování přehledu žáků o přijetí na SŠ + osmiletá gymnázia.
• Poskytnutí odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ
• Ve spolupráci s učiteli byly tvořeny tematické plány pro předměty se zaměřením na další karierní růst.


III. Metodická a informační činnost

• Ve spolupráci s metodikem prevence byly zajištěny přednášky k problémovým tématům a byly prováděny pohovory a dotazníková šetření vedoucí k odhalování šikany, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí, gamblerství a jiných negativních jevů na škole.
• Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byly poskytovány konzultace a pomoc při vyhledávání vhodných stylů učení a pomůcek.
• Pokračovala spolupráce i s jinými organizacemi-Policie ČR, OSPOD, PPP, SPC.
• Průběžně byla kontrolovaná schránky důvěry na webových stránkách školy a řešeny problémy, na které měli žáci i rodiče možnost anonymně upozornit.
• Pravidelně byly aktualizovány poradenské služby na webových stránkách
• V rámci sebevzdělávání se výchovný poradce zúčastnil seminářů, souvisejících s jejich profesí (Kulatý stůl s řediteli a výchovnými poradci, Setkání s výchovnými poradci, Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců ZŠ k problematice jednotných přijímacích zkoušek, poradenství technické obory), sledoval legislativu a studoval odborné časopisy.

Zpracovala: Mgr. Irena Ruhswurmová
Schválil:
V Albrechticích dne: 28. 06. 2019 Mgr. Zdeněk Feber, ředitel školy

 

Autor: Admin ZŠ Albrechtice | Počet přečtení: 1484x | Datum: 04.11.2019

Sdílet:
© 2014 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
Školní 20, 735 43 Albrechtice

Telefonní čísla:
596 428 447
773 240 460Více informací